Uredba o dopuni Uredbe o uredu za suradnju s Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim kaznenim sudom

NN 49/2000 (12.5.2000.), Uredba o dopuni Uredbe o uredu za suradnju s Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim kaznenim sudom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1105

Na temelju članka 2. stavka 2. Ustavnog zakona o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom (»Narodne novine«, broj 32/96) i članka 26. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. svibnja 2000. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O UREDU ZA SURADNJU S MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM

Članak 1.

U Uredbi o Uredu za suradnju s Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim kaznenim sudom (»Narodne novine«, br. 61/96, 131/97, 80/99 i 29/2000), u članku 7. stavku 1. iza riječi: »ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave«, dodaju se riječi: »ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/00-01/03
Urbroj: 5030102-00-3
Zagreb, 11. svibnja 2000.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić,
v. r.