Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

NN 61/2000 (23.6.2000.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1339

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 16. lipnja 2000.

Broj: 01-081-00-2176/2

Zagreb, 19. lipnja 2000.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Članak 1.

U Zakonu o prostornom uređenju (ŻNarodne novineŽ, br. 30/94 i 68/98) u članku 40. dodaje se stavak 2. koji glasi:

ŻVaženje lokacijske dozvole može se produljiti za još dvije godine ako se nisu promijenili dokumenti prostornog uređenja.Ž

Članak 2.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (ŻNarodne novineŽ, br. 68/98.) u članku 49. stavak 2. mijenja se i glasi:

ŻIznimno od članka 57. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (ŻNarodne novineŽ, br. 30/94.) prostorni plan općine i Grada Zagreba i odluka o građevinskom području, te generalni urbanistički plan koji provedbene odredbe ima objavljene u glasilu jedinice lokalne samouprave i uprave i svi prostorni planovi doneseni nakon 30. travnja 1986. koje provedbene odredbe imaju objavljene u glasilu jedinice lokalne samouprave i uprave, ostaju na snazi do donošenja odgovarajućih prostornih planova prema ovom Zakonu, a najduže do rokova određenih člankom 3. ovoga Zakona.Ž

Članak 3.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (ŻNarodne novineŽ, br. 68/98.) u članku 52. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

ŻŽupanije i Grad Zagreb dužni su donijeti prostorni plan županije, odnosno Grada Zagreba najkasnije do 30. ožujka 2001.

Općine i gradovi dužni su donijeti prostorni plan uređenja općine, odnosno grada najkasnije do 30. ožujka 2002.

Grad Zagreb, općine i gradovi dužni su donijeti generalni urbanistički plan najkasnije do 30. ožujka 2002.Ž

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (ŻNarodne novineŽ, br. 35/99.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ŻNarodnim novinamaŽ.

Klasa: 350-01/00-01/01

Zagreb, 16. lipnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM

HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik

Zastupničkog doma

Hrvatskoga državnog sabora

Zlatko Tomčić, v. r.