Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

NN 1/2000 (4.1.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« br. 54/94., 48/95., 19/98. i 105/99.) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZBOG PROMJENE NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja sredstava naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« broj 50/99) članak 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Najviši iznosi kreditnih sredstava koji se mogu odobriti jesu:

1. za hidromelioracije

    površina u ha            kn/ha      

1,00-1,50

15.000,00

1,51-2,50

13.500,00

2,51-4,00

12.000,00

4,01 i više

10.500,00

2. za agromelioracije

    površina u ha            kn/ha      

1,50-2,50

10.000,00

2,51-4,00

9.000,00

4,01 i više

8.000,00

3. za okrupnjavanje - 10.000,00 kn/ha

U članku 3. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Obračun najvišeg iznosa kredita obavlja se na način da se:

- ukupna površina zemljišta za čije uređenje se traži kredit rasporedi po pripadajućim kategorijama sukladno tablicama iz točke 1. i 2. stavka 3. ovog članka

- izračunaju se iznosi za pojedinu kategoriju,

- zbroj iznosa po kategorijama daje najviši mogući iznos kredita za uređenje zemljišta na konkretnoj površini iz kreditnog zahtjeva.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Udio sredstava kredita u predračunskoj vrijednosti iznosi do 80%, a za područje posebne državne skrbi do 100%.«

Članak 3.

U članku 6. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. kamatna stopa utvrđuje se u visini 6% godišnje, a za područje posebne državne skrbi 4% godišnje,«

Članak 4.

U članku 10. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Fizičke i pravne osobe koje obavljaju ili će obavljati poljoprivrednu djelatnost na području posebne državne skrbi uz zahtjev za kredit obavezno prilažu:

1. izjavu da će odobreni kredit namjenski iskoristiti na području posebne državne skrbi;

2. potvrdu nadležnog tijela da je područje iz točke 1. područje posebne državne skrbi.«

Članak 5.

U članku 15. stavku 2. briše se točka iza riječi »Ministarstvo« i dodaju se riječi: »sukladno članku 45. i 52. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/99-1/130
Urbroj: 525-01-99-01
Zagreb, 21. prosinca 1999.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Ivan Đurkić, v. r.