Odluka o proglašenju Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

NN 51/2000 (19.5.2000.), Odluka o proglašenju Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1129

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINA

Proglašavam Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 11. svibnja 2000.

Broj: 01-081-00-1514/2
Zagreb, 16. svibnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r

ZAKON

O ODGOJU I OBRAZOVANJU NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINA

Članak 1.

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj ostvaruju pravo na odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu (u daljnjem tekstu: odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine) u skladu s Ustavom i odredbama ovoga Zakona.

Ovim se Zakonom ne mijenjaju niti ukidaju prava nacionalnih manjina na odgoj i obrazovanje stečena prema ranijim propisima, odnosno na temelju međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska ugovorna strana.

Članak 2.

Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja se u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi te drugoj školskoj ustanovi (u daljnjem tekstu: školska ustanova s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine) kao i drugim oblicima obrazovanja (seminari, ljetne i zimske škole i sl.), na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom.

Na osnivanje i pravni položaj školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine te na upravljanje tom ustanovom primjenjuju se odredbe drugih zakona i propisa samo ako ovim Zakonom nije drugačije uređeno.

Članak 3.

Školska ustanova s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine može se osnovati i za manji broj učenika od broja utvrđenog za početak rada školske ustanove s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu.

Članak 4.

Ako ne postoje uvjeti za osnivanje školske ustanove prema članku 3. ovoga Zakona, odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja se u razrednom odjelu ili obrazovnoj skupini.

Razredni odjel i obrazovna skupina iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se u školskoj ustanovi s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine ili školskoj ustanovi s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu.

Razredni odjel i obrazovna skupina iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se i za manji broj učenika od broja učenika propisanog za ustrojavanje razrednog odjela i obrazovne skupine s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu.

Članak 5.

Naziv školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine i tekst njezina pečata i žiga ispisuju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Članak 6.

Nastavni plan i program odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalne manjine uz opći dio obvezno sadrži dio čiji je sadržaj u vezi s posebnošću nacionalne manjine (materinski jezik, književnost, povijest, zemljopis i kulturno stvaralaštvo nacionalne manjine).

Dio nastavnog plana i programa iz stavka 1. ovoga članka, čiji je sadržaj u vezi s posebnošću nacionalne manjine utvrđuje i donosi Ministarstvo prosvjete i športa po pribavljenom mišljenju udruga nacionalne manjine.

Članak 7.

Upis u školsku ustanovu, razredni odjel ili obrazovnu skupinu na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja se pod istim uvjetima kao i upis u školsku ustanovu s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu, u skladu s odlukom o upisu.

Ako se za upis u školsku ustanovu, razredni odjel ili obrazovnu skupinu prijavi više pristupnika nego što je predviđeno uvjetima natječaja za upis, upravo prvenstva imat će učenici koji su pripadnici nacionalne manjine.

Članak 8.

Učenici školske ustanove, razrednog odjela ili obrazovne skupine s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine uz svoj jezik i pismo obvezno uče hrvatski jezik i latinično pismo prema utvrđenom nastavnom planu i programu.

Članak 9.

Na području na kojem je statutom općine ili grada utvrđena ravnopravna službena uporaba jezika i pisma nacionalne manjine, učenicima školske ustanove s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu omogućit će se učenje jezika i pisma nacionalne manjine.

Članak 10.

Odgojno obrazovni rad u školskoj ustanovi s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine obavljaju nastavnici iz reda nacionalne manjine koji potpuno vladaju jezikom nacionalne manjine, odnosno nastavnici koji nisu iz redova nacionalne manjine, a potpuno vladaju jezikom i pismom nacionalne manjine.

Članak 11.

Pedagoška dokumentacija školske ustanove, razrednog odjela i obrazovne skupine s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine vodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Javne školske isprave školska ustanova iz stavka 1. ovoga članka izdaje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te na jeziku i pismu nacionalne manjine, u skladu sa zakonom.

Članak 12.

Najmanje natpolovična većina članova tijela upravljanja školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine, iz reda je nacionalne manjine.

Pobliže odredbe o sastavu, uvjetima i načinu izbora članova tijela upravljanja školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine utvrđuju se statutom ustanove.

Za ravnatelja školske ustanove iz stavka 1. ovoga članka može biti izabrana osoba iz reda nacionalne manjine, odnosno koja nije iz reda nacionalne manjine ako u potpunosti vlada jezikom i pismom nacionalne manjine.

Članak 13.

Ministarstvo prosvjete i športa dužno je za obavljanje poslova iz svojega djelokruga za školsku ustanovu s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine osigurati potreban broj savjetnika i školskih nadzornika iz reda pojedine nacionalne manjine, odnosno iz reda osoba koje potpuno vladaju jezikom i pismom nacionalne manjine.

Članak 14.

Školovanje nastavnika iz potrebe školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja se na visokim učilištima u skladu sa zakonom ili im se na drugi način omogućuje ovladavanje sadržajem struke na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Članak 15.

Na izdavanje udžbenika na jeziku i pismu nacionalne manjine primjenjuju se opći propisi o udžbenicima.

Školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine mogu koristiti udžbenike iz matične zemlje uz odobrenje Ministarstva prosvjete i športa.

Članak 16.

Sredstva potrebna za redoviti rad javne školske ustanove, razrednog odjela i obrazovne skupine s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine osiguravaju se u državnom proračunu.

Školska ustanova s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine može stjecati sredstva za rad i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Članak 17.

Ministarstvo prosvjete i športa donijet će nastavni plan i program iz članka 6. ovoga Zakona najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

Ministar prosvjete i športa može donijeti propise o načinu primjene odredbi ovoga Zakona o školskim ustanovama s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Članak 19.

Školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine uskladit će svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona najkasnije u roku od tri mjeseca od donošenja akta iz članka 17. ovoga Zakona.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o odgoju i obrazovanju na jezicima narodnosti (»Narodne novine«, br. 25/79.).

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 016-01/00-01/02
Zagreb, 11. svibnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing. v. r.