Odluka o korištenju zrakoplova u vlasništvu Republike Hrvatske, tipa Challenger CL-604, reg. oznake 9A-CRO

NN 55/2000 (1.6.2000.), Odluka o korištenju zrakoplova u vlasništvu Republike Hrvatske, tipa Challenger CL-604, reg. oznake 9A-CRO

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1220

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. svibnja 2000. godine donijela sljedeću

ODLUKU

O KORIŠTENJU ZRAKOPLOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, TIPA CHALLENGER CL-604, REG. OZNAKE 9A-CRO

I.

Vlada Repubilke Hrvatske, kao nositelj vlasničke ovlasti u ime Republike Hrvatske, utvrđuje da će se zrakoplov u vlasništvu Republike Hrvatske, tipa Challenger CL-604, reg. oznake 9A-CRO, proizveden 1996. godine, koristiti za službene potrebe Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskoga državnog sabora i Vlade Repubilke Hrvatske.

Zrakoplov će se koristiti na temelju kriterija koje će Vlada Republike Hrvatske utvrditi posebnim aktom.

II.

U vremenu kada se neće koristiti u svrhe utvrđene točkom I. ove Odluke, predmetni zrakoplov će se koristiti u komercijalne svrhe, na temelju kriterija koje će Vlada Republike Hrvatske utvrditi posebnim aktom, na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se »Narodnim novinama«.

Klasa: 343-01/00-01/01
Urbroj: 5030109-00-5
Vukovar, 29. svibnja 2000.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.