Pravilnik o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenoga novorođenoga djeteta, primitku izjave posljednje volje i postupku s imovinom umrlih osoba na brodu

NN 56/2000 (6.6.2000.), Pravilnik o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenoga novorođenoga djeteta, primitku izjave posljednje volje i postupku s imovinom umrlih osoba na brodu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

1240

Na temelju članka 96. stavka 7. i članka 237. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine«, br. 19/98), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU U SLUČAJU ROĐENJA ILI SMRTI, NALASKA NAPUŠTENOGA NOVOROĐENOGA DJETETA, PRIMITKU IZJAVE POSLJEDNJE VOLJE I POSTUPKU S IMOVINOM UMRLIH OSOBA NA BRODU

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje postupak u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenoga novorođenoga djeteta, primitku izjave posljednje volje i čuvanja oporuke, te postupak s imovinom umrlih osoba na brodu ili drugom plovilu trgovačke mornarice Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: brod).

Članak 2.

(1) Rođenje, smrt, nalazak napuštenoga novorođenoga djeteta i popis imovine umrlih osoba na brodu, unose se u zapisnik koji potpisuje zapovjednik broda, odnosno osoba koja ga zamjenjuje, osoba koja je prijavila neku od ovih činjenica, dvije punoljetne osobe kojima je činjenica poznata, a u slučaju rođenja ili smrti, i rođaci rođene, odnosno umrle osobe, ako se nalaze na brodu.

(2) Obrasci zapisnika iz stavka 1. ovoga članka prilog su ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

(1) Rođenje, smrt ili nalazak napuštenoga novorođenoga djeteta dužni su prijaviti rođaci i druge osobe koje se nalaze na brodu i to:

1. rođenje djeteta - otac ako nije spriječen, liječnik, članovi posade broda ili majka čim je u mogućnosti prijaviti;

2. smrt - članovi obitelji umrlog ako nisu spriječeni, liječnik koji je utvrdio smrt, članovi posade broda i druge osobe koje se nalaze na brodu;

3. nalazak napuštenoga novorođenoga djeteta - osoba koja je našla napušteno novorođeno dijete.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora se podnijeti zapovjedniku broda najkasnije u roku od 24 sata od rođenja, odnosno nalaska napuštenoga novorođenoga djeteta. Ako putovanje brodom traje kraće od 24 sata, prijava se mora podnijeti prije završetka putovanja.

Članak 4.

(1) Zapisnik o rođenju, smrti i nalasku napuštenoga novorođenoga djeteta sadrži ime broda, luku upisa broda, poziciju broda u vrijeme rođenja djeteta, smrti osobe ili nalaska napuštenoga novorođenoga djeteta, luku u koju će brod uploviti, podatke o osobi koja je podnijela prijavu i o osobama koje su bile nazočne sastavljanju zapisnika (prebivalište, broj osobne isprave i dr.).

(2) U dodatku zapisnika o smrti unosi se naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i adresa fizičke osobe kojoj je mrtvo tijelo predano zbog pokopa, a u dodatak zapisnika o nalasku napuštenoga novorođenoga djeteta, naziv i sjedište pravne osobe ili ime i adresu fizičke osobe kojoj je dijete predano na zbrinjavanje.

(3) Dodatak zapisnika ovjerovljuje zapovjednik broda.

Članak 5.

(1) Zapisnik o popisu imovine umrle osobe sadrži ime broda, luku upisa broda, poziciju broda u vrijeme nalaska imovine umrle osobe, osobne podatke prijavitelja i osobne podatke osoba koje su bile nazočne sastavljanju zapisnika, ime i prezime umrloga, dan, mjesec, godinu i sat smrti, popis nađenih osobnih stvari i predmeta umrle osobe.

(2) U zapisnik o popisu imovine umrloga na brodu unose se i podaci o osobi koja je preuzela imovinu na čuvanje, odnosno korištenje.

Članak 6.

