Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 63/2000 (30.6.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

1391

Na temelju članka 27. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99 i 54/2000) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99 - ispravak i 44/2000) u članku 28. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Porez na dodanu vrijednost obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi postupak uvoznog carinjenja, zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima o obračunu i naplati carinskog duga.«

Članak 2.

U članku 32. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Fizička osoba gubi svojstvo poduzetnika trajnom odjavom djelatnosti i brisanjem iz registra kod nadležnog tijela. Prije odjave djelatnosti poduzetnik - fizička osoba mora obračunati porez na dodanu vrijednost na sve isporuke do dana odjave, uključujući u te isporuke i sva dobra koja mu preostanu i koja se smatraju izuzimanjem za vlastite potrebe, a za koja je koristio odbitak pretporeza ili ih je prije početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost, nabavio za poduzetničku djelatnost bez poreza na promet ili uz povlaštenu stopu poreza te izmiriti sve druge porezne obveze po osnovi poduzetničke djelatnosti.«

Članak 3.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Članak 46.

(1) Pri uvozu dobara, porezna obveza nastaje danom nastanka carinskog duga.

(2) Ako pri uvozu dobara ne nastaje carinski dug, porezna obveza nastaje s danom kada bi nastao carinski dug da se plaća.«

Članak 4.

U članku 51. stavak 5. iza zadnje rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:

»U slučaju kada se radi o uslugama beskamatnog kreditiranja, poreznu osnovicu čini kamata obračunana u visini stope zaštitne kamate prema odredbama Zakona o porezu na dobit.«

Članak 5.

U članku 57. u stavku 1. u točki c) prvi odjeljak mijenja se i glasi:

»c) knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta kao što su papirus, koža, platno, tekstil, CD-ROM, video i audio kaseta i disketa.«

U stavku 1. iza točke f) dodaje se nova točka g) koja glasi:

»g) znanstvene časopise.«

Članak 6.

Iza članka 59. dodaje se novi podnaslov i novi članak 59.a koji glase:

»1.3. Priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i automat klubovima te klađenje

Članak 59.a

Priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i automat klubovima te klađenje koji se priređuju prema odredbama Zakona o igrama na sreću, oslobođeno je poreza na dodanu vrijednost.«

Članak 7.

Brojčane oznake podnaslova ispred članaka 60., 61., 62., 63. i 64. mijenjaju se i glase:

»1.4., 1.5., 1.6., 1.7. i 1.8.«

Članak 8.

Podnaslov ispred članka 65. i članak 65. mijenjaju se i glase:

»1.9. Usluge i isporuke dobara javnih ustanova u kulturi, usluge i isporuke dobara samostalnih umjetnika i umjetničkih organizacija te usluge prikazivanja filmova

Članak 65.

(1) Usluge i isporuke dobara javnih ustanova u kulturi oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost i to: muzeja, galerija, arhiva, knjižnica, kazališta, orkestara i drugih glazbeno-scenskih te konzervatorskih, restauratorskih i ustanova za zaštitu spomenika kulture te usluge i isporuke dobara samostalnih umjetnika i umjetničkih organizacija uz uvjet da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad tih ustanova te samostalnih umjetnika i umjetničkih organizacija.

(2) Samostalnim umjetnicima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se umjetnici koji samostalno obavljaju umjetničku djelatnost kao trajnu ili povremenu djelatnost uz potvrdu strukovne organizacije.

(3) Umjetničkim organizacijama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se umjetničke organizacije upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture.

(4) Poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge prikazivanja filmova.«

Članak 9.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»Članak 66.

»(1) Uslugama iz članka 59. stavak 1. te članaka 60., 61., 62., 63., 64. i 65. stavak 1. ovoga Pravilnika, smatraju se sve usluge odnosno isporuke dobara koje obave poduzetnici iz navedenih članaka, uz uvjet da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima koji određuju djelokrug rada tih ustanova, zajednica, samostalnih umjetnika i umjetničkih organizacija.

