Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2000. godine

NN 12/2000 (1.2.2000.), Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2000. godine

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi čl. 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« br. 1/94), a sukladno Privremenom financijskom planu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za I. - III. 2000. godine (klasa: 025-04/99-01/156, urbroj: 338-01-04-99-1 od 28. prosinca 1999.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na 19. sjednici održanoj 26. siječnja 2000. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2000. GODINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom, a u svezi s Privremenim financijskim planom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za I. - III. 2000. godine (u daljnjem tekstu: Financijski plan), utvrđuju se standardi i normativi prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja koja se osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) osiguravaju osnovom Zakona o zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) i općih akata Zavoda u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2000. godine.

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, sukladno stavci 1. ovog članka, obuhvaćaju: pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, pravo na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, pravo na bolničku zdravstvenu zaštitu, pravo na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, pravo na lijekove i pravo na novčane nadoknade i pomoći.

II. ZDRAVSTVENI STANDARD

Članak 2.

Standardi i normativi prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja iz članka 1. ovog Pravilnika čine zdravstveni standard u Republici Hrvatskoj u 1. tromjesečju 2000. godine (u daljnjem tekstu: Standard), koji se pod jednakim uvjetima osigurava svim osiguranim osobama Zavoda, a određuje se na osnovi vrste, opsega i kakvoće pojedinog prava.

Članak 3.

Standard je uvjetovan demografskom strukturom, epidemiološkim pokazateljima i potrebama pučanstva, te gospodarskim mogućnostima.

1. Opseg prava na zdravstvenu zaštitu

Članak 4.

U okviru Standarda osiguranim osobama Zavoda osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu u opsegu određenom na osnovi prosječnog broja zdravstvenih usluga po osiguranoj osobi Zavoda kako slijedi:

1. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti:

1.1. U djelatnosti opće medicine osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu svakoj osiguranoj osobi prema iskazanim medicinskim potrebama, a u prosjeku na razini Republike Hrvatske obuhvaća sljedeće:

- preglede prema iskazanim potrebama za djecu do 18. godine života

- do 3 pregleda godišnje za osobe starije od 18 godina života

- 2 patronažne posjete (tijekom trudnoće, nakon porođaja djeci do navršene prve godine života, te rizičnim skupinama)

- 1 kućnu posjetu doktora tijekom 4 godine

- 1 kućno liječenje tijekom 4 godine u trajanju od 10 dana

- zdravstvenu njegu u kući jedanput tijekom 32 godine u trajanju od 10 x 1 sat.

1.2. U djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu prema iskazanim medicinskim potrebama i sukladno provođenju mjera preventivne zdravstvene zaštite (cijepljenje, sistematski pregledi).

1.3. U djelatnosti zdravstvene zaštite žena osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu svakoj osiguranoj osobi (ženi), a prema iskazanim medicinskim potrebama, a u prosjeku na razini Republike Hrvatske obuhvaća sljedeće:

- 1 pregled godišnje

- 1 PAP-a test godišnje žena starijih od 20 godina

- ginekološki ultrazvuk (jedna pretraga godišnje).

1.4. U stomatološkoj djelatnosti osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu svakoj osiguranoj osobi, a prema iskazanim medicinskim potrebama, a u prosjeku na razini Republike Hrvatske obuhvaća sljedeće:

- do 2 pregleda godišnje, od kojih je jedan obvezan prema pozivu za osigurane osobe do 25 godina starosti

- obveznu fluoridaciju zuba djece predškolske i školske dobi jedanput godišnje.

1.5. U djelatnosti preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite u srednjim i osnovnim školama osigurava se pravo prema iskazanim potrebama za sistematskim i ostalim preventivnim pregledima, a sukladno specifičnim preventivnim zdravstveno odgojnim mjerama.

1.6. U djelatnosti laboratorijske dijagnostike osigurava se pravo svakoj osiguranoj osobi, a prema iskazanim medicinskim potrebama, a u prosjeku na razini Republike Hrvatske obuhvaća sljedeće:

- 1 dijagnostički postupak, odnosno pretraga tijekom 2 godine.

