Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN 33/2000 (25.3.2000.), Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

688

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 24. ožujka 2000.

Broj: 01-081-00-595/2
Zagreb, 25. ožujka 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 109/93., 95/94., 25/95-pročišćeni tekst, 52/95.-ispravak, 106/96., 164/98.) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik poreza na dohodak jest fizička osoba koja ostvaruje dohodak koji podliježe oporezivanju prema odredbama ovoga Zakona. Tuzemni porezni obveznik jest fizička osoba koja ima prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu. Inozemni porezni obveznik jest fizička osoba koja u tuzemstvu nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište.«

Članak 2.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Porez na dohodak prema stavku 1. i 2. ovoga članka povećava se za prirez koji uvede grad ili se umanjuje, ako općina ili grad propišu niži udio u porezu na dohodak od onog koji im pripada po posebnom zakonu.«

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. točki 2. riječi u zagradi: »(na primjer mirovinski fond)« zamjenjuje se riječima: »(na primjer Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)«.

U stavku 2. točki 1. iza riječi: »po osnovi osiguranja života«, dodaju se riječi: »dopunskog zdravstvenog osiguranja,«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 4. točki 1. iza riječi: »predstavničkih« dodaju se riječi: »i izvršnih«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. povremene samostalne djelatnosti kao što su povremene autorske djelatnosti znanstvenika, umjetnika i stručnjaka, djelatnosti trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, športskih sudaca i delegata te druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu djelatnost ili nesamostalni rad s namjerom ostvarivanja dohotka.«

Članak 5.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Porezni obveznik iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona koji je obvezan plaćati porez na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti iz članka 11. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona, umjesto poreza na dohodak plaća porez na dobit, ako ispunjava Zakonom o porezu na dobit propisane uvjete.

(2) Porezni obveznik koji je kao poduzetnik obvezan plaćati porez na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti iz članka 11. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona može, na vlastiti zahtjev umjesto poreza na dohodak, plaćati porez na dobit. U slučaju iz članka 13. ovoga Zakona zahtjev moraju podnijeti svi članovi društva.

(3) Pisani zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, da želi plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak, ili umjesto poreza na dobit ponovno porez na dohodak, porezni obveznik dužan je dostaviti Poreznoj upravi prije početka kalendarske godine u kojoj želi tu promjenu.

(4) Pisani zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obvezuje poreznog obveznika najmanje pet godina. U opravdanim slučajevima Porezna uprava može odobriti i kraći rok prelaska s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobit i obratno.«

Članak 6.

U članku 17. stavku 3. riječi: »investicijskih dobara« zamjenjuju se riječima: »dobara dugotrajne imovine«.

U stavku 4. riječi: »investicijskih dobara« i »investicijsko dobro« zamjenjuju se riječima: »dobara dugotrajne imovine« i »dobro dugotrajne imovine«.

Članak 7.

U članku 18. stavku 5. riječ: »Davanje« zamjenjuje se riječju: »Naplata«.

Članak 8.

U članku 32. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Porez na dohodak od imovinskih prava plaća se od iznosa primitaka po toj osnovi umanjenih za stvarno nastale izdatke u svezi s davanjem na korištenje imovinskih prava drugim osobama uz naknadu. Stvarno nastali izdaci tijekom godine ne mogu se odbijati, već se uzimaju u obzir i umanjuju primitke po toj osnovi u godišnjoj poreznoj prijavi iz članka 38. ovoga Zakona.«

Članak 9.

U članku 34. stavku 1. riječi: »u visini 1.000,00 kuna.« zamjenjuju se riječima: »u visini 1.250,00 kuna.«.

U stavku 2. točki 1., 2. i 3. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1.250,00 kuna«.

U stavku 4. iza riječi: »djeca koju roditelji« dodaje se zarez i riječi: »staratelji, usvojitelji, poočimi i pomajke«.

Članak 10.

U članku 40. stavku 1. riječi: »iz članka 41. stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 41. stavka 6.«.

Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka porezni obveznik je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu, ako poslodavac ili isplatitelj dohotka predujam poreza na dohodak i prireza nije obračunao, obustavio i uplatio na način propisan člankom 41., 46. i 54. stavkom 3. i 4. ovoga Zakona.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4., mijenjaju se i glase:

»(3) Ako porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka ostvari dohodak iz više odnosa po osnovi nesamostalnog rada istodobno ili ako ostvari taj dohodak izravno iz inozemstva (bez posredstva tuzemnog poslodavca) ili ako ostvari i druge oblike dohotka za koje je propisana obveza podnošenja godišnje porezne prijave ili ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak po osnovi nesamostalnog rada, dužan je podnijeti poreznu prijavu iz članka 38. ovoga Zakona.

