Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati zdravstvene"

NN 28/2000 (10.3.2000.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati zdravstvene"

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

576

Na temelju Članka 50. stavka 1. toČke 15. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine" br. 1/97 - pročišćeni tekst), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA GLEDE STRUČNIH DJELATNIKA, PROSTORIJA I OPREME KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZDRAVSTVENE
I DRUGE PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE ANALIZA I SUPERANALIZA NAMIRNICA ODNOSNO PREDMETA OPĆE UPORABE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati zdravstvene i druge pravne osobe za obavljanje analiza i superanaliza namirnica odnosno predmeta opće uporabe ("Narodne novine" broj 62/99), članak 6. mijenja se i glasi:

"Superanalize namirnica i predmeta opće uporabe mogu obavljati zdravstvene ustanove i druge pravne osobe koje osim ispunjavanja uvjeta za obavljanje specijalizirane djelatnosti u pogledu opreme i prostora, zapošljavaju u radnom odnosu na neodređeno vrijeme dva zaposlenika sa stečenim akademskim stupnjem magistra ili doktora znanosti i koji su u laboratoriju ovlaštenom za obavljanje specijalizirane djelatnosti, poslove ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe obavljali najmanje deset godina.".

Članak 2.

U članku 14. riječi: "članka 12., 13. i 14." zamjenjuju se riječima "članka 12. i 13.".

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/00-01/0001
Urbroj: 534-04-03-00-0001
Zagreb, 1. ožujka 2000.

Ministar
prof. dr. sc.
Ana Stavljević-Rukavina, v. r.