Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske na unutarnjim plovnim putevima

NN 56/2000 (6.6.2000.), Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske na unutarnjim plovnim putevima

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

1239

Na temelju članka 106. stavak 3. i članka 237. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine«, br. 19/98.) ministar pomorstva prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O ISTICANJU I VIJANJU ZASTAVE TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE I ISTICANJU ZNAKOVA NA BRODOVIMA TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE NA UNUTARNJIM PLOVNIM PUTOVIMA

Članak 1.

U smislu ovoga Pravilnika, trgovačku mornaricu unutarnje plovidbe Republike Hrvatske čine svi brodovi upisani u Upisnike brodova unutarnje plovidbe Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Zastava trgovačke mornarice unutarnje plovidbe Republike Hrvatske (u nastavku teksta: zastava) istovjetna je sa zastavom Republike Hrvatske i ističe se na svim brodovima trgovačke mornarice unutarnje plovidbe Republike Hrvatske, koji imaju ukrcane članove posade (u nastavku teksta: brodovi).

(2) Zastava iz stavka 1. ovoga članka, osim na brodovima koji plove s jedrima, ističe se na krmenom zastavnom stijegu, a ako to nije moguće - na zastavnom sošnjaku odnosno sošnjaku. Ako brod ne može viti zastavu na krmenom zastavnom stijegu ili zastavnom sošnjaku odnosno sošnjaku, a ima više jarbola, zastava se ističe na krmenom jarbolu, a ako ima samo jedan jarbol, na njemu.

(3) Brodovima koji plove s razapetim jedrima, koji nemaju krmenoga zastavnog stijega, zastava se ističe na sošnjaku krmenog jedra odnosno, ako brod ima samo jedan jarbol, na sošnjaku glavnog jedra. Brodovima s jedrima bez sošnjaka, koji imaju jedan jarbol, zastava se ističe na vanjskom porubniku krmenog odnosno glavnog jedra. Brodovi koji ne mogu na taj način viti zastavu viju je na vrhu jarbola na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka.

(4) Zastavu treba podignuti uvijek tako da gornji rub zastave doseže do vrha zastavnog stijega, sošnjaka ili jarbola, odnosno do visine jedra koja bi odgovarala vrhu sošnjaka ako ga brod ima.

(5) Ako se zastava vije na vrhu jarbola, ne smije se viti neka druga zastava ili isticati neki drugi znak na sošnjaku i krmenom zastavnom stijegu, a ako se zastava vije na sošnjaku, druga zastava ili znak ne smije se viti odnosno isticati na krmenom zastavnom stijegu.

Članak 3.

(1) Zastava može biti ovih veličina:

1. 2,5 x 3,75 metara

2. 1,40 x 2,10 metara

3. 0,80 x 1,20 metara

4. 0,50 x 0,75 metara

(2) Veličina zastave treba odgovarati veličini broda.

Članak 4.

Brodovi unutarnje plovidbe moraju stalno viti zastavu trgovačke mornarice Republike Hrvatske od izlaska do zalaska sunca.

Članak 5.

(1) Brodovi i čamci tijela nadležnih za sigurnost unutarnje plovidbe moraju imati znak za raspoznavanje na obje strane pramca ili na nadogradnji.

(2) Znak za raspoznavanje iz stavka 1. ovoga članka ima oblik romba, bijele je boje i ima plave rubove. U sredini romba nalazi se broj broda ispisan crnom bojom. Vodoravna dijagonala romba iznosi 0,80 metara, a okomita dijagonala - 0,65 metara. Širina rubova romba iznosi 0,10 metara, a visina broja u rombu - 0,20 metara. Dimenzije znaka mogu se, ovisno o veličini broda, razmjerno povećati ili smanjiti.

(3) Brodovi iz stavka 1. ovoga članka viju i jedan plamenac bijele boje, oblika istokračnog trokuta, čije su strane duge 1 metar, a osnovica 0,50 metara. S obje strane u sredini plamenca nalazi se znak za raspoznavanje propisan u stavku 2. ovoga članka.

