Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

NN 35/2000 (31.3.2000.), Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

710

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 22. ožujka 2000.

Broj: 01-081-00-644/2
Zagreb, 28. ožujka 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Članak 1.

U Zakonu o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (»Narodne novine«, br. 44/94., 79/98. i 19/99.) članak 11. mijenja se i glasi:

»Organ upravljanja Agencijom je Uprava koju čine:

- potpredsjednik, zamjenik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, koji je po položaju predsjednik Uprave,

- predsjednik Odbora za financije i državni proračun Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, koji je po položaju zamjenik predsjednika Uprave,

- potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za gospodarstvo, član Uprave,

- ministar financija, član Uprave,

- ministar gospodarstva, član Uprave,

- predsjednik Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, član Uprave.

Uprava Agencije odlučuje većinom glasova svih svojih članova. U slučaju podijeljenog broja glasova odlučuje glas predsjednika Uprave Agencije«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-02/00-01/01
Zagreb, 22. ožujka 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.