Odluka o proglašenju Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj

NN 51/2000 (19.5.2000.), Odluka o proglašenju Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1127

Na temelju članka 14. i 15., a u svezi sa člankom 139. Ustava Republike Hrvatske, Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, na sjednici 11. svibnja 2000., donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU USTAVNOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA USTAVNOG ZAKONA O LJUDSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA I O PRAVIMA ETNIČKIH I NACIONALNIH ZAJEDNICA ILI MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašava se Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj kojeg je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 11. svibnja 2000. godine.

Klasa: 016-02/00-01/02
Zagreb, 11. svibnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.

USTAVNI ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA USTAVNOG ZAKONA O LJUDSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA I O PRAVIMA ETNIČKIH I NACIONALNIH ZAJEDNICA ILI MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Ustavnom zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 65/91., 27/92., 34/92. pročišćeni tekst i 68/95.) u članku 1. iza podstavka 6. dodaje se podstavak koji glasi:

»- Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Republika Hrvatska štiti ravnopravnost pripadnika nacionalnih manjina: Albanaca, Austrijanaca, Bošnjaka, Bugara, Crnogoraca, Čeha, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumunja, Rusa, Rusina, Slovaka, Slovenaca, Srba, Talijana, Turaka, Ukrajinaca, Vlaha, Židova i drugih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i potiče njihov svestrani razvoj.«

Članak 3.

Članak 13. briše se.

Članak 4.

U članku 15. stavku 1. riječi: »U gradovima i drugim naseljenim mjestima izvan područja kotareva s posebnim statutom (članak 21.)« zamjenjuju se riječima: »U jedinicama lokalne samouprave i uprave«.

U stavcima 3. i 4. riječi: »U gradovima i naseljenim mjestima izvan područja kotareva s posebnim statutom« zamjenjuju se riječima: »U jedinicama lokalne samouprave i uprave«.

Članak 5.

U članku 18. stavku 1. riječ: »Saboru« zamjenjuje se riječima: »Hrvatskom državnom saboru«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina čiji je udio u stanovništvu Republike Hrvatske manji od 8% imaju pravo izabrati najmanje pet a najviše sedam zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, u skladu sa Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor.«

Članak 6.

U članku 20. stavku 2. riječi: »odnosno kotara« brišu se.

Članak 7.

Glava V. i članci 21. do 51. brišu se.

Članak 8.

Glava VI. i članci 52. do 57. brišu se.

Članak 9.

Članak 58. briše se.

Članak 10.

Glava VIII. i članci 60. i 61. brišu se.

Članak 11.

Naslov glave X. ispred članka 63.: »X Završne odredbe« mijenja se i glasi: »X. Prijelazne i završne odredbe«.

Članak 12.

Odredba članka 18. stavka 1., dio odredbe stavka 4., koja se odnosi na način izbora i opoziva zastupnika iz stavka 1., te odredbe stavka 5. primjenjivat će se od objave rezultata sljedećeg popisa stanovništva Republike Hrvatske.

Članak 13.

Ništa u ovom Ustavnom zakonu neće se tumačiti kao da implicira bilo kakvo pravo na obavljanje bilo kakve djelatnosti ili izvršavanje čina suprotnih temeljnim načelima međunarodnog prava, te posebice suverene jednakosti, teritorijalne cjelovitosti i političke nezavisnosti država.

Članak 14.

Nazivlje u Ustavnom zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj uskladit će se s važećim nazivljem međunarodnih organizacija i međunarodnih ugovora.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovoga Ustavnog zakona prestaje važiti Ustavni zakon o privremenom neprimjenjivanju pojedinih odredbi Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 68/95.).

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovoga Ustavnog zakona prestaje važiti odredba članka 68. stavka 4. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, br. 90/92., 94/93., 117/93., 5/97. i 128/99.).

Članak 17.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj.

Članak 18.

Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu danom kada ga proglasi Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora.

Klasa: 016-02/00-01/02
Zagreb, 11. svibnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.