Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Snježani Šalković iz Nove Bukovice

NN 43/2000 (21.4.2000.), Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Snježani Šalković iz Nove Bukovice

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE
PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1005

Na temelju odredbi članka 12. stavka 1. točka 2. te članka 35. stavka 2. i 3. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine« 107/95 i 142/98, dalje: Zakon), i odredbi članka 13. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja dozvola društvu za poslovanje vrijednosnim papirima i ovlaštenom posredniku za obavljanje poslova trgovine vrijednosnim papirima (»Narodne novine« 56/97, dalje: Pravilnik), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), na zahtjev Snježane Šalković iz Nove Bukovice, Zrinski Frankopana 33, podnesen 23. ožujka 2000. godine, za izdavanje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima, na sjednici održanoj 30. ožujka 2000. godine, donijela je sljedeće

RJEŠENJE

1. Snježani Šalković iz Nove Bukovice, Zrinski Frankopana 33, JMBG: 0510974306601 izdaje se dozvola za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima.

2. Dozvola vrijedi od dana izdavanja, a izdaje se na rok od jedne godine, do zaključno 30. ožujka 2001. godine.

3. Ovo rješenje se upisuje u Registar izdanih dozvola za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima s danom upisa 30. ožujka 2000. godine pod rednim brojem 126.

4. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/00-01/31
Urbroj: 567-03/00-02
Zagreb, 30. ožujka 2000. godine

Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.