1.7. U korištenju lijekova na recept s Liste lijekova Zavoda osigurava se pravo svakoj osiguranoj osobi, a prema iskazanim medicinskim potrebama, a u prosjeku na razini Republike Hrvatske obuhvaća sljedeće:

- do 5 recepata godišnje.

2. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti osigurava se pravo svakoj osiguranoj osobi, a prema iskazanim medicinskim potrebama, a u prosjeku na razini Republike Hrvatske obuhvaća sljedeće:

- do 2 pregleda godišnje

- do 1 dijagnostički postupak, odnosno pretraga tijekom 5 godina (laboratorijski postupci i pretrage, RTG, EKG, UZV-dijagnostika i sl.).

3. U bolničkoj zdravstvenoj zaštiti osigurava se pravo svakoj osiguranoj osobi, a prema iskazanim medicinskim potrebama, a u prosjeku na razini Republike Hrvatske obuhvaća sljedeće:

- jedanput tijekom 8 godina u trajanju od 10 dana

(pravo na liječenje u bolnici za zbrinjavanje akutnih bolesti)

- jedanput tijekom 30 godina u trajanju od 21 dan

(pravo na liječenje u bolnici za zbrinjavanje kroničnih bolesti)

- jednokratni boravak u trajanju od 14 dana u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju dobrovoljnim davaocima krvi nositeljima priznanja za 100 i više davanja.

Zbog potrebe za povećanom zdravstvenom skrbi pojedinih kategorija osiguranih osoba, opsegom prava na zdravstvenu zaštitu osiguravaju se i posebna prava hrvatskih branitelja - invalida Domovinskog rata u svezi s liječenjem bolesti koje su nastale kao neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu.

Radi poboljšanja zdravstvene zaštite osiguranim osobama na hrvatskim otocima opsegom prava na zdravstvenu zaštitu osiguravaju se posebna prava osnovom specifičnih standarda i normativa u zdravstvenim djelatnostima na tim područjima.

Radi provođenja politike demografske obnove u Republici Hrvatskoj, osiguravaju se i određena prava, te mjere zdravstvene zaštite materinstva pojedinim kategorijama osiguranih osoba, osnovom porodnog dopusta, skraćenog radnog vremena do navršene treće godine života djeteta sukladno odredbama Zakona i općim aktima Zavoda.

Pojedini Standard iz ovog članka, koji je iskazan godišnjim potrebama, u razdoblju primjene Standarda iz ovog Pravilnika određuje se u alikvotnom dijelu.

2. Novčana vrijednost Standarda

Članak 5.

Standard se određuje na osnovi ovog Pravilnika i općih akata Zavoda po razinama prava iz članka 16. i 19. Zakona, a na osnovi osiguranih sredstava za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosima utvrđenim Financijskim planom Zavoda.

III. PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 6.

Zavod osigurava provođenje zdravstvene zaštite u okviru Standarda putem ugovornih zdravstvenih ustanova i ugovornih zdravstvenih djelatnika privatne prakse.

Članak 7.

Zdravstvena zaštita utvrđuje se prema djelatnostima na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini.

Članak 8.

Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na primarnoj razini sukladno općim aktima Zavoda provode: doktori medicine, doktori stomatologije, doktori specijalisti opće medicine, doktori specijalisti školske medicine u dijelu preventivno-odgojne zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama, doktori specijalisti pedijatrije, doktori specijalisti ginekologije, doktori specijalisti epidemiologije, dipl. ing. medicinske biokemije ili specijalisti medicinske biokemije, ljekarnički djelatnici, zdravstveni djelatnici više i srednje stručne spreme u domovima zdravlja, ljekarnama, zdravstvenim ustanovama hitne medicinske pomoći, ustanovama za zdravstvenu njegu u kući, privatnim ordinacijama i u županijskim zavodima za javno zdravstvo.

