Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva

NN 57/2000 (9.6.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1270

Na temelju članka 34. stavka 2., a u svezi s člankom 56. stavkom 1. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 34/95), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI NAKNADE TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE USLUGA U PODRUČJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA

Članak 1.

U Pravilniku o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva (»Narodne novine«, br. 7/97) u članku 2. stavku 1. točka 5. riječi: »20 ha i više 10 kn/ha« zamjenjuju se riječima: »svaki daljnji ha 10 kn«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza riječi: »20% navedene cijene« briše se točka i dodaju riječi: »ukoliko se elaborat izrađuje istovremeno«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. dodaje se točka 1. koja glasi:

»1. do 20 hl 500,00 kn«.

Točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju točke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

Članak 4.

Iza članka 6. dodaje se novi članak 6a. koji glasi:

Članak 6a.

Za slučaj da je analiza iz članka 4. stavka 3., članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika negativna, naplaćuje se do 50% cijene iz članka 4. stavka 1. i 2., članka 5. stavka 1. i članka 6. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.«

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. broj: »30101-601-605358« zamjenjuje se brojem: »30109-601-605358«.

Stavak 2. briše se.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/99-01/125
Urbroj: 525-01-99-1
Zagreb, 1. lipnja 2000.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić,
v. r.