Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu

NN 46/2000 (3.5.2000.), Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1045

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOVČANIM POTICAJIMA I NAKNADAMA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 19. travnja 2000.

Broj: 01-081-00-1170/2
Zagreb, 25. travnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOVČANIM POTICAJIMA I NAKNADAMA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br. 29/99, i 105/99.) u članku 2. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Sredstva za novčane poticaje i naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne mogu biti predmet ovrhe«.

Članak 2.

U članku 5. u točki 11. riječi: »držanje pčela i« brišu se, a u točki 15. iza riječi: »uljarica« riječi: »i šećerne repe«, zamjenjuju se riječima: »šećerne repe i sjemena povrća,«.

Točka 25. briše se.

Dosadašnja točka 26. postaje točka 25. mijenja se i glasi:

»25. proizvodnja svih vrsta ribljih proizvoda od domaćeg ulova male plave ribe (srdele, inćuna i papaline) proizvodnju svih vrsta proizvoda od domaćeg uzgoja slatkovodnih riba (u daljnjem tekstu: riblji proizvodi).«

Dosadašnja točka 27. postaje točka 26.

Članak 3.

U članku 6. točki 5. podtočki 2) brojka: »1,85« zamjenjuje se brojkom: »2,50«.

U točki 7. podtočki 1) brojka: »14,00« zamjenjuje se brojkom: »18,00«, podtočki 2) brojka: »12,00« zamjenjuje se brojkom: »14,00«, podtočki 3) brojka: »7,00« zamjenjuje se brojkom: »8,00«, podtočki 5) brojka: »5,00« zamjenjuje se brojkom: »4,00«.

U točki 10. podtočki 1) riječi: »utovljena junad 450,00« zamjenjuju se riječima: »nabava teladi za tov 660,00«.

U točki 10. podtočka 2) mijenja se i glasi:

»utovljene svinje 90,00 kuna po grlu«.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11. poticaj proizvodnje meda 4,50 kuna po kg«.

U točki 14. podtočki 1) brojka: »17,50« zamjenjuje se brojkom: »19,00«.

Točka 15. mijenja se i glasi:

»15. proizvodnju žita, uljarica i sjemena povrća:

1) pšenice			 1.370,00 kn po hektaru 

 2) durum pšenice 		 1.630,00 kn po hektaru 

 3) ječma-pivarskog 		 1.500,00 kn po hektaru 

 4) ječma 			 1.000,00 kn po hektaru 

 5) raži 			 1,500,00 kn po hektaru 

 6) kukuruza  			   800,00 kn po hektaru 

 7) suncokreta 			 1.720,00 kn po hektaru 

 8) soje 			 1.580,00 kn po hektaru 

 9) uljane repice 		 1.490,00 kn po hektaru 

10) šeaerne repe 		 2.830,00 kn po hektaru 

11) sjemena povrća 		 2.000,00 kn po hektaru.« 
U točki 16. brojka: »4,00« zamjenjuje se brojkom: »4,80«.

U točki 22. iza riječi: »ribe« dodaju se riječi: »komarče (Sparus aurata), lubina (Dicentrarchus labrax), pica (Diplodus puntazzo) i zubatca (Dentex dentex)«.

Točka 24. mijenja se i glasi:

»24. uzgoj slatkovodne ribe:

1) šaran, amur i tolstolobik 		4,00 kn po kg 

2) linjak, pastrva, smuđ, som i štuka   6,00 kn po kg.« 

Točka 25. briše se.

Dosadašnje točke 26. i 27. postaju točke 25. i 26.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »pravnoj ili fizičkoj osobi koja ima registrirani objekt za preradu upisan u Upisnik odobrenih objekata kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva u skladu s člankom 21. stavkom 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97).«

Članak 5.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici novčanog poticaja za nabavu teladi za tov iz članka 5. točke 10. ovoga Zakona jesu fizičke i pravne osobe koje su kupile i/ili stavile u tov u jednom mjesecu najmanje 4 teleta domaćeg podrijetla.

(2) Najmanji broj teladi iz stavka 1. ovoga članka od 1. siječnja 2001. godine iznosi 20 grla.

(3) Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. ovoga članka u iznosu od 60% korisnik podnosi nakon što je telad stavljena u tov a preostali iznos novčanog poticaja od 40% nakon prodaje istih utovljenih grla najmanje težine 450 kg, pravnoj ili fizičkoj osobi koja ima registrirani objekt upisan u Upisnik iz članka 4. ovoga Zakona.

(4) Korisnici novčanog poticaja za tov svinja iz članka 5. točke 10. ovoga Zakona jesu fizičke i pravne osobe koje su prodale i isporučile za klanje u jednom mjesecu najmanje 10 utovljenih svinja domaćeg podrijetla, prosječne težine od 90 do 130 kg, pravnoj ili fizičkoj osobi koja ima registrirani objekt upisan u Upisnik iz članka 4. ovoga Zakona.

(5) Najmanji broj utovljenih svinja iz stavka 4. ovoga članka od 1. siječnja 2001. godine iznosi 50 grla.

(6) Pravo na novčani poticaj ostvaruju pravne i fizičke osobe koje su prodale i isporučile utovljene svinje kod kojih je obavljena ocjena i klasifikacija polovica na liniji klanja.

(7) Iznos novčanog poticaja za utovljene i isporučene svinje odredit će se na način da se novčani poticaj iz članka 6. točke 10. podtočke 2. i 3. ovoga Zakona uskladi prema prosječnoj klasi isporučenih svinja.

