Pravilnik o prekomjernoj uporabi javnih cesta

NN 40/2000 (14.4.2000.), Pravilnik o prekomjernoj uporabi javnih cesta

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

954

Na temelju članka 25. stavak 2. i članka 61. stavak 4. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, br. 100/96 i 76/98), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O PREKOMJERNOJ UPORABI JAVNIH CESTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe javne ceste, postupak za dobivanje rješenja o odobrenju za prekomjernu uporabu javne ceste, postupak za rekonstrukciju i prilagodbu javne ceste, mjerila za izračun naknade, način obračuna i naplate naknade za prekomjernu uporabu javne ceste, te nadzora nad provedbom ovoga Pravilnika.

Članak 2.

(1) Prekomjerna uporaba javne ceste podrazumijeva njezinu uporabu iznad vrijednosti prometnog opterećenja za koju je projektirana, odnosno građena, nastalu zbog obavljanja djelatnosti pravnih ili fizičkih osoba uz javnu cestu.

(2) Pod povećanim prometnim opterećenjem iz stavka 1. ovoga članka, smatra se porast prosječnog godišnjeg dnevnog prometa srednje teških i teških teretnih vozila za više od 10% u odnosu na postojeći.

Članak 3.

Pod djelatnostima iz članka 2. stavak 1. ovoga Pravilnika, smatra se:

- proizvodnja odnosno eksploatacija energetskih mineralnih sirovina, mineralnih sirovina iz kojih se mogu proizvoditi metali i njihovi spojevi, nemetalnih minerala, arhitektonskog građevinskog kamena, svih vrsta soli i solnih voda, mineralnih i geotermalnih voda iz kojih se dobivaju mineralne sirovine, tehničkog građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka te opekarske gline,

- eksploatacija obnovljivih ležišta građevnog pijeska i šljunka iz korita i s obala vodotoka, jezera, umjetnih objekata za skupljanje vode, uređenog i neuređenog inundacijskog područja, iz ušća rijeka koje se ulijevaju u more i kanala spojenih s morem,

- izgradnja građevina prometa i veza, energetskih, vodnih i industrijskih građevina, građevina za postupanje s otpadom te građevina za posebne namjene,

- preusmjeravanje prometa zbog zatvaranja javne ceste na duže od 10 dana, na druge javne ceste.

II. RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA PREKOMJERNU UPORABU JAVNE CESTE

Članak 4.

Ako je javna cesta izložena povećanom prometnom opterećenju iz članka 2. stavak 2. ovoga Pravilnika, pravne ili fizičke osobe u vezi s čijim djelatnostima dolazi do njene prekomjerne uporabe (u daljnjem tekstu: korisnici), dužne su podnijeti zahtjev Hrvatskoj upravi za ceste ili županijskoj upravi za ceste odnosno korisniku koncesije (u daljnjem tekstu: nadležna uprava za ceste), za dobivanje rješenja o odobrenju za prekomjernu uporabu javne ceste te platiti naknadu za prekomjernu uporabu javne ceste (u daljnjem tekstu: naknada).

Članak 5.

Zahtjev iz članka 4. ovoga Pravilnika mora sadržavati:

- kratak opis djelatnosti korisnika,

- podatke o planiranoj količini tereta koje se za korisnika treba prevesti po javnoj cesti ili koje korisnik prodaje drugim korisnicima, izraženo u m³,

- položaj, oblik, veličinu i granice područja na kojoj korisnik obavlja djelatnost,

- zemljovid područja u mjerilu 1 : 5000 (ili većem),

- kartu cestovne mreže s ucrtanim itinererima prijevoza tereta, odnosno s najčešće korištenim itinererima, ako korisnik prodaje terete drugim korisnicima,

- izvod iz sudskog registra korisnika, odnosno izvod iz obrtnog registra korisnika kao dokaz za obavljanje djelatnosti,

- rješenje nadležnog tijela o odobrenju obavljanja djelatnosti korisnika odnosno ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti korisnika.

Članak 6.

(1) Rješenje o odobrenju za prekomjernu uporabu javne ceste (u daljnjem tekstu: rješenje), izdaje ona nadležna uprava za ceste, koja upravlja cestom na koju se neposredno uključuju odnosno isključuju vozila, koja obavljaju prijevoz tereta za korisnika, odnosno od korisnika.

(2) Ako zbog obavljanja djelatnosti dolazi do povećanog prometnog opterećenja na više cesta i na području koje pokriva više nadležnih uprava za ceste, rješenje će izdati ona nadležna uprava za ceste koja u svojoj nadležnosti ima najviše cesta pod prekomjernom uporabom zbog te djelatnosti.

