Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 44/2000 (26.4.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

1017

Na temelju članka 27. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 47/95, 106/96, 164/98 i 105/99) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 60/96, 113/97, 7/99, 112/99 i 119/99-ispravak) u članku 3. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Isporukama u tuzemstvu ne smatraju se isporuke unutar slobodne zone i isporuke unutar carinskih skladišta.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 2.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»Članak 57.

(1) Porez na dodanu vrijednost po stopi od 0% plaća se na:

a) sve vrste kruha,

Pod kruhom se u smislu ove točke smatraju sve vrste ispečenog kruha (pšenični, raženi, ječmeni, kukuruzni, kruh od heljde, kruh od soje, kruh od posija i kruh od krumpira) koji se stavlja u promet pod nazivom kruh bijeli, polubijeli, crni, peciva i drugi pekarski proizvodi kao što su kifle, pereci, žemlje, pogače, lepinje, kajzerice, osim svih vrsta kolača, bureka i ostalih pekarskih i slastičarskih proizvoda.

b) sve vrste mlijeka (kravlje, ovčje, kozje) koje se u promet stavlja pod istim nazivom u tekućem stanju, svježe, pasterizirano, homogenizirano, kondenzirano (osim kiselog mlijeka, jogurta, kefira, čokoladnog mlijeka i drugih mliječnih proizvoda), te hrana za dojenčad koja služi kao potpuna zamjena za majčino mlijeko kako je određeno člankom 17. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica.

c) knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta kao što su papirus, koža, platno, tekstil (osim na CD-ROM-u, video kaseti i audio kaseti, disketi, gramofonskoj ploči i sl.).

Knjiga je sukladno definiciji UNESCO-a »duhovno-tvarna tvorevina koja nastaje kao zajednički rezultat djelatnosti autora, izdavača i grafičke industrije. U tehničkom smislu knjiga se sastoji iz savijenih i sašivenih ili lijepljenih dijelova tiskanih araka i poveza. Otisnuti dijelovi knjige su naslovne stranice (preliminarni - nulti otisak) i tekstualni dio s diobom na poglavlja.«

Knjigama se u smislu ove točke smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri sljedeća obilježja:

1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke);

2. izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova;

3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

Knjigama se u smislu Zakona i ovoga Pravilnika ne smatraju: telefonski imenici, vozni redovi, cjenici, kalendari, rokovnici, različiti prospekti, katalozi, turistički vodiči turističke karte, mape, izvješća o poslovanju trgovačkih i ostalih društava, prigodni prezentacijski materijali u obliku knjige te drugi informativni materijal.

    
______________________________________________________________________________ 

Red.  NAZIV GRUPE           Red.  NAZIV GRUPE
broj  PROIZVODA            broj  PROIZVODA
______________________________________________________________________________ 

 1.   Baterije za implantate     18.   Mrežice11
 2.   Čavli za osteosintezu1     19.   Matice za osteosintezu
 3.   Drenovi2            20.   Opruge za osteosintezu
 4.   Elektrode3           21.   Otvoreni zvori zračenja12
 5.   Elektronski dozatori4      22.   Pločice za osteosintezu
 6.   Elektrostimulatori5       23.   Prstenovi13
 7.   Endoklipse6           24.   Pudentzov sistem
 8.   Endoproteze7          25.   Sfinkter umjetni
 9.   Endopatchevi (endograft-ovi)8  26.   Stentovi
10.   Fixatori unutrašnji       27.   Stapleri i punjenja
11.   Implantati silikonski      28.   Šipke i šine za
                        osteosintezu
12.   Intraokularne leće       29.   Tubusi
13.   Kanile9             30.   Umetci i tkivni
                        ekspanderi14
14.   Kateteri10           31.   Vijci za osteosintezu
15.   Klinovi za kosti        32.   Valvule15
16.   Kukice za osteosintezu     33.   Žice16
17.   Kohlearni implantat       34.   Stomatološki implantati
                        i nadomjesci17
______________________________________________________________________________


