Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku

NN 6/2000 (19.1.2000.), Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 35. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94, 68/99 i 35/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2000. godine, donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRAĐEVINA OD VAŽNOSTI ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku za koje lokacijsku dozvolu, odnosno suglasnost za izdavanje lokacijske dozvole, izdaje Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku za koje lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo su:

1. PROMETNE GRAÐEVINE

1.1. Cestovne građevine s pripadajućim objektima i uređajima

- državna cesta;

- međunarodni cestovni granični prijelaz;

1.2. Željezničke građevine s pripadajućim građevinama, postrojenjima i uređajima, osim industrijskih kolosijeka

- magistralna željeznička pruga;

1.3. Zrakoplovne građevine s pripadajućim objektima

- aerodrom za međunarodni i unutarnji promet, namijenjen za zrakoplove najveće dopuštene uzletne mase 5,7 tona i više;

1.4. Pomorske građevine

- morska luka osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku;

- luka tijela unutarnjih poslova;

- luka nautičkog turizma i športska luka, kapaciteta 200 vezova i više;

- industrijska luka za brodove 1.000 GT i više;

1.5. Riječne građevine

- luka unutarnjih voda i pristaništa;

- plovni put na unutarnjim vodama;

2. ENERGETSKE GRAÐEVINE

2.1. Elektroenergetske građevine

- elektrana instalirane snage 20 MW i više;

- dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje napona 220 kV i više;

2.2. Građevine za transport nafte i plina s pripadajućim objektima, odnosno uređajima i postrojenjima

- podzemno spremište nafte i plina;

- međunarodni naftovod, plinovod i produktovod;

- magistralni naftovod, plinovod i produktovod;

2.3. Građevine eksploatacije energetskih mineralnih sirovina

- eksploatacijsko polje nafte i plina;

- rudnik radioaktivnih mineralnih sirovina;

3. VODNE GRAÐEVINE

3.1. Regulacijske i zaštitne vodne građevine

- građevine na međudržavnim vodama;

- građevine na vodotoku i kanalu od posebnog državnog interesa (s dijelom sliva u drugoj državi), za zaštitu od poplava većih područja i naselja;

- lateralni kanal i druge građevine za zaštitu od poplava područja 100 km² i više i naselja s 30.000 stanovnika i više;

- retencija i akumulacija za obranu od poplava i višenamjenska akumulacija s prostorom za prihvaćanje poplavnog vala zapremnine 5¤106 m³ i više;

- građevina od značajnijeg utjecaja na širi prostor (regulacije vodotoka po novoj trasi, prokopi, povećanje proticajnog profila postojećih korita, višenamjenske vodne stepenice i sl.);

3.2. Građevine za melioracijsku odvodnju

- sustav melioracijske odvodnje površine veće od 10.000 ha;

3.3. Građevine za korištenje voda

- vodoopskrbni sustav kapaciteta 500 l/s i više;

- akumulacija za vodoopskrbu 1¤106 m³;

- zahvati za korištenje vode na međudržavnim vodama;

- građevine za melioracijsko navodnjavanje kapaciteta većeg od 500 l/s;

- ribnjak površine veće od 500 ha;

3.4. Građevine za zaštitu voda

- sustav za odvodnju otpadnih voda kapaciteta 100.000 ekvivalentnih stanovnika (ES) i više;

4. PROIZVODNE GRAÐEVINE

4.1. Građevine za:

- proizvodnju baznih kemijskih proizvoda i preradu nafte;

- proizvodnju obojenih metala, crne metalurgije, nemetalnih minerala, cementa, stakla, keramike, celuloze, papira, tekstila i kože;

- gradnju i održavanje brodova 1.000 GT i više;

- proizvodnju i promet na veliko lijekova i opojnih droga;

- proizvodnju otrova upotrebom otrova skupine I. i promet otrova na veliko;

- proizvodnju izvora ionizirajućih zračenja;

5. GRAÐEVINE ZA POSTUPANJE S OTPADOM

- građevina za obradu, skladištenje i odlaganje opasnog otpada;

6. GRAÐEVINE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

- građevina u nacionalnom parku za koju se izdaje građevna dozvola prema posebnom zakonu, osim obiteljske kuće;

7. ŠPORTSKE GRAÐEVINE

- igralište za golf s pratećim sadržajima površine 40 ha i više;

8. GRAÐEVINE POSEBNE NAMJENE

- vojna građevina i građevina od posebnog značaja za obranu države, sukladno posebnim propisima;

Članak 3.

