Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa UP/I-030-02/99-01/44 od 19. listopada 1999.

NN 145/1999 (27.12.1999.), Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa UP/I-030-02/99-01/44 od 19. listopada 1999.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Na temelju članka 14. stavka 1. i 2., članka 20. točke 7. i točke 9. i članka 85. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98), te zaključka Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja utemeljenog na ovlasti iz članka 30. stavka 2. točke 2. i stavka 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, donesenog u nastavku 31. sjednice, održanom 19. listopada 1999., ravnateljica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja donosi

RJEŠENJE

I. (1) Utvrđuje se da je poduzetnik TVORNICA DUHANA ROVINJ d.d., sa sjedištem u Rovinju, izravno, vlastitim djelovanjem i neizravno, koristeći svoj udjel u ovisnom društvu Viržinija d.d., sa sjedištem u Virovitici, sprječavanjem pristupa tržištu poduzetniku BRITISH AMERICAN TOBACCO Plc., sa sjedištem u Londonu (Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo), sprječavao slobodno tržišno natjecanje zlouporabom monopolističkog položaja na tržištu.

II. (1) Naređuje se poduzetniku VIRŽINIJI d.d. da raspiše javnu ponudu za prodaju ukupnog potraživanja prema poduzetniku DUHANU d.d., sa sjedištem u Slatini, koje je stekao temeljem Ugovora o prijenosu potraživanja, sklopljenog sa Zagrebačkom bankom d.d., sa sjedištem u Zagrebu, od 9. lipnja 1999.

(2) Obvezuje se poduzetnik Viržinija d.d. da tekst ponude dostavi Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.

(3) Poduzetnik Viržinija d.d. dužan je u javnoj ponudi naglasiti da ponuđač ne smije ni na koji način biti vlasnički povezan, udjelima ili članstvom u upravnim ili nadzornim odborima, s bilo kojim društvom koncerna Tvornice duhana Rovinj, o čemu ponuđač treba dati posebnu izjavu.

(4) Obvezuje se poduzetnik Viržinija d.d. da potraživanje iz točke II. (1) izreke ovog rješenja prenese na novog vjerovnika (cesionara), po ponudi pristigloj na raspisanu javnu ponudu iz točke II. (1) izreke ovog rješenja.

- Rok izvršenja: Bez odgode, s krajnjim rokom prijenosa potraživanja do 29. veljače 2000.

III. (1) Obvezuje se poduzetnik Viržinija d.d. da Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostavi prijedlog odluke o izvršenom izboru ponuđača, zajedno sa svim prispjelim ponudama i cjelokupnom dokumentacijom koju su ponuđači dostavili uz ponude.

- Rok izvršenja: Nakon prispjeća svih ponuda, a prije isteka roka za prijenos potraživanja iz točke II. izreke ovog rješenja.

(2) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dat će pisanu suglasnost na prijedlog odluke poduzetnika Viržinije d.d. o izvršenom izboru ponuđača iz točke III. (1) izreke ovog rješenja.

(3) Ukoliko Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ocijeni da predloženi ponuđač, s obzirom na vlasničku, poslovnu ili drugu povezanost tog poduzetnika  s  koncernom Tvornice duhana Rovinj, ne ispunjava uvjete iz javne ponude i ovog rješenja, ponuđača će odabrati Agencija, na osnovi svih pristiglih ponuda.

(4) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja će o izvršenom izboru pismeno izvijestiti Viržiniju d.d. i Tvornicu duhana Rovinj d.d., u roku od pet (5) dana, računajući od dana dostavljanja prijedloga odluke Agenciji.

IV. (1) Obvezuje se poduzetnik VIRŽINIJA d.d. da pismeno obavijesti Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja, ukoliko je, u međuvremenu, do dostavljanja ovog rješenja tom poduzetniku prodao, ustupio, ili na bilo koji drugi način prenio potraživanja iz točke I. izreke ovog rješenja, na bilo kojeg drugog poduzetnika.

Uz obavijest mora biti dostavljen izvornik ili ovjereni preslik isprave koja predstavlja pravni temelj prodaje, ustupanja ili prijenosa navedenog potraživanja.

- Rok izvršenja: Bez odgode, po dostavi ovog rješenja.

(2) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja će posebnim rješenjem odlučiti je li cilj, posljedica ili mogući učinak te prodaje, ustupanja, odnosno prijenosa potraživanja na drugog poduzetnika, s obzirom na vlasničku, poslovnu ili drugu povezanost tog poduzetnika s koncernom Tvornice duhana Rovinj, ograničavanje ili ukidanje slobodnog tržišnog natjecanja u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i ovog rješenja.

(3) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja će rješenjem iz točke IV. (2) izreke ovog rješenja, u skladu s ovlastima iz članka 35. stavak 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, po potrebi utvrditi i mjere za otklanjanje narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja.

V. (1) Ukida se privremena mjera obustavljanja svakog daljnjeg stjecanja dionica poduzetnika Tvornice duhana Zadar d.d. sa sjedištem u Zadru, izrečena poduzetniku Tvornici duhana Rovinj d.d., rješenjem Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa UP/I-030-02/99-01/44, od 16. travnja 1999.

VI. Zabranjuje se poduzetniku Tvornici duhana Rovinj d.d. svako daljnje stjecanje dionica poduzetnika Tvornice duhana Zadar d.d., sa sjedištem u Zadru, Gaženica 5, odnosno udjela u tom poduzetniku.

VII. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Pokretanje postupka protiv Tvornice duhana Rovinj d.d.

Ravnateljica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija), 15. travnja 1999., sukladno ovlastima iz članka 33. stavka 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98; dalje: ZZTN), na temelju zaključka Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja, donesenog na 26. sjednici, održanoj 15. travnja 1999., po službenoj je dužnosti, protiv poduzetnika Tvornice duhana Rovinj d.d., sa sjedištem u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 1 (dalje: TD Rovinj) pokrenula postupak utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišta natjecanja monopolističkim djelovanjem (članak 6. točka 2. ZZTN, u vezi s člankom 13. i člankom 20. ZZTN).

Riječ je o zlouporabi monopolističkog položaja od strane TD Rovinj, koja se očitovala u pokušaju sprječavanja slobodnog tržišnog natjecanja sprječavanjem pristupa tržištu novom tržišnom takmacu koji se pojavio na hrvatskom tržištu.

Odluka da se postupak protiv TD Rovinj pokrene po službenoj dužnosti donesena je na temelju podataka i saznanja prikupljenih kontinuiranim praćenjem i analiziranjem poslovanja i ukupnog ponašanja koncerna TD Rovinj na mjerodavnom tržištu. To je praćenje Agencija započela nakon što je, rješenjem od 6. listopada 1998., koncentraciju poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb ocijenila dopuštenom u smislu odredaba ZZTN.

II. Koncern TD Rovinj - struktura:

Nastanak koncerna TD Rovinj i njegovo širenje na druga povezana društva možemo podijeliti u nekoliko faza:

1. Do donošenja rješenja Agencije o koncentraciji poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb (klasa: UP/I-030-02/98-01/42, od 6. listopada 1998.) - razdoblje do 6. listopada 1998.:

a) Tvornica duhana Rovinj d.d., sa sjedištem u Rovinju:

- Agencija ne raspolaže podacima o vlasničkoj strukturi

- bavi se proizvodnjom cigareta

b) Istragrafika d.d., sa sjedištem u Rovinju:

- TD Rovinj ima većinski udjel (veličina udjela nije poznata)

- bavi se proizvodnjom ambalaže za cigarete

c) Duhan d.d., sa sjedištem u Rijeci:

- TD Rovinj je imatelj 65,658% udjela (podatak iz 1998.)

- bavi se distribucijom i maloprodajom cigareta

- ima ukupno 124 prodajna mjesta i to:

- područje Grada Rijeke: 44 mjesta

- područje Primorsko-goranske županije

(bez Rijeke): 43 mjesta

- područje Istarske županije: 37 mjesta

d) Plavi 92 d.o.o., sa sjedištem u Varaždinu:

- TD Rovinj je imatelj 100% udjela (podatak iz 1998.)

- bavi se poslovima savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem

e) Rovita d.o.o., sa sjedištem u Kutjevu (dalje: Rovita):

- TD Rovinj je imatelj 100% udjela (podatak iz 1998.)

- bavi se otkupom i primarnom preradom duhana.

2. Nakon donošenja rješenja Agencije o koncentraciji poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb (klasa: UP/I-030-02/98-01/42, od 6. listopada 1998.) - razdoblje od 6. listopada 1998. do 4. lipnja 1999.:

a) Tvornica duhana Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu

- TD Rovinj je imatelj 87,315% udjela (podatak iz 1998.), od čega je TD Zagreb imatelj 82,06%, a 5,25% udjela drži preko povezanog društva Plavi 92 d.o.o.

b) Ronhill d.o.o., sa sjedištem u Kanfanaru:

- TD Rovinj je imatelj 100% udjela (podatak iz 1998.)

- bavi se prodajom duhanskih prerađevina TD Rovinj i TD Zagreb, na domaćem i inozemnom tržištu.

3. Nakon donošenja rješenja Agencije o koncentraciji poduzetnika pod imenom GIU »Hrvatski duhani« (koncentracija poduzetnika Rovita d.o.o., Duhanprodukt d.d., Viržinija d.d.) (klasa: UP/I-030-02/99-01/64, od 4. lipnja 1999.) - razdoblje nakon 4. lipnja 1999.):

a) Duhanprodukt d.d., sa sjedištem u Pitomači (dalje: Duhanprodukt):

- TD Rovinj je imatelj 66,064% udjela (podatak iz 1998.)

- bavi se otkupom i primarnom preradom duhana

b) Viržinija d.d., sa sjedištem u Virovitici (dalje: Viržinija):

- TD Rovinj je imatelj 86,5% udjela (podatak iz 1998.)

- bavi se otkupom i primarnom preradom duhana.

Poduzetnici Duhanprodukt i Viržinija, zajedno s poduzetnikom Rovita d.o.o.,  koji  se od otprije nalazi u sustavu TD Rovinj, spojili su se i djeluju u sklopu GIU »Hrvatski duhani« (dalje: Hrvatski duhani).

III. Mjerodavno tržište

1. U ovom je predmetu mjerodavno tržište utvrđeno:

a) po predmetu: proizvodnja i prodaja cigareta,

b) po području (u zemljopisnom smislu): područje Republike Hrvatske,

c) vremenski: nakon provedbe koncentracije poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb, odnosno nakon donošenja rješenja Agencije o ocjeni te koncentracije, klasa: UP/I-030-02/98-01/42, od 6. listopada 1998.

2. Posebnosti tržišta cigareta, kako svjetskog, tako i hrvatskog:

a) stagnantnost,

b) oligopolnost i koncentriranost,

c) visoke zapreke pristupa tržištu.

Ad a) Stagnantnost tržišta se očituje o tome što se tržišni udjel nekog proizvođača i prodavatelja cigareta na tržištu, gotovo u pravilu, povećava preuzimanjem dijela tržišta od njegovih tržišnih takmaca. Ovo prvenstveno iz razloga što se broj novih potrošača (pušača), na većini tržišta cigareta, povećava sasvim neznatno ili se čak smanjuje. Osim toga, veliku ulogu imaju navike potrošača (pušača), koji su najčešće vjerni određenom robnom žigu cigareta.

Time se tržišno natjecanje proizvođača i prodavatelja cigareta ne ostvaruje kroz smanjivanje cijena i porast kakvoće proizvoda (cigareta), već se nastoji preuzeti udjele u drugim poduzetnicima - proizvođačima cigareta.

Posebno je to izraženo na mjerodavnom hrvatskom tržištu, na kojem postoji samo jedan proizvođač cigareta (Tvornica duhana Rovinj), koji kao prodavatelj, trenutno, na domaćem tržištu ima tržišni udjel od gotovo 100 posto.

Ad b) Oligopolnost i koncentriranost tržišta proizvodnje cigareta očituje se u tome što na svjetskom tržištu cigareta djeluje relativno mali broj vrlo velikih poduzetnika. To je uočljivo iz prikaza tržišnih udjela na svjetskom tržištu cigareta, u sljedećoj tabeli:

_______________________________________________________________						
						Udjel u 
1997. godina			Udjel u		ukupnoj
_________________________	ukupnoj		svjetskoj
				svjetskoj	proizvodnji,
Proizvođač			proizvodnji	bez Kine
				(%)		(%)
_______________________________________________________________						
						
Kineski državni monopol		 31,4		 0,0
Philip Morris			 18,7		 27,2
British American Tobacco
(BAT)/Rothmans 			 15,7		 22,9
JR Reynolds/	
Japan Tobacco Industry		 10,8		 15,8
Ostali proizvođači		 23,4		 34,1
Ukupno				100,0		100,0
_______________________________________________________________						
						 

Valja napomenuti da velika koncentriranost postoji i na međunarodnom tržištu sirovine, dakle duhana. Naime na tom tržištu, u stvari djeluju samo dva poduzetnika, Universal Leaf i DIMON. Ta dva poduzetnika ukupno drže tržišni udjel u međunarodnoj trgovini duhanom od dvije trećine.

Ad c) Visoke zapreke pristupa tržištu proizlaze iz sljedećih okolnosti, koje vrijede na tržištu proizvodnje i prodaje cigareta uopće, kao i na tržištu proizvodnje i prodaje cigareta u Republici Hrvatskoj:

- zabrana oglašavanja postojećih i novih prodavatelja cigareta,

- vjernost i ovisnost potrošača (pušača) domaćim robnim žigovima cigareta i, shodno tome, ovisnost svakog proizvođača/prodavatelja cigareta u domaćoj sirovini - duhanu,

- relativno visoka ulaganja u proizvodnju i zakonitosti ekonomije obujma, prema kojima je u cigaretnoj industriji potrebna serija od najmanje 15.000 do 20.000 tona cigareta da bi se ostvarila dobit.

Dakle, s obzirom na naprijed opisana obilježja mjerodavnog tržišta, proizlazi da se radi o tržištu na kojem je tržišno natjecanje ograničeno.

Kako na hrvatskom tržištu TD Rovinj u prodaji cigareta ima gotovo 100 posto udjela, tim je veća odgovornost tog poduzetnika, s obzirom na njegov vladajući, odnosno monopolistički položaj, za njegovo ponašanje u tržišnom natjecanju u odnosu na druge poduzetnike koji nisu u takvom položaju, osobito u odnosu na poduzetnike koji tek pristupaju tržištu.

IV. Stjecanje i jačanje vladajućeg, te stvaranje monopolističkog položaja TD Rovinj na mjerodavnom tržištu

U razdoblju od 1993. do 1997. godine poduzetnik TD Rovinj neprekidno je povećavao svoj tržišni udjel na mjerodavnom tržištu. Njen se tržišni udjel u tom razdoblju povećao sa 48,71 posto na 69,11 posto. U istom se razdoblju tržišni udjel TD Zagreb, kao glavnog tržišnog takmaca, smanjio s 48 posto na 30,8 posto. Tako je TD Rovinj stekla vladajući položaj na mjerodavnom tržištu u smislu odredaba članka 15. stavak 2. i članka 16. ZZTN, a nakon provedene koncentracije, monopolistički položaj, u smislu članka 14. stavak 2. ZZTN.

1. provođenje koncentracija:

Provođenjem koncentracije s TD Zagreb, i preuzimanjem Duhanprodukta i Viržinije, te njihovog spajanja s Rovitom i provođenja koncentracije GIU »Hrvatski duhani«, došlo je do jačanja postojećeg vladajućeg položaja TD Rovinj.

Konačno, krajem 1998., taj je vrlo jaki vladajući položaj TD Rovinj, kao što je već rečeno, prerastao u monopolistički položaj, u smislu odredbe članka 14. stavak 2. ZZTN.

