Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uredu za suradnju s Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim kaznenim sudom

NN 29/2000 (15.3.2000.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uredu za suradnju s Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim kaznenim sudom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

584

Na temelju članka 2. stavka 2. Ustavnog zakona o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom (»Narodne novine«, broj 32/96) i članka 26. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 2000. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREDU ZA SURADNJU S MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM

Članak 1.

U Uredbi o Uredu za suradnju s Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim kaznenim sudom (»Narodne novine«, br. 61/96, 131/97 i 80/99), članak 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ured djeluje pri Vladi Republike Hrvatske koja, putem svojih stručnih službi, osigurava obavljanje poslova materijalno-financijskog poslovanja Ureda«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Radi davanja mišljenja i prijedloga Vladi Republike Hrvatske o pitanjima u svezi poslova suradnje s Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim kaznenim sudom, te davanja smjernica za rad Ureda osniva se Savjet kojeg čine, potpredsjednik, zamjenik predsjednika Vlade, ministar vanjskih poslova, ministar obrane, ministar unutarnjih poslova, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, ravnatelj Ureda za nacionalnu sigurnost, ravnatelj Hrvatske izvještajne službe te određeni broj stručnjaka s područja kaznenog i međunarodnog prava koje imenuje Vlada Republike Hrvatske«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Sjednice Savjeta saziva i vodi potpredsjednik, zamjenik predsjednika Vlade Republike Hrvatske ili član Savjeta kojega on ovlasti«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/00-01/03
Urbroj: 5030109-00-1
Zagreb, 24. veljače 2000.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.