________
1 Kuntscher, Rusch, Ender, medularni itd
2 Torakalni, redon, Pundentz, PTC, itd
3 za srčane stimulatore i ostale elektronske implantate
4 baklofenska pumpa, morfijska pumpa, inzulinska pumpa, itd
5 srca (pacemaker, cardioconverter-defibrilator), živčanog sustava (mozga, živca), sfinktera, itd
6 vaskularne, neurokirurške, itd
7 zglobova, dojke, krvnih žila, srednjeg uha, testisa, ezofagealne itd
8 kardiovaskularni, arterijski, peritonejski, lyodura, lyoplant, lyostypt, drenažni itd
9 endotrahealne, vaskularne (arterijske i venske) itd
10 ventrikularni Pudentz, subclavia, ureteralni itd
11 za herniju, za protruziju acetabuluma, prolenske, za mandibulu, hemostatske itd
12 Rutenijske pločice, radioaktivni umetci itd
13 valvularni, endoskopski, osteosintetski itd
14 IUD, koštani ekspanderi, čeljusni itd
15 mitralna, aortalna, Pudentzova, itd
16 za šivanje, za fiksaciju, za serklažu, za vezivanje, za ligaturu itd
17 materijali za ispune, navlake, mostove; paste za punjenje, gutaperke, radikularni kolčići, dentalne legure, implantati, keramike, nadomjesci za kost, akrilati, gingivalne membrane i zavoji itd

Udžbenicima se u smislu ove točke smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.) otisnuta na papiru ili na već navedenim nositeljima teksta, koje je odobrilo Ministarstvo prosvjete i športa ili Ministarstvo znanosti i tehnologije.

U smislu Zakona i ovoga Pravilnika smatra se da su knjige i udžbenici dobro tek u trenutku kada ih kao u cijelosti dovršenu knjigu nakladnik isporučuje u tuzemstvu, odnosno u svim drugim isporukama nakon toga.

d) lijekove određene Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

e) proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantati, prema Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo.

f) ostali medicinski proizvodi za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, osim pomagala i usluga s Popisa pod rednim brojevima: 35., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 326., 364., 448., 449., 487., 488., 489., 490., 491., 492., 493., 508., 509., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 520., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 534., 535., 536., 537., 538., 539., 540., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 552., 553., 554., 577., 583., 584., 585., 586., 687., 688. i 689.

(2) Porez na dodanu vrijednost na isporuke svih ostalih dobara i usluga plaća se po stopi od 22% na poreznu osnovicu (naknadu). Kada se iz naknade u kojoj je sadržan porez obračunan po stopi od 22% mora izračunati iznos poreza, primjenjuje se preračunana porezna stopa. Ona se izračunava na sljedeći način:

              porezna stopa x 100
preračunana porezna stopa = ————————————————————
              100 + porezna stopa 

                    22 x 100
te za propisanu poreznu stopu iznosi: —————————— = 18,0328%.«
                   100 + 22

Članak 3.

U članku 70. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. privremeni uvoz dobara koji je oslobođen carine i konačni uvoz humanitarne pomoći osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih prerađevina, alkohola i alkoholnih pića. Humanitarnom pomoći u smislu ove točke smatra se uvoz dobara za potrebe humanitarne organizacije (oprema, potrošni materijal) ili za programe pomoći. Za ostvarenje poreznog oslobođenja pri uvozu je potrebno priložiti isprave koje su određene carinskim propisima, kao dokaz da se radi o dobrima koja se uvoze kao humanitarna pomoć.«

Članak 4.

U članku 71. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Izvoznom isporukom smatra se i isporuka koju poduzetnik obavi u slobodnu zonu.«

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

U stavku 7. iza riječi »izvozne isporuke« dodaju se riječi »osim isporuka iz stavka 3.,«

U stavku 8. broj »6«. zamjenjuje se brojem »7.«.

U stavku 9. u prvoj rečenici iza riječi »izvozna isporuka« dodaju se riječi »iz stavka 2. ovoga članka«.

U stavku 10. broj »8« zamjenjuje se brojem »9«.

Članak 5.

Iza članka 73a. dodaje se nova točka 3.5. i novi članak 73b. koji glase:

»3.5. Uvoz dobara i isporuke dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu po osnovi inozemne humanitarne pomoći (donacija) u dobrima i novcu.

Članak 73b.

(1) Humanitarnom pomoći u smislu odredbe članka 12. točka 1. Zakona i članka 70. stavak 1. točka 1. ovoga Pravilnika, koja je oslobođena poreza na dodanu vrijednost, smatraju se i donacije dobara koje inozemni donatori poklanjaju zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim organizacijama te tijelima državne i lokalne samouprave i uprave.

