Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenica

NN 35/2000 (31.3.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenica

MINISTARSTVO FINANCIJA

814

Na temelju članka 113. stavka 2. Zakona o mjenici (»Narodne novine«, br. 74./94.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRAČUNSKIM ZAVODIMA, NAKNADI ZA POSREDOVANJE I OBRASCU MJENICA

Članak 1.

U članku 4. iza točke 4. Pravilnika o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenica (»Narodne novine«, br. 77/99.) dodaje se nova točka 4a) koja glasi:

»4a) Rješenje o izdavanju ovlaštenja za maloprodaju mjeničnih obrazaca izdaje se na temelju zahtjeva i priložene dokumentacije zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba s rokom važenja od 2 godine.

Zainteresirane pravne i fizičke osobe dužne su uz zahtjev za izdavanje ovlaštenja za maloprodaju obrazaca mjenica priložiti sljedeću dokumentaciju:

- preslike registracije trgovačke tvrtke odnosno trgovačkog obrta,

- presliku potpisanog kartona, i bon-2 - vrijedi za pravne osobe - trgovačka društva,

- upravne pristojbe, po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96., 131/97. i 68/98.) u iznosu od 70 kuna.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-09/99-01/5
Urbroj: 513-11/00-35
Zagreb, 2. ožujka 2000.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.