Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa

NN 23/2000 (25.2.2000.), Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa

MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE, OBNOVU I GRADITELJSTVO

413

Na temelju članka 23. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97 i 128/99) ministar za javne radove, obnovu i graditeljstvo donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UTVRÐIVANJA OBUJMA GRAÐEVINE ZA OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa koji prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu plaća vlasnik građevinske čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

Članak 2.

Obujam građevine za obračun komunalnog doprinosa utvrđuje se u m³ (prostornim metrima) kao stvarna zapremina odnosno zbroj zapremina pojedinih dijelova građevinekoji su zatvoreni tj. omeđeni s vanjske strane, uvećano za zapreminu dijelova te građevine koji nisu zatvoreni, ali su natkriveni i omeđeni prema van, a čija zapremina se izračunava na način određen ovim Pravilnikom.

Obujam građevine iz stavka 1. ovog članka izračunava se prema podacima (kotama) iz projektne dokumentacije na osnovi koje se donosi akt temeljem kojeg se može graditi određena građevina.

Članak 3.

Kod utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, pri određivanju visine za izračun zapremine zatvorenih dijelova neke građevine uzimaju se sljedeće kote:

- za početnu, donju kotu visine građevine ili dijelova neke građevine uzima se gornja kota površine poda prema tlu, odnosno kota završne obloge poda visinski najniže razine zatvorenog dijela građevine (podruma, suterena, prizemlja ili kata iznad otvorenih prolaza),

- za završnu, gornju kotu visine građevine ili dijelova neke građevine uzima se gornja kota krova tj. vanjske površine kosog ili ravnog krova, odnosno terase.

Članak 4.

Kod utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, uz zapreminu zatvorenog dijela neke građevine uračunavaju se i loggie, natkrivene terase, odnosno natkriveni dijelovi terasa, trijemovi, natkriveni prolazi i drugi dijelovi te građevine koji nisu zatvoreni, ali su natkriveni i omeđeni prema van.

Zapremina otvorenih dijelova građevine iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u m³ kao stvarna zapremina tih prostora do visine jedan metar od gornje kote površine njihovog poda, te odgovara stvarnoj tlocrtnoj površini u m² poda tih prostora ili dijelova prostora koji su natkriveni.

Članak 5.

U obujam građevine ne uračunavaju se:

- žbuka na vanjskim zidovima, odnosno vanjskim površinama građevine,

- balkoni i nenatkrivene terase,

- strehe, vijenci i drugi krovni istaci,

- otvorena vanjska stubišta i vanjske rampe,

- nadstrešnice ispred ulaza do 6 m² površine poda natkrivenog prostora (u slučaju veće natkrivene površine računa se samo razlika u površini)

- konstrukcija građevine ispod gornje kote površine poda prema tlu, odnosno ispod završne obloge poda visinski najniže razine zatvorenog dijela građevine,

- dijelovi vanjskih zidova i stropova građevine koji se nalaze ispod površine zemlje od vertikalne ili horizontalne hidroizolacije prema van (uključivo hidroizolacija),

- temelji, odnosno temeljna konstrukcija,

- dimnjaci i ventilacije na krovu,

- konstruktivne i oblikovne istake ili udubine na vanjskim površinama,

- istaknute konstrukcije za zaštitu od sunca na vanjskim površinama,

- rasvjetne, dimne i ventilacione kupole,

- podrumska i druga okna.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 363-01/00-01/04
Urbroj: 516-01-00-1
Zagreb, 23. veljače 2000.

Ministar
Radimir Čačić, v. r.