(4) Brodovi iz stavka 1. ovoga članka moraju pri obavljanju službe i danju i noću imati istaknuto jedno treperavo svjetlo plave boje vidljivo sa svih strana horizonta.

Članak 6.

(1) Brodovi mogu viti i poseban znak tvrtke vlasnika odnosno unajmitelja koji odobrava Ministarstvo nadležno za plovidbu unutarnjim vodama. Zahtjev se podnosi putem nadležne kapetanije prema sjedištu tvrtke.

(2) Znak iz stavka 1. ovoga članka ističe se na velikom jarbolu (katarci).

Članak 7.

Znakovi Međunarodnoga signalnog kodeksa ističu se na signalnom jarbolu iznad zapovjedničkog mosta, na križu pramčanog jarbola ili na drugome vidljivu mjestu.

Članak 8.

Pri susretu s brodom Hrvatske ratne mornarice brod trgovačke mornarice Republike Hrvatske pozdravit će ga jednokratnim polaganim spuštanjem zastave na jednu trećinu visine zastavnog stijega ili sošnjaka odnosno jarbola ili jedra.

Članak 9.

(1) Ako se na brodu nalazi predsjednik Republike Hrvatske, istaknut će se na prednjem jarbolu zastava predsjednika Republike Hrvatske.

(2) Ako brod nema prednjeg jarbola, zastava predsjednika Republike Hrvatske istaknut će se na signalnom ili drugom jarbolu.

(3) Ako se na brodu nalazi poglavar strane države ili kao počasni gost predsjednika Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske, predsjednik ili član vlade strane države, ili specijalni izaslanik poglavara strane države, istaknut će se, po njegovu odobrenju, na prednjem jarbolu državna zastava te države odnosno standard stranog predstavnika.

(4) Ako se predsjednik Republike Hrvatske prevozi čamcem na brod ili obratno, na krmi čamca istaknut će se zastava trgovačke mornarice Republike Hrvatske, a na pramcu zastava predsjednika Republike.

(5) Ako se strani predstavnici iz stavka 2. ovoga članka prevoze čamcem na brod ili obratno, na krmi čamca istaknut će se zastava trgovačke mornarice Republike Hrvatske, a na pramcu državna zastava te strane države ili standard predstavnika strane države.

Članak 10.

(1) U svečanim prigodama brodovi ističu mali odnosno veliki nakit.

(2) Mali se nakit sastoji u tome što se, osim zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske istaknute na krmi, ističe i:

1. na krmenom jarbolu - posebni znak iz članka 6. ovoga Pravilnika, a ako ovoga znaka nema zastava trgovačke mornarice Republike Hrvatske,

2. na pramčanom jarbolu zastava trgovačke mornarice Republike Hrvatske, a ako se nakit ističe u počast strane države ili stranih državljana, na tom se mjestu ističe zastava te države ili države čiji je državljanin osoba kojoj se iskazuje počast,

3. na pramčanom stijegu može se istaknuti zastava ili grb grada odnosno općine koja je luka upisa odnosno grada, opoćine, regije ili županije čije ime brod nosi.

(3) Veliki nakit sastoji se u tome što se uz mali nakit ističu i znakovi Međunarodnoga signalnog kodeksa.

(4) Brodovi koji nemaju dovoljno jarbola i stjegova za isticanje nakita istaknut će na propisanom mjestu zastavu trgovačke mornarice Republike Hrvatske, a na drugim prikladnim mjestima znakove propisane ovim člankom ako ih imaju.

Članak 11.

(1) Za vrijeme plovidbe brodovi ističu mali, a u lukama odnosno pristaništima veliki nakit.

(2) Brodovi koji po važećim propisima ne moraju imati znakove Međunarodnoga signalnog kodeksa ističu i u lukama odnosno pristaništima mali nakit.

Članak 12.