(2) Iznimno, poduzetnici iz članka 11. stavak 1. točka 10. Zakona mogu odlučiti hoće li s isporukama dobara i usluga koje obavljaju, postupati kao s oporezivim isporukama. O tome su postojeći poduzetnici obvezni do 31. srpnja 2000. godine u pisanom obliku izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave, odnosno budući poduzetnici u roku iz članka 32. stavak 2. ovoga Pravilnika.«

Članak 10.

U članku 68. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na promet domaćeg i stranog novca kao zakonskog sredstva plaćanja u obliku kovanica i novčanica u svom nominalnom iznosu, kao i na posredničke usluge u svezi s prometom novca kao zakonskog sredstva plaćanja te na promet novčanih potraživanja ne plaća se porez na dodanu vrijednost.«

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Prometom novčanih potraživanja iz stavka 1. ovoga članka smatra se ustupanje i prodaja potraživanja nastalog iz isporuka dobara i usluga što ih poduzetnik obavi primatelju potraživanja koji na sebe preuzima cjelokupni rizik naplate potraživanja.

(3) Ako poduzetnik potraživanje nastalo iz isporuka dobara i usluga ustupi drugom poduzetniku radi naplate, ali i dalje ostaje potraživanjem i snosi rizik naplate, ne smatra se da je došlo do isporuke novčanog potraživanja. Na naknadu za uslugu naplate potraživanja koju ostvari poduzetnik kome je potraživanje ustupljeno radi naplate, plaća se porez ako se radi o poduzetniku - poreznom obvezniku.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 11.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»Članak 70.

Poreza na dodanu vrijednost oslobođen je:

1. privremeni uvoz dobara koji je oslobođen carine i konačni uvoz humanitarne pomoći osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih prerađevina, alkohola i alkoholnih pića. Humanitarnom pomoći u smislu ove točke smatra se uvoz dobara za potrebe humanitarne organizacije (oprema, potrošni materijal) ili za programe pomoći. Za ostvarenje poreznog oslobođenja pri uvozu je potrebno priložiti isprave koje su određene carinskim propisima, kao dokaz da se radi o dobrima koja se uvoze kao humanitarna pomoć. Humanitarnom pomoći u smislu odredbe članka 12. točka 1. Zakona koja je oslobođena poreza na dodanu vrijednost, smatraju se i donacije dobara koje inozemni donatori poklanjaju zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim organizacijama te tijelima državne i lokalne samouprave i uprave.

Za ostvarenje poreznog oslobođenja pri uvozu dobara iz točke 1. ovoga članka, potrebno je priložiti isprave koje su određene carinskim propisima.

2. uvoz zlatnih poluga koji obavlja Hrvatska narodna banka, domaćih i stranih zakonskih sredstava plaćanja, vrijednosnica i udjela u poduzećima,

3. uvoz dobara koji se prema carinskim propisima smatra osobnom prtljagom te ostalih dobara za osobnu upotrebu do ukupne vrijednosti 300,00 kuna, ako ta dobra nisu namijenjena preprodaji, uz uvjete propisane carinskim propisima,

4. uvoz dobara putem poštanskih i drugih pošiljaka ukupne vrijednosti do 300,00 kuna, koje primatelji hrvatski i strani državljani prime iz inozemstva od fizičkih osoba i za koje primatelj ne plaća naknadu pošiljatelju, uz uvjete propisane carinskim propisima,

5. uvoz reklamnog materijala i uzoraka koje besplatno iz inozemstva prime državna tijela, trgovačka društva, ustanove, te druge pravne i fizičke osobe, prema odredbama međunarodnih konvencija i carinskih propisa,

6. uvoz upotrebljavanih dobara kućanstva i osobnih stvari koje radi preseljenja u Republiku Hrvatsku uvoze fizičke osobe uz uvjete propisane carinskim propisima.

