Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za sustav tarifiranja telefonskih centrala

NN 6/2000 (19.1.2000.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za sustav tarifiranja telefonskih centrala

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na osnovi članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 11/94), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA SUSTAV TARIFIRANJA TELEFONSKIH CENTRALA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi kojima mora udovoljiti sustav tarifiranja telefonske centrale (u daljnjem tekstu: sustav tarifiranja) kao mjerila za određivanje cijene obavljene usluge, te način ispitivanja, ovjeravanja i nadzora sustava tarifiranja.

Sustav tarifiranja sačinjava onaj dio sklopova i programske podrške koji na temelju zahtijevane vrste usluge i njenog trajanja generira propisani broj impulsa koji je osnova za naplatu obavljene usluge.

Članak 2.

Sustav tarifiranja može biti:

1. s programskom podrškom i s mogućnošću ispisa podataka o obavljenoj usluzi (prijenos razgovora ili podataka),

2. s programskom podrškom ali bez mogućnosti ispisa podataka o obavljenim uslugama,

3. bez programske podrške.

Članak 3.

Ispitivanje, ovjera i nadzor tarifiranja obavlja se na telefonskoj centrali koja iskazuje impulse za naplatu obavljene usluge.

Kod prvog ispitivanja i ovjeravanja sustava tarifiranja, te ponovnog ovjeravanja nakon promjena sklopova i programa koji utječu na tarifiranje telefonskog prometa, ispitivanje se obavlja mjerenjem parametara tarifnih impulsa na priključku 16 kHz.

Priključak od 16 kHz treba biti dostupan u svim centralama predviđenim za ovjeravanje.

Redovno godišnje ispitivanje i ponovno ovjeravanje sustava tarifiranja obavlja se programskim ispitivanjem sustava tarifiranja, a po potrebi se može obaviti i mjerenjem parametara tarifnih impulsa na priključku 16 kHz.

Članak 4.

Telefonska se centrala smije koristiti samo u radnim uvjetima (mikroklimatski uvjeti: temperatura, vlaga) koje utvrđuje proizvođač.

U svakoj centrali dio dokumentacije kojim se utvrđuju radni uvjeti iz stavka 1. ovog članka mora biti izdvojen iz dokumentacije proizvođača i dostupan ovlaštenim djelatnicima Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

Sva ispitivanja sustava tarifiranja obavljaju se u propisanim radnim uvjetima.

Članak 5.

Provjeru mjeriteljskih značajki sustava tarifiranja propisanih ovim pravilnikom provode ovlašteni djelatnici Zavoda uz prisustvo ovlaštene osobe ispitivane telefonske centrale.

Članak 6.

Tijekom probnog rada centrale proizvođač je dužan podnijeti Zavodu zahtjev za prvu ovjeru sustava tarifiranja.

Članak 7.

Redovno ispitivanje i ponovna ovjera sustava tarifiranja provodi se na zahtjev vlasnika centrale prije isteka ovjernog razdoblja i vrijedi godinu dana od dana ovjere.

Članak 8.

Vlasnik telefonske centrale dužan je dostaviti Zavodu zahtjev za ponovno ovjeravanje i obavijest o svakoj promjeni impulsnih intervala u roku od pet radnih dana od dana stupanja na snagu tih promjena.

Članak 9.

Troškove ispitivanja sustava tarifiranja i ovjeravanja podnositelj zahtjeva plaća Zavodu.

Članak 10.

Na centrali, predviđenoj za tarifiranje, funkcija pohranjivanja promjena u sustavu tarifiranja mora biti uključena neprestano.

Članak 11.

Granice dopuštenih pogrešaka sustava tarifiranja jesu:

1. relativna pogreška trajanja propisanog tarifnog impulsa ±10-3

2. pogreška vremena prebacivanja tarife u granicama propisanim od proizvođača.

U centrali dio dokumentacije kojim se utvrđuju granice vremena prebacivanja iz stavka 1. točka 2. ovog članka mora biti izdvojen iz dokumentacije proizvođača i dostupan ovlaštenim djelatnicima Zavoda.

Članak 12.

Pogreška broja registriranih impulsa kod pojedinačne veze kod ispitivanja s proizvoljnog priključka mora biti jednaka ništici.

Kod centrale bez mogućnosti ispisa podataka o obavljenim razgovorima granice pogrešaka frekvencije sustava tarifiranja jesu:

1. za relativnu pogrešku vremenskog razmaka dva uzastopna tarifna impulsa ±10-3

2. relativna pogreška frekvencije generatora osnovnog takta mora biti u granicama ±10-4

3. relativna pogreška frekvencije vremenske baze uklopnog sata ±10-5.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti »Pravilnik o metrološkim uvjetima za davače impulsa i uklopnih satova što se upotrebljavaju u telefonskom i telegrafskom saobraćaju za postavljanje tarife« (»Narodne novine«, br. 53/91).

Članak 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/1
Urbroj: 558-03/1-00-1
Zagreb, 12. siječnja 2000.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.