Opisano jačanje vladajućeg položaja TD Rovinj i njegovo pretvaranje u monopolistički položaj posljedica je djelovanja određenih specifičnih uvjeta na mjerodavnom tržištu, kao što su:

a) prestanak proizvodnje cigareta u TD Zadar 1995. godine,

b) smanjivanje uspješnosti poslovanja TD Zagreb,

c) potpuni prestanak uvoza cigareta u 1998. i 1999. godini.

Navedeni su uvjeti, uz veliku vjerojatnost ulaska nekog od vodećih svjetskih proizvođača cigareta na hrvatsko tržište, kao rezultata sve prisutnijih trendova globalizacije duhanske industrije, doveli do provođenja dviju koncentracija poduzetnika u hrvatskoj duhanskoj industriji.

U obje se koncentracije kao sudionik i podnositelj prijave Agenciji za ocjenu njihove dopuštenosti, u smislu odredaba ZZTN, pojavljuje TD Rovinj.

A) Koncentracija poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb - rješenje Agencije o ocjeni koncentracije poduzetnika Tvornice duhana Rovinj d.d. i Tvornice duhana Zagreb d.d., klasa: UP/I-030-02/98-01/42, od 6. listopada 1998. (objavljeno u »Narodnim novinama«, broj 155/98).

Prijavu za ocjenu te koncentracije poduzetnika Agenciji je, 16. srpnja 1998., podnijela TD Rovinj. Riječ je o koncentraciji poduzetnika nastaloj stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja u TD Zagreb od strane TD Rovinj.

Riječ je o horizontalnoj koncentraciji, provođenjem koje su pod jednu upravu došla jedina dva značajna i djelatna proizvođača cigareta na mjerodavnom tržištu.

Pravni temelj za provođenje koncentracije bio je Osnovni sporazum i Ugovor o prijenosu dionica, koji je TD Rovinj sklopila s Holdingom Zagrebačke banke d.o.o., čime je stekla 82,06 posto udjela u TD Zagreb, što zajedno s 5,25 posto koje drži preko povezanog društva Plavog 92 d.o.o., čini ukupno 87,315 posto udjela u TD Zagreb.

Agencija je rješenjem, klasa: UP/I-030-02/98-01/42, od 6. listopada 1998., tu koncentraciju ocijenila dopuštenom u smislu odredaba ZZTN.

Pri ocjeni su primijenjeni svi kriteriji i mjerila iz članka 24. stavka 1. ZZTN. Također je uzeta u obzir činjenica da se uspješnost poslovanja TD Zagreb neprekidno smanjivala. Naime, tržišni udjel TD Zagreb na mjerodavnom tržištu se trajno i neprekidno smanjivao u korist TD Rovinj. Tako je udjel TD Zagreb, s 48,0 posto u 1993. godini, pao na 30,8 posto u 1997. godini. U istom je razdoblju tržišni udjel TD Rovinj porastao s 48,71 posto na 69,11 posto. To je dovelo do toga da je TD Zagreb konačno došla u položaj da ne može otplaćivati svoja dugovanja prema Zagrebačkoj banci d.d.. Time su, u stvari, bili ispunjeni uvjeti za pokretanje stečajnog postupka. TD Rovinj bi stečajem TD Zagreb, i bez preuzimanja tog poduzetnika, u stvari došao u priliku da preuzme dio tržišta tog poduzetnika. Time je, dakle, bio ispunjen kriterij opadajućeg poslovanja poduzetnika.

Osim toga, za istu su djelatnost na mjerodavnom tržištu bili registrirani i drugi poduzetnici. To su Tvornica duhana Zadar d.d., sa sjedištem u Zadru, koja je obustavila proizvodnju 1995. godine i »Duhanka«, sa sjedištem u Trogiru (u sastavu poduzetnika »Dugi pogled«), koja se bavi proizvodnjom posebnih vrsta cigareta (»roll your own«, »make your own«).

U 1997. godini postojao je i uvoz cigareta, koji je, prema podacima Ministarstva financija, iznosio 0,044 posto od ukupnog broja cigareta prodanih na mjerodavnom tržištu.

Provođenjem te koncentracije, prema podacima o prodaji cigareta u Republici Hrvatskoj za 1997. godinu, tržišni udjel TD Rovinj u proizvodnji i prodaji cigareta u Republici Hrvatskoj povećao se, sa 69,11 posto na 99,81 posto, da bi krajem 1998. i u 1999. godini, potpunim izostankom uvoza cigareta, tržišni udjel TD Rovinja porastao na 100 posto.

B) Koncentracija poduzetnika GIU »Hrvatski duhani« (Rovita d.o.o. - Duhanprodukt d.d. - Viržinija d.d.) - rješenje Agencije o ocjeni koncentracije poduzetnika Tvornice duhana Rovinj d.d. i Tvornice duhana Zagreb d.d., klasa: UP/I-030-02/99-01/64, od 4. lipnja 1999. (objavljeno u »Narodnim novinama«, broj 88/99).

Riječ je o koncentraciji poduzetnika koji se bave otkupom i primarnom preradom duhana.

Ta je koncentracija nastala spajanjem poduzetnika Rovite, Duhanprodukta i Viržinije, u kojima je TD Rovinj jedini udjelničar ili je imatelj većinskog udjela, u GIU »Hrvatski duhani«.

Ta je koncentracija istovremeno horizontalna i vertikalna. Horizontalna je stoga što su njenim provođenjem pod jednu upravu došla tri, od ukupno četiri postojeća, primarna prerađivača duhana koji djeluju na mjerodavnom tržištu. Vertikalna je stoga što je TD Rovinj njenim provođenjem povezao proizvođače cigareta i prozvođače (primarne prerađivače) sirovine.

Ta je koncentracija, u stvari, nastavak i posljedica prve koncentracije, jer je provedena s ciljem da si TD Rovinj, kao proizvođač cigareta, trajno osigura vlastitu sirovinsku bazu.

Prijavu namjere provedbe te koncentracije poduzetnika Agenciji je, 27. studenoga 1998., podnio TD Rovinj. Ova je koncentracija nastajala u nekoliko faza:

Prva faza je započela kad je TD Rovinj, 1996. godine, osnovala poduzetnika Rovitu. TD Rovinj je jedini udjelničar tog poduzetnika, dakle, njegov udjel u tom poduzetniku iznosi 100 posto.

U drugoj fazi je TD Rovinj, stjecanjem dionica, 29. srpnja 1998., stekla većinski udjel i većinsko pravo odlučivanja u poduzetniku Duhanproduktu. Udjel TD Rovinj u tom je trenutku iznosio 66,064 posto.

U trećoj je fazi, 13. srpnja 1998., TD Rovinj od ZABA-e otkupila potraživanja prema poduzetniku Viržiniji, a zatim je, 14. siječnja 1999., ta potraživanja pretvorila u udjel, tako da je udjel TD Rovinj u Viržiniji u tom trenutku iznosio 86,5 posto.

Četvrtu fazu čini stvaranje GIU »Hrvatski duhani«, sa sjedištem u Virovitici. To gospodarsko interesno udruženje predstavlja koncentraciju poduzetnika nastalu spajanjem Rovite, Duhanprodukta i Viržnije, dakle primarnih prerađivača duhana u kojima je TD Rovinj jedini udjelničar ili je imatelj većinskog udjela.

Pravni temelj spajanja je u početku bio Predugovor za sklapanje Ugovora o spajanju, sklopljen 26. listopada 1998. Prijavu namjere provedbe te koncentracije podnio je, 27. studenoga 1998., TD Rovinj, kao većinski vlasnik svih sudionika koncentracije.

Na mjerodavnom tržištu, osim sudionika koncentracije, djeluje i poduzetnik Duhan d.d., sa sjedištem u Slatini (dalje: Duhan).

Tržišni udjeli poduzetnika koji djeluju na tržištu primarne prerade duhana, prema količini duhana obrađenog u 1997. godini, bili su sljedeći:

__________________________________________
	Podaci za 1997. godinu
__________________________________________
Poduzetnik		Tržišni udjel
Rovita*			  13,7%*
Duhanprodukt*		  27,4%*
Viržinija*		  34,0%*
Duhan			  24,8%
Ukupno			 100,0%
__________________________________________

*Napomena:

Provođenjem te koncentracije zajednički je tržišni udjel primarnih prerađivača duhana - sudionika koncentracije Hrvatski duhani na mjerodavnom tržištu iznosio 75,2 posto.

Agencija je rješenjem, klasa: UP/I-030-02/99-01/64, od 4. lipnja 1999., navedenu koncentraciju ocijenila dopuštenom u smislu odredaba ZZTN.

2. Agencija - ocjena dopuštenosti koncentracija Ad A) i Ad B) u smislu odredaba ZZTN:

Pri ocjeni dopuštenosti obiju koncentracija Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja je imao na umu činjenicu da provođenjem tih koncentracija nedvojbeno jača postojeći vladajući položaj TD Rovinj, odnosno cijeloga koncerna TD Rovinj, ali ne na način da se time trajno ograničava slobodno tržišno natjecanje.

Naime, procijenjeno je da je takvo stanje privremeno, te da će potrajati najduže do ulaska Republike Hrvatske u Svjetsku trgovinsku organizaciju (dalje: WTO). Ovo iz razloga što je upravo smanjenje carina jedan od uvjeta i predmeta pregovora za ulazak Republike Hrvatske u tu organizaciju.

Ocijenjeno je da je objedinjavanjem domaće duhanske industrije (uključujući i primarnu preradu duhana) pretpostavka za stvaranje i očuvanje tržišnog natjecanja u budućnosti, kad će, pristupanjem WTO-u, zbog smanjenja carina, doći do povećanja uvoza cigareta, ili će doći do otvaranja druge proizvodnje cigareta u Republici Hrvatskoj. Naime, tim se objedinjavanjem postiže ciljani opseg proizvodnje i razina racionalizacije poslovanja, koji su domaćem proizvođaču potrebni za ulazak u očekivano natjecanje s inozemnim proizvođačima.

Na taj su način stvorene pretpostavke buduće bogatije ponude, asortimana i natjecanja u cijenama između objedinjene domaće duhanske industrije i inozemnih proizvođača, kao i uvjeti za smanjivanje sadašnjeg visokog udjela TD Rovinj i društava tog koncerna na hrvatskom tržištu duhana i duhanskih prerađevina.

Sve to odgovara uvjetima razvoja slobodnog tržišnog natjecanja, povećanja izvoza duhana i duhanskih prerađevina, a osobito interesima potrošača.

Osim toga, provođenjem koncentracije poduzetnika GIU »Hrvatski duhani«, u sklopu koncerna TD Rovinj, taj poduzetnik prvenstveno želi osigurati trajnu sirovinsku bazu za svoju proizvodnju. Na taj način proizvođači cigareta, u stvari, ujedno održavaju uzgoj i preradu duhana u Hrvatskoj. Po ocjeni Savjeta, provođenjem te koncentracije došlo bi do jačanja domaće duhanske industrije u cjelini, na način koji jamči održavanje postojeće razine (obujma) uzgoja duhana, a time i opstanka 3000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja se bave uzgojem duhana (s oko sedam do osam tisuća izravno zaposlenih, odnosno oko petnaest tisuća povremeno zaposlenih), te preko 1.100 izravno zaposlenih u proizvodnji cigareta.

Pri tom su bili prihvaćeni razlozi TD Rovinj, koji su kategorički upućivali na uvjetovanost domaće sirovinske baze i proizvodnje i prodaje cigareta na hrvatskom tržištu.

Stoga je Savjet, primjenjujući sve kriterije i mjerila iz članka 24. stavak 1. ZZTN, navedene koncentracije ocjienio dopuštenima, u smislu nastanka kontroliranoga, ograničenoga i privremenoga vladajućeg položaja TD Rovinj na mjerodavnom tržištu.

Međutim, imajući na umu izrazito visok tržišni udjel TD Rovinj, Agencija je u oba rješenja utvrdila više mjera praćenja.

Od utvrđenih mjera praćenja osobit značaj ima mjera, sadržajno identična u oba rješenja, kojom se TD Rovinj obvezuje da Agenciji dostavlja obavijest o namjeri:

- izravnog ili posrednog stjecanja udjela u poduzetnicima na području Republike Hrvatske;

- priključivanja,  povezivanja, pripajanja i spajanja TD Rovinja ili poduzetnika u kojima ona ima prevladavajući utjecaj, s drugim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj;

- da izravno ili putem poduzetnika u kojima ima prevladavajući utjecaj, s drugim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj sklopi neki od poduzetničkih ugovora, ugovora iz članaka 10. i 11. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja ili neki drugi ugovor kojim stječe prevladavajući utjecaj na odlučivanje i/ili vođenje poslova tih poduzetnika.

Takve je obavijesti TD Rovinj dužna dostaviti Agenciji najkasnije 30 dana prije namjeravanog stjecanja, odnosno sklapanja ugovora.

Svrha utvrđenih mjera praćenja je upravo u tome da se njima isključi mogućnost zlouporabe vladajućeg ili monopolističkog položaja od strane TD Rovinja, odnosno da se Agenciji ostavi mogućnost intervencije kod pristupa novih proizvođača, uvoznika ili prodavatelja hrvatskom tržištu proizvodnje i prodaje cigareta.

V. BRITISH AMERICAN TOBACCO Plc.

- pristup hrvatskom tržištu (vremenski slijed)

A) Pregovori o ulaganju u TD Zadar:

U proljeće 1998. godine, poduzetnik British American Tobacco Plc., sa sjedištem u Londonu, Globe House, 4 Temple Place (Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo; dalje: BAT) i direktor TD Zadar, obnovili su pregovore o mogućnosti ulaganja BAT-a u TD Zadar.

U prosincu 1998. BAT započinje s Hrvatskim fondom za privatizaciju (dalje: HFP) pregovore o ulaganju u TD Zadar. HFP je u tom trenutku imatelj oko 30 posto udjela u TD Zadar.

B) Prijava koncentracije poduzetnika BAT-a i TD Zadar:

1. Poduzetnik BAT, zastupan po Odvjetničkom društvu Žurić i Partneri iz Zagreba, Gundulićeva 63, podnio je Agenciji prijavu namjere provedbe koncentracije s poduzetnikom TD Zadar. Agencija je prijavu zaprimila 15. ožujka 1999. Prijava je u nekoliko navrata dopunjavana novim podacima (26. srpnja, 30. rujna, 13. listopada i 21. listopada 1999.), da bi 27. listopada 1999. bila kompletirana u cijelosti.

Navedena je koncentracija poduzetnika nastala stjecanjem većinskog udjela i većinskog prava odlučivanja poduzetnika BAT-a u TD Zadar. To se stjecanje odvijalo u dvije faze:

a) Prva je faza, kao što je već rečeno, započela u proljeće 1998. godine, pregovorima između predstavnika BAT-a i direktora TD Zadar, ujedno i imatelja najvećeg broja dionica TD Zadar. U prosincu 1998. BAT je započeo i pregovore s HFP-om. U toj je fazi BAT stekao 18,69 posto udjela u TD Zadar.

Vlasnička je struktura TD Zadar, prema stanju upisa u Knjigu dioničara na dan 3. svibnja 1999., izgledala kako slijedi:

____________________________________________________________
   Stanje prema Knjizi dioničara na dan 3. svibnja 1999.
____________________________________________________________
Dioničar		Broj dionica	Udjel u temeljnom
					kapitalu
____________________________________________________________
Ivica Crljenko		1.694		 36,98%
HFP			 957		 20,90%
BAT			 856		 18,69%
TD Rovinj		 568		 12,40%
Croatia osiguranje	 500		 10,92%
Marica Erceg		  5		 0,11%
Ukupno			4.580		100,00%
____________________________________________________________

b) Druga faza je započela održavanjem izvanredne Glavne skupštine dioničara TD Zadar, 12. svibnja 1999. Na toj je Skupštini izglasana Odluka o povećanju temeljnog kapitala TD Zadar od strane BAT-a, privatnim izdanjem dionica, čime se temeljni kapital TD Zadar povećava sa 17.862.000,00 kuna na 74.412.000,00 kuna.

