Uredba o dopuni Uredbe za provedbu carinskog zakona

NN 48/2000 (11.5.2000.), Uredba o dopuni Uredbe za provedbu carinskog zakona

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1088

Na temelju članka 13., članka 20. stavka 2., članka 27., članka 48., članka 69., članka 73. stavka 2., članka 78. stavka 3., članka 81. stavka 4., članka 84. stavka 3., članka 88. stavaka 1. i 5., članka 97., članka 107. stavka 2., članka 110. stavka 3., članka 129. stavka 4., članka 139., članka 149., članka 150. stavka 2., članka 169. stavka 3., članka 179. stavka 4., članka 181. stavka 4., članka 185. stavaka 3. i 5., članka 187. stavka 4., članka 189., članka 194. stavka 3., članka 221. stavka 5., članka 226. stavka 3., članka 229. stavka 3., članka 235., članka 236. i članka 257. stavka 2. Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 78/99 i 94/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. svibnja 2000. godine, donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE ZA PROVEDBU CARINSKOG ZAKONA

Članak 1.

U Uredbi za provedbu Carinskog zakona (»Narodne novine«, broj 144/99), iza članka 654. dodaje se novi članak 654a., koji glasi:

»Članak 654a.

Iznimno od članka 151. stavka 1. Carinskog zakona, za plovila privremeno uvezena u komercijalne svrhe, izvan razdoblja pune turističke sezone (od 1. lipnja do 31. kolovoza 2000. godine) obračunat će se carina samo za dane njihove efektivne uporabe u komercijalne svrhe.

Ovlašćuje se ministar financija da, po pribavljenoj suglasnosti ministra turizma, propiše postupak i način obračuna carine, sukladno stavku 1. ovoga članka.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/98-02/04
Urbroj: 5030116-00-5
Zagreb, 5. svibnja 2000.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r..