7. uvoz odlikovanja i priznanja dobivenih u okviru međunarodnih događaja te darova primljenih u okviru međunarodnih odnosa, uz uvjete propisane carinskim propisima,

8. uvoz robnih marki, patenata, modela i popratnih dokumenata te obrazaca za priznavanje patenata ili inovacija koji se šalju organizacijama za zaštitu autorskog i industrijskog vlasništva, uz uvjete propisane carinskim propisima,

9. uvoz isprava, obrazaca i nositelja podataka:

a) obrazaca i isprava koje državna tijela primaju za obavljanje svojih javnih ovlasti,

b) predmeta koji predstavljaju dokaze u sudskim ili drugim postupcima pred državnim tijelima Republike Hrvatske,

c) primjeraka potpisa i tiskanih okružnica koje se šalju kao dio uobičajene izmjene obavijesti među javnim službama ili bankarskim ustanovama,

d) službenih tiskanica koje prima Hrvatska narodna banka,

e) nacrta, tehničkih slika, modela, opisa i drugih sličnih dokumenata koji se uvoze kako bi se ispunili uvjeti za sudjelovanje na međunarodnom natječaju koji se organizira u zemlji,

f) tiskanih obrazaca koji se sukladno međunarodnim ugovorima upotrebljavaju kao službeni dokumenti u međunarodnom prometu vozila ili roba, te

g) pismovnih pošiljaka.

10. uvoz plodova poljodjelstva, ratarstva, stočarstva, šumarstva, ribogojstva i pčelarstva dobivenih na posjedima koje državljani Republike Hrvatske, koji žive u pograničnom pojasu, posjeduju u pograničnom pojasu susjedne države, te priploda i drugih dobara koja se dobiju od stoke koju imaju na tim posjedima zbog poljskih radova, ispaše ili zimovanja, uz uvjete propisane carinskim propisima,

11. uvoz dobara koja su hrvatski državljani i strani državljani stalno nastanjeni u Republici Hrvatskoj, naslijedili u inozemstvu, uz uvjete propisane carinskim propisima,

12. uvoz dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne i lokalne samouprave i uprave, kao i uvoz dobara od strane istih koja se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija,

13. dobra koja kao vlastita djela iz inozemstva unesu znanstvenici, književnici i umjetnici, uz uvjete propisane carinskim propisima,

14. usluge u svezi s uvozom dobara, kada je vrijednost takvih usluga uključena u poreznu osnovicu u skladu s odredbom članka 9. stavak 1. ovoga Zakona. Porezni obveznik je dužan pružiti dokaze o tome da je vrijednost usluge uključena u poreznu osnovicu u skladu s odredbom članka 9. stavak 1. Zakona.

15. usluge prijevoza što ih u tuzemstvu pri uvozu dobara obave Hrvatske željeznice,

16. dobra u provozu kroz carinsko područje Republike Hrvatske uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge vezane uz provoz.«

Članak 12.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»Članak 71.

(1) U skladu s odredbom članka 13. stavak 1. točka 1. Zakona, poreza na dodanu vrijednost oslobođene su izvozne isporuke dobara, te prijevozne i otpremne usluge koje su u svezi s izvozom dobara.

(2) Izvoznom isporukom dobra smatra se isporuka dobra koju obavi poduzetnik carinski obveznik, u inozemstvo izvan carinskog područja Republike Hrvatske, inozemnom naručitelju (primatelju).

(3) Inozemnim naručiteljem smatra se poduzetnik koji ima sjedište odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu. Inozemnim naručiteljem smatra se i inozemna poslovna jedinica tuzemnog poduzetnika. Tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika ne smatra se inozemnim naručiteljem.