Tim je povećanjem temeljnog kapitala, 21. rujna 1999., BAT stekao 14.500 dionica na ime, što čini udjel od 81,05 posto, čime je BAT u TD Zadar stekao većinski udjel i većinsko pravo odlučivanja.

Vlasnička je struktura TD Zadar, nakon povećanja temeljnog kapitala, prema stanju upisa u Knjigu dioničara na dan 1. listopada 1999., izgledala kako slijedi:

____________________________________________________________
Stanje prema Knjizi dioničara na dan 1. listopada 1999.
____________________________________________________________
Dioničar	Broj dionica	  Udjel u temeljnom
				    kapitalu
____________________________________________________________
BAT		15.472			 81,09%
Ivica Crljenko	 1.583			 8,29%
TD Rovinj d.d.	 1.018			 5,34%
HFP		  957			 5,02%
Auctor		  50			 0,26%
Ukupno		19.080			100,00%
____________________________________________________________

2. Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja razmatrao je prijavu koncentracije poduzetnika BAT i TD Zadar u nastavku 31. sjednice, održanom 19. listopada 1999.

Savjet je tu koncentraciju poduzetnika ocijenio dopuštenom u smislu odredaba ZZTN, te je dopustio njen upis u Upisnik o koncentracijama. O ocjeni te koncentracije Agencija će donijeti odgovarajuće rješenje, kojim će biti utvrđene i mjere praćenja koncentracije.

VI. DUHAN d.d. - položaj na tržištu, vlasnička struktura i struktura dugovanja nakon 6. listopada 1999.

1. Nakon donošenja rješenja od 6. listopada 1998., kojim je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ocijenila dopuštenom koncentraciju poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb, i donošenja rješenja od 16. travnja 1999., kojim Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ocjenjuje dopuštenom koncentraciju nastalu spajanjem poduzetnika Rovite, Duhanprodukta i Viržinije u GIU »Hrvatski duhani«, u sklopu koncerna TD Rovinj, Duhan d.d. (dalje: Duhan) ostaje jedini neovisni poduzetnik, odnosno jedini poduzetnik koji se bavi primarnom preradom duhana izvan koncerna TD Rovinj.

Riječ je o poduzetniku sa 134 stalno zaposlena, koji tijekom godine, s obzirom na kampanjski značaj proizvodnje, povremeno zapošljava još 100 do 150 radnika. Duhan je u to vrijeme imao sklopljene ugovore s oko 1.000 kooperanata.

Taj je poduzetnik, kao i Duhanprodukt i Viržinija, bio obuhvaćen Programom sanacije Vlade RH, s čijom je razradom i provedbom Vlada započela još 7. ožujka 1997. Međutim, za razliku od navedena druga dva poduzetnika koja je preuzeo TD Rovinj, u Duhanu je trebalo najprije riješiti pitanje velikih potraživanja koja su prema njemu imale banke, mirovinski fondovi i isporučitelji energenata. Tako je Vlada RH, 29. prosinca 1998., konačno donijela Odluku o sanaciji Duhana i više zaključaka vezanih uz sanaciju tog poduzetnika.

2. Vlasnička struktura Duhana (prije pokušaja sanacije):

________________________________________________________
  Dioničar		Udjel u temeljnom kapitalu
________________________________________________________
HFP				40,50%
RFMIORH				 9,06%
RFMIOIPH			 3,88%
Slatinska banka d.d.
(Pronekinvest)			20,00%
Mali dioničari (oko 380)	26,55%
________________________________________________________

3. Struktura prodaje Duhana d.d. u vrijeme prije provođenja koncentracija TD Rovinj i TD Zagreb i stvaranja Hrvatskih duhana (po godinama i proizvođačima cigareta) je sljedeća:

________________________________________________________
			1996.		1997.
	    _________________________________________
Količine	  TDR	  TDZ	   TDR   TDZ
________________________________________________________
Duhan d.d.	 794 t	 723 t	  605 t  817 t
________________________________________________________

Iz gornjih je podataka vidljivo da su, u godinama prije provedbe koncentracija poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb i stvaranja Hrvatskih duhana, dva glavna proizvođača cigareta, TD Rovinj i TD Zagreb (TD Zadar je prestao s proizvodnjom 1995. godine), kupovali od Duhana sirovinu u podjednakim količinama. Do nešto veće razlike u količinama isporučenog duhana u 1997. godini došlo je očito zbog, tada već značajnijih, poteškoća u proizvodnji TD Zagreb.

U tom je razdoblju Duhan prodavao na hrvatskom tržištu oko 50 posto svoje proizvodnje, dok je drugu polovinu izvozio.

4. Tržišni udjel Duhana u prodaji duhana domaćim proizvođačima cigareta (po godinama):

_____________________________________
	Godina	  Tržišni udjel
_____________________________________
	1994.	    33,6%
	1995.	    33,1%
	1996.	    30,9%
	1997.	    24,8%
	1998.*	    -*
	1999.*	    -*
_____________________________________

*Napomena:

Nakon provedbe koncentracija kojima se stvara koncern TD Rovinj, dakle od druge polovine 1998. i tijekom cijele 1999. godine, tvornice cigareta koncerna TD Rovinj potpuno su prestale kupovati duhan od poduzetnika Duhana d.d.

5. Izvoz duhana:

S obzirom da TD Rovinj, kao jedini proizvođač cigareta u Hrvatskoj, nakon stjecanja monopolističkog položaja na tržištu, potpuno prestaje kupovati sirovinu od Duhana d.d., taj se poduzetnik bio primoran okrenuti izvozu (Egipat, Alžir, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Makedonija).

Količine izvezenog duhana (po godinama) prikazane su u sljedećim tabelama:

a) prema podacima pribavljenim od Duhana d.d.:

_______________________________________________________	
God.	Duhan		  Ukupno Rovita d.o.o.,					
	d.d.	  Duhanprodukt d.d. i Viržinija d.d.,
			odnosno GIU "Hrvatski duhani"
_______________________________________________________
1994.	2.901 t 		2.585 t
1995.	 236 t 		1.034 t
1996.	 247 t 		1.345 t
1997.	1.490 t 		5.176 t
1998.	1.347 t*		2.900 t
1999.	2.300 t*		3.037 t
_______________________________________________________

b) prema podacima pribavljenim od GIU »Hrvatskih duhana«:

______________________________________________________
God.	Duhan		  Ukupno Rovita d.o.o.,	
	d.d.	 Duhanprodukt d.d. i Viržinija d.d.,
			odnosno GIU "Hrvatski duhani"
______________________________________________________
1994.	750 t 			2.585 t
1995.	430 t 			1.034 t
1996.	 51 t 			1.345 t
1997.	800 t 			5.178 t
1998.	420 t*			2.900 t
1999.	542 t*			3.037 t	
______________________________________________________

* Napomena:

Iako se, ovisno o izvoru, podaci o količinama duhana koje je u 1998. i 1999. godini izvezao poduzetnik Duhan d.d. znatno razlikuju, ipak je iz obje tabele vidljivo da je količina duhana koje je taj poduzetnik izvezao u 1999., znatno veća od količine koju je izvezao u 1998. godini.

6. Vjerovnici i struktura potraživanja prema poduzetniku Duhanu d.d.

Prije izlaganja podataka o vjerovnicima i strukturi potraživanja prema Duhanu d.d. valja reći da je, prema podacima Zavoda za platni promet, Podružnica Našice (BON-2), račun Duhana je, na dan 23. lipnja 1999., bio neprekidno blokiran već 1970 dana.

a) Na dan 29. prosinca 1998. (prema podacima iz Zaključka Vlade RH, klasa: 432-02/97-01/17, od 29. prosinca 1998.):

__________________________________________________
	Vjerovnici		Iznos potraživanja
				(u 000 kn)
__________________________________________________
1.	Zagrebačka banka d.d.		35.000*
2.	Slatinska banka d.d.		16.000
3.	Gradska banka d.d.		 4.500
4.	RFMIORH				 9.000
5.	INA d.d.			 3.800
Ukupna potraživanja (1.-5.)		68.300
__________________________________________________

*Napomena:

U tom je trenutku temeljni kapital poduzetnika Duhan d.d. iznosio 62,435.400,00 kuna.

Potraživanja Zagrebačke banke d.d. u tom trenutku iznose nešto više od 50 posto temeljnog kapitala Duhana d.d.

b) Na dan 11. listopada 1999. (nakon cesije potraživanja Viržiniji):

______________________________________________________________
Grupa	Red. 	ZNAČAJ VJEROVNIKA		Iznos  
	br.					(u 000 kn)
______________________________________________________________
		DOBAVLJAČI
______________________________________________________________
	1.	Slatinka d.d.			 2.600
	2.	HEP - električna energija	  881
A	3.	HEP - plin			  729
	4.	Croatia osiguranje d.d.		 1.187
	5.	Ostali				 1.861
		Ukupno (1.-5.)			 7.258
______________________________________________________________
		PO OSNOVI KREDITA
______________________________________________________________
	6.	Zagrebačka banka d.d.		41.500*
	7.	Gradska banka d.d.		 1.600
	8.	Adria banka Wien		 4.000
	9.	Croatia osiguranje d.d.		 2.100
    10.	Ministarstvo financija	 
		(reprogram)			 7.500
B   11.	Robne rezerve (reprogram)	  490
    12.	Hrvatske šume (reprogram)	  340
    13.	Hrvatski zavod za zapošljavanje	  620
		(reprogram)
    14.	Hrvatske vode (reprogram)	  730
______________________________________________________________
		Ukupno (6.-14.)			58.880
______________________________________________________________
Ukupna potraživanja (1.-16.)			66.138
______________________________________________________________

*Napomena:

Zbog ovako visokih dugovanja temeljni je kapital tog poduzetnika, Odlukom Glavne skupštine od 24. travnja 1999., smanjen s 62,435.400,00 kuna na 20,811.800,00 kuna.

Gornje tabele pokazuju da su ukupna potraživanja vjerovnika prema Duhanu d.d., nakon što su svi vjerovnici osim ZABA-e, proveli Zaključak Vlade RH od 29. prosinca 1998., smanjena s 68,300.000,00 kuna, koliko su iznosila 29. prosinca 1998., na 66,138.000,00 kuna, koliko su iznosila 11. listopada 1999..

Međutim, potraživanja ZABA-e su u istom razdoblju narasla, s 35,000.000,00 kuna, koliko su iznosila 29. prosinca 1998., na 41,500.000,00 kuna, koliko su iznosila 11. listopada 1999.

Ugovorom o prijenosu cjelokupne tražbine, sklopljenim 9. lipnja 1999., između Zagrebačke banke d.d. i TD Rovinj, Zagrebačka je banka ta potraživanja prenijela na Viržiniju d.d., uz naknadu od 40,000.000,00 kuna.

Potraživanja Viržinije d.d. prema Duhanu d.d., u tom trenutku, iznose više od dvostruke vrijednosti temeljnog kapitala Duhana d.d..

7. Sadašnja vlasnička struktura Duhana d.d.:

____________________________________________________
Dioničar	   Udjel u temeljnom kapitalu
____________________________________________________
HFP				60,95%
HZMO				12,94%
Mali dioničari (oko 380)	22,22%
Ostali				 3,63%
Dodjela HFP-a			 0,26%
____________________________________________________

VII. Zakon o duhanu i drugi propisi - značaj ugradnje domaćeg duhana u cigarete proizvedene u Republici Hrvatskoj

1. Značaj ugradnje domaćeg duhana u cigarete proizvedene u Republici Hrvatskoj proizlazi iz odredaba Zakona o duhanu (»Narodne novine«, broj 69/99; dalje: ZD).

Zakon o duhanu uređuje odnose u proizvodnji, otkupu, obradi i prometu duhana, te proizvodnji duhanskih proizvoda u Republici Hrvatskoj.

Prema odredbama članka 27. stavak 1. ZD, cigarete se razvrstavaju:

a) prema kakvoći duhanske mješavine i organoleptičkim svojstvima pri pušenju:

aa) temeljene na mješavini s najmanje 60 posto nearomatičnih tipova duhana virginija (sušena toplim zrakom) i berlej (sušenog u hladu),

bb) temeljene na mješavini s više od 40 posto drukčijih tipova duhana,

b) prema tehničkoj izradi i opremljenosti cigarete:

aa) tvrdo i meko pakovanje,

bb) s filtrom i bez filtra,

c) prema oznaci cigarete - ovisno o mjestu prvog stavljanja u promet pojedinog robnog žiga cigarete.

Prema odredbi članka 28. ZD, cigarete se, sukladno značajkama iz članka 27. ZD, razvrstavaju u tri skupine:

- Skupina A (popularna skupina): cigarete s najmanje 60 posto nearomatičnih duhana (tipa virginija sušenog toplim zrakom i berlej sušenog u hladu), od čega najmanje jedna četvrtina nižih klasa ili na njima temeljenih surogata, s filtrom ili bez njega, pakirane u mekom omotu i prvi puta stavljene u promet u Republici Hrvatskoj;

- Skupina B (standardna skupina): cigarete s najmanje 60 posto nearomatičnih duhana (tipa virginija sušenog toplim zrakom i berlej sušenog u hladu), ili na njima temeljenih surogata, s filtrom ili bez njega, pakirane u tvrdom omotu i prvi puta stavljene u promet u Republici Hrvatskoj;

- Skupina C (ekstra skupina): u tu se skupinu upisuju sve ostale vrste cigareta, koje ne spadaju u skupinu A ili skupinu B, u stvari cigarete koje sadrže najmanje 40 posto stranog duhana ili su proizvedene u hrvatskim tvornicama, po stranoj licenci.

Proizlazi, dakle, da prema odredbama ZD, trenutno postoji obveza ugradnje najmanje 60 posto domaćih nearomatičnih duhana, tipa virginija (sušenog toplim zrakom) i berlej (sušenog u hladu), da bi se cigareta mogla smatrati domaćim proizvodom, prema ZD.

2. Zakon o posebnom porezu na duhanske prerađevine (»Narodne novine«, broj 67/99; dalje: Zakon o posebnom porezu) uređuje visinu posebnog poreza (trošarine) na duhanske prerađevine.

Iz tog propisa proizlazi da se na kutiju cigareta koje sadrže najmanje 60 posto domaćeg duhana, dakle na cigarete iz skupine A, plaća trošarina od 4,50 kune, a ne one razvrstane u skupinu B, plaća trošarina od 4,90 kuna.

Međutim, trošarina na cigarete iz skupine C, dakle na cigarete u koje je ugrađeno 40 posto ili više stranog duhana, ili su proizvedene na temelju licence, znatno je viša u odnosu na trošarinu cigareta iz skupine A i B, te iznosi 8,10 kuna.

3. Prema članku 44. Zakona o duhanu, ulaskom Republike Hrvatske u WTO, za proizvođače cigareta u Hrvatskoj prestaje obveza ugradnje 60 posto domaćih duhana.

Međutim, i tada će troškovi proizvodnje i prodaje cigareta u Hrvatskoj, za cigarete koje sadrže više od 40 posto uvezenog duhana, biti značajno viši u odnosu na cigarete iz skupine A i skupine B, i to iz sljedećih razloga:

- takva cigareta ulazi u najvišu trošarinsku skupinu (C skupina);

- carina na uvezeni duhan iznosi 20 posto, na što treba dodati PDV;

- povećavaju se transportni troškovi;

- prema pravilima o porijeklu proizvoda, cigareta proizvedena u Republici Hrvatskoj, koja ne sadrži više od 40 posto domaćeg duhana, ne može se izvoziti u zemlje članice WTO uz primjenu općih carinskih preferencijala.