(1) Brodovi moraju istaknuti nakit u dane blagdana Republike Hrvatske i kad to naredi tijelo nadležno za sigurnost plovidbe, a u stranim vodama kad to naredi diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske.

(2) Na zahtjev zapovjednika pojedinih brodova tijela iz stavka 1. ovoga članka mogu odobriti isticanje nakita i u drugim svečanim prigodama.

Članak 13.

Zastava se na brodu spušta na pola stijega ili sošnjaka odnosno jarbola ili jedra:

1. u dane žalosti,

2. u slučaju smrti na brodu do trenutka iskrcavanja umrlog na kopno,

3. u slučaju prijevoza umrle osobe - za vrijeme trajanja njezina ukrcavanja na brod i iskrcavanja s broda.

Članak 14.

Ako inozemno lučko, odnosno pristanišno tijelo pozove zapovjednika broda da istakne nakit ili spusti zastavu na pola stijega zapovjednik će, ako je to moguće, tražiti najkraćim putem uputstvo od najbližega diplomatskog predstavništva Republike Hrvatske i prema njemu postupati.

Članak 15.

Ako brodovi u domaćim lukama odnosno pristaništima istaknu nakit odnosno spuste zastavu na pola stijega, tijelo nadležno za sigurnost plovidbe obavijestit će zapovjednike stranih brodova, koji se nalaze u luci odnosno pristaništu o naravi proslave ili žalosti i zamoliti ih da i oni postupe kao i domaći brodovi.

Članak 16.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj unutarnje plovidbe zapovjednik broda ili osoba koja ga zamjenjuje:

1. ako brod ne vije zastavu trgovačke mornarice Republike Hrvatske od izlaska do zalaska sunca (članak 4.),

2. ako brod pri susretu s brodom Hrvatske ratne mornarice ne pozdravi na propisani način (članak 8.),

3. ako na zahtjev inozemnog lučkog odnosno pristanišnog tijela da se na brodu spusti na pola stijega zastava trgovačke mornarice Republike Hrvatske ne zatraži uputstvo od nadležnog tijela ili postupi suprotno dobivenom uputstvu (članak 14.).

Članak 17.

Novčanom kaznom od 800,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj unutarnje plovidbe zapovjednika broda ili osoba koja ga zamjenjuje:

1. ako na brodu ne bude istaknuta zastava trgovačke mornarice Republike Hrvatske na mjestu i na način propisan člankom 1. ovoga Pravilnika,

2. ako na brodu zastava trgovačke mornarice Republike Hrvatske u slučajevima iz članka 13. ovoga Pravilnika nije spuštena na pola stijega ili sošnjaka odnosno jarbola ili jedra.

Članak 18.

Novčanom kaznom od 300,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj unutarnje plovidbe:

1. zapovjednik broda ili osoba koja ga zamjenjuje:

a) ako veličina zastave ne odgovara veličini broda (članak 3. stavak 2),

b) ako se na brodu znakovi Međunarodnog signalnog kodeksa ne ističu na određenom mjestu (članak 7),

c) ako se na brodu ne istakne mali, odnosno veliki nakit u određenim prigodama i na propisani način (članak 11. 12. i 13),

d) ako na zahtjev inozemnog lučkog odnosno pristanišnog tijela da se na brodu istakne nakit ne zatraži uputstvo od nadležnog tijela ili postupi suprotno dobivenom uputstvu (članak 15).

2. zapovjednik broda ili osoba koja ga zamjenjuje, ako brod tijela nadležnog za sigurnost unutarnje plovidbe nema znak za raspoznavanje, ili ne vije propisani plamenac ili nema propisano svjetlo (članak 5).

Članak 19.

Likovni prikaz plamenca i znaka za raspoznavanje brodova i čamaca tijela nadležnih za sigurnost unutarnje plovidbe prilog su ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio (Prilog 1).

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 16/92.).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/19
Urbroj: 530-01-00-1
Zagreb, 22. svibnja 2000.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.

PRILOG 1

Znak za raspoznavanje


Plamenac