Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osoba koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi

NN 35/2000 (31.3.2000.), Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osoba koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

828

Na temelju članka 141. točke 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98), članka 19. točke 1. i članka 20. točke 11. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 28. ožujka 2000. donosi

ODLUKU

O OSNOVICAMA OSIGURANJA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA OSOBA KOJE SE NAKON ZAVRŠENOG ŠKOLOVANJA NALAZE NA OBVEZNOM PRAKTIČNOM RADU ILI NA DOBROVOLJNOJ PRAKSI (VOLONTERI)

Članak 1.

Osnovice osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osoba koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi (volonteri) iz članka 10. točke 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: ZOMO), ako rade s punim radnim vremenom, bez obzira na to primaju li za taj rad plaću, odnosno naknadu, određuju se prema stupnju stručne spreme stečene nakon završene izobrazbe i to:

1) za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (VSS) u svoti od 4.199,00 kn

2) za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (VŠS ili VKV radnik) u svoti od 4.011,00 kn

3) za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (SSS ili KV radnici) u svoti od 3.047,00 kn.

Članak 2.

Doprinos za mirovinsko osiguranje za osiguranike iz članka 1. ove odluke obračunava se i plaća prema zakonom utvrđenoj stopi doprinosa za mirovinsko osiguranje na pripadajuću osnovicu osiguranja, a način obračunavanja i plaćanja doprinosa utvrđuje se Pravilnikom o načinu obračunavanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 3/99).

Članak 3.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osoba koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi (volonteri) (»Narodne novine«, broj 1/99).

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon objave u »Narodnim novinama« a primjenjuje se od 1. travnja 2000.

Klasa: 140-13/00-01/2212
Urbroj: 341-99-01/00-19
Zagreb, 28. ožujka 2000.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
prof. dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.