Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa UP/I-030-02/99-01/125 od 6. ožujka 2000.

NN 57/2000 (9.6.2000.), Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa UP/I-030-02/99-01/125 od 6. ožujka 2000.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1276

Na temelju članka 35. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98; dalje: ZZTN), u upravnoj stvari utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja, po zahtjevu poduzetnika FINTRADE d.o.o. Split, Hrvojeva 12/II, zastupanog po dr. Davoru Sliškoviću, članu Uprave, protiv poduzetnika HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Zagreb, Jurišićeva 13, zastupanog po Ivici Mudriniću, predsjedniku Uprave, temeljem odluke Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja, donesene na 34. sjednici, održanoj 25. siječnja 2000., sukladno članku 30. stavak 2. točka 2. i stavak 3. ZZTN, ravnateljica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja donosi

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se zlouporaba monopolističkog položaja poduzetnika HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d., Zagreb, do koje je došlo namjernim izravnim utvrđivanjem vrlo visokih cijena koštanja usluge telekomunikacijskih vodova (zakupa i pretplate) s ciljem zadržavanja monopolističkog položaja.

2. Nalaže se poduzetniku HRVATSKIM TELEKOMUNIKACIJAMA d.d., Zagreb, da izvrši vraćanje cijena zakupa i usluga telekomunikacijskih vodova na način i u iznosima koji su vrijedili na dan 31. svibnja 1999. godine.

Rok izvršenja: bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana dostave ovog Rješenja.

3. Nalaže se poduzetniku HRVATSKIM TELEKOMUNIKACIJAMA d.d., Zagreb, da o izvršenju naloga iz točke 2. izreke ovoga Rješenja izvijeste Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja.

Rok izvršenja: bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od izvršenja mjere iz točke 2. izreke Rješenja.

4. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zaprimila je 1. rujna 1999. zahtjev za pokretanje postupka radi utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja od poduzetnika FINTRADE d.o.o., Split, Hrvojeva 12/II, zastupanog po dr. Davoru Sliškoviću, članu Uprave (dalje: poduzetnik FINTRADE), protiv poduzetnika HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA d.d. Zagreb, Jurišićeva 13, zastupanog po Ivici Mudriniću, predsjedniku Uprave (dalje: poduzetnik HT).

2. Razlog podnošenja zahtjeva za zaštitu slobodnog tržišnog natjecanja je povišenje cijene zakupa i usluga telekomunikacijskih vodova od strane poduzetnika HT u procijenjenoj visini od oko 79%.

3. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u postupku pokrenutom povodom zahtjeva poduzetnika Fintrade d.o.o. ispitivala je osnovanost moguće zlouporabe monopolističkog položaja Hrvatskih telekomunikacija, sukladno odredbama članka 6., članka 15. stavaka 1. i 2. te članka 20. točke 1. i 9. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 48/95, 52/97 i 89/98; dalje: ZZTN), te je u svezi s člankom 142. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91; dalje ZUP), provela poseban ispitni postupak u ovom predmetu.

4. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u predmetnom postupku utvrdila je mjerodavno tržište u zemljopisnoj dimenziji kao tržište Republike Hrvatske. Mjerodavno tržište u proizvodnoj dimenziji utvrđeno je kao djelatnost usluga i zakupa telekomunikacijskih vodova. Utvrđeno narušavanje slobodnog tržišnog natjecanja na tržištu odvijalo se cjelokupno vremensko razdoblje od dana podnošenja zahtjeva za povećanje cijena telekomunikacijskih vodova, tj. od 31. svibnja 1999. do dana donošenja rješenja od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja 6. ožujka 2000.

5. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u provedenom ispitnom postupku zahtijevala je od poduzetnika HT sljedeća očitovanja:

- očitovanje o povišenju cijena telekomunikacijskih usluga zakupa telekomunikacijskih vodova, koji opravdavaju povišenje cijena istih u iznosu od 79% koji je utvrđen temeljem posebno izrađene ekonomske analize Agencije u predmetnom postupku, i

- očitovanje o pravnoj osnovi i postupku povećanja cijena telekomunikacijskih usluga zakupa telekomunikacijskih vodova, s obzirom da Ministarstvo pomorstva, prometa i veza nije dalo suglasnost za povećanje istih cijena u skladu s propisima koji su vrijedili u trenutku podnošenja zahtjeva Hrvatskih telekomunikacija, 31. svibnja 1999.

