Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu

NN 9/2000 (25.1.2000.), Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Temeljem odredbe članka 67. stavka 2. Zakona o rudarstvu - pročišćeni tekst ("Narodne novine", br. 35/95.) ministar gospo-
darstva uz suglasnost ministra prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA U RUDARSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se stručna sprema i radno iskustvo, način polaganja stručnog ispita i postupak provjere stručne osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu.

Članak 2.

Pod poslovima iz članka 1. ovoga pravilnika smatraju se poslovi s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima:

1. Rukovanje rudarskim strojevima i postrojenjima;

2. Rukovanje izvoznim postrojenjima u oknima rudnika;

3. Rukovanje eksplozivnim sredstvima;

4. Neposredni nadzor kod izvođenja rudarskih radova (nadzornici);

5. Stručni nadzor i organizacija izvođenja rudarskih radova (poslovođa);

6. Samostalno obavljanje rudarskih mjerenja;

7. Tehničko upravljanje rudarskim pogonom, radnom jedinicom ili tehničkom službom;

8. Glavno tehničko upravljanje na više rudarskih pogona, odnosno na nivou rudarskog trgovačkog društva ili rudarskog obrtnika;

9. Izrada i provjera dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina;

10. Izrada i provjera rudarskih projekata.

II. STRUČNA SPREMA I RADNO ISKUSTVO

Članak 3.

Poslove rukovanja rudarskim strojevima i postrojenjima iz članka 2. točka 1. ovoga pravilnika mogu obavljati kvalificirani radnici rudarske ili odgovarajuće struke, koji imaju uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za rukovanje određenim strojem ili postrojenjem.

Na poslove samostalnog rukovanja izvoznim postrojenjem iz članka 2. točka 2. ovoga pravilnika može se rasporediti radnik koji pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, ima i najmanje tri mjeseca praktičnog rada pod nadzorom iskusnog radnika ovlaštenog za obavljanje tih poslova.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za radnike iz stavka 1. i 2. ovoga članka izdaje rudarsko trgovačko društvo, odnosno rudarski obrtnik, temeljem provjere radnika pred stručnim povjerenstvom, o poznavanju propisa i praktičnog rukovanja odgovarajućim strojem ili postrojenjem.

Povjerenstvo, koje obavlja provjeru radnika iz stavka 3. ovog članka, osniva rudarsko trgovačko društvo ili rudarski obrtnik.

Povjerenstvo iz stavka 4. ovog članka sastoji se od tri člana: rudarskog inspektora i dva stručna radnika osposobljena za obavljanje poslova iz stavka 1. i 2. ovog članka, i koji imaju najmanje tri godine stručne prakse na tim poslovima.

Članak 4.

Poslove samostalnog rukovanja eksplozivnim sredstvima iz članka 2. točka 3. ovoga pravilnika (u daljem tekstu palitelj mina) mogu obavljati kvalificirani radnici rudarske ili odgovarajuće struke, koji imaju dvije godine radnog iskustva na eksploataciji mineralnih sirovina i položen ispit iz poznavanja propisa primjene i praktičnog rukovanja eksplozivnim sredstvima.

Prije pristupanja ispitu za palitelja mina radnici su obvezni, najmanje tri mjeseca raditi na poslovima miniranja uz palitelja mina.

Ispit za palitelja mina radnici mogu polagati pred povjerenstvom rudarskog trgovačkog društva, povjerenstvom rudarskog obrtnika, odnosno ovlaštene obrazovne ustanove, uz obvezu nazočnosti rudarskog inspektora. Osobama koje su položile ispit osnivač povjerenstva izdaje uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova palitelja mina.

Povjerenstva, pred kojim se polažu ispiti za palitelje mina sastoje se od tri člana: rudarskog inspektora i dva diplomirana inženjera rudarstva s položenim stručnim ispitom.

Članak 5.

Poslove palitelja mina mogu obavljati i radnici srednje, više i visoke stručne spreme rudarske struke, koji su po nastavnom programu stekli teorijsko znanje o eksplozivnim sredstvima i miniranju, pod uvjetom da su prethodno najmanje tri tjedna takve poslove obavljali pod nadzorom palitelja mina.

Članak 6.

Palitelji mina dužni su svake godine pristupiti kontrolnom ispitu, iz poznavanja propisa o eksplozivnim sredstvima, pred povjerenstvom iz članka 4. stavka 4. ovog Pravilnika.