(4) Ako je porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja ostvario samo dohodak iz stavka 1. ovoga članka, može podnijeti poreznu prijavu radi ostvarivanja prava na neiskorišteni osobni odbitak ili dio osobnog odbitka iz članka 34. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, pokriće gubitka iz članka 35. ovoga Zakona, pravo na ravnomjerno oporezivanje odnosno godišnje izravnavanje porezne osnovice, prava na umanjenje porezne osnovice za nastale izdatke u ostvarivanju primitaka od djelatnosti iz članka 11. stavka 4. točke 2. ovoga Zakona te radi iskorištenja drugih prava propisanih zakonima.«

Članak 11.

U članku 41. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Odbitak poreza na plaću po osnovi rada koji kod poslodavca ne traje duže od 10 dana (80 sati) i isplaćeni dohodak ne iznosi više od 1.250,00 kuna mjesečno, obavlja poslodavac po stopi od 20% bez obračunavanja osobnih odbitaka iz članka 34. ovoga Zakona.«

U stavku 7. riječi: »iz stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 6.«.

Članak 12.

U članku 46. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Predujam poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz članka 11. stavka 4. točke 2. i 3. ovoga Zakona obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji dohotka po stopi od 35%, bez prava na osobne odbitke iz članka 34. stavka 1. i 2. ovoga Zakona. Plaćeni predujmovi poreza na dohodak smatraju se konačno utvrđenim porezom na dohodak i porezni obveznik za te dohotke nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Predujam poreza na dohodak članova predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne samouprave i uprave obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji dohotka, kao porez na plaću prema članku 41. stavku 1., 2., 3., 4. i 5., odnosno članku 41. stavku 6. ovoga Zakona.«

Članak 13.

U članku 54. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kod dohotka od imovine predujam poreza na dohodak plaća porezni obveznik, po postupku i na način iz članka 45. i 48. ovoga Zakona.«

Dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Predujam poreza po odbitku kod dohotka od iznajmljivanja apartmana, soba i postelja iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatitelj odnosno sam porezni obveznik, pri svakoj naplati najamnine primjenom stope od 20% bez osobnog odbitka iz članka 34. stavka 1. i 2. ovoga Zakona. Utvrđeni predujam poreza smatra se konačnim porezom, pa porezni obveznik za ovaj dohodak nije obvezan podnijeti poreznu prijavu iz članka 38. ovoga Zakona.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Predujam poreza kod dohotka od imovinskih prava obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji dohotka kao predujam po odbitku, od ukupne naknade primjenom stope od 20%, bez prava na osobne odbitke iz članka 34. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.«

Članak 14.

U članku 100. stavku 1. riječi: »pet godina« zamjenjuju se riječima: »tri godine«.

U stavku 2. riječi: »pet godina« zamjenjuju se riječima: »tri godine«.

U stavku 3. riječi: »pet godina« zamjenjuju se riječima: »tri godine«.

Članak 15.

U članku 101. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Apsolutna zastara nastupa nakon isteka pet godina od dana kada je prvi put počela teći.«

Članak 16.

U članku 103. u uvodnoj rečenici iznos: »50.000,00 kuna« zamjenjuje se iznosom: »25.000,00 kuna«.

U točki 1. riječi: »(članak 38. stavak 1. i 2. i članak 40. stavak 2.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 38. stavak 1. i 2. i članak 40. stavak 3.)«.

U točki 2. riječi: »(članak 39.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 39. stavak 1.)«.

U točki 3. riječi: »(članak 41., 42. i 43.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 41., 42., 43., 46. i 54. stavak 3. i 4.)«.

U točki 4. riječi: »(članak 16. stavak 3. i 4., članak 45. stavak 1. članak 55.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 16. stavak 3. i 4. i članak 45. stavak 1.)«.

Točke 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»6. porezni obveznik koji počinje obavljati trajnu samostalnu djelatnost ili počinje ostvarivati dohodak od nesamostalnog rada neposredno iz inozemstva, a početak ne prijavi Poreznoj upravi (članak 49. Zakona),

7. porezni obveznik koji Poreznoj upravi ne prijavi početak izdavanja u najam odnosno zakup pokretnih stvari i nekretnina ili ne prijavi početak ostvarivanja primitaka od imovinskih prava i porezni obveznik koji ne plaća predujam poreza po rješenju Porezne uprave u propisanom roku (članak 54. stavak 1. i 2.).«

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. travnja 2000.

Klasa: 410-01/00-01/01
Zagreb, 24. ožujka 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.