(2) Za ostvarenje poreznog oslobođenja pri uvozu dobara iz stavka 1. ovoga članka, potrebno je priložiti isprave koje su određene carinskim propisima.

(3) Poreza na dodanu vrijednost oslobođen je uvoz dobara i isporuke dobara i usluga u tuzemstvu koje se plaćaju iz inozemnih novčanih donacija danih humanitarnim organizacijama i subjektima iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Radi korištenja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, primatelj novčane donacije iz inozemstva treba nadležnom područnom uredu Porezne uprave dostaviti isprave o primljenoj inozemnoj donaciji. Na temelju te isprave, nadležni područni ured Porezne uprave izdaje potvrdu s iznosom primljene novčane donacije do kojeg iznosa primatelj donacije može nabavljati dobra i usluge u tuzemstvu bez plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Primatelj donacije kao kupac, podnosi prodavatelju potvrdu područnog ureda Porezne uprave, u koju prodavatelj unosi podatak o isporučenim dobrima i uslugama bez poreza, ovjerava taj podatak i za sebe zadržava presliku potvrde kao dokaz o bezporeznoj isporuci dobra ili obavljenoj usluzi. U izdanom računu prodavatelj obvezno navodi da je isporuka obavljena bez obračuna poreza na dodanu vrijednost temeljem potvrde nadležnog područnog ureda Porezne uprave, s naznakom broja i nadnevka potvrde.

(5) Potvrda koju izdaje područni ured Porezne uprave izdaje se u dva primjerka od kojih se jedan daje primatelju donacije, a drugi zadržava nadležni područni ured Porezne uprave.

(6) Obrazac potvrde je sastavni dio ovoga Pravilnika i sadrži sljedeće podatke:

1. naziv i adresu područnog ureda Porezne uprave koji je izdao potvrdu

2. naziv i adresu primatelja novčane donacije i porezni broj ako je porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost.

3. naziv i adresu davatelja novčane donacije te podatke o ispravi na temelju koje se daje donacija

4. iznos novčane donacije

5. ime, naziv i adresa, por. broj isporučitelja

6. broj, datum i iznos računa,

7. žig i potpis ovlaštene osobe isporučitelja

8. iskorišteni iznosi donacije

9. žig i potpis ovlaštene osobe u područnom uredu Porezne uprave.

(7) Nakon iskorištenja ukupnog iznosa donacije za nabavu dobara i usluga u tuzemstvu, primatelj donacije je obvezan potvrdu s podacima o iskorištenim iznosima, vratiti u nadležni područni ured Porezne uprave.

(8) Nadležni područni ured Porezne uprave vodi evidenciju o izdanim potvrdama i iskorištenim iznosima novčanih donacija iz inozemstva za nabavu dobara i usluga bez plaćanja poreza na dodanu vrijednost.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-19/00-01/255
Urbroj: 513-07/00-1
Zagreb, 18. travnja 2000.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.

                                Obrazac P 

Podrueni ured Porezne uprave 
_______________________________
(naziv i adresa) 

_______________________________ 
(nadnevak) 


           POTVRDA O PRIMLJENOJ NOVČANOJ 
        DONACIJI IZ INOZEMSTVA BR. _________ 


____________________________ primio je od ________________________________
 (naziv, adresa i PB              (naziv i adresa 
 primatelja donacije)             davatelja donacije) 

prema __________________________________ novčnu donaciju u iznosu od 
   (ugovoru ili drugoj ispravi) 

________________________________________ dana ____________________________ 
  (kunska protuvrijednost)           (datum doznake na ž.r.) 

Ukupan iznos donacije ____________________________________________________

Iskorišteni iznos: 

__________________________________________________________________________________

Red.  Ime, naziv i adresa       Broj i datum  Žig i potpis ovlaštene 
broj  i por. broj isporueitelja    i iznos raeuna osobe isporueitelja 

__________________________________________________________________________________
 1. 
__________________________________________________________________________________
 2. 
__________________________________________________________________________________
 3. 
__________________________________________________________________________________
 4. 
__________________________________________________________________________________
 5. 
__________________________________________________________________________________
 6. 
__________________________________________________________________________________
 7. 
__________________________________________________________________________________
 8. 
__________________________________________________________________________________
 9. 
__________________________________________________________________________________
10. 
__________________________________________________________________________________

                                Žig i potpis ovlaštene 
                                osobe u Pod. uredu PU