Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju znanstvenih područja

NN 8/2000 (21.1.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju znanstvenih područja

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o znanstveno-
istraživačkoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 59/96) - pročišćeni tekst), ministar znanosti i tehnologije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU ZNANSTVENIH PODRUČJA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju znanstvenih područja (»Narodne novine« br. 29/97 i 135/97 u članku 3. u točki 6. iza podtočke 6.01 dodaje se nova podtočka 6.02. i glasi:

»6.02 Povijest umjetnosti«. Dosadašnja podtočka 6.02 mijenja se u podtočku 6.03.«

Članak 2.

U članku 4. u točki 1. u podtočki 3. polje Geoznanosti, redni brojevi od 1.03. 01 do 1.03.03 mijenjaju se i glase:

»Grane

1.03.01 geologija i mineralogija

1.03.02. fizička geografija

1.03.03. geofizika«.

Članak 3.

U članku 4. u točki 5. podtočka 8. mijenja se i glasi:

»Polje

5.08 Socijalna geografija i demografija

Grane

5.08.01 demografija

5.08.02 demogeografija

5.08.03 socijalna geografija

5.08.04 ekonomska geografija.«

Članak 4.

U članku 4. u točki 6., u podtočki 5. briše se grana 6.05.01, a broj 6.05.02 postaje broj 6.05.01.

U članku 4. u točki 6. iza podtočke 8. dodaje se nova podtočka 9 i glasi:

»Polje

6.09 Povijest umjetnosti

Grane

6.09.01 povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija

6.09.02 zaštita umjetničke baštine«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 640-03/97-2/200
Urbroj: 533-07-99-7
Zagreb, 7. siječnja 2000.

Ministrica
znanosti i tehnologije
prof. dr. sc. Milena Žic Fuchs, v. r.