Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu

NN 148/1999 (30.12.1999.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 75. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90, 27/93. i 7/96) i članka 80. stavka 5. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 19/92, 27/93 i 50/95), ministar prosvjete i športa donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 89/95.), u članku 9. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Uz članove komisije iz stavka 3. ovog članka, član je komisije za vjeroučitelja katoličkoga vjeronauka pripravnika i predstavnik kojeg imenuje Biskupijski katehetski ured."

Stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

Članak 2.

U članku 13. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Uz sadržaje iz stavka 1. ovog članka obvezni sadržaji pripravničkog staža za vjeroučitelje jesu i:

- Dokumenti II. vatikanskog koncila (Gravissimum educationis)

- Poruka hrvatskih biskupa o vjerskom odgoju u školi i župnoj zajednici (lipanj 1991.) u: HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Plan i program katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi, Zagreb 1998., str. 282. - 287.

- Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 2/97.)

- Ugovor o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama, zaključen između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije 29. siječnja 1999.

- Opći direktorij za katehezu (1997.)

- "Temeljna polazišta", u: HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Plan i program katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi, Zagreb, 1998., str. 1.-72."

Stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 3.

U članku 22. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Stručni ispit vjeroučitelja katoličkoga vjeronauka polaže se pred ispitnom komisijom koju čine:

- sveučilišni nastavnik religiozne pedagogije i katehetike ili sveučilišni nastavnik neke srodne discipline

- ovlašteni predstavnik Nacionalnoga katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije

- ravnatelj škole ili voditelj odgojno-obrazovnog programa ustanove u kojoj se polažu ispiti

- vjeroučitelj sustručnjak

- učitelj hrvatskog jezika."

Stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 4.

U članku 30. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Program na temelju kojega stručni ispit polažu vjeroučitelji katoličkoga vjeronauka, donosi Ministarstvo prosvjete i športa na prijedlog Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije."

Članak 5.

Iza članka 43. dodaje se novi članak 43a. koji glasi:

"Članak 43a.

Vjeroučitelji katoličkoga vjeronauka zaposleni u osnovnoj ili srednjoj školi u prijelaznom razdoblju uvođenja vjeronauka kao izbornog nastavnog predmeta koji su do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika stekli odgovarajuću stručnu spremu, nisu obvezni polagati stručni ispit."

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-03/99-01/1047
Urbroj: 532-07/1-99-01
Zagreb, 20. prosinca 1999.

Ministrica
Nansi Ivanišević, v. r.