(1) Imovina umrloga ili dio te imovine, može se predati na čuvanje ili korištenje rođacima umrloga koji se nalaze na brodu s umrlim ako je to prijeko potrebno za njihov završetak putovanja.

(2) Zapovjednik broda osigurava imovinu umrloga na brodu i predaje je, uz potvrdu, kapetaniji u luci pristajanja broda.

Članak 7.

(1) Zapisnik o rođenju i zapisnik o nalasku napuštenoga novorođenoga djeteta sastavlja se u dva primjerka.

(2) Zapisnik o smrti i zapisnik o popisu imovine umrloga na brodu sastavlja se u četiri primjerka.

(3) Činjenice utvrđene zapisnicima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, zapovjednik broda unosi u brodski dnevnik. Sve primjerke zapisnika dostavlja kapetaniji čim uplovi u domaću luku, a ako se brod nalazi u inozemstvu, zapisnike predaje najbližem diplomatskom, odnosno konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ako se na brodu nalazi bračni drug ili djeca umrloga, zapovjednik broda im predaje po jedan primjerak zapisnika o smrti i zapisnika o popisu imovine umrloga.

Članak 8.

Ako osoba koja se nalazi na brodu želi dati izjavu posljednje volje, odnosno sastaviti oporuku, zapovjednik broda primit će takvu izjavu, odnosno sastavit će oporuku, u skladu s propisima o nasljeđivanju.

Članak 9.

Ako osoba koja se nalazi na brodu želi predati na čuvanje oporuku, zapovjednik broda dužan je oporuku primiti na čuvanje i o tome izdati potvrdu.

Članak 10.

Oporuku sastavljenu na brodu i oporuku predanu na čuvanje, zapovjednik broda stavlja u posebno zapečaćenu omotnicu.

Članak 11.

(1) Ako oporučitelj zatraži da mu se prije završetka putovanja vrati oporuka predana na čuvanje, zapovjednik broda vratit će mu oporuku. Prilikom preuzimanja oporuke, oporučitelj potpisuje potvrdu o primitku oporuke.

(2) Ako oporučitelj umre za vrijeme putovanja ili mu bilo iz kojega razloga ne bude vraćena oporuka, nakon završetka putovanja brodom, zapovjednik broda predat će oporuku kapetaniji u prvoj domaćoj luci u koju brod uplovi, a u inozemstvu najbližem diplomatskom, odnosno konzularnom predstaništvu Republike Hrvatske.

Članak 12.

(1) O primitku izjave posljednje volje, sastavljanju oporuke, primitku na čuvanje i vraćanju oporuke, zapovjednik broda je dužan sastaviti bilješku koju unosi u brodski dnevnik.

(2) U bilješci iz stavka 1. ovoga članka mora se navesti način na koji je utvrđen identitet izjavitelja posljednje volje, odnosno oporučitelja.

Članak 13.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se zapovjednik broda koji ne osigura imovinu umrlog na brodu i ne preda ju lučkoj kapetaniji u luci pristajanja broda u skladu s člankom 6. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se rođaci i druge osobe koje se nalaze na brodu, ako ne postupe u skladu s člankom 3. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalasku napuštenoga djeteta, prijemu izjave posljednje volje i postupku s imovinom umrlih osoba na brodu (»Narodne novine«, br. 41/80) u dijelu koji se odnosi na plovidbu unutarnjim vodama.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-02/17
Urbroj: 530-01-00-1
Zagreb, 22. svibnja 2000.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.