Članak 9.

Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na sekundarnoj razini sukladno općim aktima Zavoda provode klinički bolnički centri, kliničke bolnice, opće bolnice, specijalne bolnice, poliklinike, državni zdravstveni zavodi i iznimno domovi zdravlja, privatni zdravstveni djelatnici osnovom Pravilnika o zakupu i do sada ugovorni privatni zdravstveni djelatnici-specijalisti.

Članak 10.

Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na tercijarnoj razini sukladno općim aktima Zavoda provode državni zdravstveni zavodi, klinike i kliničke bolničke ustanove.

IV. STANDARDI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

1. Na primarnoj razini

Članak 11.

Zdravstvena djelatnost na primarnoj razini obuhvaća:

1. djelatnost opće medicine

1.1. obiteljski doktor

1.2. patronažna zdravstvena skrb

1.3. zdravstvena njega u kući bolesnika

2. djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece

3. djelatnost zdravstvene zaštite žena

4. djelatnost polivalentne stomatološke zaštite

5. djelatnost higijensko-epidemiološke zaštite

6. djelatnost školske medicine za provođenje preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama

7. djelatnost za laboratorijsku dijagnostiku

8. ljekarničku djelatnost

9. djelatnost hitne medicinske pomoći.

Djelatnost školske medicine za provođenje preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama iz stavke 1. točke 6. ovog članka provodi se sukladno odredbama Odluke o provedbi preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama za područje županije i Grada Zagreba, Ministarstva zdravstva, klasa: 011-01/97-01/0102, urbroj: 534-02-30-97-001, od 3. rujna 1997. godine.

Članak 12.

Za provođenje zdravstvene zaštite na primarnoj razini utvrđuju se:

- kadrovski normativi

- standardni broj osiguranih osoba po timu

- dobna struktura osiguranih osoba po timu u djelatnosti opće medicine i polivalentne stomatološke zdravstvene zaštite

- postupci i usluge za laboratorijsku dijagnostiku prema Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima.

Zdravstvena zaštita iz stavke 1. ovog članka provodi se tijekom punog radnog vremena, utvrđenog sukladno odredbama zakona i Pravilnika o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama.

Članak 13.

Standardi u zdravstvenim djelatnostima na primarnoj razini navedeni su u tablicama:

1 - Kadrovski normativi u zdravstvenim djelatnostima na primarnoj razini i standardni broj osiguranih osoba po timu

2 - Popis postupaka i usluga u laboratorijskoj dijagnostici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Tablica 1 - Kadrovski normativi u zdravstvenim djelatnostima na primarnoj razini i standardni
      broj osiguranih osoba po timu 
___________________________________________________________________________________________________

Red.  Vrsta zdrav. djelatnosti    Kadrovski normativ tima     Stand. br. osiguran.
broj                                  osoba za I.-III. 2000.
___________________________________________________________________________________________________

0        1                2                3
___________________________________________________________________________________________________

1.   Opća medicina 
1.1.  Obiteljski doktor*       1 doktor medicine            1.700
                    ili spec. opće med.
                    1 med. sestra SSS
1.2.  Patronažna zdrav. skrb*****   1 med. sestra VŠS            5.100
                    (djelatnosti opće medicine,
                    zdrav. zaštita 
                    predškolske djece) 
1.3.  Zdravstvena njega u       1 med. sestra              5.500
    kući bolesnika         općeg smjera SSS
2.   Zdravstvena zaštita       1 spec. pedijatar            1.000
    predškolske djece**       1 med. sestra SSS
3.   Zdravstvena zaštita žena    1 spec. ginekolog            6.000
                    1 med. sestra SSS
4.   Poliv. stom. zdrav. zaštita*** 1 doktor stomatolog
                    1 med. sestra SSS            2.500
5.   Higijensko-epidemiološka    1 spec. epidemiologije         50.000
    zaštita****           ili higijene ili ekologije
                    1 zdr. teh. VŠS
                    1 zdrav. teh. SSS
6.   Preventivno-odgojne mjere    1 spec. školske medicine        5.000
    zdravstvene zaštite       1 med. sestra SSS
    u srednjim i osnovnim školama 
7.   Laboratorijska dijagnostika**** 1 dipl. ing. med. biokemije ili 
                    spec. medicinske biokemije 
                    1 zdrav. teh. VŠS            40.800
                    6 zdrav. teh. SSS
8.   Ljekarna            1 mr. farmacije             5.000
                    0,5 farm. tehničara 

