Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva

NN 64/2000 (5.7.2000.), Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1406


Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Proglašavam Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 27. lipnja 2000.

Broj: 01-081-00-2315/2
Zagreb, 29. lipnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA
INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje plaćanje upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: pristojbe) za radnje u postupcima za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti prema Zakonu o patentima, Zakonu o žigu, Zakonu o industrijskom obličju, Zakonu o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga i Zakonu o zaštiti planova rasporeda integriranih sklopova, u postupcima upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva i izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava prema Zakonu o autorskom pravu, kao i način utvrđivanja naknade za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Zavoda.

Pristojbe iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se u visini određenoj Tarifom upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: Pristojbena tarifa) koja je sastavni dio ovoga Zakona.

1. Pristojbeni obveznik

Članak 2.

Pristojbeni obveznik prema ovom Zakonu je pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: stranka) koja podnosi podnesak za koji je u Pristojbenoj tarifi propisano plaćanje pristojbe.

2. Pristojbena obveza

Članak 3.

Pristojbena obveza nastaje u trenutku podnošenja podneska Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ili na temelju poziva Zavoda.

II. PLAĆANJE PRISTOJBI

Članak 4.

Pristojbe se plaćaju u trenutku nastanka pristojbene obveze izravno u državni proračun, a Zavodu se dostavlja dokaz o obavljenoj uplati.

Članak 5.

Ako više stranaka podnosi zajednički podnesak, plaća se jedna pristojba.

Članak 6.

Ako pristojba nije plaćena u trenutku podnošenja podneska, ili nije plaćena u propisanom iznosu, Zavod poziva stranku pisanom opomenom da u roku koji ne može biti kraći od 15 niti duži od 60 dana od dana primitka opomene plati propisanu pristojbu i pristojbu za opomenu.

Ako stranka uplati pristojbu po pozivu Zavoda iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da je pristojba uredno plaćena od početka.

Ako stranka ne uplati pristojbu po pozivu Zavoda iz stavka 1. ovoga članka, podnesak se zaključkom odbacuje.

III. OSLOBAĐANJE OD OBVEZE PLAĆANJA PRISTOJBI

Članak 7.

Oslobođeni su od obveze plaćanja pristojbi:

1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti,

2. Jedinice lokalne samouprave i jedinice lokalne uprave i samouprave te njihova tijela.

Članak 8.

Pravo na oslobađanje od obveza plaćanja pristojbi imaju:

1. ustanove iz područja predškolskog uzrasta, prosvjete, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti,

2. invalidi i njihove udruge u obavljanju svoje djelatnosti,

3. građani Republike Hrvatske čiji dohodak, uključujući i dohodak bračnoga druga, u godini nastanka pristojbene obveze i godini rješavanja zahtjeva, ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz,

4. invalidi Domovinskog rata i njihove udruge u obavljanju svoje djelatnosti,

5. vojni i civilni invalidi II. svjetskog rata,

6. supružnici i djeca branitelja poginulih, zatočenih ili nestalih u Domovinskom ratu, kao i njihovi roditelji, pod uvjetom da bračni drug poginulog, zatočenog ili nestalog branitelja u Domovinskom ratu nije prethodno iskoristio to pravo,

7. prognanici, izbjeglice i povratnici,

8. doseljenici na području od posebne državne skrbi,

9. umirovljenici,

10. nezaposleni.

Postupak za oslobađanje od obveze plaćanja pojedine pristojbe pokreće se na zahtjev stranke.

Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se Zavodu u trenutku nastanka pristojbene obveze.

Ako je stranka na temelju zaključka Zavoda oslobođena od obveze plaćanja pristojbe, u podnesku se naznačuje broj i datum rješenja Zavoda kojim je stranka oslobođena od obveze plaćanja te pristojbe.

Članak 9.

Vlada Republike Hrvatske donosi Uredbu o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Zavoda.