Članak 7.

Poslove neposrednog nadzora (nadzornici) kod izvođenja rudarskih radova iz članka 2. točka 4. ovog pravilnika, mogu obavljati:

1. Kod podzemnih i površinskih rudarskih radova, radnici koji imaju najmanje srednju stručnu spremu rudarske struke, dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim rudarskim radovima nakon stečene stručne spreme, te položen stručni ispit.

2. Na pogonima i objektima za oplemenjivanje mineralnih sirovina (postrojenja za sitnjenje i klasiranje, separacije, flotacije), radnici koji imaju najmanje srednju stručnu spremu rudarske ili odgovarajuće struke, dvije godine radnog iskustva na navedenim poslovima nakon stečene stručne spreme, te položen stručni ispit.

3. Na radovima istraživanja mineralnih sirovina, radnici koji imaju najmanje srednju stručnu spremu rudarske ili geološke struke, dvije godine radnog iskustva na tim poslovima nakon stečene stručne spreme, te položen stručni ispit.

4. Na elektro i strojarskom održavanju rudarskih strojeva i postrojenja, radnici koji imaju najmanje IV. stupanj stručne spreme elektro ili strojarske struke, dvije godine radnog iskustva na tim poslovima nakon stečene stručne spreme, te položen stručni ispit.

Poslove iz stavka 1. ovog članka pri istraživanju, eksploataciji i oplemenjivanju nafte i prirodnog plina mogu obavljati i radnici koji imaju najmanje srednju stručnu spremu odgovarajuće struke, dodatno osposobljavanje u rudarsko-naftnoj struci, dvije godine radnog iskustva na tim poslovima, te položen stručni ispit.

Dodatno osposobljavanje obavlja se prema programu ustanove, koja obavlja osposobljavanje, odobrenom od strane Ministarstva gospodarstva.

Članak 8.

Poslove stručnog nadzora i organizacije izvođenja rudarskih radova (poslovođa) iz članka 7. točke 1. do 4. ovoga pravilnika, mogu obavljati radnici koji su najmanje jednu godinu obavljali poslove neposrednog nadzora (nadzornici) na odgovarajućim poslovima.

Članak 9.

Poslove samostalnog obavljanja rudarskih mjerenja (članak 2. točka 6. ovog pravilnika) u jami ili na površinskom kopu može obavljati djelatnik koji ima najmanje srednju stručnu spremu rudarske ili geodetske struke, dvije godine radnog iskustva na poslovima rudarskih mjerenja, te položen stručni ispit.

Članak 10.

Poslove tehničkog upravljanja rudarskim pogonom, radnom jedinicom ili tehničkom službom iz članka 2. točka 7. ovoga pravilnika mogu obavljati:

1. Na eksploataciji mineralnih sirovina:

- djelatnici koji imaju višu ili visoku stručnu spremu rudarske struke, dvije godine radnog iskustva nakon stečene stručne spreme, te položen stručni ispit;

- djelatnici koji imaju srednju stručnu spremu rudarske struke, četiri godine radnog iskustva nakon stečene stručne spreme, te položen stručni ispit.

2. Na pogonima i objektima za oplemenjivanje mineralnih sirovina (postrojenja za sitnjenje i klasiranje, separacije, flotacije):

- djelatnici koji imaju višu ili visoku stručnu spremu rudarske ili odgovarajuće struke, dvije godine radnog iskustva na tim poslovima nakon stečene stručne spreme, te položen stručni ispit;

- djelatnici koji imaju srednju stručnu spremu rudarske ili odgovarajuće struke, četiri godine radnog iskustva na tim poslovima nakon stečene stručne spreme, te položen stručni ispit.

3. Na istraživanju mineralnih sirovina:

- djelatnici koji imaju višu ili visoku stručnu spremu rudarske ili geološke struke, dvije godine radnog iskustva nakon stečene stručne spreme, te položen stručni ispit;

- djelatnici koji imaju srednju stručnu spremu rudarske ili geološke struke, četiri godine radnog iskustva nakon stečene stručne spreme, te položen stručni ispit.

4. Na elektro i strojarskom održavanju:

- djelatnici koji imaju višu ili visoku stručnu spremu elektro ili strojarske struke, dvije godine radnog iskustva na tim poslovima nakon stečene stručne spreme, te položen stručni ispit;

- djelatnici koji imaju srednju stručnu spremu elektro ili strojarske struke, četiri godine radnog iskustva na tim poslovima nakon stečene stručne spreme, te položen stručni ispit.