___________________________________________________________________________________________________

* iznimno ugovara djecu predškolske dobi od 0 do 7 godina ako prema mjestu stanovanja nemaju mogućnost izbora doktora specijalista pedijatra

** ugovara djecu predškolske dobi od 0 do 7 godina, a iznimno može ugovoriti i djecu školske dobi do završenog osnovnog školovanja u godini ugovaranja (maks. 1500) i to kada specijalist pedijatar nije u mogućnosti popuniti tim do standardom propisanog broja djecom predškolske dobi ili kada na nekom području nema dovoljan broj drugih doktora za koje bi se djeca školske dobi opredijelila

*** obuhvaća provođenje stomatološke zdravstvene zaštite uključujući stomatološko-protetske postupke i stomatološka pomagala. Polivalentni stomatološki tim obvezan je iskazati najmanje 20% bodova za izrađena stomatološko-protetska pomagala mjesečno, što znači da se od ukupnog mjesečnog broja bodova koji iznosi 2592 boda, najmanje 518 bodova treba odnositi na stomatološko-protetske postupke, a 518 bodova na obvezne preventivne postupke

**** osnova ugovaranja je broj osiguranih osoba na području mjero-davnog doma zdravlja, odnosno mjerodavnog Zavoda za javno zdravstvo županije, odnosno Grada Zagreba

***** osnova ugovaranja je broj osiguranih osoba na području mjerodavnog doma zdravlja

9. Hitna medicinska pomoć (HMP)

Na području doma zdravlja, koji zbrinjava do 40.000 stanovnika, HMP se ustrojava dežurstvom ili pripravnošću izabranih doktora primarne zdravstvene zaštite.

Na području doma zdravlja, koji zbrinjava više od 40.000 stanovnika, HMP se ustrojava kao posebna služba, a zaposlenici rade u redovnom radu (jedinice i stanice hitne medicinske pomoći).

Standardni tim pripravnosti:

1 - doktor medicine

1 - vozač (+ 1 sanitetsko vozilo).

Standardni tim dežurstva i stanica hitne medicinske pomoći (SHMP):

1 - doktor medicine

1 - med. sestra ili tehničar

1 - vozač (+ 1 sanitetsko vozilo).

Standardni tim sanitetskog prijevoza (SP):

2 - vozača (+ 2 sanitetska vozila)

1 - med. sestra ili tehničar.

Sastav standardnog tima prijavno-dojavne jedinice:

1 - med. sestra ili tehničar.

U regionalnim centrima s više od 250.000 stanovnika službu se popunjava s 5 doktora medicine.

_________________________________________________________________________

Red.  Broj          Način ustroja          Broj
broj  stanovnika                       timova 
_________________________________________________________________________

