Uredba o dopuni Uredbe o broju igračnica koje mogu trajno ili povremeno poslovati na području Republike Hrvatske

NN 1/2000 (4.1.2000.), Uredba o dopuni Uredbe o broju igračnica koje mogu trajno ili povremeno poslovati na području Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 36/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1999. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O BROJU IGRAČNICA KOJE MOGU TRAJNO ILI POVREMENO POSLOVATI NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o broju igračnica koje mogu trajno ili povremeno poslovati na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 127/98), u članku 1. dodaju se dva nova stavka koji glase:

»U broj igračnica iz stavka 1. ovog članka ne ulaze igračnice za koje Vlada Republike Hrvatske daje pravo priređivanja Hrvatskoj lutriji d.o.o.

Ugovore o koncesiji za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama u ime Vlade Republike Hrvatske zaključuje Ministarstvo financija.«

Članak 2

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 460-01/98-01/02
Urbroj: 5030114-99-1
Zagreb, 30. prosinca 1999.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.