Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sudskim službenicima i namještenicima

NN 140/1999 (17.12.1999.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sudskim službenicima i namještenicima

MINISTARSTVO PRAVOSUÐA

Na temelju članka 74. stavka 3. Zakona o sudovima (»Narodne novine« br. 3/94, 100/96 i 131/97), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SUDSKIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

Članak 1.

U Pravilniku o sudskim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« br. 63/97) u članku 52. redni broj I. mijenja se i glasi:

»I. Sudski poslovnik (»Narodne novine« broj 80/97 i 20/98).«

Članak 2.

U članku 56. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Posebni dio programa državnog stručnog ispita za pristava II. i III. vrste zvanja za vođenje upisnika obuhvaća sljedeći pravni izvor:

- Sudski poslovnik (»Narodne novine«, broj 80/97 i 20/98), i to: postupak s podnescima upućenim sudu, rad na primljenim podnescima, promjena oznake, spajanje, prilaganje i razdvajanje spisa, rad pisarnice nakon donesenih naredaba, ostale odredbe o poslovanju pisarnice, čuvanje spisa, čuvanje i izdavanje arhivskog materijala, vođenje postupka i pomoćnih knjiga, poslovanje s poštom, poslove vođenja upisnika, stručne poslove u svezi s ostvarivanjem prava i dužnosti zaposlenika, poslove vođenja statistike i poslove u svezi s radom sudske uprave odnosno pravosudne uprave.

Pravni izvor za upisničara iste vrste zvanja u državnom odvjetništvu, državnom pravobraniteljstvu i prekršajnom sudu je odgovarajući pravilnik o unutarnjem poslovanju pojedinog pravosudnog tijela.«

U istom članku iza točke 11. dodaje se točka 12. koja glasi:

»12. Posebni dio programa državnog stručnog ispita za stručnog suradnika I. vrste zvanja - knjižničar, obuhvaća sljedeće pravne izvore:

- Zakon o knjižnicama (»Narodne novine« br. 105/97) i to: vrste, osnivanje i prestanak knjižnica; nacionalna i sveučilišna knjižnica; ustrojstvo i upravljanje knjižnicama; knjižnički sustav; Hrvatsko knjižničko vijeće; knjižničko osoblje; obvezni primjerak; zaštita knjižnične građe i nadzor nad radom knjižnica.

- Sudski poslovnik (»Narodne novine« br. 80/97 i 20/98) - odredbe o sudskoj knjižnici.«

U svim točkama članka 56. riječi »Sudski poslovnik (»Narodne novine« br. 45/88 i 8/90)« zamjenjuju se riječima »Sudski poslovnik (»Narodne novine« br. 80/97 i 20/98)«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-01/95-01/25
Urbroj: 514-05-04-99-37
Zagreb, 14. prosinca 1999.

Ministar
dr. Zvonimir Šeparović, v. r.