Uredba o izmjeni Tarife upravnih pristojbi

NN 145/1999 (27.12.1999.), Uredba o izmjeni Tarife upravnih pristojbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 19. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 131/97 i 68/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 1999. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI TARIFE UPRAVNIH PRISTOJBI

Članak 1.

U Tarifi upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine« br. 8/96, 131/97 i 68/98), tar. br. 76. mijenja se i glasi:

»Za putne isprave koje izdaju veleposlanstva i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu:

1. Putovnica

a) za izdavanje putovnice osobama
starijima od 27 godina --------------------- 800,00

b) za izdavanje putovnice osobama
mlađim od 27 godina ---------------------- 600,00

2. Putni list

a) za izdavanje putnog lista ------------------- 320,00

Napomena:

1. Za zahtjev kojim se traži izdavanje putovnice ili putnog lista ne naplaćuje se posebna pristojba.

2. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda može podnositelja zahtjeva za izdavanje putnog lista, s obzirom na imovno stanje i druge okolnosti, osloboditi plaćanja pristojbe za izdavanje putnog lista.

3. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda može izuzetno podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice osloboditi plaćanja pristojbe za izdavanje putovnice, s obzirom na imovno stanje i druge okolnosti.

4. U državama u kojima je nacionalni dohodak po podacima Organizacije ujedinjenih naroda niži od nacionalnog dohotka u Republici Hrvatskoj, šef diplomatske misije ili konzularnog ureda ima pravo utvrditi naplatu pristojbe iz ovog tar. br. u 50% manjem iznosu od propisanog.«.

Članak 2.

Tar. br. 78. mijenja se i glasi:

»Na zahtjeve za vize koje izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu strancima:

1. za ulazno-izlaznu vizu za
jedno putovanje ili za jedan tranzit ------------ 160,00

2. za ulazno-izlaznu vizu ili tranzitnu vizu za

dva putovanja odnosno tranzita -------------- 200,00

3. za ulazno - izlaznu vizu ili tranzitnu vizu za

neograničeni broj putovanja ----------------- 320,00

4. za poslovnu vizu -------------------------- 400,00

5. za vizu na zajedničkoj putnoj ispravi
za svaku osobu po ------------------------- 40,00.

Napomena:

1. Za zahtjev za vizu za djecu do navršenih 14 godina života plaća se pristojba u 50% manjem iznosu od propisanog.

2. Za zahtjev za vizu na putnu ispravu u kojoj su upisani i članovi obitelji nositelja putne isprave plaća se jedna pristojba.

3. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu može osloboditi plaćanja pristojbe po ovom tar. broju poznate osobe pojedinih zemalja, temeljem reciprociteta.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 412-03/95-01/02
Urbroj: 5030114-99-7
Zagreb, 23. prosinca 1999.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.