PRILOG 1


            ZAPISNIK
        o rođenju djeteta na brodu

Sastavljen dana __________ godine, na brodu __________ luka upisa 

broda __________, u nazočnosti zapovjednika broda ______________, 

prijavitelja rođenja

________________________________________________________________
(ime i prezime, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

i osoba:

1) _____________________________________________________________
  (ime i prezime, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

2) _____________________________________________________________

U tijeku plovidbe broda rodilo se dijete čije se rođenje utvrđuje na 
temelju sljedećih podataka:

1) podaci o rođenju

Ime i prezime ______________________________, spol ____________

dan, mjesec, godina i sat rođenja ________, pozicija broda u 

vrijeme rođenja, na rijeci ________________ rkm ___________ kod 

mjesta ________, prva luka u koju će brod uploviti ____________

2) podaci o roditeljima

(1) otac

Ime i prezime: _________________ državljanstvo ________________

osobna isprava broj: _________________________ mjesto završetka 

putovanja _______________________________ prebivalište i adresa 

stanovanja ____________________________________________________
(2) majka

Ime i prezime: _________________ državljanstvo ________________

osobna isprava broj: _________________________ mjesto završetka 

putovanja _______________________________ prebivalište i adresa 

stanovanja ____________________________________________________

3) priznavanje i utvrđivanje očinstva

kao otac djeteta rođenog izvan braka prijavio se ______________

_______________________________________________________________
(ime i prezime, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

priznao je dijete za svoje, te je ovo priznanje, na njegov zahtjev, 

unijeto u zapisnik. S ovim priznanjem se - nije se - suglasila 

majka djeteta. Roditelji su se sporazumjeli da dijete rođeno izvan 

braka ima ime i prezime ____________________.

Ovaj zapisnik sastavljen je u dva istovjetna primjerka.
    
    Prijavitelj   Zapovjednik   Nazočne
     rođenja:     broda:    osobe:
    ___________   ____________  1. __________
                    
                    2. __________PRILOG 2

                ZAPISNIK
         o nalasku napuštenoga novorođenoga
              djeteta na brodu


Sastavljen dana _______________ godine, na brodu _______________ 

luka upisa broda ____________________, u nazočnosti zapovjednika 

broda ____________, prijavitelja nalaska novorođenoga djeteta __

________________________________________________________________
(ime i prezime, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

i nazočnih osoba:

1) ____________________________________________________________
 (ime i prezime, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

2) ____________________________________________________________

U tijeku plovidbe broda nađeno je napušteno novorođeno dijete, čiji se 
podaci utvrđuju ovim zapisnikom.

Dan, mjesec, godina i sat nalaska napuštenoga novorođenoga dje-

teta ____________, mjesto nalaska na brodu __________, pozicija 

broda u vrijeme nalaska napuštenoga novorođenoga djeteta, na 

rijeci _________ rkm _________ kod mjesta ____________________.

Dijete je nađeno pod sljedećim okolnostima - izjava prijavitelja:

_______________________________________________________________

Vjerojatna starost djeteta: __________________, spol __________

Opis odjeće i predmeta nađenih kod djeteta ____________________

_______________________________________________________________

Ostali utvrđeni podaci ________________________________________

Ovaj zapisnik sastavljen je u dva istovjetna primjerka
    
        Prijavitelj:  Zapovjednik     Nazočne
                 broda:       osobe:
        _____________  _____________  1. _____________
            
                        2. _____________
            DODATAK ZAPISNIKA

        _____________________________________

    o nalasku napuštenoga novorođenoga djeteta na brodu

Napušteno novorođeno dijete nađeno na brodu ___________________

_______________________________________________________________
        (dan, mjesec, godina i sat nalaska)

predano je ____________________________________________________

_______________________________________________________________
(ustanovi za skrb o djeci - naziv i sjedište odnosno osobi - ime i prezime, državljanstvo, 
   prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave osobe kojoj je dijete predano)

dana ________________, s odjećom i predmetima _________________

_______________________________________________________________

Mjesto i datum: _____________ Zapovjednik broda:_______________PRILOG 3


              ZAPISNIK
            o smrti na brodu


Sastavljen dana ______________________________ godine, na bro-

du __________________ luka upisa broda ______________________, 

u nazočnosti zapovjednika broda ________________, prijavitelja 

smrtnog slučaja ______________________________________________
                      (ime i prezime, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja 
                                  i broj osobne isprave)
i osoba:

1) ___________________________________________________________
(ime i prezime, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