5. Na rudarskim mjerenjima:

- djelatnici koji imaju višu ili visoku stručnu spremu rudarske ili geodetske struke, dvije godine radnog iskustva na tim poslovima nakon stečene stručne spreme, te položen stručni ispit;

- djelatnici koji imaju srednju stručnu spremu rudarske ili geodetske struke, četiri godine radnog iskustva na tim poslovima nakon stečene stručne spreme, te položen stručni ispit.

Članak 11.

Poslove iz članka 2. točke 4. i 5. ovog pravilnika na jednostavnim rudarskim radovima kod površinske eksploatacije mineralnih sirovina iz članka 3. točke 4., 5. i 7. Zakona o rudarstvu može obavljati radnik koji ima najmanje osnovno obrazovanje i stručno je osposobljen za obavljanje tih poslova.

Provjeru stručne osposobljenosti obavlja povjerenstvo iz članka 19. prema programu iz članka 20. ovoga Pravilnika.

Jednostavnim rudarskim radovima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se rudarski radovi koji se izvode osnovom rudarskog projekta primjenom jednostavnih strojeva, na jednoj etaži, bez uporabe eksploziva.

U slučaju nedoumice u ocjeni jednostavnosti rudarskih radova mjerodavno je tumačenje Ministarstva gospodarstva.

Članak 12.

Pod stručnom spremom rudarske struke iz članka 4., 5., 7., 9. i 10. ovoga pravilnika smatra se sprema stečena u srednjim školama, višim školama i fakultetima, koji prema svom nastavnom programu izučavaju rudarska istraživanja, podzemnu i površinsku eksploataciju, te oplemenjivanje mineralnih sirovina, kao osnovne stručne predmete.

O određivanju odgovarajuće stručne spreme u slučaju spora mjerodavno je tumačenje Ministarstva gospodarstva.

Članak 13.

Poslove glavnog tehničkog upravljanja na više rudarskih pogona ili naftno-plinskih polja odnosno na nivou rudarskog trgovačkog društva ili rudarskog obrtnika, Članak 2. točka 8. ovoga pravilnika, mogu obavljati diplomirani inženjeri rudarstva, odnosno naftnog rudarstva, koji su najmanje dvije godine proveli na poslovima tehničkog upravljanja iz članka 10. ovoga pravilnika.

Članak 14.

Poslove iz članka 4., 5., 7., 8., 10., i 13. ovoga pravilnika kod podzemnih rudarskih radova ugroženih metanom ili eksplozivnom ugljenom prašinom, mogu obavljati samo radnici odnosno djelatnici koji pored uvjeta navedenih u tim člancima imaju i najmanje dvije godine radnog iskustva u takvim podzemnim rudarskim objektima.

Članak 15.

Dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina iz članka 2. točka 9. ovoga pravilnika mogu samostalno izrađivati diplomirani inženjeri rudarstva, odnosno naftnog rudarstva ili geologije s položenim stručnim ispitom i s najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita.

Članak 16.

Član povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina iz članka 59. Zakona o rudarstvu može biti diplomirani inženjeri rudarstva, odnosno naftnog rudarstva ili geologije s položenim stručnim ispitom i s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita.

Pored odredbe iz stavka 1. ovog članka, jedan član povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina mora biti diplomirani ekonomist ili diplomirani inženjer rudarstva, odnosno naftnog rudarstva, koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na računovodstveno-gospodarskim poslovima u rudarstvu.

Članak 17.

Voditelj izrade rudarskog projekta (odgovorni projektant) ili voditelj izrade dijela rudarskog projekta (projektant) iz članka 2. točka 10. ovoga Pravilnika može biti diplomirani inženjer rudarstva, odnosno naftnog rudarstva s položenim stručnim ispitom i s najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita.

Izradu dijelova rudarskog projekta iz drugih stručnih područja (strojarstvo, elektrika, graditeljstvo i dr.) mogu voditi djelatnici koji imaju visoku stručnu spremu odgovarajuće struke, položeni stručni ispit i najmanje jednu godinu radnog iskustva u toj struci nakon položenog stručnog ispita.

Članak 18.

Član stručnog povjerenstva za provjeru rudarskog projekta iz članka 41. stavak 2. Zakona o rudarstvu može biti diplomirani inženjer rudarstva s položenim stručnim ispitom i s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita.