(4) Ako se neko dobro uvozi radi dorade ili oplemenjivanja pri čemu se ne prenosi mogućnost raspolaganja (vlasništva) na domaćeg poduzetnika i nakon dorade odnosno oplemenjivanja se to dobro izveze inozemnom naručitelju smatra se da je u dijelu koji se odnosi na oplemenjivanje obavljena izvozna isporuka dobra koja je oslobođena poreza na dodanu vrijednost.

(5) Izvozne isporuke koje nisu naplaćene u skladu s propisima o deviznom i vanjskotrgovačkom poslovanju, podliježu plaćanju poreza na dodanu vrijednost.

(6) Ako poduzetnik koji je platio porez u smislu stavka 5. ovoga članka naplati izvoznu isporuku, ima pravo na povrat plaćenog poreza u obračunskom razdoblju kada je izvršena naplata.

(7) Da je obavljena izvozna isporuka (izvoz) poduzetnik carinski obveznik dokazuje izvoznom carinskom deklaracijom koja glasi na njegovo ime s ovjerom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je dobro napustilo carinsko područje Republike Hrvatske i ispravama o naplati prema propisima o deviznom i vanjskotrgovinskom poslovanju. Kad se radi o doradi i oplemenjivanju uvezenih dobara, poduzetnik carinski obveznik mora osim izvozne imati i uvoznu carinsku dokumentaciju.

(8) Iznimno od odredbi stavka 7. ovoga članka da je obavljen izvoz dobara putem poštanskih pošiljki, za koje se ne podnosi izvozna carinska deklaracija, porezni obveznik dokazuje podacima iz nadzorne knjige svakog sklopljenog vanjskotrgovinskog i kreditnog posla koju vodi prema propisima o vanjskotrgovinskom i deviznom poslovanju.

(9) Pri komisionim poslovima u izvozu primjenjuju se odredbe članka 4. stavak 2. ovoga Pravilnika.

(10) Privremeni izvoz dobara pri kojem domaći isporučitelj ne prenosi mogućnost raspolaganja tim dobrima, ne smatra se izvozom u smislu Zakona niti isporukom koja podliježe oporezivanju.«

Članak 13.

Podnaslov ispred članka 72. i članak 72. mijenjaju se i glase:

»3.2. Isporuke dobara u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta te isporuke dobara unutar slobodne zone, slobodnih i carinskih skladišta

Članak 72.

(1) U skladu s odredbom članka 13. stavak 1. točka 2. Zakona, isporuke dobara u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta te isporuke unutar slobodne zone, slobodnih i carinskih skladišta čije je poslovanje uređeno posebnim propisima, oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

(2) Porezni obveznik - isporučitelj dobara u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta obvezan je osigurati dokaze (odgovarajuću carinsku dokumentaciju) o isporuci dobara u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta«.

Članak 14.

U članku 73. briše se stavak 5.

Članak 15.

Iza članka 73. dodaje se novi podnaslov 3.4. i novi članak 73.a koji glasi:

»3.4. Usluge koje domaći poduzetnici obave u tuzemstvu inozemnim poduzetnicima koji obavljaju pomorski, zračni i riječni promet

Članak 73.a

(1) U skladu s odredbom članka 13. stavak 1. točka 4. Zakona, oslobođene su poreza usluge koje domaći poduzetnici obave u tuzemstvu inozemnim poduzetnicima koji obavljaju:

1. pomorski i riječni prijevoz: lučke pristojbe, usluge teglenja i vezivanja brodova u hrvatskim morskim i riječnim lukama, usluge iskrcaja, ukrcaja, prekrcaja i skladištenja brodskog tereta u lukama, lučke, skladišne i agencijske usluge za terete brodova, odvoz smeća, pranje rublja i usluge popravka brodova,

2. zračni prijevoz: usluge slijetanja, polijetanja, prihvata i otpreme zrakoplova, prtljage i robe, pristojbe u zračnim lukama, usluge prijevoza pri opskrbi zrakoplova, usluge međunarodnog poslovnog salona, parking zrakoplova, odleđivanje i zaštita zrakoplova od zaleđivanja, izguravanje i privlačenje zrakoplova, hlađenje/grijanje zrakoplova, čišćenje zrakoplova, usluge korištenja opreme i usluge popravka zrakoplova.«

Članak 16.

