Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi

NN 57/2000 (9.6.2000.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1260

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 1. lipnja 2000.

Broj: 01-081-00-1854/2
Zagreb, 5. lipnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVI

Članak 1.

U Zakonu o obnovi (»Narodne novine«, br. 24/96., 54/96. i 87/96.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom uređuje obnova uništenih ili oštećenih materijalnih dobara u Republici Hrvatskoj koja su bila izložena razornim djelovanjima i posljedicama tih djelovanja od početka velikosrpske agresije, pa tijekom Domovinskog rata, do završetka mirne reintegracije.«

Članak 2.

Članak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na obnovu pod uvjetima iz ovoga Zakona imaju vlasnici, odnosno suvlasnici u ratu uništenih ili oštećenih stambenih zgrada te zaštićeni najmoprimci u stanovima u tim zgradama kao i vlasnici drugih uništenih ili oštećenih materijalnih dobara, koji su državljani Republike Hrvatske te osobe koje su 1991. godine imale prebivalište u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: korisnici prava na obnovu).«

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: »na području iz članka 2. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »na način opisan člankom 1. ovoga Zakona«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ako postoji uništenje ili oštećenje dobra nastalo prema odredbi članka 1. ovoga Zakona,«.

Točka 5. briše se.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Pravo na obnovu iz ovoga Zakona ne može ostvariti osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo opisano člankom 3. stavkom 1. Zakona o općem oprostu (»Narodne novine«, br. 80/96.).

(3) Za osobu protiv koje je podignuta pravomoćna optužnica za kazneno djelo opisano člankom 3. stavkom 1. Zakona o općem oprostu (»Narodne novine«, br. 80/96.) ostvarivanje prava iz ovoga Zakona odgađa se do pravomoćnosti sudske odluke kojom se dovršava kazneni postupak.

(4) Ograničenje iz stavka 2. i 3. ovoga članka glede prava iz ovoga zakona ne odnose se na članove obitelji osoba iz stavka 2. i 3. ovoga članka.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 5. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1., 2., 3. i 4.«, a riječi: »do dana stupanja na snagu ovoga Zakona« i riječi: »u ratu neoštećenu« brišu se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Članak 5.

Članak 6. briše se.

Članak 6.

Članak 7. briše se.

Članak 7.

U članku 8. riječi: »Ministarstvom razvitka i obnove« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvom za javne radove, obnovu i graditeljstvo«.

Članak 8.

U članku 11. riječi: »u ratu uništenih ili oštećenih stambenih zgrada na područjima obnove« zamjenjuju se riječima: »uništenih ili oštećenih stambenih zgrada prema odredbi članka 1. ovoga Zakona«.

Članak 9.

U članku 12. stavcima 2. i 3. riječi: »Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja«.

Članak 10.

U članku 13. stavku 1. riječi: »nositelji stanarskog prava na« zamjenjuju se riječima: »zaštićeni najmoprimci u«.

Članak 11.

U članku 14. stavak 2. briše se.

Članak 12.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Potpora za opremanje odobrava se korisnicima prava na obnovu prema pravilniku koji će donijeti Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.«

Članak 13.

U članku 16. stavku 2. točki 8. riječi: »ratom neoštećenu« brišu se.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Županijski ured nadležan za poslove obnove dužan je po službenoj dužnosti pribaviti dokaz da podnositelj zahtjeva nije pravomoćno osuđen ili da protiv njega nije podignuta pravomoćna optužnica za kazneno djelo opisano člankom 3. stavkom 1. Zakona o općem oprostu (»Narodne novine«, br. 80/96.).«

Članak 14.

U članku 17. stavku 2. točki 3. umjesto zareza stavlja se veznik: »i«, u točki 4. umjesto veznika: »i« stavlja se točka, a točka 5. briše se.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako postoji prethodno pitanje o čijem rješenju ovisi rješavanje o pravu na obnovu, nadležni organ dužan je zaprimiti zahtjev. Prvostupanjsko rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se nakon pravomoćne odluke upravnog ili sudskog tijela pred kojim se vodi postupak o prethodnom pitanju.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 15.

Članak 18. briše se.

Članak 16.

Članak 19. briše se.

Članak 17.

U članku 22. stavku 1. iza riječi: »proračuna« stavlja se točka, a riječi: »prema redu prvenstva iz članka 6. ovoga Zakona.« brišu se.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 18.

U članku 23. stavku 1. iza riječi: »korištenje« stavlja se točka, a riječi: »u prvom razdoblju obnove, najkasnije do 31. prosinca 1997. godine.« brišu se.

Članak 19.

U članku 35. riječi: »18. i 19.« brišu se.

Članak 20.

Članak 37. briše se.

Članak 21.

U članku 38. stavku 3. iza riječi: »sredstava« stavlja se točka, a riječi: »i dinamici povratka« brišu se.

Članak 22.

U članku 39. stavku 4. iza riječi »troškovnikom« stavlja se točka, a riječi: »i tim danom prestaje mu pravni položaj prognanika.« brišu se.

Članak 23.

U članku 41. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Povrat sredstava iz stavka 1. ovoga članka izvršit će se po okončanju postupka utvrđivanja prava na povrat prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna.«

Članak 24.

U članku 68. riječi: »za određeno područje obnove definirano člankom 2. ovoga Zakona« brišu se.

Članak 25.

Iza članka 68. dodaju se članci 68a. i 68b. koji glase:

»Članak 68a.

(1) Korisniku prava na obnovu kojemu je konačnim rješenjem utvrđeno to pravo, na temelju vlastitog zahtjeva ili suglasnosti, Republika Hrvatska može u zamjenu za neobnovljenu obiteljsku kuću ili stan dati drugu odgovarajuću kuću ili stan u vlasništvu Republike Hrvatske.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapaju korisnik prava na obnovu i ministar.

(3) Korisniku prava na obnovu kojemu je konačnim rješenjem utvrđeno to pravo može se, na temelju vlastitog zahtjeva ili suglasnosti, umjesto utvrđenog prava na obnovu osigurati smještaj u domu socijalne skrbi, pod uvjetom da svoju neobnovljenu obiteljsku kuću ili stan daje u vlasništvo Republici Hrvatskoj.

Članak 68b.

(1) Iznimno, umjesto organizirane obnove obiteljske kuće ili stana IV., V. ili VI. stupnja oštećenja Ministarstvo može, uz suglasnost ili na zahtjev korisnika prava na obnovu kojemu je konačnim rješenjem to pravo utvrđeno, dodijeliti novčanu potporu u iznosu od:

IV. stupanj oštećenja        40.000,00 kuna

V. stupanj oštećenja         70.000,00 kuna

VI. stupanj oštećenja      100.000,00 kuna.«

Članak 26.

Iza članka 69. dodaju se članci 69a. i 69b. koji glase:

»Članak 69a.

Zahtjevi za obnovu podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona rješavat će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 69b.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za obnovu propisat će Vlada Republike Hrvatske.«

Članak 27.

U cijelom tekstu Zakona o obnovi (»Narodne novine«, br. 24/96., 54/96. i 87/96.) riječi: »kojima upravljaju fondovi u stambenom gospodarstvu« brišu se.

Članak 28.

Ovlašćuje se ministar za javne radove, obnovu i graditeljstvo da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donese pravilnik kojim će propisati postupak i način ostvarivanja prava na obnovu te razraditi prioritete na obnovu sukladno odredbama ovoga Zakona i Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 361-08/00-01/01
Zagreb, 1. lipnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.