Pored odredbe iz stavka 1. ovog članka, član stručnog povjerenstva za provjeru elektro dijela rudarskog projekta mora biti diplomirani inženjer elektrotehnike s položenim stručnim ispitom i s najmanje tri godine radnog iskustva u rudarstvu nakon položenog stručnog ispita.

III. POSTUPAK POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 19.

Stručni ispiti iz članka 7. ovoga pravilnika polažu se pred ispitnim povjerenstvom od tri člana, koje osniva rudarsko trgovačko društvo, odnosno rudarski obrtnik kod kojih je kandidat uposlen. Za članove povjerenstva mogu biti imenovani djelatnici koji imaju visoku stručnu spremu rudarske ili druge odgovarajuće struke i položen stručni ispit. Predsjednik povjerenstva je rudarski inspektor.

Više rudarskih trgovačkih društava ili rudarskih obrtnika mogu osnivati zajedničko povjerenstvo za polaganje stručnih ispita sukladno uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

Stručnom ispitu mogu pristupiti radnici koji imaju odgovarajuću stručnu spremu prema članku 7. ovoga pravilnika i navršene dvije godine stručne prakse.

Članak 20.

Stručni ispit za kandidate iz članka 7. ovoga pravilnika sastoji se iz provjere poznavanja:

- propisa o rudarstvu;

- propisa o zaštiti na radu;

- propisa o tehničkim normativima iz područja rudarstva u kojem kandidat radi i iz zaštite na radu.

Članak 21.

Stručni ispiti iz članka 9., 10., 15., 16., 17. i 18. ovoga Pravilnika za djelatnike rudarske struke polažu se pred ispitnim povjerenstvom koje osniva ministar gospodarstva.

Stručni ispiti za djelatnike ostalih struka, navedenih u člancima iz stavka 1. ovoga članka (geodetska, geološka, strojarska i elektro struka) polažu se pred povjerenstvom državnih tijela uprave nadležnih za navedene struke; s tim što jednog člana ovih povjerenstava imenuje Ministarstvo gospodarstva.

Stručnom ispitu mogu pristupiti djelatnici koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje dvije godine stručne prakse za djelatnike više ili visoke stručne spreme, odnosno najmanje četiri godine stručne prakse ili dvije godine stručne prakse i položen stručni ispit iz članka 18. ovoga Pravilnika za djelatnike srednje stručne spreme.

Članak 22.

Ispitno povjerenstvo, iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika čine predsjednik, četri člana i tajnik. Predsjedniku i članovima povjerenstva trebaju biti određeni i zamjenici.

Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva moraju biti diplomirani inženjeri rudarstva, odnosno naftnog rudarstva s položenim stručnim ispitom i najmanje deset godina stručne prakse na poslovima u rudarstvu.

Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovog članka, član povjerenstva i ispitivač propisa iz općeg dijela ispita može biti diplomirani pravnik.

Predsjednik i tajnik povjerenstva moraju biti uposlenici Ministarstva gospodarstva.

Članak 23.

Troškove polaganja stručnih ispita snosi rudarsko trgovačko društvo ili rudarski obrtnik koji upućuje kandidata na polaganje ispita.

Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka troškove snosi sam kandidat kada zahtjev za polaganje stručnog ispita nije uputilo rudarsko trgovačko društvo, odnosno rudarski obrtnik.

Iznos troškova rada ispitnog povjerenstva i poslova stručnh službi Ministarstva gospodarstva određuje posebnom odlukom ministar gospodarstva.

Članak 24.

Stručni ispit za kandidate iz članka 9., 10, 15, 16., 17. i 18. ovoga Pravilnika sastoji se iz obrade pisane radnje i usmenog dijela ispita.

Članak 25.

Prijavu za polaganje stručnog ispita kandidat podnosi ispitnom povjerenstvu osobno ili preko rudarskog trgovačkog društva odnosno rudarskog obrtnika gdje je uposlen.

Uz prijavu treba priložiti:

- rodni list;

- domovnicu;

- diplomu o školskoj spremi;

- potvrdu o provedenoj stručnoj praksi;

- prijedlog dviju tema za pisanu radnju.

Članak 26.

Primljenu prijavu iz članka 25. stavka 1. ovog Pravilnika razmatra ispitno povjerenstvo, te utvrđuje ispunjava li kandidat propisane uvjete za polaganje stručnog ispita.