Podnaslov u točki 3.5. ispred članka 73.b i članak 73.b mijenjaju se i glase:

»3.5. Isporuke dobara i usluga u tuzemstvu koje se plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije

Članak 73.

(1) U skladu s odredbom članka 13. stavak 1. točka 5. Zakona, poreza na dodanu vrijednost oslobođene su isporuke dobara i usluga u tuzemstvu, osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih prerađevina, alkohola i alkoholnih pića, koje se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija danih humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne i lokalne samouprave i uprave.

(2) Radi korištenja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, primatelj novčane donacije iz inozemstva treba nadležnom područnom uredu Porezne uprave dostaviti isprave (ugovor ili izjavu o donaciji, izvadak s deviznog ili žiroračuna) o primljenoj inozemnoj donaciji te ispravu odnosno potvrdu nadležnog upravnog tijela kojim dokazuje svoj status. Na temelju te isprave, nadležni područni ured Porezne uprave izdaje potvrdu s iznosom primljene novčane donacije do kojeg iznosa primatelj donacije može nabavljati dobra i usluge u tuzemstvu bez plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Primatelj donacije kao kupac, podnosi prodavatelju potvrdu područnog ureda Porezne uprave, u koju prodavatelj unosi podatak o isporučenim dobrima i uslugama bez poreza, ovjerava taj podatak i za sebe zadržava presliku potvrde kao dokaz o bezporeznoj isporuci dobra ili obavljenoj usluzi. U izdanom računu prodavatelj obvezno navodi da je isporuka obavljena bez obračuna poreza na dodanu vrijednost temeljem potvrde nadležnog područnog ureda Porezne uprave, s naznakom broja i nadnevka potvrde.

(3) Potvrda koju izdaje područni ured Porezne uprave izdaje se u dva primjerka od kojih se jedan daje primatelju donacije, a druge zadržava nadležni područni ured Porezne uprave.

(4) Obrazac potvrde je sastavni dio ovoga Pravilnika i sadrži sljedeće podatke:

1. naziv i adresu područnog ureda Porezne uprave koji je izdao potvrdu

2. naziv i adresu primatelja novčane donacije i porezni broj ako je porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost

3. naziv i adresu davatelja novčane donacije te podatke o ispravi na temelju koje se daje donacija

4. iznos novčane donacije

5. ime, naziv i adresu, por. broj isporučitelja

6. broj, datum i iznos računa,

7. žig i potpis ovlaštene osobe isporučitelja

8. iskorištene iznose donacije

9. žig i potpis ovlaštene osobe u područnom uredu Porezne uprave.

(5) Nakon iskorištenja ukupnog iznosa donacije za nabavu dobara i usluga u tuzemstvu, primatelj donacije obvezan je potvrdu s podacima o iskorištenim iznosima, u roku od 15 dana od zadnje nabave dobara i usluga vratiti u nadležni područni ured Porezne uprave.

(6) Nadležni područni ured Porezne uprave vodi evidenciju o izdanim potvrdama i iskorištenim iznosima novčanih donacija iz inozemstva za nabavu dobara i usluga bez plaćanja poreza na dodanu vrijednost.«

Članak 17.

Dosadašnji broj »3.5.« podnaslova ispred članka 73.a mijenja se u broj »3.6.«, a članak 73.a postaje članak 73.c.

Članak 18.

U članku 86. stavak 5. iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Konačni obračun u navedenom roku, obvezni su podnijeti i porezni obveznici koji su obavljali isključivo oporezive isporuke dobara i usluga, a počinju obavljati isključivo isporuke dobara i usluga oslobođene poreza ako do promjene dođe tijekom razdoblja oporezivanja, odnosno u rokovima iz stavka 3. i 4. ovoga članka ako do promjene dođe istekom razdoblja oporezivanja.«

Članak 19.