6. Tijekom ispitnog postupka, Agencija je zatražila mišljenje Ministarstva pomorstva, prometa i veza. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza očitovalo se dokumentom, pod klasa: 344-01/99-01/450, urbroj: 530-07-99, od 22. listopada 1999. Iz citiranog očitovanja Ministarstva razvidno je kako… citat: »HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., u svojem podnesku za odobrenje cjenika telekomunikacijskih usluga nije pružio dovoljno dokaza da su predložene izmjene i dopune cjenika troškovno orijentirane, te se traženo odobrenje nije moglo izdati u kratkom roku…« (kraj citata).

7. Poduzetnik HT dopisom, pod br. Z-1-23720/99, datiranim s 2. prosinca 1999., dao je sljedeća očitovanja, citat:

»S obzirom da je opći trend i zahtjevi tržišta prijenosa podataka kako u svijetu tako i kod nas pomak prema sve većim brzinama, izvršenom korekcijom cijena kojom se stimuliraju upravo te brzine, doprinijeli smo pozitivnom trendu razvoja prijenosa podataka u našoj zemlji. Sukladno trendovima na području prijenosa podataka i zahtjevima korisnika prema većim brzinama prijenosa, HT je tijekom prve polovice 1999. izvršio nadogradnju svojih mreža za prijenos podataka, na način kojim je omogućeno povezivanje korisnika većim brzinama, od minimalne brzine 32 kbit/s pa na više. Na osnovi toga su izvršene i korekcije cjenika.« (kraj citata).

8. U predmetu je održana usmena rasprava 20. siječnja 2000. Na raspravi je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja tražila dopunska očitovanja od poduzetnika HT, i to kako slijedi:

- očitovanje o povišenju cijena telekomunikacijskih usluga zakupa telekomunikacijskih vodova, koji opravdavaju povišenje cijena istih u iznosu od 79%;

- očitovanje o pravnoj osnovi i postupku povećanja cijena telekomunikacijskih usluga zakupa telekomunikacijskih vodova, s obzirom da Ministarstvo pomorstva, prometa i veza nije dalo suglasnost za povećanje tih cijena u skladu s propisima koji su vrijedili u trenutku podnošenja zahtjeva Hrvatskih telekomunikacija, 31. svibnja 1999.;

- očitovanje o visini investicije prilikom postavljanja TK vodova većeg kapaciteta;

- tko je donio odluku o investiciji te dostavu te odluke;

- koliko je korisnika usluga TK vodova prije i poslije povišenja cijena;

- obračun investicije i način amortizacije investicije.

9. Poduzetnik HT dao je djelomično očitovanje, obrazloživši kako je cjenik poduzetnika HT-a u odnosu na sve usluge jedinstven te da u odnosu na uslugu davanja u zakup TK vodova poduzetnik HT postupa na način da cijene određuje samostalno i nije mu potrebno odobrenje Ministarstva pomorstva, prometa i veza. Međutim, s obzirom da se u predmetnom slučaju radilo o jedinstvenom cjeniku za sve usluge, poduzetnik HT dao je obrazloženje Ministarstvu pomorstva, prometa i veza na način da je pri utvrđivanju tih cijena postupao kao pravna osoba na koju je prenesena javna ovlast temeljem Zakona, Ugovora o koncesiji i Pravilnika o općim uvjetima za obavljanje telekomunikacijskih usluga (»Narodne novine«, broj 84/95).

Poduzetnik HT, nadalje obrazložio je da se u predmetnom slučaju radilo o rebalansu cijena usluga poduzetnika HT-a te poduzetnik HT smatra da su cijene povoljnije za korisnike usluga većih brzina prijenosa podataka dok su za neke korisnike nižih brzina prijenosa podataka usluge poskupjele.

Poduzetnik HT, nadalje, obrazložio je dokumentom naslovljenim: »Usporedba starih i novih cijena digitalnih vodova brzina manjih i jednakih 64 kbit/s za FRAME RELAY«, činjenicu kako su cijene poduzetnika HT u navedenoj djelatnosti za istu vrstu usluga niže od cijena koje vrijede u nekim zapadnoeuropskim zemljama, dok za ostale europske zemlje, naročito Sloveniju, Mađarsku ili Češku Republiku, koje bi svojim standardom najviše odražavali prilike koje vrijede u Republici Hrvatskoj, poduzetnik HT nije imao iskazane podatke.

10. Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja na 34. sjednici, održanoj 25. siječnja 2000., u skladu s ovlastima iz članka 30. stavka 2. točka 2. ZZTN, utvrdio je da je u predmetnom slučaju došlo do zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika HT izravnim utvrđivanjem vrlo visokih cijena za uslugu i zakup telekomunikacijskih vodova u smislu članka 20. točke 1. ZZTN. Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja utvrdio je da je poduzetnik HT povišenjem cijena zakupa telekomunikacijskih vodova financirao investiciju nadogradnje telekomunikacijske mreže tijekom 1999. godine, te je na ovaj način iste troškove prebacio izravno na potrošače. Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja, u skladu s člankom 30. stavkom 3. ZZTN, odredio je donošenje mjera za snižavanjem cijena usluge i zakupa telekomunikacijskih vodova na razinu prije povećanja i to na dan 31. svibnja 1999. godine.

11. Temeljem ekonomske i pravne analize koje su izvršene obradom svih naprijed navedenih podataka sadržanih u obrazloženju, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja utvrdila je da je poduzetnik HT počinio povredu odredbe članka 20. točke 1. ZZTN, te je utvrđena zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika HT, koji je namjerno izravno utvrdio vrlo visoke cijene koštanja usluge i zakupa telekomunikacijskih vodova s ciljem zadržavanja vladajućeg položaja na tržištu.

Naime, u postupku utvrđivanja narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja koji je provela Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja utvrđeno je monopolističko djelovanje, odnosno zlouporaba monopolističkog ili vladajućeg položaja na tržištu, sukladno odredbi članka 13. ZZTN, od strane poduzetnika HT. Odredbom članka 14. ZZTN zabranjena je zlouporaba monopolističkog i vladajućeg položaja na tržištu. Smatra se da poduzetnik ima monopolistički i vladajući položaj na tržištu ako na tržištu nema takmaca za robu koju kupuje ili prodaje i usluge koje obavlja. Tijekom postupka pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja utvrđeno je da poduzetnik HT u djelatnosti iznajmljivanja telekomunikacijskih vodova posjeduje tržišni udjel veći od 90%, te na taj način kontrolira sve aktivnosti vezane uz tu djelatnost.

Tržišna snaga poduzetnika HT ocijenjena je utvrđivanjem udjela poduzetnika u ukupno ostvarenom prometu robe i usluga na tržištu ili dijelu tržišta, gospodarskog i financijskog stanja poduzetnika, osobito njegove financijske snage (čl. 18., st. 1., t. 1. i 2. ZZTN). Na ovaj način, sukladno odredbi čl. 15. st. 2. ZZTN, ustanovljen je vladajući položaj poduzetnika HT na tržištu ili na dijelu tržišta, obzirom da je kao ponuditelj ili kupac pojedine robe ili usluga, s obzirom na svoju tržišnu snagu, u nadmoćnom položaju u odnosu na svoje takmace na tom tržištu. Temeljem odredbe čl. 16. st. 1. ZZTN, poduzetnik ima vladajući položaj na tržištu ili na dijelu tržišta, sukladno čl. 15. st. 2. ZZTN, ako je njegov udjel na tom tržištu veći od 30%.

Nadalje, s obzirom na utvrđeno u točki 7. obrazloženja, odnosno s obzirom na činjenicu da je poduzetnik HT iskazao da je do povišenja cijena telekomunikacijskih vodova došlo zbog izvršenih investicija tijekom 1999. godine, kojima je financirana nadogradnja mreža za prijenos podataka, proistječe da je poduzetnik HT povišenjem cijena usluga zakupa telekomunikacijskih vodova, u stvari, troškove investicija izgradnje mreže prebacio na potrošače.

12. Zlouporaba monopolističkog položaja poduzetnika HT očituje se stoga na način što je poduzetniku FINTRADE i ostalim poduzetnicima zaračunavao vrlo visoke cijene vezane uz usluge i zakup telekomunikacijskih vodova, kako je utvrđeno u točki 1. izreke ovog rješenja.

U skladu s čl. 35. ZZTN, ravnateljica Agencije naložila je poduzetniku HT da izvrši vraćanje cijena zakupa i usluga telekomunikacijskih vodova na razinu od 31. svibnja 1999., te da o tome izvijesti Agenciju, kao što je to navedeno u točkama 2. i 3. izreke ovog rješenja.

Ovo rješenje, sukladno članku 37.a stavak 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 030-02/99-01/125
Urbroj: 580-02-00-20
Zagreb, 6. ožujka 2000.

Ravnateljica
prof. dr. sc. Deša Mlikotin Tomić, v. r.