IV. POVRAT PRISTOJBE I ZASTARA PRAVA

Članak 10.

Stranka koja je platila pristojbu koju nije bila obvezna platiti, ili je pristojbu platila u iznosu većem od propisanoga, ima pravo na povrat plaćene pristojbe, odnosno više plaćene pristojbe.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Zavod je dužan pisano obavijestiti stranku, a postupak za povrat pristojbe ili djela pristojbe pokreće se na zahtjev stranke.

O zahtjevu za povrat pristojbe rješava Zavod.

Članak 11.

Pravo na povrat pristojbe iz članka 10. ovoga Zakona zastarijeva istekom roka od godinu dana od dana kada stranka primi obavijest Zavoda.

V. PRIPADNOST PRIHODA OD PRISTOJBI

Članak 12.

Pristojbe plaćene prema ovom Zakonu prihod su državnoga proračuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Propis predviđen člankom 9. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 14.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 13. ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Odluke o visini posebnih troškova postupka i troškova za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za patente (»Narodne novine«, br. 43/96) koje nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 15.

Pristojbe koje su dospjele za plaćanje, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona plaćaju se prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine«, br. 55/96 i 59/96).

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-02/00-01/01
Zagreb, 27. lipnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI

				1. PATENTI

								Plaća se kuna:
				
				Tar. br. 1.1.
Za zahtjev za priznanje patenta 				100,00

Napomena: Podnositelj prijave koji je ujedno i izumitelj plaća pristojbu iz ovoga 
tarifnoga broja u iznosu umanjenom za 75%.

				Tar. br. 1.2.

Za zahtjev za objavu prijave patenta prije isteka
18 mjeseci od podnošenja prijave 				80,00

				Tar. br. 1.3.

Za zahtjev za ispitivanje uvjeta za priznanje patenta:
1. provedbom postupka potpunog ispitivanja 			100,00
2. na temelju podnesenih rezultata potpunog ispitivanja 	80,00
3. bez potpunog ispitivanja (konsenzualni patent) 		60,00
4. provedbom postupka potpunog ispitivanja, ako je
   zahtjev podnesen povodom prigovora na priznanje
   konsenzualnog patenta 					25,00

				Tar. br. 1.4.
Za prigovor na objavljeni zahtjev za priznanje
konsenzualnog patenta 						75,00

				Tar. br. 1.5.
Za prijedlog za ukidanje Rješenja o priznanju patenta 		90,00


				2. ŽIGOVI
Plaća se kuna:

				Tar. br. 2.1.
Za zahtjev za priznanje žiga:
1. za individualni žig 						100,00
2. za zajednički ili jamstveni žig 				200,00

				Tar. br. 2.2.
Za zahtjev za razdvajanje prijave žiga 				75,00

				Tar. br. 2.3.
Za prigovor na objavljenu prijavu žiga 				100,00

				Tar. br. 2.4.
Za zahtjev za prestanak vrijednosti žiga zbog
neuporabe 							150,00

				Tar. br. 2.5.
Za zahtjev za produljenje vrijednosti žiga za razdoblje od 10 godina:

1. za individualni žig 						125,00
2. za zajednički ili jamstveni žig 				250,0
Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom 
6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.


			3. INDUSTRIJSKO OBLIČJE
								Plaća se kuna:

				Tar. br. 3.1.
Za zahtjev za priznanje industrijskog obličja:

1. osnovna pristojba 						50,00
2. dodatna pristojba za svako sljedeće obličje u
   višestrukoj prijavi 						20,00

Napomena: Podnositelj prijave koji je ujedno i oblikovatelj plaća pristojbe iz 
ovoga tarifnoga broja u iznosima umanjenim za 50%.

				Tar. br. 3.2.
Za zahtjev za odgodu objave prijave
industrijskog obličja 						60,00

				Tar. br. 3.3.

