Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 25/2000 (29.2.2000.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

437

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99.) članak 4. mijenja se i glasi:

»Plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika utvrđuju se množenjem osnovice za obračun plaće s koeficijentom za određenog dužnosnika.

Osnovica za obračun plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika je prosječna mjesečna isplaćena plaća zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, koju utvrđuje Državni zavod za statistiku i objavljuje u »Narodnim novinama«.

Koeficijenti za izračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika jesu:

 1. a) predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske 	6,0

 2. a) predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske 5,0

b) predsjednik Visokoga trgovačkog suda 5,0

c) predsjednik Visokoga prekršajnog suda 5,0

d) Državni odvjetnik Republike Hrvatske 5,0

e) suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske 5,0

 3. a) Državni pravobranitelj Republike Hrvatske 4,7

 4. a) suci Upravnog suda Republike Hrvatske 4,5

b) suci Visokoga trgovačkog suda 4,5

 5. a) predsjednici županijskih sudova 4,0

b) predsjednici trgovačkih sudova 4,0

c) zamjenik Državnog odvjetnika Republike Hrvatske 4,0

d) zamjenik Državnog pravobranitelja Republike
Hrvatske 4,0

 6. a) županijski državni odvjetnici 3,8

b) državni pravobranitelji županija i Grada Zagreba 3,8

 7. a) suci županijskih sudova 3,7

b) suci Visokoga prekršajnog suda 3,7

 8. a) zamjenici županijskih državnih odvjetnika 3,3

 9. a) suci trgovačkih sudova 3,0

b) predsjednici općinskih sudova 3,0

10. a) suci općinskih sudova 2,7

b) predsjednici prekršajnih sudova 2,7

11. c) općinski državni odvjetnici 2,7

12. a) zamjenici općinskih državnih odvjetnika 2,4

b) zamjenici državnih pravobranitelja županija
i Grada Zagreba 2,4

13. a) suci prekršajnih sudova 2,0.

Predsjednici županijskih i općinskih sudova imaju
pravo na povišeni koeficijent

- u sudovima koji imaju 11-20 sudaca za 0,1

- u sudovima koji imaju 21-50 sudaca za 0,2

- u sudovima koji imaju 51-100 sudaca za 0,3

- u sudovima koji imaju preko 100 sudaca za 0,4.«

Članak 2.

U članku 6. riječi: »3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »4. i 5.«.

Članak 3.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Rješenje o pravu iz članka 8. točke 1. i 4., odnosno akt iz članka 8. točke 2. i 3. ovoga Zakona donosi čelnik pravosudnog tijela.«

Članak 4.

Članak 11. briše se.

Članak 5.

Članci 12. i 13. postaju članci 11. i 12.

Članak 6.

Odredbe članaka 5., 6. i 7. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99.) neće se primjenjivati u 2000. godini.

Članak 7.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. ožujka 2000.

Klasa: 120-01/00-01/04
Zagreb, 24. veljače 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.