Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 18/2000 (10.2.2000.), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi odredbe članka 13. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 19. sjednici, održanoj 26. siječnja 2000. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA - VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi ("Narodne novine" broj 15/92, 29/93, 65/93, 31/95, 73/99 i 3/00 - u daljnjem tekstu Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke pod:

šifrom 71010 u stupcu "Uk. bodovi", broj "0,38" zamjenjuje se brojem: "0,28"

šifrom 71011 u stupcu "Uk. bodovi", broj "0,68" zamjenjuje se brojem: "0,48".

Iza šifre 71014 dodaju se nove šifre s podacima:

Šifra  Opis postupaka 	Vrijeme     Djelatnici   Uk. bodovi
				u min.
                 


71015 	Upis podataka 		0,50 		1F 		0,10
	obrade recepata na
	magnetski medij 

71016 	Upis podataka 		1,00 		1F 		0,20
	obrade recepata
	koji podliježu
	Zakonu o opojnim
	drogama na
	magnetski medij

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/0-01/18
Urbroj: 338-01-04-00-1
Zagreb, 26. siječnja 2000.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
doc.dr.sc. Mate Ljubičić, v.r.