Za zahtjev za objavu opisa industrijskog obličja 		20,00

				Tar. br. 3.4.
Za zahtjev za razdvajanje prijave industrijskog obličja 	50,00

				Tar. br. 3.5.
Za prigovor na objavljenu prijavu industrijskog obličja 	75,00

				Tar. br. 3.6.
Za zahtjev za produljenje vrijednosti priznatog prava za razdoblje od 5 godina:

1. za jedno obličje 						60,00
2. za svako sljedeće obličje iz višestruke prijave 		25,00

Napomena: Ako se pristojbe iz ovoga tarifnog broja plaćaju u dodatnom 
6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.


		4. OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA PROIZVODA I USLUGA
								Plaća se kuna:
				Tar. br. 4.1.
Za zahtjev za upis u registar oznake zemljopisnog
podrijetla ili oznake izvornosti 				150,00

				Tar. br. 4.2.
Za prigovor na objavljenu prijavu 				200,00

				Tar. br. 4.3.
Za zahtjev za upis u očevidnik korisnika oznake
zemljopisnoga podrijetla 					75,00

				Tar. br. 4.4.
Za zahtjev za stjecanje prava korištenja oznake
izvornosti i upis u registar korisnika 				100,00

				Tar. br. 4.5.
Za zahtjev za produljenje vrijednosti prava korištenja
oznake izvornosti, za razdoblje od 10 godina, i objavu
upisa u registar, po korisniku 					100,00

				Tar. br. 4.6.
Za zahtjev za produljenje vrijednosti prava korištenja
strane oznake izvornosti, za razdoblje od 10 godina,
i objavu upisa u registar, jedinstvena pristojba za
sve korisnike 							250,00

Napomena: Ako se pristojbe iz tarifnih brojeva 4.5. i 4.6. plaćaju u dodatnom 
6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.


		5. ZAŠTITA PLANOVA RASPOREDA (TOPOGRAFIJA) INTEGRIRANIH SKLOPOVA
								Plaća se kuna

				Tar. br. 5.1.
Za zahtjev za priznanje topografije 				250,00


		6. ZASTUPANJE U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

								Plaća se kuna:
				Tar. br. 6.1.
Za zahtjev za upis u registar zastupnika 			500,00.

				Tar. br. 6.2.
Za zahtjev za produženje upisa u registar, za
jednu godinu 							300,00


			7. AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA

								Plaća se kuna:

				Tar. br. 7.1.
Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje
djelatnosti ostvarivanja autorskih prava 			400,00

				Tar. br. 7.2.
Za zahtjv za izdavanje odobrenja za obavljanje
djelatnosti ostvarivanja prava umjetnika izdavača 		300,00

				Tar. br. 7.3.
Za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje
djelatnosti ostvarivanja prava proizvođača fonograma		 200,00


				8. ZAJEDNIČKO
		
								Plaća se kuna:
		
				Tar. br. 8.1.
Za zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o pravu prvenstva 		80,00

				Tar. br. 8.2.
Za zahtjev za izdavanje izvatka iz registra, za
jedan izvadak 							50,00

				Tar. br. 8.3.

Za zahtjev za upis promjena u registre 				75,00

				Tar. br. 8.4.
Za prijedlog za proglašenje ništavim rješenja o
priznanju patenta / žiga/ industrijskog obličja / oznake
zemljopisnog podrijetla / topografije integriranih
sklopova 							100,00

				Tar. br. 8.5.
Za zahtjev za produljenje roka:
1. za prvi zahtjev 						50,00
2. za svaki sljedeći zahtjev 					100,00

				Tar. br. 8.6.
Za prijedlog za povrat u prijašnje stanje 			75,00

				Tar. br. 8.7.
Za prijedlog za obnovu postupka 				150,00

				Tar. br. 8.8.
Za opomenu kojom se stranka poziva da plati
propisanu pristojbu 						50,00

				Tar. br. 8.9.
Za podneske za koje ovom Tarifom nije propisana
druga pristojba 						50,00