Pravilnik o normiranim naponima za distribucijske niskonaponske električne mreže i električnu opremu

NN 28/2000 (10.3.2000.), Pravilnik o normiranim naponima za distribucijske niskonaponske električne mreže i električnu opremu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

575

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o elektroprivredi ("Narodne novine", broj 31/90, 47/90, 26/93, 78/94 i 105/99) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O NORMIRANIM NAPONIMA ZA DISTRIBUCIJSKE NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE MREŽE I ELEKTRIČNU OPREMU

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju veličine normiranih napona za distribucijske niskonaponske električne mreže i električnu opremu spojenu na te mreže i prijelazna razdoblja za njihovo uvođenje.

Ovaj se propis ne primjenjuje na normirane napone sastavnica ili dijelova korištenih unutar električne opreme.

Članak 2.

Izrazi korišteni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

Distribucijska niskonaponska električna mreža (u daljnjem tekstu: mreža) je mreža isporučitelja električne energije.

Nazivni napon je napon kojim je označena mreža ili električna oprema i na koju se odnose određene radne značajke.

Opskrbne stezaljke je točka gdje su zajedno spojene mreža isporučitelja električne energije i električni sustav potrošača.

Opskrbni napon je efektivna veličina napona između faznih vodiča ili između faznog i neutralnog vodiča na opskrbnim ste-zaljkama.

Opseg opskrbnog napona je opseg napona na opskrbnim stezaljkama.

Članak 3.

Normirane veličine nazivnog napona mreža su:

230 V izmeðu faznog i neutralnog vodiča i 400 V između faznih vodiča, za četverožilne trofazne mreže nazivne frekvencije 50 Hz.

U normalnim uvjetima mreže preporuča se da se opskrbni napon na opskrbnim stezaljkama ne treba razlikovati od nazivnog napona više od ±10%.

Članak 4.

Nazivni naponi postojećih mreža 220/380 V moraju se razvijati prema novim normiranim veličinama nazivnih napona 230/400 V, iz članka 3. ovoga pravilnika.

Prijelazno razdoblje za razvitak mreža iz stavka 1. ovoga članka treba biti što je moguće kraće a najdulje može trajati 10 godina od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Za vrijeme prijelaznoga razdoblja iz stavka 2. ovoga članka, kao prvi korak, isporučitelji električne energije trebaju dovesti opskrbni napon postojećih mreža 220/380 V unutar područja 230/400 V +6%, -10%. Prijelazno razdoblje za provođenje prvoga koraka treba biti što je moguće kraće, a smije trajati najdulje 6 godina od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Na kraju prijelaznog razdoblja iz stavka 2. ovoga članka moraju se postignuti tolerancije opskrbnog napona 230/400 V±10%.

Članak 5.

Pravne i fizičke osobe ovlaštene za proizvodnju, prijenos i/ili distribuciju električne energije i upravljanje elektroenergetskim sustavom dužne su donijeti u roku jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika odgovarajuće vlastite programe za razvitak u prijelaznim razdobljima iz članka 4. ovoga pravilnika.

U skladu s programima iz stavka 1. ovog članka pravne i fizičke osobe dužne su donositi i provoditi odgovarajuće godišnje planove razvitka.

Članak 6.

Električna oprema domaće proizvodnje i iz uvoza mora biti označena normiranim nazivnim naponima 230 V ili 400 V iz članka 3. ovoga pravilnika, odnosno opsegom napona dimenzioniranja koji obuhvaća navedene veličine, što je prije moguće a najdulje u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-02/00-01/62
Urbroj: 526-01/00-02
Zagreb, 2. ožujka 2000.

Ministar gospodarstva
Goranko Fižulić, v. r.