Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Kliničkog bolničkog centra Zagreb

NN 43/2000 (21.4.2000.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Kliničkog bolničkog centra Zagreb

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1001

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000) i članka 50. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 1/97 - pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2000. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA ZAGREB

I.

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Kliničkog bolničkog centra Zagreb, koje je Upravno vijeće Kliničkog bolničkog centra Zagreb donijelo na sjednici održanoj 26. listopada 1999. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 510-07/94-01/04
Urbroj: 5030104-00-1
Zagreb, 20. travnja 2000.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.