1.   do 15.000        dežurstvo ili pripravnost    1
                SP               2
2.   od 15.000 do 25.000   dežurstvo            1
                pripravnost           1
                (ili 2 pripravnosti)
                SP               2
3.   od 25.000 do 40.000   dežurstvo            1
                pripravnost           2
                (ili 2 dežurstva)
                SP               3
4.   od 40.000 do 60.000   jedinica HMP          5
                SP               3
                prijavno-dojavne
                jedinice            5
5.   od 60.000 na svakih daljnjih 20.000 stanovnika dodaje se 1 standardni tim HMP
    sanitetski prijevoz - na svakih daljnjih 80.000 stanovnika dodaje se 1 standardni tim
    prijavno-dojavna služba - na svakih daljnjih 100.000 stanovnika dodaje se 1 standardni tim.
    U mjestima koja su udaljena od sjedišta jedinice ili stanice HMP više od 20 km iznimno se može
    ustrojiti pripravnost ako su u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovorena najmanje 2 tima, uz 
    uvjet da je to i mjesto stanovanja tih doktora. Dežurstvo i pripravnost ne mogu biti ustrojeni
    u istom mjestu.
6.   U regionalnim centrima ustrojava se       Sastav tima u dežurstvu:
    dežurstvo za provođenje stomatološke      1 dr. stom., 1 medicinska 
    zaštite i to:                  sestra SSS
    u Osijeku, Splitu, Rijeci i Zagrebu po 
    1 tim na jednom punktu.
7.   U gradovima od 40.000 do 80.000         Sastav tima u dežurstvu:
    stanovnika ustrojava se dežurstvo u       1 magistar farmacije 
    ljekarni s 1 timom na jednom punktu.
    U gradovima s većim brojem 
    stanovnika ustrojava se dežurstvo s 
    1 timom na jednom punktu za svakih 
    100.000 stanovnika.
8.   U domovima zdravlja, koji nemaju        Sastav tima u dežurstvu: 
    organiziranu hitnu medicinsku pomoć       1 doktor medicine
    u obliku dežurstva, pripravnosti, 
    odnosno jedinica ili stanica hitne       1 medicinska sestra ili tehničar    
    medicinske pomoći, iznimno se  
    ustrojava samo za djelatnost opće 
    medicine i zdravstvene zaštite 
    predškolske djece posebno dežurstvo 
    po punktu prema Odluci o utvrđivanju 
    mreže dežurstava u domovima zdravlja.

U dežurstvu i pripravnosti sudjeluju svi ugovorni doktori opće (obiteljske) medicine na određenom području,
kao i ugovorni doktori stomatologije u regionalnim centrima, prema ustrojstvu i rasporedu koji određuje ravnatelj
mjerodavnog doma zdravlja.

Tablica 2. Popis postupaka i usluga u laboratorijskoj dijagnostici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
________________________________________________________________

Red.  Šifra  N a z i v
broj  
________________________________________________________________
 
 1.   28101  K Sedimentacija eritrocita, (Se)
 2.   28010  K Eritrociti, (E)
 3.   28301  K Hemoglobin, (Hb)
 4.   28801  K Leukociti, (L)
 5.   28810  Kvalitativna i kvantitativna analiza krvnog 
        razmaza
 6.   28041  K Retikulociti, (Rtc)
 7.   28110  K Hematokrit, (He)
 8.   28021  K Trombociti, (Tr)
 9.   28130  MCV
10.   28311  MCH
11.   28312  MCHC
12.   21310  S,P Glukoza, (GUK)
13.   23301  Oralni test opterećenja glukozom, (o-GTT)
14.   21020  S Ukupni proteini
15.   21120  S Ureja
16.   21130  S Urat
17.   21141  S Kreatinin
18.   21151  S Bilirubin ukupni
19.   21152  S Bilirubin konjugirani
20.   21402  S Triacilgliceroli (Trigliceridi)
21.   21421  S Kolesterol
22.   21424  S HDL-kolesterol
23.   24601  S Aspartat aminotransferaza (AST)
24.   24610  S Alanin aminotransferaza (ALT)
25.   24681  S gama-Glutamil transferaza (GGT)
26.   24701  S,U alfa-Amilaza
27.   24720  S Alkalna fosfataza
28.   28331  S Ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC)
29.   28333  S Slobodni kapacitet vezanja željeza (UIBC)
30.   28350  S Željezo (Fe)
31.   28601  K Vrijeme krvarenja kapilarne krvi (VK)
32.   28621  P Protrombinsko vrijeme (PV)
33.   21502  S,P Kalij (Kalijev ion)
34.   21501  S,P Natrij (Natrijev ion)
35.   19141  Vađenje kapilarne krvi
36.   19142  Vađenje venske krvi
37.   22630  F Hemoglobin kvalitativno (Okultno krvarenje)
38.   27102  Mikroskopski pregled perianalnog otiska (ljepljivim celofanom)
39.   27103  F Mikroskopski pregled stolice na parazite - nativni pripravak
40.   22125  U Kompletna pretraga urina (kemijska analiza, sediment, spec. tež.)
41.   22126  U Kemijska analiza urina (glukoza, proteini)
42.   22127  U Kemijska analiza urina (glukoza, ketoni)
43.   22540  U Sediment urina (eritrociti, leukociti, cilindri, bakterije, kristali, paraziti).

