Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

NN 27/2000 (8.3.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

567

Temeljem članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 43/96) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SIGURNOSTI PLOVIDBE

Članak 1.

Iza članka 70. Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne novine«, br. 34/97 i 41/99) dodaje se nova glava i članci 70.a i 70.b koji glase:

»DNEVNO IZVJEŠĆE O STANJU SIGURNOSTI PLOVIDBE

Članak 70.a

Dnevno izvješće o stanju sigurnosti plovidbe sastoji se od prvog i drugog dijela.

Prvi dio dnevnog izvješća sadrži podatke o brodovima u lukama na području lučke kapetanije, meteorološko izvješće, izvješće o stanju objekata sigurnosti plovidbe, izvješće o radu sustava veza, izvješće o odvijanju linijskog putničkog prometa, te izvanrednim događajima.

Prvi dio izvješća podnosi načelnik Odjela za nadzor pomorske plovidbe, traganje i spašavanje, odnosno osoba koja ga zamjenjuje, temeljem izvješća kapetana ispostava na području lučke kapetanije.

Drugi dio izvješća sadrži podatke o stranim brodovima raspoloživim za pregled prema Pariškom memorandumu o nadzoru država luka, podatke o pregledanim stranim brodovima, podatke o brodovima s lista posebnog nadzora, podatke o pregledanim brodovima s lista posebnog nadzora, te podatke o ostalim pregledanim domaćim brodovima.

Drugi dio izvješća podnosi načelnik Odjela inspekcijskih poslova, odnosno osoba koja ga zamjenjuje.

Obrasci izvješća daju se u Dodatku XV. ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 70.b

Podnositelj izvješća odgovoran je za njegov sadržaj.

Kapetani ispostava izvješćuju načelnika Odjela za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje lučke kapetanije, ili osobu koja ga zamjenjuje, o podacima sadržanim u prvom dijelu izvješća. Načelnik Odjela za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje lučke kapetanije ili osoba koja ga zamjenjuje, dostavlja prvi dio izvješća načelniku Odjela za inspekcijske poslove lučke kapetanije. Načelnik Odjela za inspekcijske poslove lučke kapetanije, ili osoba koja ga zamjenjuje, sastavlja drugi dio izvješća i podnosi izvješće lučkom kapetanu i načelniku Odjela sigurnosti plovidbe Uprave pomorstva. Izvješće se dostavlja elektronskom poštom ili telefaksom.

Dnevno izvješće (prvi i drugi dio) dostavlja se Upravi pomorstva svakim danom do 9.00 sati. Drugi dio izvješća ne dostavlja se u neradne dane. U slučaju izvanrednih događaja tijekom neradnih dana obveza je djelatnika koji ima saznanja o izvanrednom događaju da telefonom izvijesti dežurnog djelatnika Uprave pomorstva i lučke kapetanije.

Dnevno izvješće mora biti izvješeno na oglasnoj ploči lučke kapetanije (za odnosnu kapetaniju) i Uprave pomorstva (za sve lučke kapetanije).«

Članak 2.

Iza članka 70.b dodaje se nova glava i članci 70.c i 70.d. koji glase:

»ORGANIZACIJA RADA INSPEKCIJSKE SLUŽBE

Članak 70.c

Načelnik Odjela inspekcije sigurnosti plovidbe lučke kapetanije sačinjava, a lučki kapetan odobrava dnevni raspored obavljanja inspekcijskih poslova na području lučke kapetanije.

Dnevno izvješće o stanju sigurnosti plovidbe, mjesečni plan nadzora nad pomorskim dobrom, kao i rezultati prethodnih nadzora predstavljaju osnov za utvrđivanje dnevnog rasporeda obavljanja inspekcijskih poslova.

Temeljem dnevnog rasporeda lučki kapetan odobrava korištenje plovila i vozila za obavljanje inspekcijekih poslova sigurnosti plovidbe.

Obrazac dnevnog rasporeda daje se u Dodatku XVI. ovog Pravilnika i njegov je sastavi dio.

Dnevni raspored dostavlja se načelniku Odjela sigurnosti plovidbe Uprave pomorstva elektronskom poštom ili telefaksom.

Pored poslova prema dnevnom rasporedu inspektori i ovlašteni djelatnici obavljaju i druge redovne poslove nadzora sigurnosti plovidbe, a poglavito nadzor nad ukrcajem/iskrcajem putnika i/ili tereta, te nadzor nad redom u lukama.

Nadzor nad pomorskim dobrom obavlja se sukladno mjesečnom planu nadzora, te prema prijavama i dojavama.

Članak 70.d

Inspektori sigurnosti plovidbe i ovlašteni djelatnici po obavljenim inspekcijskim poslovima sukladno ovom Pravilniku upoznaju načelnika Odjela inspekcijskih poslova s rezultatima nadzora i poduzetim mjerama.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-05/06
Urbroj: 530-01-00-1
Zagreb, 2. ožujka 2000.

Ministar
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.