Kandidatu koji ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita povjerenstvo određuje temu za pisanu radnju.

Odobrenu pisanu radnju kanditat mora najkasnije u roku od šest mjeseci dostaviti ispitnom povjerenstvu. U slučaju prekoračenja navedenog roka, kandidat mora obnoviti prijavu za polaganje stručnog ispita.

Kandidatu koji ne ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita povjerenstvo dostavlja obavijest uz povrat priložene dokumentacije.

Članak 27.

Pisana radnja treba sadržavati obradu nekog zadatka iz prakse iz područja struke uz detaljniji prikaz odgovarajućih mjera zaštite na radu.

Kandidat za polaganje stručnog ispita najkasnije 30 dana prije polaganja usmenog dijela ispita, dostavlja povjerenstvu svoju pisanu radnju radi pregleda i ocjenjivanja.

Pisanu radnju kandidata pregleda određeni član ispitnog povjerenstva, o čemu izvještava ispitno povjerenstvo.

Ako ispitno povjerenstvo utvrdi da pisana radnja ne zadovoljava, kandidat ne može pristupiti usmenom dijelu ispita. O negativnoj ocjeni pisane radnje ispitno povjerenstvo obavještava kandidata neposredno ili preko trgovačkog društva, odnosno obrtnika gdje je kandidat uposlen.

Članak 28.

Usmeni dio stručnog ispita za obavljanje poslova iz članka 9., 10, 15, 16., 17. i 18. ovoga pravilnika sastoji se iz obrane pisane radnje i provjere poznavanja:

- propisa o rudarstvu;

- propisa o zaštiti na radu;

- propisa o građenju;

- propisa o zaštiti od požara;

- propisa o zaštiti okoliša;

- propisa o tehničkim normativima iz područja rudarstva i zaštite na radu;

- Ustava;

- propisa o trgovačkim društvima;

- propisa o radnim odnosima.

Članak 29.

Po završetku ispita ispitno povjerenstvo ocjenjuje cjelokupan uspjeh kandidata ocjenama "položio stručni ispit" ili "nije položio stručni ispit".

Predsjednik ispitnog povjerenstva usmeno priopćava kandidatu rezultat ispita i daje obrazloženje odluke ispitnog povjerenstva.

Članak 30.

Ako kandidat na usmenom dijelu ispita ne zadovolji iz nekog područja ima pravo na ponovno polaganje iz tog područja u roku koji nije duži od dva mjeseca.

Članak 31.

Kandidat koji nije položio usmeni dio stručnog ispita ne može pristupiti ponovnom polaganju prije isteka tri mjeseca.

Članak 32.

O polaganju ispita vodi se zapisnik. U zapisnik se unose svi važniji podaci o tijeku ispita, kao što su:

- naziv i sastav ispitnog povjerenstva,

- nadnevak i mjesto održavanja ispita,

- ime i prezime kandidata, nadnevak, mjesto rođenja i mjesto boravka,

- pitanja postavljena kandidatu i uspjeh kandidata po ispitnim područjima i u cjelini.

Zapisniku se prilažu i svi priloženi dokumenti vezani za ispit.

Članak 33.

Kandidatu, koji položi stručni ispit, osnivač ispitnog povjerenstva iz članka 19. ili 21. ovoga pravilnika izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu (obrasci uvjerenja tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio).

Članak 34.

Osnivač ispitnog povjerenstva vodi knjigu evidencije o kandidatima koji su polagali stručni ispit, koja sadrži:

- ime i prezime kandidata,

- nadnevak i mjesto rođenja,

- nadnevak polaganja stručnog ispita,

- uspjeh na stručnom ispitu,

- broj izdatog uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

- naziv trgovačkog društva, odnosno obrtnika gdje je kandidat uposlen.

Knjiga evidencije mora biti s brojčano označenim stranicama, povezana i ovjerena pečatom.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina i rudarske projekte može izrađivati samo pravna osoba registrirana za izradu dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina i rudarskih projekata.

Rudarska trgovačka društva, odnosno rudarski obrtnici registrirani za eksploataciju mineralnih sirovina mogu izrađivati dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina i rudarske projekte za svoje potrebe ako imaju u stalnom radnom odnosu djelatnike koji zadovoljavaju odredbe članka 15. i 17. ovog pravilnika.