Stoga je mogućnost nabavljanja domaćeg duhana i njegova ugradnja u cigaretu koja se proizvodi u hrvatskim tvornicama, a u sprezi s nekim drugim čimbenicima (zakonska zabrana oglašavanja, navika i lojalnost potrošača domaćem robnom žigu cigarete, ekonomija obujma), od izuzetnog značaja za konkurentnost i uvjete pristupa tržištu proizvođača cigareta u Republici Hrvatskoj.

VIII. Praćenje poslovanja i ponašanja TD Rovinj nakon donošenja rješenja Agencije o ocjeni te koncentracije od 6. listopada 1998. - pokretanje postupka od strane Agencije

Kao što je to već rečeno, Agencija je, nakon donošenja rješenja o ocjeni koncentracije poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb, od 6. listopada 1998., započela s kontinuiranim praćenjem i analiziranjem poslovanja i ukupnog ponašanja TD Rovinj i društava koncerna TD Rovinj na mjerodavnom tržištu.

Istovremeno, Agencija prati sva događanja na mjerodavnom tržištu, poglavito događanja vezana uz najavu ulaska novog tržišnog natjecatelja na to tržište, postupke i djelovanja tog potencijalnog novog natjecatelja i reakcije (ponašanje, postupke i djelovanja) TD Rovinj kao odgovora na tu najavu.

Vremenski slijed događanja, nakon 6. listopada 1998.:

Radi boljeg praćenja i razumijevanja povezanosti važnijih događanja na mjerodavnom tržištu, nakon 6. prosinca 1998., u nastavku su sva takva događanja kronološki prikazana i kratko opisana.

- 6. listopada 1998.:

Agencija donosi rješenje kojim koncentraciju poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb ocjenjuje dopuštenom, u smislu odredaba ZZTN. Rješenjem utvrđuje više mjera praćenja s ciljem da se spriječi  svaka zlouporaba vladajućeg položaja od strane TD Rovinj, te da se Agenciji omogući intervencija u slučaju takvog pokušaja.

- 27. studenoga 1998.:

TD Rovinj, u izvršenju mjera praćenja iz rješenja o koncentraciji TD Rovinj i TD Zagreb:

a) Agenciji dostavlja na ocjenu više ugovora o licenci za proizvodnju cigareta, koje je prije provedbe koncentracije sklopila TD Zagreb s poduzetnicima Rothmans of Pall Mall (International) Ltd. i R.J. Reynolds International B.V. (izvršenje mjere iz točke X. izreke);

b) obavještava Agenciju o registraciji poduzetnika Ronhill d.o.o. s ciljem objedinjavanja prodaje i izvoza proizvoda TD Rovinj i TD Zagreb (izvršenje mjere iz točke VI. izreke);

c) prijavljuje Agenciji namjeru provedbe koncentracije stvaranjem GIU »Hrvatski duhani« (Rovita, Duhanprodukt, Viržinija - izvršenje mjere iz točke VII. izreke).

- 29. prosinca 1998.:

Vlada RH donosi Odluku i zaključke o sanaciji i financijskom restrukturiranju Duhana d.d., kombinacijom otpisa i reprogramiranja potraživanja, te pretvaranjem potraživanja u udjele.

- 8. siječnja 1999.:

ZABA, kao vjerovnik Duhana d.d., predlaže Trgovačkom sudu u Bjelovaru, otvaranje stečajnog postupka nad tim poduzetnikom (predmet broj St-3/99-11). Prijedlog se odnosi na dug od 28.990.825,49 kn po Ugovoru o kratkoročnom kreditu od 3. ožujka 1995. Ročište je zakazano za 23. ožujka 1999.

Naime, ZABA nije svoje potraživanje zamijenila za udjel u nekom drugom poduzetniku iz lisnice HFP-a ili mirovinskih fondova, kako je to predviđala Odluka i zaključci Vlade RH o sanaciji i financijskom restrukturiranju Duhana d.d., od 29. prosinca 1999. Na taj je način ZABA došla u položaj prvog vjerovnika Duhana d.d.

U dopisu upućenom Vladi RH, od 22. ožujka 1999., ZABA takvo postupanje objašnjava time što u lisnicama fondova nije pronašla dionice poduzetnika prihvatljive za nju, te nastojanjem da zaštiti i ostvari svoja vjerovnička prava.

- polovina siječnja 1999.:

British American Tobacco (Investments) započinje s Hrvatskim fondom za privatizaciju, kao imateljem oko 30 posto udjela u TD Zadar, razgovore o ulaganju u tog poduzetnika. Započinjanjem tih razgovora konačno se i javno obznanjuje interes tog poduzetnika za ulazak na hrvatsko tržište, iako je BAT pregovore s direktorom TD Zadar započeo još u proljeće 1998.

- 15. siječnja 1999.:

a) TD Rovinj malim dioničarima TD Zadar, na kućne adrese, šalje pisanu ponudu za otkup dionica TD Zadar, te pisanu izjavu o prihvaćanju te ponude.

O slanju tih ponuda TD Rovinj ne obavještava Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja, odnosno ne obavještava Agenciju o namjeri stjecanja udjela u TD Zadar, na što je obvezuje točka VII.a izreke rješenja Agencije o ocjeni koncentracije poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb, od 6. listopada 1998.

b) Ugovorom o prijenosu dionica, u zamjenu za potraživanja prema poduzetniku Croatia lineu d.d., HFP prenosi na Croatia osiguranje d.d. (dalje: Croatia osiguranje), sa sjedištem u Zagrebu, 500 dionica TD Zadar. Na taj način Croatia osiguranje stječe u TD Zadar udjel od 10,92 posto.

- 22. siječnja 1999.:

Poduzetnik TD Zadar, zastupan po direktoru Ivici Crljenku, dostavlja Agenciji podnesak kojim obavještava Agenciju da je TD Rovinj, 15. siječnja 1999., uputio malim dioničarima ponude za otkup dionica TD Zadar.

- 27. siječnja 1999.:

U svezi s obaviješću TD Zadar od 22. siječnja 1999., te s obzirom na to da TD Rovinj nije obavijestila Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja o namjeri stjecanja udjela u TD Zadar, što je bila dužna prema rješenju Agencije o ocjeni koncentracije poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb, od 6. listopada 1998., predstavnik Agencije telefonom traži obavijest  od člana Uprave TD Rovinj Plinija Cuccurina, kao osobe koju je taj poduzetnik ovlastio za kontakte s Agencijom. Plinio Cuccurin u tom telefonskom razgovoru, o kojem je sastavljena službena zabilješka, izjavljuje da je razlog neprijavljivanja namjere stjecanja udjela u TD Zadar taj što se sama ponuda malim dioničarima TD Zadar ne može tumačiti kao namjera preuzimanja tog poduzetnika. Nije im, naime, poznata ukupna vlasnička struktura TD Zadar, te stoga još ne mogu procijeniti koliki bi udjel mogli steći otkupom dionica. Obećaje, međutim, da će predstavnici TD Rovinj, s tim u svezi, doći na konzultacije i obavijestiti Agenciju o svojim namjerama čim ta namjera i mogućnost stjecanja vlasničkog udjela (u opsegu koji bi im bio zanimljiv) bude jasnije određena.

- 2. veljače 1999.:

TD Rovinj započinje sa sklapanjem ugovora o kupnji dionica TD Zadar s malim dioničarima. Na taj dan sklapa ugovore o stjecanju ukupno 467 dionica TD Zadar.

O sklapanju ugovora ne obavještava Agenciju.

- 23. veljače 1999.:

Prema podatku iz dopisa Croatia osiguranja, od 26. travnja 1999., upućenog Agenciji, tog je dana, temeljem Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica, Croatia osiguranje poduzetniku Auctor AG (Švicarska), prodalo svoj udjel od 10,92 posto u TD Zadar (500 dionica).

- 24. veljače 1999.:

a) Trgovački sud u Bjelovaru donosi rješenje, broj III ST-3799-6, o pokretanju postupka za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad Duhanom, po prijedlogu ZABA-e od 8. siječnja 1999.

Ročište je zakazano za 22. ožujka 1999.

b) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja upućuje dopis TD Rovinj, kojim od tog poduzetnika zahtijeva da izvrši svoju obvezu iz točke VII.a izreke rješenja od 6. listopada 1999.

Riječ je o mjeri praćenja, koja obvezuje TD Rovinj da Agenciju unaprijed, najkasnije 30 dana prije namjeravanog stjecanja, obavještava o namjeri svakog stjecanja udjela u drugim poduzetnicima u Hrvatskoj. Agencija stoga poziva TD Rovinj na prijavu stjecanja udjela u TD Zadar, u roku od osam dana. Taj je dopis, prema podacima iz Obavijesti o uručenju, uručen TD Rovinj dana 26. veljače 1999.

- 5. ožujka 1999.:

Agencija zaprima dopis TD Rovinj, broj: I-3377/99, koji nosi nadnevak 24. veljače 1999., kojim taj poduzetnik, pozivom na izvršenje obveze iz mjera praćenja iz rješenja od 6. listopada 1998. (točka VII.a izreke rješenja), izvješćuje Agenciju da je, sklapanjem Ugovora o prodaji i stjecanju dionica, stekao ukupno 483 redovne dionice TD Zadar, što čini 10,55 posto od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini tog društva. Napominje da još nije izvršen upis TD Rovinj u Knjigu dionica TD Zadar.

- 9. ožujka 1999.:

TD Rovinj zatražio upis u Knjigu dionica TD Zadar 415 dionica koje je stekao temeljem ugovora o prodaji sklapanih 2., 3., 8., 9. i 10. veljače 1999.

- 16. ožujka 1999.:

Vlada RH traži od ZABA-e objašnjenje nepridržavanja odluka i zaključaka Vlade o sanaciji Duhana d.d. (naime, ZABA nije, kao što je bilo dogovoreno, svoja potraživanja prema Duhanu pretvorila u udjele, niti je provela zamjenu dionica Duhana d.d. za dionice drugih društava iz lisnice HFP-a, a osim toga je nad Duhanom, 8. siječnja 1999., pokrenula stečajni postupak).

- 22. ožujka 1999.:

a) TD Rovinj sklopio posljednji ugovor o kupnji dionica TD Zadar izravno od malih dioničara.

b) Agencija protiv TD Rovinj pokreće prekršajni postupak, kod Prekršajnog suda u Rovinju, zbog nepostupanja po rješenju Agencije od 6. listopada 1998. (neprijavljivanje namjere stjecanja udjela u TD Zadar).

c) Agencija od TD Rovinj zahtijeva očitovanje o razlozima za stjecanje dionica TD Zadar, te o planovima tog poduzetnika u svezi s TD Zadar.

- 23. ožujka 1999.:

a) TD Rovinj zatražila upis 80 dionica u Knjigu dionica TD Zadar, koje je stekao temeljem Ugovora o prodaji sklapanih 24. i 25. veljače, te 2. i 8. ožujka 1999.

b) Temeljem Ugovora o prijenosu dionica, Croatia osiguranje prenosi na Auctor 500 dionica TD Zadar.

Međutim, glede stvarnog nadnevka sklapanja navedenog Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica postoje mnoge dvojbe.

aa) U prvom redu, taj Ugovor nosi nadnevak 23. ožujka 1999., ali je generalni direktor Croatia osiguranja ovjerio svoj potpis kod javnog bilježnika znatno ranije, tj. još 18. ožujka 1999.

bb) S druge strane, podaci o nadnevku sklapanja Ugovora navedeni naprijed u točki aa), u koliziji su s podacima iz dopisa Croatia osiguranja, od 26. travnja 1999., upućenog Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. U tom dopisu, naime, Croatia osiguranje navodi da je Ugovor o kupoprodaji i prijenosu dionica između Croatia osiguranja i Auctora AG, sklopljen mnogo ranije, odnosno još 23. veljače 1999.

- 25. ožujka 1999.:

TD Rovinj zatražio upis 73 dionice u Knjigu dionica TD Zadar, koje je stekao temeljem ugovora o prodaji zaključivanih 2., 8. i 9. veljače, te 22. ožujka 1999.

- 26. ožujka 1999.:

Poduzetnik Auctor AG započinje na žiro-račun Croatia osiguranja uplaćivati cijenu dionica TD Zadar, stečenih temeljem ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica od 23. ožujka 1999. (ili 23. veljače 1999.).

- 29. ožujka 1999.:

Na zahtjev TD Rovinj, kao dioničara s više od 10 posto udjela, odgođena je izvanredna Glavna skupština dioničara TD Zadar, koja se trebala održati 12. travnja 1999. (»Narodne novine«, broj 30/99). Skupština se trebala održati prvenstveno radi donošenja odluke o ulaganju BAT-a, odnosno donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala TD Zadar. Skupština je odgođena za 12. svibnja 1999..

- 30. ožujka 1999.:

Poduzetnik Auctor AG završava s uplatom cijene dionica TD Zadar na žiro-račun Croatia osiguranja, započetu 26. ožujka 1999.

- 31. ožujka 1999.:

U Rovinju je, u svezi sa stjecanjem udjela TD Rovinj u TD Zadar, održan razgovor ravnateljice Agencije s predsjednikom Uprave TD Rovinj. Predsjednik Uprave TD Rovinj dao je neka tumačenja zbivanja oko stjecanja udjela u TD Zadar.

On ponavlja tvrdnju da obveza prijavljivanja namjere stjecanja udjela u drugom poduzetniku za TD Rovinj nastupa tek upisom u Knjigu dionica. Stoga je prijava stjecanja udjela koju je taj poduzetnik izvršio 5. ožujka 1999., po njegovom mišljenju izvršena pravovremeno. Ujedno najavljuje da će nastaviti sa stjecanjem dionica TD Zadar.

Nadalje, on navodi da je plan TD Rovinj da u TD Zadar pokrene proizvodnju specijalnih duhanskih proizvoda (mentol cigarete, duhan za lulu, cigare i sl.).

Navodi također da će Upravu upoznati sa stavom Agencije, iznesenim tijekom razgovora, da iz ukupnosti sadržaja rješenja Agencije od 6. listopada 1998., osobito iz predviđanja i mjera praćenja djelovanja TD Rovinj iznijetih u tom rješenju, proizlazi da stjecanje udjela u TD Zadar nije poželjno s gledišta tržišnog natjecanja i odredaba ZZTN.

- 9. travnja 1999.:

U očitovanju TD Rovinj, klasa: I-99/5984 (s nadnevkom 6. travnja 1999.), taj poduzetnik iskazuje da nema namjeru niti mogućnost provesti koncentraciju s TD Zadar, s obzirom da su u međuvremenu saznali da BAT, zajedno s Ivicom Crljenkom, ima 57,67 posto udjela u tom poduzetniku. Iskazuje, također, da je cilj TD Rovinj objedinjavanje hrvatske duhanske industrije.

- 14. travnja 1999.:

Poduzetnici TD Rovinj i Auctor sklapaju Ugovor o kupoprodaji i prijenosu dionica TD Zadar. Temeljem tog ugovora TD Rovinj stječe još 450 dionica TD Zadar.

Na taj način, uračunavajući ranije stečene dionice TD Zadar, TD Rovinj je imatelj ukupno 933 dionice TD Zadar. Njegov se udjel u tom poduzetniku time povećava na 20,37 posto temeljnog kapitala. Međutim, TD Rovinj niti o ovom stjecanju udjela u TD Zadar ne obavještava Agenciju.

Isto tako, TD Rovinj u tom trenutku ne podnosi zahtjev za upis tih 450 dionica u Knjigu dionica TD Zadar. Zahtjev za upis tih dionica podnijet će tek 5. srpnja 1999.

O stjecanju tih dionica i zahtjevu za upis u Knjigu dionica TD Zadar, TD Rovinj nikad nije obavijestio Agenciju. Agencija je o tim transakcijama TD Rovinj saznala iz obavijesti poduzetnika TD Zadar i BAT-a od 3. rujna 1999.

