Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe

NN 63/2000 (30.6.2000.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1396

Na temelju članka 50. stavka 1. točke 9. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine« broj 1/97 - pročišćeni tekst) ministar zdravstva uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PROSTORIJE ZA PROIZVODNJU I PROMET NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe (»Narodne novine« broj 118/99) u članku 7. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na montažne objekte i kioske za promet tiskom u kojima se u promet stavljaju namirnice i predmeti opće uporabe u originalnom pakiranju.«

Članak 2.

U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zidovi kuhinje i prostora za pripremanje i obradu namirnica i pranje posuđa, do visine 1,80 m od poda moraju biti obloženi keramičkim zidnim pločicama.«

Članak 3.

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U prostorijama iz članka 2. ovoga Pravilnika zidovi garderoba i zahoda moraju biti obloženi materijalom pogodnim za pranje, čišćenje i dezinfekciju do visine 1,60 m od poda, a zidovi tuš kabine do visine 1,70 m od poda.«

Članak 4.

U članku 40. riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »dvije godine«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/0049
Urbroj: 534-04-03-00-0001
Zagreb, 10. svibnja 2000.

Ministar
prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, v. r.