Odluka o oznakama činova i dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske

NN 5/2000 (17.1.2000.), Odluka o oznakama činova i dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 105. stavka 2. Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 23/95,33/95 i 105/99), donosim

ODLUKU

O OZNAKAMA ČINOVA I DUŽNOSTI U ORUŽANIM

SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom propisuju se oznake činova i dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske.

II.

Oznaka činova i dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske jest stilizirani tradicionalni hrvatski pleter.

Oznake činova i dužnosti iz točke I. ove Odluke nose se na odorama na način propisan Odlukom o vrstama vojnih odora u oružanim snagama Republike Hrvatske i Pravilnikom o vojnim odorama.

III.

Izgled oznaka činova i dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske i oznaka Vojnog ordinarijata u oružanim snagama Republike Hrvatske dat je u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio (Prilozi br. 1. do 6.)

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o oznakama činova i dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/95., 43/98. i 50/98.).

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 01-04-99-509/2-A26

Zagreb, 3. prosinca 1999.

Na temelju odredbe članka 1. Ustavnog zakona o

privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske

za obavljane svojih dužnosti

PRIVREMENO ZAMJENJUJE

PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Hrvatskoga državnog sabora

akademik Vlatko Pavletić, v.r.