Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja

NN 62/2000 (27.6.2000.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

1348

Na teme­­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

 

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti sorti po­­ljoprivrednog bi­­lja, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 14. lip­­nja 2000.

Broj: 01-081-00-2157/2
Zagreb, 16. lip­­nja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti sorti po­­ljoprivrednog bi­­lja (»Narodne novine«, br. 131/97.) u članku 5. stavku 2. iza riječi: »u tom području« briše se zarez i dodaju se riječi: »i dava­­nje prethodne suglasnosti u postupku donoše­­nja rješe­­nja o stjeca­­nju opleme­­njivačkog prava,«.

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. mije­­nja se i glasi:

»(1) Sorta je nova ako se na dan podnoše­­nja zahtjeva za stjeca­­nje opleme­­njivačkog prava ­­njezin reprodukcijski i žetveni materijal nije prodavao ili je s dopušte­­njem opleme­­njivača ustup­­ljen u gospodarske svrhe jednu godinu u Republici Hrvatskoj ili četiri godine izvan Republike Hrvatske.«

U stavku 3. iza riječi: »druge« riječ: »priznate« briše se.

Članak 3.

U članku 9. stavku 3. riječ: »može« zamje­­njuje se riječju: »mora«.

Članak 4.

U članku 12. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka u odnosu na požeti materijal, uk­­ljučujući cijele bi­­ljke i dijelove bi­­ljaka, dobiven nedopuštenim korište­­njem reprodukcijskog materijala zaštićene sorte, potrebno je dopušte­­nje opleme­­njivača ako opleme­­njivač nije imao odgovarajuću mogućnost iskoristiti pravo vezano za navedeni reprodukcijski materijal.

(3) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka u odnosu na proizvode dobivene neposredno od požetog materijala zaštićene sorte, potrebno je dopušte­­nje opleme­­njivača ako opleme­­njivač nije imao odgovarajuću mogućnost iskoristiti pravo vezano za navedeni požeti materijal.«

Dosadaš­­nji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

Članak 5.

U članku 13. točka 1. mije­­nja se i glasi:

»1. koje su dobivene od zaštićene sorte i genetski su joj bliske, a zaštićena sorta nije dobivena od druge zaštićene sorte i genetski joj bliska.«

Članak 6.

Članak 14. mije­­nja se i glasi:

»(1) Opleme­­njivačko pravo traje određeno vrijeme,

(2) Vrijeme traja­­nja opleme­­njivačkog prava je dvadeset godina od dana stjeca­­nja opleme­­njivačkog prava, a za drveće i vinovu lozu dvadesetpet godina.«

Članak 7.

U članku 16. točki 3. riječ: »ponište­­njem« zamje­­njuje se riječju: »ukida­­njem«.

Članak 8.

Iza članka 18. dodaje se članak 18a. koji glasi:

»Članak 18a.

(1) Svaki opleme­­njivač koji je podnio pravova­­ljani zahtjev za stjeca­­nje opleme­­njivačkog prava u jednoj od zema­­lja članica UPOV-a (prvi zahtjev) za istu sortu ima pravo prvenstva 12 mjeseci. Rok se računa od dana podnoše­­nja prvog zahtjeva.

(2) Da bi mogao koristiti pravo prvenstva, opleme­­njivač je dužan dostaviti Zavodu zahtjev sukladno članku 18. stavku 1. ovoga Zakona i kopiju prvog zahtjeva za stjeca­­nje opleme­nji­vačkog prava ovjerenu od nadležnog tijela zem­­lje u kojoj je podnio prvi zahtjev. Ovjerena kopija mora biti dostav­­ljena Zavodu u roku od tri mjeseca od dana podnoše­­nja zahtjeva Zavodu.

(3) Opleme­­njivač može nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka u da­­lj­­njem roku od 24 mjeseca dostaviti Zavodu sve potrebne informacije ili materijal u svrhu ispitiva­­nja sukladno članku 24. ovoga Zakona.

(4) Opleme­­njivač može, u slučaju kad je prvi zahtjev za stjeca­­nje opleme­­njivačkog prava u prvoj zem­­lji prijav­­ljiva­­nja odbijen ili povučen, u odgovarajućem vremenu nakon odbija­­nja ili povlače­­nja, dostaviti Zavodu sve potrebne informacije i dokumente. Materijal u svrhu ispitiva­­nja, sukladno članku 24. ovoga Zakona mora biti dostav­­ljen u vremenu koje propiše ministar za svaku pojedinačnu vrstu.«

Članak 9.

U članku 25. stavku 1. iza riječi: »Zavod« stav­­lja se zarez i dodaju riječi: »uz prethodnu suglasnost Povjerenstva iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona«.

Članak 10.

Iza članka 31. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

»5. Posebni slučajevi za ukida­­nje i proglašava­­nje ništavnim rješe­­nja o stjeca­­nju opleme­­njivačkog prava«.

Članak 11.

Članak 32. mije­­nja se i glasi:

»(1) Zavod će proglasiti ništavnim rješe­­nje o stjeca­­nju opleme­­njivačkog prava kad se utvrdi:

1. da u vrijeme podnoše­­nja zahtjeva iz članka 18. stavak 1. ovoga Zakona, ili ako je to važno, od dana prava prvenstva, sorta nije bila nova ili prepoznat­­ljiva,

2. da u vrijeme navedeno u točki 1. ovoga stavka sorta nije bila ujednačena i postojana u slučaju kad je opleme­­njivačko pravo stečeno na osnovi informacija i dokumenata priloženih od strane podnosioca zahtjeva,

3. da je opleme­­njivačko pravo dodije­­ljeno osobi koja nije imala pravo na to, a osoba koja ima pravo na to nije podnijela tužbu sukladno članku 43. ovoga Zakona.

(2) Rješe­­nje iz stavka 1. ovoga članka Zavod objav­­ljuje u glasilu Zavoda.«

Članak 12.

Iza članka 33. dodaje se članak 33a. koji glasi:

»Članak 33a.

(1) Zavod će ukinuti rješe­­nje o stjeca­­nju opleme­­njivačkog prava ako:

1. sorta više nije ujednačena i postojana,

2. nosite­­lj opleme­­njivačkog prava u roku od 30 dana:

– ne dostavi Zavodu informacije, dokumente ili materijal kojim potvrđuje održava­­nje sorte,

– ne predloži odgovarajuće ime u svrhu zamjene postojeće­g imena, kad je Zavod predložio ukida­­nje imena nakon stjeca­­nja opleme­­njivačkog prava.

(2) Rješe­­nje iza stavka 2. ovoga članka Zavod objav­­ljuje u glasilu Zavoda.«

Članak 13.

U članku 38. stavak 2. mije­­nja se i glasi:

(22) Zavod može na zahtjev zainteresirane osobe dodijeliti obveznu licenciju ako je korište­­nje opleme­­njivačkog prava od javnog interesa.«

Članak 14.

Članak 43. mije­­nja se i glasi:

»Kad je opleme­­njivačko pravo stekla osoba kojoj to pravo ne pripada, osoba koja polaže pravo može podnijeti tužbu nadležnom sudu da je sud proglasi nosite­­ljem opleme­­njivačkog prava.«

Članak 15.

U nazivu i svim odredbama ovoga Zakona riječi: »sorta po­­ljoprivrednog bi­­lja« zamje­­njuje se riječima: »bi­­ljna sorta« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/00-01/01
Zagreb, 14. lip­­nja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

 

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.