Građevine za koje je u postupku izdavanja lokacijske dozvole potrebno pribaviti suglasnost Ministarstva su:

1. PROMETNE GRAÐEVINE

1.1. Cestovne građevine s pripadajućim građevinama i uređajima

- međudržavni cestovni granični prijelaz;

1.2. Željezničke građevine s pripadajućim građevinama, postrojenjima i uređajima, osim industrijskih kolosijeka

- željeznička pruga I. i II. reda;

1.3. Zrakoplovne građevine s pripadajućim objektima

- aerodrom namijenjen za zrakoplove najveće dopuštene uzletne mase ispod 5,7 tona;

1.4. Pomorske građevine, luka nautičkog turizma i športska luka

- morska luka županijskog značaja;

- luka nautičkog turizma i športska luka, kapaciteta manjeg od 200 vezova;

- industrijska luka za brodove manje od 1.000 GT;

- ribarska luka;

2. ENERGETSKE GRAÐEVINE

2.1. Elektroenergetske građevine

- elektrana instalirane snage manje od 20 MW;

- dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje napona 110 kV;

2.2. Građevine eksploatacije mineralnih sirovina

- eksploatacijsko polje za proizvodnju mineralnih sirovina, osim nafte, plina i radioaktivnih mineralnih sirovina;

3. VODNE GRAÐEVINE

3.1. Zaštitne i regulacijske građevine

- za obranu od poplava na državnim vodama;

- za zaštitu državnih cesta i magistralnih željezničkih pruga;

- na dijelu vodotoka koji znatnije utječe na širi prostor, a površine sliva 200 km² i više;

- retencija i akumulacija za obranu od poplava i višenamjenska akumulacija s prostorom za prihvaćanje poplavnog vala zapremnine 1¤106 m³ i više;

- za zaštitu od erozija i bujica kojima se mijenja ili utječe na režim voda područja dviju ili više županija;

- na ostalim unutrašnjim vodama i vodotocima od značaja za Republiku Hrvatsku na kojima se osigurava provođenje jedinstvenog plana upravljanja republičkim vodama;

3.2. Građevine za melioracijsku odvodnju

- sustav melioracijske odvodnje površine od 2.000 ha do 10.000 ha;

- sustav melioracijske odvodnje manji od 2.000 ha, ako utječe na dvije i više županija;

3.3. Građevine za korištenje voda

- vodoopskrbni sustav (vodozahvat površinskih odnosno podzemnih voda, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje do stupnja sanitarne ispravnosti, glavni dovodni cjevovodi, vodospreme) kapaciteta 100 l/s i više;

- regionalni vodoopskrbni sustav čije se izvorište nalazi na području druge županije i čije odluke o zaštiti izvorišta donose sporazumno skupštine dviju ili više županija;

- akumulacije za vodoopskrbu 500.000 m³ i više;

- sustav za zahvat i dovod vode za navodnjavanje površina 500 ha i više;

- ribnjak površine od 5 ha do 500 ha;

- vodozahvat odnosno crpna stanica za korištenje mineralnih i termalnih voda koje se koriste u ljekovite i rekreativne svrhe ili kao voda za piće;

3.4. Građevine za zaštitu voda

- sustav za odvodnju otpadnih voda kapaciteta većeg od 25.000 ekvivalentnih stanovnika (ES), a manjeg od 100.000 ES;

4. ŠPORTSKE GRAÐEVINE

- športski i rekreacijski centar, površine 5 ha i više;

- skijalište sa žičarom;

- igralište za golf s pratećim sadržajima, površine manje od 40 ha;

5. UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE GRAÐEVINE

- ugostiteljsko-turistička cjelina površine 5 ha i više, odnosno za 1000 gostiju i više;

6. GRAÐEVINE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

- građevina u parku prirode za koju se izdaje građevna dozvola prema posebnom zakonu, osim obiteljske kuće;

7. OSTALE GRAÐEVINE

- slobodna zona;

- trgovački centar površine 5 ha i više.

Članak 4.

Ova Uredba odnosi se na gradnju novih građevina iz članka 2. i 3. ove Uredbe, kao i na njihovu rekonstrukciju, ako se tom rekonstrukcijom bitno utječe na uvjete i način korištenja prostora te stanje okoliša.

Članak 5.

Postupak pokrenut po odredbama Uredbe o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 90/95) do stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se po odredbama te Uredbe.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 90/95).

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 360-01/00-01/01
Urbroj: 5030109-00-1
Zagreb, 13. siječnja 2000.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.