Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-1198/1999 od 4. svibnja 2000.

NN 52/2000 (23.5.2000.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-1198/1999 od 4. svibnja 2000.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1178

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Vijeću petorice za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu dopredsjednik Suda dr. sc. Petar Klarić, kao predsjednik Vijeća te suci Jurica Malčić, mr. sc. Ivan Matija, Emilija Rajić i Milan Vuković, kao članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi »M.« d.o.o. iz P., zastupanog po direktoru G. Č. iz P., G. Č. iz P. i B. Č. iz A., svi zastupani po punomoćniku I. Ž., odvjetniku iz P., na sjednici Vijeća održanoj 4. svibnja 2000. godine, donio je jednoglasno sljedeću

ODLUKU

1. Ustavna tužba se odbija.

2. Pretpostavke iz članka 59. stavak 4. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske nisu ispunjene.

Obrazloženje

Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnijeli su ustavne tužbe, temeljem članka 59. stavak 4. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99 - nastavno: Ustavni zakon), »M.« d.o.o. iz P., zastupan po direktoru G. Č. iz P., G. Č. iz P. i B. Č. iz A., svi zastupani po punomoćniku I. Ž., odvjetniku iz P.

U ustavnoj tužbi navode da niti nakon tri godine nije odlučeno o žalbi podnositelja ustavne tužbe u predmetu P-880/94, čime se grubo vrijeđaju njihova ustavna prava te da nastupaju i da su nastupile, upravo iz tih razloga, za njih teške i nepopravljive posljedice.

Nadalje, navode da niti nakon više godina nisu dovršeni sudski postupci u predmetima P-878/94 i P-779/97, a koji se vode pred Općinskim sudom u P., čime se grubo i u tim slučajevima vrijeđaju njihova ustavna prava iz članaka 3., 14., 26., 35., 46. i 49. Ustava Republike Hrvatske, te da nastupaju i da su nastupile, upravo iz tih razloga, za njih teške i nepopravljive posljedice.

U smislu članka 65. točke 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske dostavljena je ustavna tužba naznačenim sudovima da se izjasne o njezinim navodima.

Županijski sud u P. dostavio je odgovor županijskog i općinskog suda o navedenim predmetima.

Predmet P-880/94 riješen je u drugostupanjskom postupku 19. studenog 1997. u odnosu na žalbu podnositelja ustavne tužbe kao i žalbe tužene Republike Hrvatske na način da su uvažene žalbe i ukinuta presuda suda prvog stupnja u pobijanom dosuđujućem dijelu u cijelosti, kao i u odluci o parničnom trošku, te u tom dijelu predmet vraćen istom sudu na ponovno suđenje.

Nakon vraćanja na ponovni postupak prvostupanjski sud zakazao je raspravu 16. lipnja 1998. te drugu skoro godinu dana poslije 4. lipnja 1999., koje obje nisu održane zbog nedolaska vještaka.

Predmet nije riješen sve do 29. listopada 1999. kada je u »Narodnim novinama«, broj 112/99 objavljen Zakon o dopunama Zakona o obveznim odnosima u kojem je propisano da se iza članka 184. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 53/91, 73/91, 3/94 i 7/96) dodaju članci 184a. u 184b. koji određuju da se prekidaju postupci koji se vode protiv Republike Hrvatske radi naknade štete koju su uzrokovali pripadnici hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga u vojnoj i redarstvenoj službi ili u svezi s obavljanjem vojne ili redarstvene službe tijekom Domovinskog rata od 17. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996. Postupci će se nastaviti nakon donošenja posebnog zakona kojim će se urediti odgovornost za navedene slučajeve štete.

Po navodima Općinskog suda u P., a temeljem navedenih propisa, u predmetu P-880/94 nastupio je prekid postupka prema odredbi članka 214. stavka 2. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91).

U odnosu na predmet V-P-868/94 Općinski sud u P., je dostavio odgovor i dodatno izvješće od 20. siječnja i 18. travnja 2000., prema kojima je postupak tekao ovako:

Tužba je zaprimljena u Općinskom sudu u P. u studenom 1994. godine. Javno pravobraniteljstvo u P. odgovorilo je na tužbu 13. rujna 1995. te dopunilo odgovor 3. listopada 1995. U listopadu 1995. tužitelj se očitovao na navode odgovora na tužbu. Na ročištu od 8. veljače 1996. godine određeno je knjigovodstveno vještačenje.

Nalaz vještaka dostavljen je sudu 3. srpnja 1996., dok je tužitelj podneskom od 26. rujna iste godine potvrdio primitak nalaza vještaka te ujedno smanjio tužbeni zahtjev na iznos od 1.601.765,00 kn.

Podneskom od 21. studenog 1996. tužitelj je uputio sudu požurnicu, a potom još jednu 10. ožujka 1997.

Dana 23. svibnja 1997. tužitelj je pozvan na plaćanje troškova vještačenja u iznosu od 16.490,00 kn. U međuvremenu, po izvješću vještaka, tužitelj je platio dio računa u iznosu od 7.200,00 kn. Dana 3. travnja 1998. sud je donio rješenje kojim je naložio tužitelju isplatu od 9.290,00 kn vještaku za izvršeno vještačenje. Prema obavijesti vještaka od 4. svibnja 1999. tužitelj niti do tada nije platio dužan iznos za nalaz vještaka, što znači niti nakon dvije godine od naložene isplate ovu nije u potpunosti izvršio.