(8) Način usklađenja iz stavka 7. ovoga članka propisat će ministar.«

Članak 6.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Korisnici novčanog poticaja za prodani i isporučeni med iz članka 5. točke 11. ovoga Zakona jesu proizvođači koji prodaju med pravnoj ili fizičkoj osobi koja ima registrirani objekt za preradu upisan u Upisnik iz članka 4. ovoga Zakona.«

Članak 7.

U članku 21. stavku 3. riječi: »po hektaru proizvodne površine« zamjenjuju se riječima: »koji imaju odobrene minimalne proizvodne površine od jednog hektara po kulturi«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Korisnici novčanog poticaja za proizvodnju sjemena povrća iz članka 5. točke 15. ovoga Zakona jesu proizvođači upisani u Upisnik proizvođača sjemena, koji vodi Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

(5) Novčani poticaj iz stavka 4. ovoga članka isplaćuje se korisnicima u dva dijela; prvi dio kod prijave proizvodnje za stručni nadzor Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo a drugi dio nakon dostavljene dokumentacije da je usjev priznat sjemenskim.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 6. i 7.

Članak 8.

U članku 25. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Novčani poticaj iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se dvokratno i to 50% iznosa na zahtjev županijskog ureda, a preostalih 50% na zahtjev županijskog ureda po podizanju nasada.

(3) Korisnik novčanog poticaja iz stavka 1. ovoga članka dužan je podići novi nasad u voćarstvu za koji ostvaruje poticaj, u roku od jedne godine od isplate prvog dijela poticaja.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Novčani poticaji isplatit će se fizičkim i pravnim osobama koje podižu novi višegodišnji nasad u voćarstvu na površini većoj od 0,50 hektara do najviše 5,00 hektara u jednoj godini.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 9.

U članku 26. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Novčani poticaj iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se dvokratno i to 50% iznosa na zahtjev županijskog ureda, a preostalih 50% uz zahtjev županijskog ureda po podizanju nasada.

(3) Korisnik novčanog poticaja iz stavka 1. ovoga članka dužan je podići novi nasad vinograda za koji ostvaruje poticaj, u roku od jedne godine od isplate prvog dijela poticaja.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Novčani poticaj isplatit će se fizičkim i pravnim osobama koje podižu novi višegodišnji nasad u vinogradarstvu na površini većoj od 0,25 hektara do najviše 5,00 hektara u jednoj godini.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 10.

U članku 28. stavak 2. briše se.

Članak 11.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici novčanog poticaja iz članka 5. točke 26. ovoga Zakona jesu fizičke i pravne osobe koje obavljaju preradu male plave ribe (srdela, inćun i papalina) ili preradu slatkovodnih riba iz domaćeg uzgoja.«

Članak 12.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Strateška područja u smislu ovoga Zakona jesu:

1. brdsko-planinsko područje,

2. područje posebne državne skrbi utvrđeno Zakonom o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96., 57/96. i 124/97.),

3. otoci i poluotok Pelješac.

(2) Brdsko-planinska područja iz stavka 1. točke 1. ovoga članka jesu općine, odnosno gradovi:

1. Konavle u Dubrovačko-neretvanskoj županiji,

2. Lanišće i Lupoglav u Istarskoj županiji,

3. Ogulin, Josipdol, Plaški, Rakovica i Saborsko u Karlovačkoj županiji,

4. Lobor u Krapinsko-zagorskoj županiji,

5. Gospić, Otočac, Senj, Brinje, Donji Lapac, Lovinac, Perušić, Plitvička jezera, Vrhovine i Karlobag u Ličko-senjskoj županiji,

6. Brestovac u Požeško-slavonskoj županiji,

7. Čabar, Delnice, Vrbovsko, Brod Moravice, Čavle, Fužine, Jelenje, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Bakar, Novi Vinodolski, Opatija, Klana, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Vinodolska općina i Viškovo u Primorsko-goranskoj županiji,

8. Imotski, Makarska, Sinj, Vrgorac, Vrlika, Baška Voda, Brela, Cista Provo, Dicmo, Dugopolje, Gradac, Hrvace, Klis, Lećevica, Lokvičići, Lovreć, Muć, Otok, Podbablje, Podgora, Proložac, Runovići, Šestanovac, Trilj, Tučepi i Zagvozd u Splitsko-
dalmatinskoj županiji,

9. Knin, Civljane, Kijevo i Ružić u Šibensko-kninskoj županiji,

10. Gračac i Starigrad u Zadarskoj županiji,

11. Žumberak u Zagrebačkoj županiji.«

Članak 13.

U članku 35. iza riječi: »duhana« dodaju se riječi: »krmnog bilja, graška«.

Članak 14.

U članku 38. podstavku 2. brojka: »2,60« zamjenjuje se brojkom »2,00«.

Iza podstavka 8. dodaje se podstavak 9. i 10., koji glase:

»- djeteline, lucerne, trave i krmno bilje 6,00 kn po kg,

- graška 2,00 kn po kg.«

Članak 15.

U članku 44. stavku 2. točki 5. iza riječi: »površine« riječi: »proizvede, odnosno« brišu se, a brojka: »3« zamjenjuje se brojkama: »5., 6. i 7.«.

Članak 16.

U članku 53. stavku 1. točki 2. brojka: »3« zamjenjuje se brojkama: »5., 6. i 7.«.

Članak 17.

U članku 56. stavak 2. briše se.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a odredba članka 7. stavka 1. ovoga Zakona, osim u odnosu na kukuruz, primjenjuje se od 1. srpnja 2000.

Klasa: 320-01/00-01/01
Zagreb, 19. travnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.