- 15. travnja 1999.:

Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja je, na 26. sjednici, donio zaključak da Agencija donese rješenje o hitnoj privremenoj mjeri (članak 36.a ZZTN). Tim se rješenjem TD Rovinj privremeno zabranjuje svako daljnje stjecanje dionica TD Zadar.

- 16. travnja 1999.:

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, sukladno zaključku Savjeta od 15. travnja 1999., donosi rješenje o privremenoj mjeri (članak 36.a ZZTN).

Tim se rješenjem TD Rovinj zabranjuje svako daljnje stjecanje dionica TD Zadar.

Ovo iz razloga postojanja mogućnosti da daljnje stjecanje dionica izravnog tržišnog takmaca dovede do nastupanja izravnih štetnih učinaka za poduzetnike TD Zadar i BAT, za duhansku industriju u cjelini (mogućnost dogovora o podjeli tržišta i sl.), te za potrošače (smanjenje mogućnosti izbora).

Rješenje je privremeno, te će biti na snazi do okončanja postupka utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja, a najduže godinu dana.

- 21. travnja 1999.:

Duhan d.d. predlaže ZABA-i (dopis, broj 06-494/99):

a) da se ukupni iznos potraživanja ZABA-e od 35.000.000,00 kuna utvrdi u diskontiranom iznosu od 25 posto od ukupnog potraživanja, odnosno 8.750.000,00 kuna, koji bi Duhan isplatio u pet obroka, zaključno sa 30. lipnja 1999., uz naplatu jednog dijela duga kroz dionice HFP;

b) da obustavi stečajne aktivnosti.

- 23. travnja 1999.:

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva traži od ZABA-e povlačenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Duhanom d.d..

- 24. travnja 1999.:

Zbog visokih dugovanja, temeljni je kapital Duhana d.d., Odlukom Glavne skupštine smanjen s 62.435.400,00 kuna na 20.811.800,00 kuna.

- 28. travnja 1999.:

TD Rovinj dostavlja Agenciji očitovanje na njene upite od 2. i 16. travnja 1999. Taj poduzetnik obavještava Agenciju da njen trenutni udjel u TD Zadar iznosi 22,22 posto. Dostavlja tabelarni pregled stjecanja dionica TD Zadar s nadnevcima zahtjeva za upis tih dionica u Knjigu dionica TD Zadar. Očigledno je da je pritom TD Rovinj računala i s dionicama TD Zadar, koje je, 14. travnja 1999., stekla od poduzetnika Auctora, a čije stjecanje niti je prijavila Agenciji, niti je, prije 15. srpnja 1999., tražila njihov upis u Knjigu dionica TD Zadar.

- 30. travnja 1999.:

Prijedlog Duhana d.d. za isplatu potraživanja, od 21. travnja 1999., ZABA ocjenjuje neprihvatljivim.

- 3. svibnja 1999.:

Uoči održavanja izvanredne Glavne skupštine, zakazane za 12. svibnja 1999., zatvara se Knjiga dionica TD Zadar. Na Glavnoj će skupštini, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, moći glasovati samo dioničari upisani u Knjigu. Prema izvodu iz Knjige dionica, vlasnička struktura TD Zadar, je sljedeća:

_____________________________________________________________
  Stanje prema Knjizi dioničara na dan 3. svibnja 1999.
_____________________________________________________________
Dioničar	 Broj dionica	   Udjel u temeljnom
				     kapitalu
_____________________________________________________________
Ivica Crljenko		1.694		 36,98%
HFP			 957		 20,90%
BAT			 856		 18,69%
TD Rovinj		 568		 12,40%
Croatia osiguranje	 500		 10,92%* 
Marica Erceg		  5		  0,11%
Ukupno			4.580		 100,00%
_____________________________________________________________

* Napomena:

Iz gornje je tabele vidljivo da je Croatia osiguranje u Knjigu dionica i dalje upisano kao vlasnik 500 dionica (10,92 posto udjela), iako je:

a) Croatia osiguranje tih 500 dionica, još 23. ožujka 1999. (ili čak 23. veljače 1999.), prenijelo Auctoru AG;

b) Auctor AG, još 14. travnja 1999., prenio 450 dionica TD Zadar na TD Rovinj, te je taj poduzetnik, prema očitovanju od 28. travnja 1999., očigledno dionice Croatia osiguranja računao kao svoj udjel (22,22 posto) u TD Zadar.

- 4. svibnja 1999.:

Duhan predlaže ZABA-i (dopis, broj 06-538/99) da ZABA ukupni iznos potraživanja od 35.000.000,00 kuna, koji je bio utvrđen Programom sanacije, Duhan isplati ZABA-i u diskontiranom iznosu od 33 posto od navedenog iznosa, odnosno 11.667.000,00 kuna. Taj bi iznos Duhan isplatio u dva obroka, zaključno sa 15. prosinca 1999., uz naplatu jednog dijela duga kroz dionice HFP.

- 6. svibnja 1999.:

a) ZABA, dopisom upućenim Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, objašnjava da u lisnici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje nije pronašla dionice koje bi za nju bile zanimljive, te je stoga 8. siječnja 1999. pokrenula stečajni postupak nad Duhanom d.d. Ujedno predlaže da Ministarstvo, u suradnji s Duhanom, razmotri uvjete izmirenja potraživanja Duhana prema ZABA-i, na način:

aa) da potraživanja utvrđuje u visini od 4.000.000,00 DEM (plativo u kunama), uz rok plaćanja od 3 godine;

bb) da se plaćanje osigura jamstvom Ministarstva financija i hipotekom na imovinu Duhana.

- 10. svibnja 1999.:

a) Nadzorni odbori Viržnije d.d. i Duhanprodukta d.d. donose odluku o odgađanju spajanja tih poduzetnika s poduzetnikom Rovitom d.o.o. u jedinstveno poduzeće GIU »Hrvatske duhane«, iz razloga što ulazak BAT-a u hrvatsku cigaretnu industriju smatraju nepotrebnim i pogubnim.

Ujedno traže od HFP-a, koji će na Glavnoj skupštini TD Zadar, zakazanoj za 12. svibnja 1999., imati odlučujući glas u svezi s donošenjem odluke o dokapitalizaciji TD Zadar u korist BAT-a, da preispita druge mogućnosti oplodnje svog kapitala u zadarskoj tvornici (npr. prodaju TD Zadar poduzetniku Austria Tabaku).

b) Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja, na 27. sjednici, razmatra daljnja događanja vezana uz djelovanje TD Rovinj i utvrđivanje narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja.

- 11. svibnja 1999.:

Duhan predlaže ZABA-i isplatu cijelog duga prema ZABA-i, koji je na dan 31. ožujka 1999. iznosio 40.000.000,00 kuna, na način:

a) da će se 50 posto duga, odnosno 20.000.000 kuna, isplatiti u roku mjesec dana;

b) da će drugih 50 posto duga, odnosno 20.000.000 kuna, prodati potencijalnom ulagaču za 2.000.000 DEM, koji bi se iznos otplatio kroz kreditni aranžman;

c) Duhan bi se dokapitalizirao za iznos od 20.000.000,00 kuna.

- 12. svibnja 1999.:

A) Održana izvanredna Glavna skupština dioničara TD Zadar.

Prema Zapisniku s Glavne skupštine TD Zadar, poslovni broj OU-170/99-1, sastavljenom po javnoj bilježnici Dariji Grigillo Ramljak iz Zadra, na Skupštini su, između ostalog, donesene:

- Odluka o povećanju temeljnog kapitala TD Zadar u korist BAT-a;

- Odluka o isključenju prava prvenstva upisa dionica u korist BAT-a.

Predstavnici TD Rovinj i Croatia osiguranja, koji zajedno imaju 23,32 posto od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini, glasuju protiv obje odluke. Međutim, obje su odluke donesene većinom glasova.

B) »Slatinka« d.d. za trgovinu, sa sjedištem u Slatini (dalje: Slatinka), upućuje ZABA-i Pismo namjere za otkup dijela duga i dokapitalizaciju Duhana d.d., u skladu s dopisom Duhana od 11. svibnja 1999..

Slatinka je vodeći distributer cigareta na području Slatine, a u svom vlasništvu ima i poduzetnika koji se bavi organiziranjem proizvodnje poljoprivrednih kultura.

- 13. svibnja 1999.:

ZABA odgovara Slatinki na Pismo namjere za otkup dijela duga Duhana, od 12. svibnja 1999., i postavlja svoje uvjete (gotovinska uplata od 2.000.000 DEM do 30. lipnja 1999. ili do istog dana uplatiti 400.000 DEM, a ostatak od 1.600.000 DEM na kredit uz osiguranje plaćanja hipotekom).

Rok za odgovor je 17. svibnja 1999..

- 14. svibnja 1999.:

BAT podnosi Trgovačkom sudu u Splitu prijavu za registraciju dokapitalizacije i promjena vlasničke strukture u TD Zadar.

- 17. svibnja 1999.:

Slatinka načelno prihvaća uvjete ZABA-e za otkup dijela duga Duhana, iz dopisa od 12. svibnja 1999., ali traži rok od pet dana za konačni odgovor.

- 21. svibnja 1999.:

Slatinka u potpunosti prihvaća uvjete ZABA-e za otkup dijela duga Duhana, iz dopisa tog poduzetnika od 13. svibnja 1999., te se obvezuje:

- preuzeti 50 posto duga koji Duhan ima prema ZABA-i (ukupni iznos tog duga, na dan 31. ožujka 1999., iznosi 5.600.000 DEM);

- uplatiti 2.000.000 DEM do 30. lipnja 1999.

- 1. lipnja 1999.:

Auctor podnosi prijavu za upis u Knjigu dionica 500 dionica TD Zadar, stečenih temeljem Ugovora o prijenosu dionica, sklopljenog 23. ožujka 1999. (ili 23. veljače 1999.) s Croatia osiguranjem.

- 3. lipnja 1999.:

BAT, dopisom upućenim Duhanu, pozivajući se na brojne prethodne sastanke i dogovore s predsjednikom Uprave Duhana, potvrđuje svoju spremnost na komercijalnu suradnju s Duhanom. Ta će suradnja uslijediti odmah po registraciji ulaganja u TD Zadar.

BAT želi da Duhan u budućnosti posluje kao neovisni poduzetnik. Iako ulaganje u obradu duhana nije dio poslovne politike BAT-a, taj poduzetnik namjerava od Duhana kupovati duhan za ugradnju u domaće vrste cigareta koje će proizvoditi TD Zadar. BAT vjeruje da će takva suradnja biti profitabilna za obje strane. Pregovori BAT-a i Duhana d.d. započeli su još u kolovozu 1998. (podatak iz dopisa Duhana d.d. broj: 06-821/1999., od 1. srpnja 1999.).

- 4. lipnja 1999.:

ZABA usmeno obavještava Duhan d.d. da odustaje od dogovora s poduzetnikom Slatinkom d.d. o izmirenju potraživanja koje ZABA ima prema Duhanu (podatak iz dopisa Duhana d.d. upućenog Vladi RH, broj: 06-735/99, od 11. lipnja 1999.).

- 8. lipnja 1999.:

Slatinka, dopisom broj 274/1, traži od ZABA-e potpisivanje Ugovora o kupoprodaji potraživanja i obavijest o broju računa na koji može izvršiti uplatu svote od 2.000.000 DEM, sukladno dopisu Slatinke od 21. svibnja 1999., kojim je prihvatila uvjete koje je postavila ZABA, u dopisu 13. svibnja 1999..

Slatinka, naime, smatra da je prihvaćanjem uvjeta koje je ZABA postavila Slatinki u odgovoru na njeno Pismo namjere, posao u stvari sklopljen.

- 9. lipnja 1999.:

ZABA, zastupana po Franji Lukoviću, predsjedniku Uprave, i Viržinija, koju po punomoći zastupa mr. Ante Vlahović, predsjednik Uprave TD Rovinj, sklapaju Ugovor o prijenosu cjelokupne tražbine koju ZABA ima prema Duhanu i svih sporednih prava, na Viržiniju. Ugovor je ovjeren 21. lipnja 1999..

Tražbine su nastale po osnovi Ugovora o kratkoročnom kreditu koji je ZABA odobrila Duhanu 3. ožujka 1995. (koji na dan 31. ožujka 1999. iznosi 28.378.482,72 kune, i po osnovi Ugovora o izdavanju devizne garancije Duhanu od 15. ožujka 1993.

Ove tražbine na dan 31. ožujka 1999. iznose 35.518.887,41 kunu i 1.107.044,31 USD, što po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na taj dan iznosi 7.847.958,89 kuna, tako da ukupno potraživanje koje ZABA prenosi na Viržiniju iznosi 43.366.846,30 kuna. Viržinija se, kao protučinidbu za navedenu tražbinu, obvezuje isplatiti ZABA-i naknadu od 40.000.000,00 kuna.

- 10. lipnja 1999.:

Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja, na 28. sjednici, donosi zaključak da ravnateljica Agencije donese rješenje kojim se utvrđuje narušavanje slobodnog tržišnog natjecanja od strane TD Rovinj, kojim se ujedno ukida rješenje o privremenoj mjeri obustavljanja daljnjeg stjecanja dionica TD Zadar od strane TD Rovinja, doneseno 16. travnja 1999..

- 11. lipnja 1999.:

U dopisu upućenom Ministarstvu gospodarstva, BAT potvrđuje svoju namjeru da od Duhana kupuje potrebne količine domaćeg duhana, te izražava spremnost da potpomaže domaću proizvodnju duhana.

BAT naglašava da je komercijalni imperativ da ima sigurnog dobavljača visokokvalitetnog domaćeg duhana, a upravo Duhan ispunjava te uvjete. S druge strane, kao jedini neovisni prerađivač duhana u Hrvatskoj, Duhan d.d. treba alternativnog kupca, a to je upravo BAT. U tom su pravcu postignuti i dogovori tih poduzetnika. BAT-ovi stručnjaci potvrdili su i mogućnost ugradnje hrvatskih duhana u svoje međunarodne marke, budući da je što veće korištenje domaćih sirovina dio BAT-ove globalne poslovne politike.

- 24. lipnja 1999.:

a) ZABA dopisom obavještava Slatinku da nije prihvatila njen prijedlog za otkup dijela duga Duhana;

b) ZABA obavještava Duhan da je ugovorom o cesiji svoja potraživanja prema tom poduzetniku, zajedno sa svim sporednim pravima, prenijela na Viržiniju.

- 30. lipnja 1999.:

Viržinija dostavlja, Trgovačkom sudu u Bjelovaru, prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad Duhanom d.d. (prema podacima iz dopisa Duhana, od 9. srpnja 1999. i dopisa, broj: 06-1142/99, od 8. rujna 1999.).

Ročište je zakazano za 19. srpnja 1999.

- 1. srpnja 1999.:

Agenciji se usmeno i pismeno obratio Slavko Mađarić, direktor Duhana. U svom podnesku obavještava Agenciju o cesiji potraživanja koje je ZABA imala prema Duhanu na Viržiniju.

- 5. srpnja 1999.:

TD Rovinj podnosi zahtjev za upis u Knjigu dionica TD Zadar. Riječ je o upisu 450 dionica koje je TD Rovinj stekao temeljem Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica od 14. travnja 1999., sklopljenog s Auctorom.

O sklapanju ugovora i zahtjevu za upis Agenciju su, 3. rujna 1999., obavijestili TD Zadar i BAT.

- 6. srpnja 1999.:

Prema podacima iz dopisa Duhana, od 9. srpnja 1999., upućenog Agenciji, Viržinija podnosi dodatni prijedlog Trgovačkom sudu u Bjelovaru za otvaranje stečajnog postupka nad Duhanom. Prema istom izvoru, ročište je zakazano za 19. srpnja 1999.

- 7. srpnja 1999.:

Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja je, na 29. sjednici, donio zaključak da Agencija otvori novi predmet u svezi s podneskom Duhana od 1. srpnja 1999., te da zatraži očitovanje TD Rovinj i Viržinije u svezi s otkupom potraživanja ZABA-e prema Duhanu od strane Viržinije.