Podneskom od 25. rujna 1998. ponovno je požureno dovršenje predmeta.

Zadnje ročište u ovom predmetu održano je 7. svibnja 1999. na kojem je doneseno rješenje da će se od Porezne uprave u P. pribaviti podaci o ostvarenoj dobiti tužitelja za 1993. i 1994. godinu te o prihodima za siječanj, veljaču, ožujak, travanj i svibanj 1994. nakon čega će knjigovodstveni vještak sačiniti dopunu nalaza i mišljenja. Nakon više požurivanja od strane suda, od Porezne uprave u P. dobiveni su podaci u siječnju 2000. godine. Dana 10. travnja 2000. knjigovodstvenom vještaku upućen je dopis radi provedbe dopune vještačenja zajedno s pribavljenim podacima od Porezne uprave. Sudac navodi da će glavnu raspravu zakazati po primitku nalaza vještaka.

U odnosu na predmet P-779/97 Općinski sud je izvijestio da je tužitelj dana 15. listopada 1999. pozvan na plaćanje pristojbe na tužbu u iznosu od 10.000,00 kn, te da do slanja izvješća tu pristojbu nije platio, a što je zakonska zapreka postupanju suda.

Ustavna tužba nije osnovana.

Odredba članka 59. Ustavnog zakona propisuje da Ustavni sud iznimno može pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i prije nego li je iscrpljen pravni put ako tvrdi da je potpuno razvidno da se pobijanim aktom, odnosno nedonošenjem akta u razumnom roku grubo vrijeđaju ustavna prava ili slobode i da bi nepokretanjem postupka za podnositelja tužbe mogle nastupiti teške i nepopravljive posljedice.

Iz uvida u priloge uz ustavnu tužbu kao i odgovora Općinskog suda u Požegi, razvidno je, u odnosu na predmet P-880/94, da su u vođenju postupka bile znatne praznine, nastale bez krivnje podnositelja ustavne tužbe, te da se bezuspješno saslušavanje vještaka u predmetu proteže na dugi vremenski period u kojem sudac zakazuje ročišta s razmakom od godine dana, a da ne izvede dokaz saslušanjem vještaka.

Međutim, u međuvremenu donošenje navedene odredbe Zakona o dopuni Zakona o obveznim odnosima onemogućuje daljnje vođenje postupka po sili zakona, te se on ne može nastaviti dokle god je na snazi naznačena zakonska odredba o prekidu postupka, pa stoga Ustavni sud utvrđuje ustavnu tužbu u odnosu na ovaj predmet neosnovanom.

U odnosu na predmet P-878/94 Sud je utvrdio da je dugotrajnom vođenju postupka pridonio i sam tužitelj, kako je gore navedeno, kao i druge okolnosti neovisne o angažmanu suca (traženja podataka od Porezne uprave, dovršenje dopune nalaza vještaka). Stoga, po ocjeni Suda u ovom slučaju nema pretpostavki za pokretanje postupka po ustavnoj tužbi prema članku 59. stavak 4. Ustavnog zakona, jer se ne može smatrati, pod iznijetim okolnostima, da akt - u ovom slučaju presuda - nije donesen u razumnom roku, što je jedna od predviđenih pretpostavki pokretanja postupka po ustavnoj tužbi prije dovršenja dopuštenog pravnog puta.

U odnosu na predmet P-779/97 Sud je, pozivom na odredbu iz članka 9. Zakona o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, broj 74/95) osnovano odbio postupati dok tužitelj ne plati odgovarajuću pristojbu, a koju je prema članku 4. istog Zakona bio dužan platiti u trenutku predaje tužbe sudu. Istina, Sud je bio dužan, prema odredbi članka 39. stavka 4. istog Zakona, pozvati podnositelja podneska pisanom opomenom, da u roku od 8 dana od dana dostave opomene plati pristojbu, što je učinjeno tek 15. listopada 1999. godine.

Zaključno se ističe da u postupcima u sva tri predmeta, u vrijeme podnošenja ustavne tužbe, nije ispunjena pretpostavka o nedonošenju sudske odluke u razumnom roku, pa sljedstveno tome, ni da se time grubo vrijeđaju ustavna prava podnositelja koja navodi u svojoj ustavnoj tužbi. Naime, Sud je pri ocjeni razumnosti roka uzeo u obzir trajanje postupka, činjeničnu i pravnu složenost spora, opterećenost sudova, ponašanje sudionika u postupku, kao i činjenicu da je jedan od njih prekinut (P-880/94) intervencijom zakonodavca i utvrdio da se trajanje postupka od gotovo pet godina (u predmetima P-880/94 i P-878/94) ne može u cijelosti pripisati nedovoljnoj ažurnosti suda. Nedvojbeno je, da je i tužitelj sa svoje strane, navlastito nepravodobnim i neurednim podmiriteljem troškova vještačenja odnosno neplaćanjem sudskih pristojbi, dobrim dijelom pridonio tolikom trajanju postupaka.

Iz navedenih razloga Sud je, pozivom na odredbu iz članka 71. Ustavnog zakona, odlučio kao u izreci.

Broj: U-III-1198/1999
Zagreb, 4. svibnja 2000.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
dr. sc. Petar Klarić, v. r.