Članak 7.

Rješenjem iz članka 6. ovoga Pravilnika, utvrđuje se visina, način obračuna te način plaćanja naknade.

Članak 8.

(1) Naknadu iz članka 4. ovoga Pravilnika, korisnici na temelju izdanog rješenja, uplaćuju, sukladno posebnim propisima, u korist računa nadležne uprave za ceste koja je izdala rješenje o odobrenju za prekomjernu uporabu javne ceste.

(2) Naknada se koristi za pokrivanje povećanih troškova održavanja javnih cesta.

III. POSTUPAK ZA REKONSTRUKCIJU ODNOSNO PRILAGODBU JAVNE CESTE

Članak 9.

(1) Ako korisnik želi započeti obavljanje djelatnosti uz javne ceste, koje nisu građene tako da mogu podnijeti osovinsko opterećenje od najmanje 115 kN ili koje nemaju odgovarajuće tehničke elemente za sigurno odvijanje prometa srednje teških i teških teretnih vozila, javna cesta se mora prije započinjanja djelatnosti rekonstruirati odnosno prilagoditi za povećano prometno opterećenje.

(2) Troškovi rekonstrukcije odnosno prilagodbe javne ceste iz stavka 1. ovoga članka, u cijelosti terete korisnika.

Članak 10.

Pod rekonstrukcijom odnosno prilagodbom javne ceste iz članka 9. ovoga Pravilnika, smatraju se sljedeći poslovi i radovi:

- prikupljanje podataka o stanju kolnika javne ceste (mjerenje stanja geometrije površine kolnika, mjerenje trenja površine kolnika, te mjerenje nosivosti kolnika),

- prikupljanje podataka o ostalim elementima javne ceste, stanju objekata, prometne signalizacije i opreme javne ceste,

- izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju odnosno prilagodbu javne ceste,

- pojačanje kolničke konstrukcije radi povećanja nosivosti za prihvat osovinskog opterećenja od najmanje 115 kN,

- korekcija geometrijskih elemenata javne ceste,

- prilagodba prometnih znakova i signalizacije radi osiguravanja uvjeta za sigurno i nesmetano odvijanje prometa,

- izrada odgovarajućih prilaza odnosno priključaka na javnu cestu, te

- ostali potrebni radovi.

Članak 11.

Način ulaganja sredstava u rekonstrukciju javne ceste, sukladno članku 10. ovoga Pravilnika, utvrđuje se ugovorom koji zaključuje nadležna uprava za ceste i korisnik.

Članak 12.

Korisnik se oslobađa plaćanja naknade za prekomjernu uporabu javne ceste za razdoblje razmjerno visini uloženih sredstava u rekonstrukciju odnosno prilagodbu javne ceste.

Članak 13.

Ulaganjem sredstava u rekonstrukciju javne ceste sukladno članku 10. ovoga Pravilnika, korisnik ne stječe pravo vlasništva niti druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi nad rekonstruiranim dijelom javne ceste.

IV. VISINA I NAČIN OBRAČUNA NAKNADE

Članak 14.

Visina i način obračuna naknade za prekomjernu uporabu javne ceste, ovise o vrsti djelatnosti koju obavlja korisnik, a utvrđuje se rješenjem nadležne uprave za ceste.

Članak 15.

(1) Naknada kod obavljanja djelatnosti proizvodnje sirovina i materijala iz članka 3. alineja 1. ovoga Pravilnika, iznosi 2,5% od ukupnog prihoda ostvarenog njihovom prodajom u određenom razdoblju.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka, obračunava se i plaća mjesečno, na temelju podataka o ostvarenom mjesečnom prihodu korisnika.

(3) Podatke o ostvarenom prihodu, korisnik je dužan dostaviti nadležnoj upravi za ceste do 10. u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 16.

(1) Naknada kod obavljanja djelatnosti eksploatacije materijala iz članka 3. alineja 2. ovoga Pravilnika, iznosi 2,5 kn/m³ odvezene količine.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka obračunava se i plaća mjesečno, na temelju podataka o količini materijala koje je korisnik odvezao tijekom mjeseca.

(3) Podatke o odvezenim količinama materijala, korisnik je dužan dostaviti nadležnoj upravi za ceste do 10. u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 17.

(1) Naknada kod obavljanja djelatnosti izgradnje građevina iz članka 3. alineja 3. ovoga Pravilnika, iznosi 3,0 kn/m³ ugrađene količine materijala.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka obračunava se i plaća, na temelju količina iz glavnog projekta građevine, a u rokovima utvrđenim u rješenju.