- 12. srpnja 1999.:

Agencija poziva Viržiniju da ispuni zakonsku obvezu iz članka 22. i 23. ZZTN, i da prijavi koncentraciju poduzetnika nastalu stjecanjem prevladavajućeg utjecaja u Duhanu.

- 26. srpnja 1999.:

Viržinija, dopisom koji nosi nadnevak 16. rujna 1999. (!?), broj 2940/99, upućenim Agenciji kao odgovor na poziv Viržiniji da prijavi koncentraciju Viržinije i Duhana, od 12. srpnja 1999.:

a) potvrđuje činjenicu da je od ZABA-e otkupila potraživanja prema Duhanu u visini od 43.000.000,00 kuna;

b) navodi da je u tijeku postupak naplate tih potraživanja;

c) odbija Agenciji prijaviti provedenu koncentraciju.

- 4. kolovoza 1999.:

Agencija drugi put poziva Viržiniju na prijavu koncentracije poduzetnika nastale stjecanjem prevladavajućeg utjecaja u Duhanu.

- 11. kolovoza 1999.:

Agencija treći put poziva Viržiniju na prijavu koncentracije poduzetnika nastale stjecanjem prevladavajućeg utjecaja u Duhanu.

- 20. kolovoza 1999.:

a) Viržinija, dopisom broj 3188/99, od 16. kolovoza 1999., izričito odbija podnijeti Agenciji prijavu koncentracije poduzetnika nastale stjecanjem prevladavajućeg utjecaja u Duhanu.

b) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja protiv Viržinije, kod Prekršajnog suda u Virovitici, pokreće prekršajni postupak zbog nepostupanja po traženju Agencije i neprijavljivanja provođenja koncentracije poduzetnika, nastale cesijom potraživanja ZABA-e na tog poduzetnika i stjecanjem prevladavajućeg utjecaja u Duhanu.

- 8. rujna 1999.:

Poduzetnik BAT, u dopisu Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, naglašava da je njegovo ulaganje u TD Zadar ovisno o činjenici hoće li BAT imati od koga kupovati domaću sirovinu (duhanski list) za svoju proizvodnju cigareta u Hrvatskoj.

Budući da je Duhan d.d. jedini hrvatski prerađivač duhana neovisan o sustavu TD Rovinj, on je, u stvari, jedini dobavljač od kojeg bi BAT, odnosno TD Zadar, mogli kupovati duhan. Dakle, BAT izražava bojazan da se stjecanjem prevladavajućeg utjecaja Viržinije, odnosno TD Rovinj u Duhanu d.d., stvara opasnost da BAT-u bude onemogućena nabava domaćeg duhana.

- 9. rujna 1999.:

Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja, na 30. sjednici, donosi odluku o načinu i smjeru/metodama daljnjih postupaka Agencije u postupku koji je Agencija pokrenula protiv TD Rovinj, te donosi zaključak o pribavljanju dodatnih podataka u vezi stjecanja dionica TD Zadar od strane TD Rovinj, kao i podataka u vezi stjecanja prevladavajućeg utjecaja Viržinije u Duhanu.

- 16. rujna 1999.:

Viržinija dostavlja Agenciji odgovor na poziv za prijavu koncentracije od 12. srpnja 1999.

Dopisom potvrđuje da je Viržinija od ZABA-e otkupila potraživanja prema Duhanu d.d., u dospjeloj visini od 43.000.000,00 kuna te obavještava Agenciju da je postupak realizacije naplate tog potraživanja u tijeku. Ujedno odbija postupiti u skladu s pozivom Agencije i prijaviti ovu koncentraciju.

- 30. rujna 1999.:

Održan sastanak predstavnika BAT-a i predstavnika Duhana d.d. na kojem su dogovorene osnove buduće poslovne, proizvodne, tehničke i tehnološke suradnje, čiji će elementi biti konačno utvrđeni ranim dogovorom ili sporazumom o suradnji, koji bi se trebao sklopiti tijekom 1999. godine.

Ujedno je dogovorena prodaja inicijalnih količina duhana BAT-u u ukupnoj vrijednosti od 4.000.000,00 kuna, koja se treba realizirati do kraja listopada 1999. godine.

- 5. listopada 1999.:

Održana 31. sjednica Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja. Sjednica je prekinuta, a nastavak je zakazan za 19. listopada 1999.

- 19. listopada 1999.:

Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja, u nastavku prekinute 31. sjednice, započete 9. rujna 1999., u skladu s ovlastima iz članka 30. stavak 1. točka 2. ZZTN, donosi sljedeće zaključke:

a) Da je koncentracija poduzetnika BAT i TD Zadar dopuštena u smislu odredaba ZZTN, te sukladno članku 30. stavak 2. ZZTN, predlaže mjere praćenja.

b) Da je TD Rovinj zlouporabila monopolistički položaj na tržištu sprječavanjem pristupa tržištu BAT-u kao novom tržišnom takmacu, te o mjerama za otklanjanje ove zlouporabe.

Savjet je, u skladu s ovlastima iz članka 30. stavak 2. ZZTN, ravnateljici Agencije predložio mjere koje treba poduzeti za zaštitu slobodnog tržišnog natjecanja u ovom slučaju. Tako je Savjet predložio mjeru kojom se nalaže TD Rovinj, odnosno Viržiniji d.d., da bez odgode, putem javne ponude, izlože prodaji potraživanja koja je Viržinija d.d., kao društvo u kojem je TD Rovinj imatelj većinskog udjela, otkupila od ZABA-e. Prodaja mora biti obavljena najkasnije do 29. veljače 2000.

IX. Očitovanja TD Rovinj u postupku utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja:

Tijekom cijelog postupka utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja, Agencija je od TD Rovinj dobivala očitovanja vezana uz poslovnu strategiju, ciljeve poslovne politike i planove TD Rovinj uopće, a napose glede planova tog poduzetnika vezanih uz stjecanje udjela u TD Zadar i prijenosa potraživanja ZABA-e prema Duhanu na Viržiniju.

a) Očitovanje TD Rovinj od 6. svibnja 1999.:

U opširnom pisanom očitovanju, predsjednik Uprave TD Rovinj, mr. Ante Vlahović, u bitnome, iznosi:

- Da je osnovna strategija TD Rovinj objedinjavanje i stvaranje hrvatskoga nacionalnog sustava duhanskog gospodarstva. Zato su kupili TD Zagreb, Duhanprodukt i Viržiniju.

- Da su pretpostavljali da u narednih pet godina neće biti prepreka za ostvarenje tog projekta, odnosno da je TD Rovinj računao da ih Vlada RH, Hrvatski državni sabor ili neka interesna grupa neće izložiti korjenitim promjenama uvjeta poslovanja na mjerodavnom tržištu.

- Da je hrvatsko tržište cigareta tako malo da ne može trpjeti tri tvornice cigareta, već samo tri pogona za proizvodnju cigareta.

- Da se hrvatska duhanska industrija u ovom trenutku ne može oduprijeti stranoj konkurenciji. Posebno se ne može oduprijeti i uvozu i tako moćnom takmacu kao što je BAT. Stoga, ulaskom velikih stranih tržišnih natjecatelja TD Rovinj dolazi u neravnopravan natjecateljski položaj, kako na domaćem tržištu, tako i u izvozu (jer ne može imati takvu ekonomiju obujma u proizvodnji, nabavi, razvoju i marketingu, niti može dostići proizvodnost rada takvih velikih poduzetnika).

- Da je BAT, preko licencnog programa TD Zagreb, već otprije nazočan na hrvatskom cigaretnom tržištu, te da njegov tržišni udjel iznosi oko 5 posto.

- Da TD Rovinj ne razumije svrhu koju BAT želi postići dokapitalizacijom TD Zadar, budući da kapaciteti hrvatske duhanske industrije premašuju potrebe domaće potrošnje i izvoza za 30 posto.

- Da TD Rovinj takvu nerazumnost želi spriječiti »poslovnim nadmudrivanjem«.

- Da je evidentno da su se državne agencije, fondovi i javno mnijenje svrstali na stranu prodaje TD Zadar stranom poduzetniku.

- Da će, u slučaju da se i dalje ide prema potpunom i trenutnom otvaranju hrvatskog tržišta, TD Rovinj odustati od projekta stvaranja »Hrvatskih duhana«, otpustiti oko 350 zaposlenika TD Zagreb, te konačno, jakom strategijskom partneru prodati i samu TD Rovinj.

b) Očitovanje Viržinije od 14. srpnja 1999.:

Prema napomeni Viržinije, riječ je o očitovanju, odnosno iznošenju  stavova  i  prijedloga Viržinije, usuglašenih u TD Rovinj, kao nositelju projekta.

To se očitovanje, potpisano od Vlade Drvenkara, Uprave - direktora Viržinije d.d., u cijelosti, čak i tekstualno, poklapa sa stavovima TD Rovinja iznijetim u očitovanju od 6. svibnja 1999.

c) Očitovanje Viržinije od 19. srpnja 1999.:

Prema napomeni Viržinije, riječ je o dopuni očitovanja (obavijesti) od 14. srpnja 1999., u kojem se dostavljaju dokazi da se i poduzetnik Duhan d.d. ranije zalagao za istu koncepciju objedinjavanja hrvatske duhanske industrije kao i TD Rovinj.

d) Očitovanje TD Rovinj od 9. rujna 1999.:

U pisanom očitovanju, predsjednik Uprave TD Rovinj, mr. Ante Vlahović, uglavnom ponavlja postavke iz očitovanja od 6. svibnja 1999., te u bitnome, iznosi:

- Da je nužna koncentracija, odnosno povezivanje hrvatske proizvodnje, obrade duhana i cigaretne industrije.

- Da zbog stjecanja pretežitog stvarnog ili kreditnog vlasništva banaka nad TD Zagreb i poduzetnicima koji se bave primarnom preradom duhana, prvotni koncept TD Rovinj o objedinjavanju hrvatskog duhanskog gospodarstva postupcima spajanja više nije bio moguć. U takvoj se situaciji TD Rovinj odlučio za spajanje poduzetnika putem akvizicija vlasništva i/ili akvizicija bančinih potraživanja.

- Da je TD Rovinj u takve akvizicije uložio oko 170.000.000 DEM sredstava prikupljenih uglavnom kreditima, od čega je već utrošeno 147.000.000 DEM.

- Da je glavna svrha koncentracija koje TD Rovinj provodi u Hrvatskoj, a ujedno i osnova dugoročne poslovne politike tog poduzetnika, sprječavanje internacionalne monopolizacije hrvatskog tržišta u svrhu pripremanja hrvatske cigaretne industrije za tržišno natjecanje na domaćem i izvoznom tržištu.

- Da je Republika Hrvatska prenaglo otvorila hrvatsko tržište duhana i cigareta.

- Da je TD Rovinj nudila partnerstvo TD Zadar, ali bez dokapitalizacije, budući da bi dokapitalizacija obezvrijedila udjele malih dioničara.

- Da je TD Rovinj predlagala HFP-u da odloži odluku o dokapitalizaciji TD Zadar. Riječ je o prijedlogu nadzornih odbora Viržinije i Duhanprodukta, od 10. svibnja 1999., kojim uoči održavanja Glavne skupštine TD Zadar, zakazane za 12. svibnja 1999., traži od HFP-a, kao dioničara čiji će glas biti odlučujući za donošenje odluke o dokapitalizaciji TD Zadar, da preispita druge mogućnosti oplodnje svog kapitala u zadarskoj tvornici (npr. prodaju TD Zadar poduzetniku Austria Tabaku).

- Da na svjetskom tržištu obrade duhana danas djeluju samo tri poduzetnika, s tim da se očekuje da će to uskoro biti samo dva poduzetnika (Universal Leaf i DIMON), koji zajedno drže oko dvije trećine međunarodne trgovine duhanom.

- Da u postupku objedinjavanja proizvodnje i obrade duhana u Hrvatskoj treba primijeniti radikalne mjere, kako bi se postigla nužna ekonomija razmjera i optimalno korištenje kapaciteta. Jedna od njih je objedinjavanje procesa obrade duhana na jednom mjestu i na jednom uređaju.

- Da TD Rovinj i dalje nudi Duhanu uključivanje u sustav TD Rovinj.

- Da uključivanjem u sustav TD Rovinj sadašnji dioničari Duhana ne gube ništa, jer samo prenose svoje udjele u malom poduzetniku upitne budućnosti u veći, gospodarski zdrav sustav.

- Da, u slučaju  da  Duhan d.d.  ne želi ući u sustav TD Rovinj, Viržinija od tog poduzetnika očekuje urednu naplatu svojih potraživanja, ili provedbu kvalitetnog sanacijskog programa.

- Da TD Rovinj dopušta da Duhan d.d., kao poduzetnik u kojem su državni fondovi imatelji većinskog udjela, može tražiti rješenje i izvan sustava TD Rovinj. Međutim, u tom slučaju predlaže Vladi RH, resornim ministarstvima i Županiji, kao sanatorima tog poduzetnika, da od njegove Uprave zatraži da dioničarima i vjerovnicima predoči program poslovanja i razvoja Duhana d.d.

- Da je TD Rovinj spreman ustupiti trećima svoje udjele u stečenim poduzećima za obradu duhana u Podravini, pod uvjetom da novi imatelji udjela nastave s procesom objedinjavanja i restrukturiranja hrvatske proizvodnje i obrade duhana.

- Da TD Rovinj nudi na prodaju svim svjetskim i domaćim poduzetnicima barem 50 posto podravske proizvodnje duhana, iz ovogodišnje i ranijih berbi, po cijenama po kojima se taj duhan, već nekoliko godina, prodaje hrvatskim tvornicama cigareta, te da takvu cijenu jamče i u 2000. godini.

X. Zaključci Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja

1. Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja je o pitanjima zlouporabe monopolističkog položaja TD Rovinj raspravljao na nekoliko sjednica, i o tome donio više zaključaka:

a) na 26. sjednici, održanoj 15. travnja 1999.,

b) na 29. sjednici, održanoj 6. srpnja 1999.,

c) na 30. sjednici, održanoj 10. rujna 1999.,

d) na 31. sjednici, započetoj 5. listopada 1999., pa nastavljenoj 19. listopada 1999.

2. Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja je pozorno i sveobuhvatno razmotrio postupke, djelovanja i ponašanje TD Rovinj.

Pri izvođenju zaključaka Savjet je osobito uzeo u obzir sljedeće činjenice, pribavljene u ispitnom postupku koji je provela Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

a) Vremenska podudarnost:

aa) intenziviranja pregovora BAT-a o preuzimanju TD Zadar vremenski se podudara s istovremenim naglim početkom stjecanja udjela TD Rovinj u TD Zadar;

bb) neuspjeli pokušaj TD Rovinj da na temelju stečenih glasova na Glavnoj skupštini spriječi donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala TD Zadar u korist BAT-a, vremenski se podudara s otkupom potraživanja koje je ZABA imala prema Duhanu d.d., kao jedinom proizvođaču sirovine izvan sustava TD Rovinj.

b) Sustavno izbjegavanje TD Rovinj da, sukladno obvezi iz rješenja Agencije od 6. listopada 1998., Agenciji prijavi namjeru stjecanja udjela u TD Zadar.

c) Glasovanje TD Rovinj protiv odluke o dokapitalizaciji TD Zadar.

d) Odbijanje Viržinije d.d. da cesiju potraživanja ZABA-e prema Duhanu d.d. prijavi Agenciji kao koncentraciju poduzetnika, te nepostupanju po zahtjevu Agencije, u skladu s ovlastima iz članka 34. stavak 1. točka 3. ZZTN, da dostavi zatražene podatke vezane uz cesiju.

e) Izjave i očitovanja članova Uprave TD Rovinj i uprave Viržinije d.d., kao povezanog društva, o ciljevima, planovima i strategiji objedinjavanja hrvatske duhanske grane.

3. Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja je na temelju tih činjenica, kao i svih drugih činjenica i dokaza koje je u provedenom ispitnom postupku pribavila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, izveo sljedeće zaključke:

A) Postupci i djelovanja, kao i ukupno ponašanje TD Rovinj, izravna ili poduzeta putem povezanih društava, odnosno poduzetnika u kojima TD Rovinj ima prevladavajući utjecaj, upadljivo se vremenski poklapaju (koincidiraju) sa stjecanjem mogućnosti da taj poduzetnik sazna za namjere BAT-a da se, kroz koncentraciju s TD Zadar, pojavi kao novi takmac na hrvatskom tržištu cigareta.

Naime, ti se postupci, djelovanja i ponašanja, vremenski poklapaju s radnjama koje je BAT poduzimao od siječnja do svibnja 1999., u cilju pristupanja tržištu cigareta u Hrvatskoj.

Riječ je o ulaganju u poduzetnika TD Zadar, koje je BAT izvršio s tom namjerom, kao i o pregovorima s poduzetnikom Duhan d.d., odnosno s radnjama koje je BAT poduzeo u pravcu osiguranja domaće sirovine za proizvodnju cigareta u Hrvatskoj.

B) Čak i više od toga, vremenski slijed i način ukupnog ponašanja, djelovanja i postupaka TD Rovinj, ukazuju na postojanje razrađenog plana za sprječavanje pristupa tržištu novom tržišnom takmacu, konkretno BAT-u.

C) Postupci, djelovanja, kao i ukupno ponašanje TD Rovinj, osobito u razdoblju od siječnja do svibnja, kao što je već rečeno, mogu se podijeliti na:

a) Izravna djelovanja;

b) Neizravna djelovanja, tj. djelovanja poduzeta putem povezanih društava, odnosno poduzetnika u kojima TD Rovinj ima prevladavajući utjecaj.

Ad a) Izravna djelovanja TD Rovinj:

Riječ je o postupcima i djelovanjima TD Rovinj vezanim uz poduzetnika TD Zadar, kao što su:

aa) Kupovanje dionica TD Zadra (stjecanje udjela).

bb) Osporavanje dokapitalizacije TD Zadar na izvanrednoj Glavnoj skupštini dioničara TD Zadra, održanoj 12. svibnja 1999., odnosno pokušaj onemogućavanja ulaganja BAT-a.

Ad aa) Kupovanje dionica TD Zadar (stjecanje udjela):

Poduzetnik TD Rovinj je, još 15. siječnja 1999., započeo s otkupom dionica, odnosno sa stjecanjem udjela u TD Zadar.

TD Rovinj upadljivo naglo započinje sa stjecanjem dionica TD Zadar. Sa stjecanjem započinje upravo u trenutku kad javnost saznaje da je BAT, kao izravni tržišni takmac TD Rovinj, stekao 18,69 posto udjela u TD Zadar.

Cilj je TD Rovinj da u TD Zadar dosegne udjel od 25 posto. Takav bi mu udjel omogućavao da spriječi donošenje strateških odluka TD Zadar, prvenstveno odluke o povećanju temeljnog kapitala.

TD Rovinj je konačno, do održavanja izvanredne skupštine TD Zadar, stekao u TD Zadar udjel od 23,32 posto.

TD Rovinj, kroz cijelo to vrijeme, nije izvršavao svoju obvezu iz točke VII.a izreke rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o ocjeni koncentracije poduzetnika TD Rovinj i TD Zagreb, od 6. listopada 1998., kojom se TD Rovinj obvezuje da Agenciji prijavi namjeru svakog stjecanja udjela u drugim poduzetnicima u Hrvatskoj. Tu je namjeru TD Rovinj dužan prijaviti Agenciji čak 30 dana prije namjeravanog stjecanja.

Štoviše, očigledno je da je TD Rovinj sustavno i namjerno izbjegavao Agenciji prijaviti namjeru stjecanja udjela u TD Zadar.

TD Rovinj takvo svoje postupanje u početku (27. siječnja 1999.) opravdava time, da su pismeni pozivi dioničarima TD Zadar u stvari ispitivanje interesa za prodaju dionica, obećajući da će Agenciju obavijestiti o konkretnim namjerama TD Rovinj glede TD Zadar.

TD Rovinj istovremeno stvarno stječe udjele u TD Zadar, da bi, tek 5. ožujka 1999. (dopis, doduše, nosi nadnevak 24. veljače 1999.), službeno obavijestio Agenciju da je TD Rovinj već stekla udjel u TD Zadar od 10,55 posto, koji još nije upisan u Knjigu dionica.

TD Rovinj nastavlja sa stjecanjem udjela u TD Zadar, a da o namjeri stjecanja, ni o samoj činjenici stjecanja, unatoč pismenih i usmenih upozorenja, i nadalje ne obavještava Agenciju, što opravdava time da obveza prijavljivanja namjere stjecanja nastupa tek upisom već stečenih dionica u Knjigu dionica. Tako TD Rovinj o tom daljnjem stjecanju obavještava Agenciju tek 28. travnja 1999., kad udjel TD Rovinj u TD Zadar iznosi već 22,22 posto.

Razlog za izbjegavanje obveze da pravovremeno prijavi namjeru stjecanja udjela u drugim poduzetnicima u Hrvatskoj (najkasnije 30 dana prije namjeravanog stjecanja), koja je proizašla iz mjera praćenja utvrđenih rješenjem Agencije o ocjeni koncentracije TD Rovinj i TD Zagreb, od 6. listopada 1998., je očigledno u tome što Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, odnosno Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja, u skladu s ovlastima iz članka 30. stavak 1. točka 3. ZZTN, ima ovlast da prati provedbu koncentracije i ocjenjuje svako takvo stjecanje sa stajališta njegovog utjecaja na ograničavanje ili sprječavanje slobodnog tržišnog natjecanja, te da, u skladu sa stavkom 2. istog članka ZZTN, predloži ravnateljici Agencije poduzimanje mjera za zaštitu tržišnog natjecanja.

TD Rovinj je, naime, procijenio da postoji realna mogućnost da joj Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja unaprijed, tj. prije samog stjecanja, zabrani stjecanje udjela u TD Zadar.

Takva mogućnost bila je jasno izražena, s jedne strane, u samom rješenju Agencije o ocjeni koncentracije TD Rovinj i TD Zagreb, od 6. listopada 1999. Naime, svrha je mjera praćenja propisanih tim rješenjem (osobito mjere iz točke VII.a izreke) da Agencija ima mogućnost intervencije na način, da već i samu prijavu namjere stjecanja udjela u drugim poduzetnicima ocijeni ograničavajućim sa stajališta slobodnog tržišnog natjecanja, te da ga zabrani i prije stvarnog stjecanja (kupnje) udjela.

S druge strane, ravnateljica Agencije je, na razgovorima s predsjednikom Uprave TD Rovinj, održanim 31. ožujka 1999. u Rovinju, izričito upozorila da stjecanje udjela u TD Zadar od strane TD Rovinj, nije poželjno, sa stajališta tržišnog natjecanja i odredaba ZZTN.

Znajući da bi joj Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zabranila stjecanje udjela u TD Zadar, TD Rovinj je namjerno izbjegao postupiti po navedenom rješenju Agencije i prijaviti namjeru stjecanja udjela u TD Zadar, pritom se čak svjesno izlažući primjeni kaznenih odredaba za nepostupanje po rješenju Agencije, iz članka 40. stavak 1. točka 4. i stavak 2. istog članka ZZTN.

Na taj je način TD Rovinj svjesno i namjerno onemogućio Agenciju da mu unaprijed zabrani stjecanje udjela u TD Zadar, očekujući da će, do održavanja izvanredne Glavne skupštine TD Zadar, zakazane za 12. svibnja 1999., steći u TD Zadar udjel od 25 posto. Stjecanjem takvog udjela, TD Rovinj bi onemogućio donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala TD Zadar, što bi dovelo do neminovnog odustanka BAT-a od ulaganja u TD Zadar i do njegovog povlačenja s hrvatskog tržišta. Ovo iz razloga što TD Zadar, od 1995. godine, uopće nije proizvodio, te je stoga svako povećanje, pa i stjecanje minimalne dobiti, moguće samo uz ulaganja koja su, pored ostalog, omogućila isplatu zaostalih plaća iz prethodnih godina zaposlenicima TD Zadar.

Ad bb) Osporavanje dokapitalizacije TD Zadar, na izvanrednoj Glavnoj skupštini dioničara TD Zadra, održanoj 12. svibnja 1999., odnosno pokušaj onemogućavanja ulaganja BAT-a:

Iako je u trenutku održavanja izvanredne Glavne skupštine dioničara TD Zadar (12. svibnja 1999.), TD Rovinj već bila imatelj 23,32 posto udjela u tom poduzetniku, TD Rovinj nije izvršio upis tih dionica u Knjigu dionica.

Tako je TD Rovinj na Glavnoj skupštini TD Zadar formalno glasovao temeljem samo 12,40 posto glasova od ukupnog broja glasova. Na temelju preostalih 10,92 posto glasova, glasovao je predstavnik poduzetnika Auctor d.o.o., opunomoćen od Croatia osiguranja d.d. Naime, iako je stvarni vlasnik tih dionica, još od 14. travnja 1999. bila TD Rovinj u trenutku održavanja Glavne skupštine TD Zadar u Knjigu dionica je kao imatelj tog udjela upisano i dalje Croatia osiguranje d.d.

Upravo temeljem udjela od 23,32 posto od ukupnog broja glasova na izvanrednoj Glavnoj skupštini TD Zadar, održanoj 12. svibnja 1999., TD Rovinj je pokušao srušiti Odluku o povećanju temeljnog kapitala TD Zadar i Odluku o isključenju prava prvenstva upisa dionica u korist BAT-a.

TD Rovinj je, dakle, nedostajalo samo 1,68 posto glasova za sprječavanje donošenja odluke o dokapitalizaciji TD Zadar.

Istovremeno, kroz cijelo to vrijeme TD Rovinj, koristeći se pravima koje ima kao dioničar TD Zadar, neprekidno poduzima različite pravne radnje usmjerene na onemogućavanje ulaganja BAT-a u TD Zadar. Tako, primjerice, uspijeva ishoditi odgađanje održavanja Glavne skupštine TD Zadar za mjesec dana. Odmah nakon neuspjeha u sprječavanju donošenja odluka o dokapitalizaciji TD Zadar, TD Rovinj pokreće pred Trgovačkim sudom u Splitu postupak za poništavanje tih odluka.

Ad b) Neizravna djelovanja TD Rovinj - djelovanja preko povezanog društva Viržnije (otkup potraživanja Duhana)

Istovremeno sa stjecanjem udjela u TD Zadar, TD Rovinj sprječava BAT-u pristup hrvatskom tržištu proizvodnje i prodaje cigareta. To čini na način da stječe prevladavajući utjecaj u jedinom preostalom neovisnom primarnom prerađivaču duhana, kako bi BAT-u, kao izravnom tržišnom takmacu, onemogućio nabavljanje sirovine za proizvodnju cigareta.

Riječ je o stjecanju prevladavajućeg utjecaja u poduzetniku Duhanu d.d., kao jedinom primarnom prerađivaču duhana izvan sustava TD Rovinj.

Naime, TD Rovinj odjednom naglo pokazuje interes za stjecanje kontrole nad Duhanom d.d., i to upravo u trenutku kad BAT s tim poduzetnikom započinje pregovore o otkupljivanju duhana za proizvodnju cigareta u TD Zadar.

Taj se interes još i pojačava nakon što TD Rovinj, na Glavnoj skupštini TD Zadar, održanoj 12. svibnja 1999., ne uspijeva spriječiti ulaganje BAT-a u TD Zadar.

Tako Viržinija d.d., poduzetnik u kojem je TD Rovinj imatelj većinskog udjela (njen je udjel, prema podacima iz 1998. godine, iznosio 86,5 posto), Ugovorom o prijenosu cjelokupne tražbine, sklopljenog, 9. lipnja 1999., sa Zagrebačkom bankom d.d., otkupljuje ukupna potraživanja ZAB-e prema Duhanu d.d.

Sklapanje tog ugovora o cesiji očigledno je za TD Rovinj bilo od izuzetnog značaja. To potvrđuje činjenica da je ugovor potpisao sam predsjednik Uprave TD Rovinj, mr. Ante Vlahović, kao punomoćnik Viržinije d.d. (a ne, npr. direktor Viržinije d.d.).

Temeljem tog ugovora TD Rovinj stječe u Duhanu d.d. prevladavajući utjecaj, čime su u tom trenutku bili ispunjeni uvjeti za podnošenje prijave provedbe koncentracije poduzetnika Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja u smislu odredaba članka 21. stavak 1. ZZTN.

Međutim, unatoč višekratnim pozivima Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja da podnese prijavu koncentracije, Viržinija d.d. izričito odbija podnijeti takvu prijavu. Štoviše, opravdavajući se time da se ne radi o koncentraciji poduzetnika, Viržinija odbija Agenciji dostaviti podatke na temelju kojih bi se mogao ocijeniti značaj te transakcije i njen mogući učinak na slobodno tržišno natjecanje.

Kao razlog sklapanja ugovora o cesiji, Viržinija d.d. navodi komercijalne razloge.

Međutim, iz očitovanja predsjednika Uprave TD Rovinj, od 9. rujna 1999., proizlazi da je jedini razlog za sklapanje ugovora o cesiji upravo stjecanje prevladavajućeg utjecaja Viržinije d.d., odnosno koncerna TD Rovinj u Duhanu d.d.

Cilj je, naime, da se  Duhan d.d. ili uključi u sustav TD Rovinj ili likvidira. Naime, u navedenom očitovanju predsjednik Uprave TD Rovinj izričito navodi da će, u slučaju da Duhan d.d. odbije ući u sustav TD Rovinj, Viržinija d.d. od Duhana d.d. zahtijevati urednu naplatu potraživanja ili eventualnu sanaciju tog poduzetnika.

Dakle, prevladavajući utjecaj Viržinije d.d. u Duhanu d.d., a u stvari prevladavajući utjecaj TD Rovinj, usmjeren je prvenstveno na navođenje Duhana d.d. da uđe u sustav TD Rovinj, kako bi se na taj način BAT-u onemogućilo nabavljanje domaćeg, hrvatskog duhana, izravno od jedinog preostalog, neovisnog primarnog prerađivača.

U uvjetima stjecanja prevladavajućeg utjecaja u Duhanu d.d., u kojima je iznos potraživanja Viržinije d.d., odnosno TD Rovinj, prema Duhanu d.d. dva puta veći od njegovog (dužnikovog) temeljnog kapitala, TD Rovinj ima barem dvije mogućnosti da spriječi Duhan d.d. da prodaje duhan BAT-u.

U prvom redu, kao što to izričito navodi predsjednik Uprave TD Rovinj u svom očitovanju od 9. rujna 1999., Viržinija d.d., kao neusporedivo najveći vjerovnik, može inzistirati na provođenju i okončanju stečajnog postupka nad Duhanom d.d.

Na taj bi način s tržišta bio uklonjen Duhan d.d., kao jedini nezavisni primarni prerađivač duhana, odnosno jedini poduzetnik izvan sustava TD Rovinj od kojeg bi BAT mogao izravno kupovati domaću sirovinu, potrebnu za proizvodnju cigareta u TD Zadar.

S druge strane, Viržinija d.d. može svoja potraživanja prema Duhanu d.d. pretvoriti u udjele u tom poduzetniku. Takva mogućnost realno postoji, bez obzira na relativno kompliciran postupak koji bi u tom pravcu trebalo provesti.

Na taj bi način Duhan d.d. izravno postao dijelom sustava TD Rovinj, dok bi istovremeno na taj način BAT-u, kao izravnom tržišnom takmacu, bila onemogućena nabava domaćeg duhana za svoju proizvodnju cigareta u TD Zadar.

