Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2000. godinu Hrvatskih voda

NN 33/2000 (25.3.2000.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2000. godinu Hrvatskih voda

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

686

Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 23. ožujka 2000., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 2000. GODINU HRVATSKIH VODA

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 2000. godinu Hrvatskim vodama i to na:

- ukupne prihode u iznosu od     1.351.694.000 kuna.

- ukupne rashode u iznosu od     1.488.694.000 kuna.

- deficit u iznosu od                       137.000.000 kuna.

II.

Deficit u iznosu od 137.000.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, Ino banaka, HBOR-a i domaće poslovne banke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 400-06/00-01/01

Zagreb, 23. ožujka 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.

PLAN PRIHODA I IZDATAKA ZA 2000. GODINU
HRVATSKIH VODA

- u kunama -

                       1                                                

Plan za 2000.
_______________     
2

        
PRIHODI
1. Izvorni prihodi               803.000.000
1.1.  Naknada za korištenje voda       260.000.000
1.2.  Naknada za zaštitu voda         230.000.000
1.3.  Naknada za vađenje pijeska, šljunka 
    i kamena                 3.000.000
1.4.  Slivna vodna naknada          310.000.000
2. Prihod iz Državnog proračuna         388.694.000
2.1.  Sredstva za vodni doprinos       277.000.000
2.2.  Obnavljanje vodnih građevina za 
    zaštitu od poplava na državnim 
    vodama                  5.000.000
2.3.  Kapitalni transfer           106.694.000
2.3.1. Učešće u povlačenju zajma za 
    obnovu Istočne Slavonije, Baranje 
    i Zapadnog Srijema            31.694.000
2.3.2. Financiranje vodnogospodarskih 
    projekata                75.000.000
3. Ostali prihodi                160.000.000
UKUPNI PRIHODI                1.351.694.000
IZDACI
1.   Tekuće tehničko i gosp. održavanje 
    vodotokova i vodnih građevina      615.000.000
1.1.  Održavanje zaštitnih vodnogospod. 
    objekata na državnim vodama 
    (objekti zaštite od poplava)      290.000.000
1.2.  Rekonstr. vodnih građevina za zaštitu 
    od poplava na državnim vodama       5.000.000
1.3.  Uređenje i održavanje lokalnih voda 
    i hidromelioracijskih sustava na 
    slivnim područjima           210.000.000
1.4.  Studijsko-razvojni i znanstveno-istra-
    živački poslovi             50.000.000
1.5.  Preventivna zaštita voda i mora 
    od zagađiv.               20.000.000
1.6.  Hitne intervencije u području 
    vodnog gosp.               15.000.000
1.7.  Ostali izdaci pri upravljanju vodama   25.000.000
                       1                                                

Plan za 2000.
_______________     
2

        
1. Financiranje programa radova         694.694.000
1.1.  Objekti zaštite od štetnog djelovanja 
    voda na državnim vodama (zaštita 
    od poplava)                6.000.000
1.2.  Obnova i razvitak vodoopskrbe      341.694.000
1.3.  Zaštita voda i mora od zagađivanja   145.000.000
1.4.  Projekt obnove Istočne Slavonije, 
    Baranje i Zapadnog Srijema 
    (zajam IBRD-a 4351 HR)         127.000.000
1.5.  Ulaganja u idejne i glavne projekte 
    u području vodnog gospodarstva      50.000.000
1.6.  Ulaganja u materijalnu i 
    nematerijalnu imovinu (imovinsko 
    prav. poslovi i osnovna sredstva)    25.000.000
3. Plaće, naknade i doprinosi          86.000.000
4. Materijalni troškovi             50.000.000
5. Ostali izdaci                43.000.000
UKUPNI IZDACI                1.488.694.000
SUFICIT/DEFICIT                -137.000.000
FINANCIRANJE                  137.000.000
ZADUŽIVANJE                  294.000.000
1. Svjetska banka za obnovu i razvoj      40.000.000
2. Ino banke                  64.000.000
3. HBOR                    120.000.000
4. Domaće poslovne banke            70.000.000
OTPLATE                    157.000.000KONSOLIDIRANI PLAN PRIHODA I IZDATAKA DRŽAVNOG PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA ZA 2000. GODINU

- u kunama -

                                     1                                

Plan
      za 2000.           
                       2                        

   % od BDP          
(2/BDP
'00)
3

I. UKUPNI PRIHODI I 
POTPORE                 71.213.190.723     46,90
Državni proračun            47.030.109.723     30,98
Izvanproračunski fondovi        24.183.081.000     15,93
1. Hrvatski zavod za mirovinsko 
  osiguranje              12.906.983.000      8,50
2. Hrvatski zavod za zdravstveno 
  osiguranje              9.488.551.000      6,25
3. Hrvatski zavod za zapošljavanje     823.047.000      0,54
4. Sredstva doplatka za djecu        1.500.000      0,00
5. Hrvatske vode              963.000.000      0,63
II. UKUPNI IZDACI            73.613.381.000     48,48
Državni proračun            37.192.029.000     24,50
Izvanproračunski fondovi        36.421.352.000     23,99
1. Hrvatski zavod za mirovinsko 
  osiguranje              20.726.676.000     13,65
2. Hrvatski zavod za zdravstveno 
  osiguranje              11.962.145.000      7,88
3. Hrvatski zavod za zapošljavanje    1.124.437.000      0,74
4. Sredstva doplatka za djecu      1.133.500.000      0,75
5. Hrvatske vode             1.474.594.000      0,97
III. UKUPNI MANJAK/VIŠAK        -2.400.190.277     -1,58
Državni proračun             9.838.080.723      6,48
Izvanproračunski fondovi        -12.238.271.000     -8,06
1. Hrvatski zavod za mirovinsko 
  osiguranje              -7.819.693.000     -5,15
2. Hrvatski zavod za zdravstveno 
  osiguranje              -2.473.594.000     -1,63
3. Hrvatski zavod za zapošljavanje    -301.390.000     -0,20
4. Sredstva doplatka za djecu      -1.132.000.000     -0,75
5. Hrvatske vode             -511.594.000     -0,34