Članak 18.

(1) Naknada kod obavljanja djelatnosti kod planiranog zatvaranja javne ceste sukladno članku 3. alineja 4. ovoga Pravilnika, iznosi 2.400,00 kn/dan.

(2) Naknada se obračunava prema stvarnom broju dana zatvorenosti javne ceste, a plaća se u rokovima utvrđenim rješenjem.

(3) Pored naknade iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je dužan platiti i ostale troškove kao što su troškovi:

- izrade prometnog projekta,

- postavljanja privremenih prometnih znakova za preusmjeravanje prometa,

- prilagodbe postojeće prometne signalizacije i opreme zaobilaznih cesta,

- izvedbe manjih radova potrebnih za osiguranje sigurnog odvijanja prometa na zaobilaznim cestama,

- dovođenje zaobilaznih cesta u prvobitno stanje nakon puštanja u promet zatvorene javne ceste, te

- ostalih potrebnih radova.

(4) Način i rokovi plaćanja troškova iz stavka 3. ovoga članka, utvrđuju se rješenjem.

V. ZAJEDNIČKE ODREDBE O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE

Članak 19.

Kod redovne odnosno prisilne naplate naknade iz članka 8. ovoga Pravilnika, primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 20.

Od korisnika čiji se platni promet obavlja preko računa koje vode ovlaštene organizacije za obavljanje platnog prometa, naplatu dospjelih neplaćenih iznosa naknade zajedno s pripadajućom propisanom kamatom, obavljaju te organizacije na temelju izvršnog rješenja, prijenosom sredstava s računa obveznika preko propisanog prolaznog uplatnog računa na račun nadležne uprave za ceste.

Članak 21.

Protiv rješenja nadležne uprave za ceste, korisnik može izjaviti žalbu Ministarstvu pomorstva, prometa i veza u roku od osam dana od dana primitka rješenja.

Članak 22.

(1) Naknada koja se naplaćuje od korisnika, zbog čije djelatnosti dolazi do povećanog prometnog opterećenja na više cesta i na području koje pokriva više uprava za ceste, a rješenje je izdano sukladno članku 6. stavak 2. ovoga Pravilnika, dijeli se na ostale uprave za ceste razmjerno broju kilometara javnih cesta u njihovoj nadležnosti pod prekomjernom uporabom zbog te djelatnosti.

(2) Način međusobne raspodjele naknade iz stavka 1. ovoga članka, nadležne uprave za ceste utvrđuju ugovorom.

Članak 23.

Ako na dijelu cestovne mreže koju pokriva više nadležnih uprava za ceste nije moguće točno utvrditi distribuciju povećanog prometnog opterećenja, naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta, raspodjeljuje se između nadležnih uprava za ceste u odnosu:

- 50% od ukupno utvrđene naknade raspodjeljuje se na lokalne ceste,

- 30% od ukupno utvrđene naknade raspodjeljuje se na županijske ceste, te

- 20% od ukupno utvrđene naknade raspodjeljuje se na državne ceste.

VI. NADZOR

Članak 24.

(1) Nadzor nad provedbom ovoga Pravilnika obavlja ovlašteni predstavnik nadležne uprave za ceste uz prisustvo inspektora cestovnog prometa i cesta.

(2) U provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka, ovlašteni predstavnik nadležne uprave za ceste s inspektorom cestovnog prometa i cesta, imaju pravo pregledati poslovne knjige i poslovne prostorije radi prikupljanja podataka potrebnih za utvrđivanje obveza korisnika radi obračuna i plaćanja naknade.

(3) Korisnik je dužan omogućiti ovlaštenom predstavniku nadležne uprave za ceste i inspektoru cestovnog prometa i cesta, pregled poslovnih knjiga i poslovnih prostorija.

Članak 25.

Ako nadležni inspektor ili ovlašteni predstavnik nadležne uprave za ceste u provođenju nadzora iz članka 24. ovoga Pravilnika, utvrdi da su povrijeđene odredbe rješenja odnosno odredbe ovoga Pravilnika, pismeno će konstatirati povrede i rješenjem odrediti mjere i rok za njihovo otklanjanje.

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 26.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Odluka o kriterijima za utvrđivanje prekomjerne uporabe javnih cesta (»Narodne novine« br. 29/93).

Članak 27.

Korisnici koji su započeli obavljati djelatnost iz članka 2. ovoga Pravilnika prije njegovog stupanja na snagu, dužni su podnijeli zahtjev za dobivanje rješenja nadležnoj upravi za ceste najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-02/09
Urbroj: 530-01-00-1
Zagreb, travanj 2000.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.