Značaj ugradnje domaćeg duhana u cigarete, dakle značaj mogućnosti nabavljanja domaćeg duhana, kao uvjet konkurentnosti na mjerodavnom tržištu, već je opisan naprijed, u odjeljku VII. obrazloženja ovog rješenja.

Ukratko, riječ je o tome da iz odredaba Zakona o duhanu proizlazi, da trenutno postoji obveza ugradnje u cigaretu najmanje 60 posto domaćih nearomatičnih duhana da bi se cigareta mogla smatrati domaćim proizvodom.

Pritom trošarina ovisi o tome u koju je skupinu cigareta svrstana, što, između ostalog, ovisi o količini domaćeg duhana ugrađenog u cigaretu, te se kreće u rasponu od 4,50 kuna za cigarete iz skupine A, zatim 4,90 kuna za skupini B (dakle za cigarete koje sadrže najmanje 60 posto domaćih duhana), dok za cigarete iz skupine C (dakle za cigarete koje sadrže najmanje 40 posto stranog duhana ili su proizvedene u hrvatskim tvornicama po stranoj licenci), trošarina iznosi čak 8,10 kuna.

Iako prema odredbama članka 44. Zakona o duhanu, ulaskom Republike Hrvatske u Svjetsku trgovinsku organizaciju prestaje obveza ugradnje 60 posto domaćih duhana u cigarete proizvedene u Republici Hrvatskoj i dalje će troškovi proizvodnje i prodaje cigareta proizvedenih u Hrvatskoj u koje je ugrađeno više od 40 posto uvezenog duhana, biti znatno viši u odnosu na troškove proizvodnje cigareta iz skupina A i B, i to iz sljedećih razloga:

- takva cigareta ulazi u najvišu trošarinsku skupinu (C skupina);

- carina na uvezeni duhan iznosi 20 posto, na što treba dodati PDV (trenutno iznosi 22 posto);

- povećavaju se transportni troškovi koji se odnose na dopremu sirovine (duhana) iz inozemstva.

Osim toga, prema pravilima o porijeklu proizvoda, cigareta proizvedena u Republici Hrvatskoj, koja ne sadrži više od 40 posto domaćeg duhana, ne može se izvoziti u zemlje članice WTO-a, primjenom općih carinskih preferencijala.

Stoga se u tom segmentu, primjenom odredaba ZZTN, takvi uvjeti proizvodnje, lišene domaće sirovine za proizvodnju cigareta (duhana) na mjerodavnom tržištu, ocjenjuju kao jedan od čimbenika relativno visokih zapreka pristupu tržištu.

Pritom treba imati na umu i druge zapreke pristupu tržištu prodaje cigareta koje djeluju na ovom mjerodavnom tržištu, kao što su:

- zakonska zabrana oglašavanja i promocije duhanskih proizvoda,

- navika i lojalnost potrošača domaćem trgovačkom žigu cigareta;

- ekonomija obujma; naime, minimalna ekonomika obujma prema Europskoj Uniji iznosi 20.000 tona proizvedenih cigareta godišnje, dok se u Hrvatskoj, s najvećim kapacitetom, ukupno proizvede oko 12.000 tona cigareta godišnje.

D) Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja zaključio je, dakle, da ukupnost postupaka, djelovanja i ponašanja TD Rovinj, izravnih i neizravnih, tj. poduzetih putem poduzetnika Viržinije d.d., kao povezanog društva u kojima TD Rovinj ima prevladavajući utjecaj, ukazuje na postojanje pomno razrađenog plana za sprječavanje pristupa tržištu BAT-u, kao novom tržišnom takmacu.

Takav zaključak, uostalom, proizlazi i iz očitovanja predsjednika Uprave TD Rovinj, navedenih u odjeljku IX. obrazloženja ovog rješenja. On u svojim očitovanjima od 6. svibnja i 19. srpnja 1999., glede namjera TD Rovinj, izričito navodi da je strategija TD Rovinj objedinjavanje hrvatskog nacionalnog sustava duhanskog gospodarstva. S obzirom da to objedinjavanje više nije moguće postići spajanjem, to TD Rovinj namjerava postići akvizicijom vlasništva i/ili bančinih potraživanja prema primarnim prerađivačima duhana. Navodi zatim, da hrvatsko tržište ne trpi više od postojećeg broja tvornica cigareta. TD Rovinj se ne može oduprijeti stranoj konkurenciji, te će stoga spriječiti dokapitalizaciju TD Zadar (u stvari, preuzimanje te tvornice od strane BAT-a). Isto tako, ukoliko Duhan d.d. odbije ući u sustav TD Rovinj, Viržinija d.d. će inzistirati na urednoj naplati potraživanja.

Savjet je ocijenio da je stjecanje dionica TD Zadar od strane TD Rovinj, ali i stjecanje od strane Croatia osiguranja d.d., koje se na Glavnoj skupštini TD Zadar, 12. svibnja 1999., formalno pojavljuje kao dioničar (iako je TD Rovinj još 14. travnja 1999. postao imatelj upravo tih dionica temeljem kojih je Croatia osiguranje glasovalo na Skupštini), nije imalo značaj pasivnog ulaganja radi stjecanja dobiti, već se radilo o stjecanju radi onemogućavanja izravnog tržišnog takmaca da ulaže u TD Zadar i da pristupi tržištu.

Naime, da je to ulaganje bilo motivirano legitimnim gospodarskim razlozima povećanja dividende TD Zadar, TD Rovinj i Croatia osiguranje d.d. ne bi glasovali protiv ulaganja i povećanja temeljnog kapitala, budući da tek to ulaganje omogućava pokretanje proizvodnje u TD Zadar, održava i povećava vrijednost dionica uloga, te otvara mogućnost stjecanja dobiti i dividende.

Ista se ocjena odnosi i na poslovnu transakciju Viržinije d.d., odnosno otkup potraživanja koja je Zagrebačka banka d.d. imala prema Duhanu d.d.

S obzirom da je cesija akcesorni pravni posao, svrha te transakcije proizlazi iz ugovora o kreditu, kao glavnog pravnog posla. Stoga je svrha cesije uvjetovana svrhom glavnog pravnog posla, a to je naplata potraživanja.

Međutim, s obzirom da vrijednost potraživanja prema Duhanu d.d. dvostruko premašuje ukupnu vrijednost temeljnog kapitala Duhana d.d., gospodarski uopće nije vjerojatno da bi se u toj cesiji uskoro mogla ostvariti ekonomska svrha te transakcije, dakle, naplata potraživanja.

Postupci TD Rovinj glede stjecanja udjela u TD Zadar i glede cesije potraživanja Duhana d.d., promatrani odvojeno, mogli su BAT-u, kao novom tržišnom takmacu, spriječiti i otežati pristup tržištu.

Međutim, promatrajući opisane postupke TD Rovinj u njihovoj ukupnosti, Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja je ocijenio da je očigledno da su ti postupci bili poduzeti kao dio plana sa svrhom zadržavanja monopolističkog  položaja TD Rovinj na mjerodavnom tržištu i sprječavanja pristupa tržištu BAT-u, što se dade zaključiti iz sljedećeg:

a) Ekonomski je opravdano zaključiti da bi zadržavanjem monopolističkog položaja na tržištu, TD Rovinj svoju dobit značajno povećao ili barem zadržao na sadašnjoj razini, nego što bi dobit povećao ubiranjem dividende na temelju stečenih dionica TD Zadar.

b) Malo je vjerojatno da bi  Viržinija d.d.,  odnosno TD Rovinj, uskoro, ili uopće, mogli naplatiti potraživanja prema Duhanu d.d.. Pogotovo je malo vjerojatno da bi ta potraživanja mogli naplatiti u iznosu koji je isplaćen kao naknada Zagrebačkoj banci d.d.

Međutim, ta su ulaganja kao gubitak zanemariva u usporedbi s dobiti i drugim pogodnostima koje TD Rovinj ostvaruje zadržavanjem sadašnjeg monopolističkog položaja na tržištu, u slučaju da tim ulaganjima djelotvorno i trajno isključi s tržišta poduzetnika British American Tobaccoa, kao izravnog tržišnog takmaca.

E) Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja je, dakle, ocijenio da je TD Rovinj zlouporabio svoj monopolistički položaj na tržištu na način:

aa) da je pokušao spriječiti ulazak novog tržišnog natjecatelja na hrvatsko tržište proizvodnje i prodaje cigareta, čime je povrijedio odredbu članka 20. točke 9. ZZTN;

bb) da je pokušao ograničiti tehnološki razvoj i ulaganje u TD Zadar, čime je povrijedio odredbu članka 20. točka 7. ZZTN.

TD Rovinj nije BAT-u, kao novom tržišnom takmacu, spriječio pristup tržištu, niti je ograničio ulaganje tog poduzetnika u TD Zadar i tehnološki razvoj TD Zadar.

Međutim, biće djela zabranjenog monopolističkog djelovanja, u smislu odredaba članka 6. točka 2., u vezi s člankom 13. i člankom 20. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, niti ne predviđa da postoji mogući učinak, posljedica ili cilj ograničavanje slobodnog tržišnog natjecanja, kao što je to utvrđeno u članku 7. stavak 1. istog zakona.

Monopolističko djelovanje, koje po svojim obilježjima i tek mogućim posljedicama, može dovesti do ograničavanja tržišnog natjecanja, povlačenja, odustanka ili isključenja takmaca, zabranjeno je per se, kao način tržišnom natjecanju ograničavajućeg ponašanja, neovisno o tome jesu li potvrđeni ili dokazani stvarni učinci ograničenja.

F) Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja je na temelju ovih zaključaka predložio ravnateljici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja da donese rješenje kojim se:

a) Utvrđuje da je poduzetnik TD Rovinj zlouporabio svoj monopolistički položaj na tržištu. Tu je zlouporabu izvršio izravno, vlastitim djelovanjem, i neizravno, preko poduzetnika Viržinije d.d., kao povezanog društva u kojem TD Rovinj ima prevladavajući utjecaj, kao što je to navedeno u točki I. izreke ovog rješenja.

b) Naređuje se poduzetniku Viržiniji d.d. da raspiše javnu ponudu za prodaju ukupnog potraživanja prema poduzetniku Duhanu d.d., koje je stekao temeljem Ugovora o prijenosu potraživanja, sklopljenog sa Zagrebačkom bankom d.d., od 9. lipnja 1999., kao što je to navedeno u točki II. izreke ovog rješenja.

Tekst ponude je dužan dostaviti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. U tekstu ponude prodavatelj je dužan navesti da ponuđač ne smije ni na koji način biti vlasnički povezan, udjelima ili na drugi način, članstvom u upravnim ili nadzornim odborima, s bilo kojim društvom koncerna TD Rovinj, o čemu ponuđač treba dati posebnu izjavu.

Viržinija se obvezuje potraživanja prema Duhanu d.d. prenijeti na novog vjerovnika (cesionara), prema ponudi pristigloj na raspisanu javnu ponudu.

Viržinija je javnu ponudu dužna raspisati bez odgode, s krajnjim rokom prijenosa potraživanja do 29. veljače 1999..

Sve to je navedeno u točki II. izreke ovog rješenja.

c) Viržinija d.d. se obvezuje, nakon prispjeća svih ponuda, a prije isteka krajnjeg roka za prijenos potraživanja, dakle, prije 29. veljače 1999., Agenciji dostaviti prijedlog odluke o izvršenom izboru ponuđača, kao i sve pristigle ponude, s cjelokupnom dokumentacijom.

Nakon što joj Viržija dostavi sve pristigle ponude s prijedlogom odluke o izvršenom izboru ponuđača, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja će, u roku od pet dana, računajući od dana dostavljanja prijedloga Agenciji, dati pisanu suglasnost na dostavljeni prijedlog odluke o izboru ponuđača.

U istom će roku Agencija pismeno obavijestiti Viržiniju d.d. i TD Rovinj, ukoliko ocijeni da predloženi ponuđač, s obzirom na vlasničku, poslovnu ili drugu povezanost tog poduzetnika s koncernom Tvornice duhana Rovinj, ne ispunjava uvjete iz javne ponude i ovog rješenja. U tom će slučaju Agencija odabrati ponuđača, na osnovi svih pristiglih ponuda.

Sve je to navedeno u točki III. izreke ovog rješenja.

d) Kako postoji mogućnost da je Viržinija d.d. u međuvremenu, do trenutka dostavljanja ovog rješenja tom poduzetniku, dakle, kada još nije bila upoznata sa sadržajem odluke Agencije, svoje potraživanje prema Duhanu d.d. na bilo koji drugi način već prenijela na kojega drugog poduzetnika, dužna je o tome, bez odgode, odmah po dostavi ovog rješenja obavijestiti Agenciju. Uz obavijest, Agenciji mora biti dostavljen izvornik ili ovjereni preslik isprave koja predstavlja pravni temelj prijenosa tog potraživanja.

U tom će slučaju Agencija, u skladu s ovlastima iz članka 35. stavak 1. ZZTN, posebnim rješenjem utvrditi je li cilj, posljedica ili mogući učinak tog prijenosa potraživanja na drugog poduzetnika, s obzirom na vlasničku (udjelima) ili drugu povezanost (poslovnu, kroz članstvo u upravnim ili nadzornim odborima i drugo) tog poduzetnika s koncernom Tvornice duhana Rovinj, ograničavanje ili ukidanje slobodnog tržišnog natjecanja, u smislu odredaba ZZTN i ovog rješenja.

Agencija će po potrebi, u skladu s ovlastima iz članka 35. stavak 2. ZZTN, tim rješenjem utvrditi i mjere za otklanjanje narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja.

Sve je to navedeno u točki IV. izreke ovog rješenja.

e) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je, u skladu s člankom 36.a ZZTN, rješenjem o privremenoj mjeri, klasa: UP/I-030-02/99-01/44, od 16. travnja 1999., obustavila svako daljnje stjecanje dionica poduzetnika TD Zadar od strane TD Rovinj.

Agencija je to rješenje donijela zbog postojanja mogućnosti, da daljnjim stjecanjem dionica u izravnom tržišnom takmacu od strane TD Rovinj, nastupe izravni štetni učinci za poduzetnike TD Zadar i BAT, za duhansku industriju u cjelini (mogućnost dogovora o podjeli tržišta i sl.), te za potrošače (smanjenje mogućnosti izbora).

Stjecanje dionica obustavljeno je privremeno, do donošenja rješenja u postupku utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja zlouporabom monopolističkog položaja na tržištu, koji je Agencija, po službenoj dužnosti, pokrenula protiv TD Rovinj, a najduže godinu dana.

Kako je donošenjem ovog rješenja okončan postupak utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja zlouporabom monopolističkog položaja na tržištu, koji je Agencija, po službenoj dužnosti, pokrenula protiv TD Rovinj, navedena se privremena mjera ukida, kao što je to navedeno u točki V. izreke ovog rješenja.

f) Međutim, ovim se rješenjem TD Rovinj zabranjuje svako daljnje stjecanje dionica TD Zadar, odnosno udjela u tom poduzetniku, kao što je to navedeno u točki VI. izreke ovog rješenja.

Što se tiče sadašnjeg udjela koji TD Rovinj ima u poduzetniku TD Zadar, Savjet je ocijenio da, s obzirom na veličinu tog udjela, TD Rovinj kao dioničar ne može utjecati na donošenje strateških odluka TD Zadar.

g) Ovo će rješenje, u skladu s člankom 37.a ZZTN, biti objavljeno u »Narodnim novinama«, kao što je to navedeno u točki VII. izreke ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Ovo je rješenje konačno u upravnom postupku.

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Podnošenje tužbe ne odgađa izvršenje rješenja.

Klasa: UP/I-030-02/99-01/44
Urbroj: 580-02-99-36
Zagreb, 19. listopada 1999.

Ravnateljica
dr. Deša Mlikotin Tomić, v. r.