            2. Na sekundarnoj i tercijarnoj razini

                    Članak 14.

Standardi zdravstvene zaštite na sekundarnoj i tercijarnoj razini navedeni su u:
Tablici 3 - Popis djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
Tablici 4 - Broj bolesničkih ležaja u odnosu na broj stanovnika
Tablici 5 - Prosječan broj dana bolničkog liječenja.

                    Članak 15.

Standardi u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti utvrđeni su kadrovskim i vremenskim normativima
iz Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima, a iskazuju se po djelatnostima
specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i provode u ordinacijama:

Tablica 3 - Popis djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite:

1. dječje bolesti
2. unutarnje bolesti
3. plućne bolesti
4. zarazne bolesti
5. zloćudne bolesti
6. živčane bolesti
7. duševne bolesti
8. fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju
9. kožne i spolne bolesti
10. ženske bolesti i porođaje
11. opću kirurgiju i ostale kirurške grane
12. očne bolesti
13. otorinolaringologiju
14. ortodonciju
15. protetiku
16. dentalnu patologiju i endodonciju
17. oralnu patologiju
18. parodontologiju
19. oralnu kirurgiju
20. dijagnostiku, odnosno dijagnostički laboratorij
21. anesteziologiju.

Pod djelatnostima iz stavka 1. ovog članka smatraju se specijalističke ordinacije u polikliničkim i bolničkim
ustanovama, državnim zdravstvenim zavodima, domovima zdravlja i kod privatnih zdravstvenih djelatnika koji su
u ugovornom odnosu sa Zavodom.

                    Članak 16.

Standardi u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti iskazuju se po djelatnostima, a prema:
- broju bolesničkih ležaja u odnosu na broj stanovnika
- prosječnom broju dana bolničkog liječenja
- kadrovskim i vremenskim normativima iz Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima.
Standardi u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti navedeni su u tablicama 4 i 5 kako slijedi:
Tablica 4 - Broj bolesničkih ležaja na 1000 stanovnika prema složenosti postupaka u djelatnostima:
     
      I. Za lijeČenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti
________________________________________________________________________________________________    
Red.  Naziv djelatnosti                   postupci
br.                   uobičajeni   složeniji*   najsloženiji** ukupno
________________________________________________________________________________________________    
1.   Unutarnje bolesti        0,562      0,0321     0,0160     0,6101
2.   Plućne bolesti         0,178      0,0102     0,0051     0,1933
3.   Živčane bolesti         0,139      0,0110     0,0055     0,2095
4.   Dječje bolesti         0,308      0,0176     0,0088     0,3344
5.   Duševne bolesti         0,264      0,0151     0,0076     0,2867
6.   Zarazne bolesti         0,149      0,0085     0,0043     0,1618
7.   Kožne i spolne bolesti     0,070      0,0040     0,0020     0,0760
8.   Fizik. med. i med. rehabil.   0,106      0,0061     0,0030     0,1151
9.   Ženske bolesti i porođaji    0,456      0,0261     0,0131     0,4952
10.   Kirurgija            0,598      0,0342     0,0171     0,6493
11.   Ortopedija           0,176      0,0101     0,0051     0,1912
12.   Neurokirurgija         0,053      0,0030     0,0015     0,0575
13.   Urologija            0,053      0,0030     0,0015     0,0575
14.   Zloćudne bolesti        0,053      0,0030     0,0015     0,0575
15.   Očne bolesti          0,132      0,0075     0,0037     0,1432
16.   Bolesti uha, grla i nosa    0,149      0,0085     0,0042     0,1617
17.   Anesteziologija i reanimato-
    logija sa središ. jedinicom 
    intenzivnog liječenja***
________________________________________________________________________________________________    
    UKUPNO (1-16)          3,500      0,2000     0,1000     3,8000
________________________________________________________________________________________________    

