Ispravak Pravilnika o financijskom izvješćivanju za proračune i proračunske korisnike

NN 137/1999 (14.12.1999.), Ispravak Pravilnika o financijskom izvješćivanju za proračune i proračunske korisnike

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o financijskom izvješćivanju za proračune i proračunske korisnike objavljenom u "Narodnim novinama" broj 62 od 18. lipnja 1999. te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠĆIVANJU ZA PRORAČUNE I PRORAČUNSKE KORISNIKE

U članku 15. točka 5. treba dodati iza riječi: "godini" zarez i sljedeći tekst: "te korigiramo za svote revalorizacije odnosno tečajnih razlika u tekućoj godini".

U Računu prihoda i izdataka na AOP 141 umjesto: "(141 do 145)" treba upisati: "(142 do 145)".

U Računu zaduživanja u Tablici I.: "Primljeni tuzemni zajmovi i otplate" pod: "D. UKUPNO STANJE primljenih tuzemnih zajmova" iza rednog broja "4. Stanje 31. 12. (D.1+A-B)" treba dodati redak "5. Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini (+ ili -)".

U Tablici II: "Primljeni inozemni zajmovi i otplate" pod: "D. UKUPNO STANJE primljenih inozemnih zajmova" iza rednog broja "4. Stanje 31. 12. (D.1+A-B)" treba dodati redak "5. Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini (+ ili -)".

U podtablici: "Sveukupno primljeni zajmovi i otplate (I+II)" u stupcu 5 treba umjesto naziva: "Razlika (3-4) + ili -" upisati: "Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini (+ ili -)".

U Tablici III.: "Dani tuzemni zajmovi i primljene otplate" pod: "D. UKUPNO STANJE danih tuzemnih zajmova" iza rednog broja "4. Stanje 31. 12. (D.1+A-B)" treba dodati redak "5. Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini (+ ili -)".

U Tablici IV.: "Dani inozemni zajmovi i primljene otplate" pod: "D. UKUPNO STANJE danih inozemnih zajmova" iza rednog broja "4. Stanje 31. 12. (D.1+A-B)" treba dodati redak "5. Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini (+ ili -)".

Iza Tablice IV. umjesto podtablice: "Sveukupno primljeni zajmovi i otplate (I+II)" treba upisati podtablicu: "Sveukupno dani zajmovi i otplate (III+IV)" koja sadrži:

  SVEUKUPNO DANI   
  ZAJMOVI I OTPLATE       
   (III+IV)
   Stanje 1.1.            Dani zajmovi u          
     tekućoj godini

           Primljene otplate u       
       tekućoj godini

    Revalorizacija/tečajne   
      razlike u tekućoj
        godini (+ ili -)
    Stanje 31.12.     

1

2

3

4

5

6

           

Klasa: 400-06/99-01/74
Urbroj: 513-06/99-02
Zagreb, 7. prosinca 1999.

NAPOMENA: Izvršena je ispravka u NN broj 137 iz 1999. godine.

Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.