U članku 88. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. pod točkom 2. o ukupnim isporukama koje su oslobođene poreza i to o isporukama u tuzemstvu koje su oslobođene poreza bez prava na odbitak pretporeza (točka 2.1.) i izvoznim isporukama te isporukama u tuzemstvu koje su oslobođene poreza prema odredbi članka 13. stavka 1. točka 2., 3., 4. i 5. kao i isporukama dobara za koje je oslobođenje propisano prema odredbama međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku (točka 2.2.); Podaci o izvoznim isporukama moraju se temeljiti na izvoznim carinskim deklaracijama i drugim izvoznim ispravama.«

Članak 20.

U članku 89. u točki 4. riječi »71. stavak 6. i 7.« zamjenjuju se riječima »71. stavak 5. i 6.«

Članak 21.

U članku 93. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. pod točkom 2. o ukupnim isporukama koje su oslobođene poreza i to o isporukama u tuzemstvu koje su oslobođene poreza bez prava na odbitak pretporeza (točka 2.1.) i izvoznim isporukama te isporukama u tuzemstvu koje su oslobođene poreza prema odredbi članka 13. stavak 1. točka 2., 3., 4. i 5. kao i isporukama dobara za koje je oslobođenje propisano prema odredbama međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku (točka 2.2.);«

Članak 22.

U članku 94. u točki 4. riječi »71. stavak 6. i 7.« zamjenjuju se riječima »71. stavak 5. i 6.«.

Članak 23.

U članku 100. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obveznik poreza iz stavka 1. ovoga članka ne podnosi poreznu prijavu, a porez mora platiti do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku mjeseca u kojem je neovlašteno izdan račun s posebno iskazanim porezom.«

Članak 24.

U članku 101. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Poduzetnik iz stavka 1. ovoga članka, koji nije redovni porezni obveznik, ne podnosi poreznu prijavu, a porez na vrijednost usluga koje mu je obavio inozemni poduzetnik, a koje se prema odredbama o mjestu oporezivanja, oporezuju u tuzemstvu, plaća na propisani uplatni račun do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku mjeseca u kome su usluge inozemnog poduzetnika obavljene ili plaćene (predujmljene).«

Članak 25.

U članku 112. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Pri izvoznim isporukama iz članka 13. stavak 1. točka 1. Zakona i isporukama iz članka 13. stavak 1. točka 2., 3., 4. i 5. Zakona, porezno oslobođenje ne znači zabranu odbitka pretporeza za ulazne isporuke.«

Članak 26.

U članku 115. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prijelaz na oporezivanje prema članku 22. Zakona kao i prestanak obavljanja oporezivih isporuka i početak obavljanja isporuka oslobođenih poreza bez prava na odbitak pretporeza iz članka 11. Zakona te prestanak obavljanja oslobođenih isporuka iz članka 11. Zakona i početak obavljanja oporezivih isporuka smatraju se promjenom uvjeta mjerodavnih za odbitak pretporeza«.

Članak 27.

U članku 118. u stavku 1. riječi »članka 6. stavka 3.« zamjenjuju se riječima »članka 6. stavka 2.«.

Članak 28.

U članku 127. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pri prijelazu s redovnog oporezivanja na oporezivanje prema stavku 1. ovoga članka i obrnuto, kao i pri prijelazu s obavljanja oporezivih isporuka dobara i usluga na obavljanje isporuka dobara i usluga oslobođenih poreza i obrnuto, za porez na dodanu vrijednost na izlazne isporuke te odbitak pretporeza mjerodavan je način oporezivanja kalendarske godine odnosno obračunskog razdoblja u kojoj je isporuka obavljena.«

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-19/00-01/255
Urbroj: 513-07/00-3
Zagreb, 26. lipnja 2000.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.