Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o sustavu državne uprave

NN 15/2000 (5.2.2000.), Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o sustavu državne uprave

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju odredbe članka 97. stavka 1. i članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o sustavu državne uprave, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 3. veljače 2000.

Klasa: 01/2-081-00-01/10-2
Zagreb, 5. veljače 2000.

PRIVREMENO NA DUŽNOSTI
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Zlatko Tomčić, v. r.
predsjednik Hrvatskoga državnog sabora

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93., 92/96. i 48/99.) u članku 6. riječi: »državni tajnici« brišu se.

Članak 2.

Podnaslov iznad članka 36.; »1. Državna ministarstva« i članka 36. brišu se.

Članak 3.

U članku 40. stavku 1. u drugoj rečenici riječi: »predsjednik Republike, na prijedlog predsjednika Vlade« zamjenjuju se riječima: »Vlada na prijedlog ministra«.

Članak 4.

Podnaslov iznad članka 41. i članak 41. mijenjaju se i glase:

»c) Tajnik ministarstva

Članak 41.

Tajnik ministarstva poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, te tehnički usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica ministarstva i upravnih organizacija u sastavu ministarstva, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika u tijeku službe i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, nadzire rad državnih službenika i namještenika te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Tajnika ministarstva imenuje Vlada na prijedlog ministra.

Tajnik ministarstva za svoj rad odgovara ministru.«

Članak 5.

U članku 42. stavku 2. riječi: »osim u državnim ministarstvima, u kojima pomoćnike ministra imenuje i razrješava predsjednik Republike, na prijedlog ministra državnog ministarstva« brišu se.

Članak 6.

Podnaslov ispred članka 42a. i članak 42a. brišu se.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona državni tajnici u ministarstvima prestaju obnašati dužnost državnog tajnika.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/00-01/01
Zagreb, 3. veljače 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.