Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

NN 15/2000 (5.2.2000.), Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju odredbe članka 97. stavka 1. i članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 3. veljače 2000.

Broj: 01/2-081-00-01/8-2
Zagreb, 5. veljače 2000.

PRIVREMENO NA DUŽNOSTI
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Zlatko Tomčić, v. r.
predsjednik Hrvatskoga državnog sabora

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Vladu čine predsjednik, potpredsjednici i ministri (u daljnjem tekstu: članovi Vlade).

Jedan od potpredsjednika se imenuje zamjenikom predsjednika Vlade.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. riječi: »potpredsjednici, ministri i drugi« zamjenjuju se riječju: »i«.

U stavku 2. riječi: »potpredsjednici Vlade, ministri i drugi« zamjenjuju se riječju: »i«.

Članak 3.

Članak 4. briše se.

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Mandat predsjednika i članova Vlade počinje danom imenovanja, a prestaje danom razrješenja.«

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. riječi: »potpredsjednici, ministri i drugi« zamjenjuju se riječju: »i«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 1. riječi: »potpredsjednici, ministri i drugi« zamjenjuju se riječju: »i«.

U stavku 4. riječi: »Potpredsjednici Vlade, ministri i drugi članovi« zamjenjuju se riječju: »Članovi«.

Članak 7.

U članku 12. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Potpredsjednik koji se imenuje zamjenikom predsjednika Vlade zamjenjuje predsjednika Vlade.

Potpredsjednici usklađuju rad ministarstava.«

Stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 8.

U članku 13. stavku 1. riječi: »potpredsjednicima, ministrima, drugim« brišu se.

U stavku 2. riječi: »potpredsjednicima, ministrima, odnosno drugim« brišu se.

Članak 9.

U članku 16. stavku 3. riječi: »potpredsjednik kojeg on odredi« zamjenjuju se riječima: »potpredsjednik koji je imenovan zamjenikom predsjednika«.

U stavku 4. riječi: »ministri i drugi« zamjenjuju se riječima: »i ostali«.

Članak 10.

Članak 22. briše se.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/00-01/01
Zagreb, 3. veljače 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.