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnoj spremi i radnom iskustvu, načinu polaganja stručnog ispita i provjere stručne osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu ("Narodne novine", br. 21/92.).

Članak 37.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-01/00-03/04
Urbroj: 526-04-00-01
Zagreb, 5. siječnja 2000.

Ministar gospodarstva
mr. sc. Nenad Porges, v. r.

                    OBRAZAC UVJERENJA O PROVJERI
                    STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI IZ
                    ČLANKA 11. OVOGA PRAVILNIKA

______________________________________
(Naziv trgovačkog društva - obrtnika)

______________________________________
      (sjedište)

Broj: _______________________________

______________________________________
       (nadnevak)

Temeljem članka 66. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine",
broj 35/95.) i zapisnika Ispitnog povjerenstva s održanog
ispita provjere stručne osposobljenosti ________________________
                           (nadnevak)
izdaje se 

            UVJERENJE
_______________________________________________________________________
        (ime, ime oca i prezime)

rođen-a ___________________________ u _____________________________,
      (dan, mjesec i godina)         (mjesto)

__________________________________, __________________________________,
   (općina - grad)           (država)

u radnom odnosu kod __________________________________________________
                (naziv i sjedište trgovačkog
                   društva - obrtnika)

stručno je osposobljen-a ______________________________________
                (nadnevak osposobljavanja)

za obavljanje poslova po članku 11. Pravilnika o stručnoj
osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu. 
  Predsjednik         M. P.     Direktor
Ispitnog povjerenstva

________________________        __________________________
 (ime, prezime i zvanje)         (ime, prezime i zvanje)                    OBRAZAC UVJERENJA O POLOŽENOM
                    STRUČNOM ISPITU IZ ČLANKA
                    19. OVOGA PRAVILNIKA
______________________________________
(Naziv trgovačkog društva - obrtnika)

______________________________________
      (sjedište)

Broj: _______________________________

______________________________________
       (nadnevak)

Temeljem članka 66. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine",
broj 35/95.) i zapisnika Ispitnog povjerenstva s održanog
ispita provjere stručne osposobljenosti ________________________
                           (nadnevak)
izdaje se 

            UVJERENJE
_______________________________________________________________________
        (ime, ime oca i prezime)

rođen-a ___________________________ u _________________________________,
        (dan, mjesec i godina)         (mjesto)

__________________________________, ___________________________________,
   (općina - grad)           (država)

u radnom odnosu kod __________________________________________________
              (naziv i sjedište trgovačkog
                   društva - obrtnika)

položio-la je ________________________________________________________
                   (nadnevak polaganja)

za obavljanje poslova nadzornika sukladno članku 66. Zakona
o rudarstvu ("Narodne novine", broj 35/95.) pred Ispitnim
povjerenstvom za polaganje stručnog ispita za nadzornike
kod 

______________________________________________________________________
    (naziv i sjedište trgovačkog društva - obrtnika)


osnovanog temeljem članka 19. Pravilnika o stručnoj
osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu. 
 

  Predsjednik         M. P.     Direktor
Ispitnog povjerenstva

________________________        __________________________
 (ime, prezime i zvanje)         (ime, prezime i zvanje)                    OBRAZAC UVJERENJA O POLOŽENOM
                      STRUČNOM ISPITU IZ ČLANKA
                         21. OVOGA PRAVILNIKA

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Klasa: ______________________ 

Urbroj: ______________________

U Zagrebu, dana ______________________ 20____ godine

Redni broj evidencije ________

Temeljem članka 66. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine",
broj 35/95.)           MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
                izdaje
            
               UVJERENJE
_______________________________ rođen-a ___________________________
  (ime, ime oca i prezime)        (dan, mjesec i godina)
u __________________, ____________________, _______________________,
    (mjesto)     (općina - grad)      (država)

 
zaposlen-a u _____________________________________________________
              (naziv i sjedište trgovačkog
                društva - obrtnika)

položio-la je dana ________________________________ stručni ispit
                   
pred Ispitnim povjerenstvom Ministarstva gospodarstva.


Prema ocjeni Ispitnog povjerenstva ______________________________

__________________________________________________________________
           (ime, ime oca i prezime)        položio-la je stručni ispit.
  Predsjednik         M. P.     Direktor
Ispitnog povjerenstva

________________________        __________________________
 (ime, prezime i zvanje)         (ime, prezime i zvanje)