Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

NN 33/2000 (25.3.2000.), Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

689

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 24. ožujka 2000.

Broj: 01-081-00-596/2
Zagreb, 25. ožujka 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA
LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine«, br. 117/93. i 69/97.) u članku 45. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Udio općine i grada u porezu na dohodak iznosi 32%, županije 8%, a Grada Zagreba 45%.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. travnja 2000.

Klasa: 015-01/00-01/02
Zagreb, 24. ožujka 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.