2) ___________________________________________________________

U tijeku plovidbe broda dogodio se smrtni slučaj koji se utvrđuje 
na temelju sljedećih podataka:

Ime i prezime umrloga (za udate i djevojačko prezime) ________

______________________________________________________________
       (za nepoznatoga umrloga navesti "nepoznato mrtvo tijelo")

Dan, mjesec, godina i sat smrti ____________________, pozicija 

broda u trenutku smrti, na rijeci ________________ rkm _______

___________ kod mjesta ______________, prva luka u koju će brod 
uploviti

Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja umrloga _________________

______________________________________________________________
           (prebivalište i adresa stanovanja umrloga)

Državljanstvo umrlog _____________, bračno stanje ____________

Ime i djevojačko prezime bračnoga druga ______________________

Ime i prezime oca i majke umrloga ____________________________

Vjerojatni uzrok smrti _______________________________________

Smrt je utvrdio ______________________________________________
            (ime i prezime i broj osobne isprave)

Ovaj zapisnik sastavljen je u četiri istovjetna primjerka

    
        Prijavitelj:  Zapovjednik   Nazočne
         broda:     osobe:
        _____________  _____________ 1. _____________
            
                        2. _____________


        

             DODATAK ZAPISNIKA
        ____________________________________

                          o smrti na brodu

Mrtvo tijelo __________________________________________________
              (ime i prezime umrloga)
umrloga _______________________________________________________
           (dan, mjesec, godina i sat smrti)
predano je _______________________________________ zbog pogreba
       (dan, mjesec, godina i sat predaje)

_______________________________________________________________
(naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime, prebivalište, adresa stanovanja 
                i broj osobne isprave osobe kojoj je mrtvo tijelo predano)

Mjesto i datum: ___________ Zapovjednik broda: ___________
PRILOG 4


                ZAPISNIK
           o popisu imovine umrloga na brodu
           (prilog zapisnika o smrti na brodu)

Sastavljen dana _______________________________ godine, na brodu 

_____________ luka upisa broda ______________________________, u 

nazočnosti zapovjednika broda ______________, i članova obitelji 

odnosno rođaka umrloga _________________________________________

________________________________________________________________
(ime i prezime, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)
i osoba:

1) _____________________________________________________________
(ime i prezime, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

2) _____________________________________________________________

Nakon utvrđivanja smrti ________________________________________
               (ime i prezime umrloga)

umrloga dana ____________________ godine, pristupljeno je popisu 

imovine umrloga. Na brodu je nađena sljedeća imovina umrloga 

(osobne isprave, novac, vrijednosni papiri, nakit, odijelo, obuća i 
drugi predmeti):

1) ____________________________________________________________

2) ____________________________________________________________

3) ____________________________________________________________

4) ____________________________________________________________

5)____________________________________________________________

6) ____________________________________________________________

7) ____________________________________________________________

Imovina umrloga navedena pod brojem __________________________, 

upakirana je i zapečaćena.       (redni broj i količina)

Imovina, odnosno dio imovine umrloga, navedena pod rednim 

brojem _______________, predana je bračnom drugu, odnosno djeci 

umrloga ______________________________________________________
     (ime i prezime, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

Imovina, odnosno dio imovine umrloga, navedena pod rednim 

brojem ___________, predana je na osobno zajedničko korištenje 

rođacima koji su putovali zajedno s umrlim: __________________

______________________________________________________________
   (ime i prezime, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

Iz zatečenoga novčanog iznosa umrloga, predano je:

1) __________________________________________________________
   (ime i prezime, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

___________ kuna, odnosno strane valute (slovima: __________)

2) __________________________________________________________
     (ime i prezime, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

___________ kuna, odnosno strane valute (slovima: __________)

Zaključeno rednim brojem _____________________.

Ovaj zapisnik sastavljen je u četiri istovjetna primjerka.

Nazočne osobe: 

   Zapovjednik broda:      Članovi obitelji i rođaci:
  ___________________    1. ___________________ 1. ___________________
                2. ___________________ 2. ___________________