        
        II. Za lijeČenje bolesnika oboljelih od kroniČnih bolesti
__________________________________________________________________________________________   
18.   Duševnih bolesti                            0,700
19.   Bolesti koje se liječe fizikalnom med. i medicin. rehabilitacijom    0,440
20.   Bolesti osoba starije dobi i djece s trajnim psihofizič. smetnjama   0,400
__________________________________________________________________________________________   

    UKUPNO (18-20)                             1,540
________________________________________________________________________________________________    

Napomena:
* složeniji postupci na razini regionalnih centara (Osijek, Rijeka, Split, Zagreb)
** najsloženiji postupci (kliničke ustanove i klinike)
*** središnja jedinica intenzivnog liječenja 3% od ukupnog broja ležaja
*** središnja jedinica intenzivnog liječenja kliničkih bolnica do 5% od ukupnog broja ležaja

Tablica 5 - Prosječan broj dana bolničkog liječenja
_______________________________________________________________________________________________

Red.  I. Liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti           Dani bol. 
br.                                                                            liječenja
_______________________________________________________________________________________________
                                     
1.   Unutarnje bolesti, plućne bolesti, živčane bolesti, bolesti sustava 
    za kretanje i zarazne bolesti
    - običajena bolnička zdravstvena skrb                  10
    - bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi              do 4
    - bolnička zdravstvena skrb u jedinici intenzivnog liječanja      do 3
2.   Dječje bolesti
    - uobičajena zdravstvena skrb                      12
    - bolnička zdravstvena skrb u jedinici intenzivnog liječenja 
        novorođenčadi                          do 10
    - bolnička zdravstvena skrb u jedinici intenzivnog liječenja      do 4
    -    bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi           do 4
3.   Duševne bolesti
    - uobičajena bolnička zdravstvena skrb                 21
    - bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi              do 4
4.   Kožne i spolne bolesti
    - uobičajena bolnička zdravstvena skrb                 8
5.   Kirurgija, ortopedija, neurokirurgija, urologija i onkologija
    - uobičajena bolnička zdravstvena skrb                 9
    - bolnička zdravstvena skrb u jedinici intenzivnog liječenja      do 3
    - bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi              do 4
6.   Ženske bolesti i porodništvo
    -    uobičajena bolnička zdravstvena skrb              7
    -    bolnička zdravstvena skrb u jedinici intenzivnog liječenja   do 3
    -    bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi           do 3
    -    bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi novorođenčadi    do 2
7.   Očne bolesti  
    -    uobičajena bolnička zdravstvena skrb              8
8.   Bolesti uha, grla i nosa
    -    uobičajena bolnička zdravstvena skrb              6
    -    bolnička zdravstvena skrb u jedinici intenzivnog liječenja   do 2
    -    bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi           do 2

_______________________________________________________________________________________________

Red.  II. Liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti         Dani bol. 
br.                                                                          liječenja
_______________________________________________________________________________________________
                                      
1.   Duševne bolesti                             60
2.   Bolesti koje se liječe fizikalnom med. i med. rehabilitacijom      21
3.   Bolesti osoba star. dobi i djece s trajnim psihofizič. smetnjama    30
_______________________________________________________________________________________________

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2000. godine.

Klasa: 025-04/00-01/6
Urbroj: 338-01-04-00-1
Zagreb, 26. siječnja 2000.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
doc. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.