Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanju potvrda i dostavljanju izvješća pri oplođivanju domaćih životinja

NN 67/2000 (13.7.2000.), Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanju potvrda i dostavljanju izvješća pri oplođivanju domaćih životinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1466

Na temelju članka 20. stavka 2. i članka 21. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« 70/97. i 36/98.) ministar poljoprivrede i šumarstva, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA POPISA, IZDAVANJU POTVRDA I DOSTAVLJANJU IZVJEŠĆA PRI OPLOĐIVANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način vođenja popisa o osjemenjivanju i prirodnom pripustu, oblik i način izdavanja potvrde o osjemenjivanju odnosno prirodnom pripustu, te oblik i sadržaj izvješća o osjemenjenim odnosno pripuštenim plotkinjama, koje vode i izdaju pravne i fizičke osobe pri provođenju umjetnog osjemenjivanja (u daljnjem tekstu: osjemenjivanje), odnosno prirodnog pripusta domaćih životinja.

 Članak 2.

Popisi o osjemenjivanju i prirodnom pripustu vode se u pisanom obliku, a mogu se voditi i na elektroničkom računalu.

Ako se popisi iz stavka 1. ovoga članka vode na elektronič­kom računalu, mora postojati zaštita od neovlaštenog ulaza u bazu podataka, te registriran svaki unos ili pregled baze podataka s podatkom o osobi koja vodi popis.

II. POPIS O OSJEMENJIVANJU

Članak 3.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju osjemenjivanje (u da­ljnjem tekstu: služba reprodukcije) i uzgajivači koji obavljaju osjemenjivanje na vlastitom stadu (u daljnjem tekstu: osjemenitelj) dužni su voditi uredan i redovit popis o osjemenjivanju plotkinja.

Popis iz stavka 1. ovoga članka vodi se posebno za svaku vrstu plotkinja, a zaključuje se na kraju svake godine.

Članak 4.

Popis o osjemenjivanju sadrži sljedeće podatke:

– naziv pravne ili fizičke osobe koja obavlja osjemenjivanje,

– vrsta i pasmina plotkinje,

– datum osjemenjivanja,

– brojčana oznaka i ime plotkinje,

– datum odnosno godina rođenja plotkinje,

– brojčana oznaka, ime i pasmina oca plotkinje,

– brojčana oznaka, ime i pasmina rasplodnjaka sjemenom kojega je plotkinja osjemenjena,

– redni broj osjemenjivanja,

– ime, prezime i adresa vlasnika plotkinje,

– broj potvrde o osjemenjivanju,

– potpis odnosno ime osobe koja je obavila osjemenjivanje.

Oblik i sadržaj popisa o osjemenjivanju dan je u prilogu ovoga Pravilnika (Obrazac 1.).

III. POPIS O PRIRODNOM PRIPUSTU

Članak 5.

Osoba koja drži rasplodnjake u prirodnom pripustu (u daljnjem tekstu: držatelj rasplodnjaka) i držatelj rasplodnjaka u prirodnom pripustu na vlastitom stadu dužni su voditi uredan i redovit popis o prirodnom pripustu plotkinja.

Popis iz stavka 1. ovoga članka vodi se posebno za svakog rasplodnjaka, a zaključuje se na kraju svake godine.

Članak 6.

Popis o prirodnom pripustu plotkinja sadrži sljedeće po­datke­:

– držatelj rasplodnjaka,

– vrsta i pasmina rasplodnjaka,

– datum pripusta,

– brojčana oznaka i ime plotkinje,

– pasmina plotkinje,

– datum odnosno godina rođenja plotkinje,

– brojčana oznaka, ime i pasmina oca plotkinje,

– redni broj pripusta,

– ime, prezime i adresa vlasnika plotkinje,

– broj potvrde o prirodnom pripustu.

Oblik i sadržaj popisa o prirodnom pripustu dan je u prilogu ovoga Pravilnika (Obrazac 2.).

IV. POTVRDA O OSJEMENJIVANJU

Članak 7.

Služba reprodukcije dužna je vlasniku plotkinje nakon obav­ljenog osjemenjivanja izdati prvi od tri primjerka uredno ispu­njene potvrde o osjemenjivanju. Drugi primjerak potvrde o osjemenjivanju ostaje na uvid službi reprodukcije, dok treći primjerak kao pismohrana ostaje u bloku kod službe reprodukcije.

Ako na farmi postoji veterinarska služba, služba reprodukcije ne mora izdavati potvrdu o osjemenjivanju.

Članak 8.

Osjemenitelj je dužan nakon obavljenog osjemenjivanja plotkinje ispisati prvi od tri primjerka potvrde o osjemenjivanju. Drugi primjerak potvrde o osjemenjivanju osjemenitelj je dužan 90 dana od dana zadnjeg pripusta dostaviti centru za osjemenjivanje od kojeg je preuzeo sjeme (u daljnjem tekstu: Centar), dok treći primjerak ostaje kao pismohrana u bloku kod osjemenitelja.

Članak 9.

Potvrda o osjemenjivanju sastoji se od tri istovjetna primjerka, numerirana i uvezana u blok.

Potvrda o osjemenjivanju sadrži sljedeće podatke:

– naziv pravne ili fizičke osobe koja obavlja osjemenjivanje,

– vlasnik plotkinje,

– JMBG vlasnika plotkinje,

– adresa vlasnika,

– brojčana oznaka i ime plotkinje,

– vrsta i pasmina plotkinje,

– datum odnosno godina rođenja plotkinje,

– brojčana oznaka, ime i pasmina oca plotkinje,

– redni broj i datum osjemenjivanja,

– brojčana oznaka, ime i pasmina rasplodnjaka sjemenom kojega je plotkinja osjemenjena,

– broj reprodukcijske kartice.

Oblik i sadržaj potvrde o osjemenjivanju dan je u prilogu ovoga Pravilnika (Obrazac 3.).

  Članak 10.

Ponavljanje osjemenjivanja plotkinje upisuje se u ranije izdanu potvrdu o osjemenjivanju koju vlasnik plotkinje mora dati na uvid službi reprodukcije.

Ako nije na raspolaganju ranije izdana potvrda iz stavka 1. ovoga članka, izdat će se nova potvrda i označiti da je to duplikat.

Članak 11.

Vlasnik plotkinje dužan je čuvati potvrdu o osjemenjivanju plotkinje najmanje dvije godine od dana zadnjeg oplođivanja.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka vlasnik uzgojno valjane plotkinje dužan je primjerak potvrde o osjemenjivanju predati nakon poroda Hrvatskom stočarsko selekcijskom centru (u daljnjem tekstu: selekcijska služba).

Selekcijska služba dužna je potvrdu iz stavka 2. ovoga članka čuvati tri godine od dana zadnjeg oplođivanja.

V. POTVRDA O PRIRODNOM PRIPUSTU

Članak 12.

Držatelj rasplodnjaka u prirodnom pripustu dužan je vlasniku plotkinje nakon obavljenog pripusta izdati prvi od tri primjerka uredno ispunjene potvrde o prirodnom pripustu. Drugi primjerak potvrde o prirodnom pripustu ostaje na uvid držatelju rasplodnjaka, dok treći primjerak kao pismohrana ostaje u bloku kod držatelja rasplodnjaka.

Držatelj rasplodnjaka u prirodnom pripustu na vlastitom stadu dužan je nakon obavljenog pripusta uredno ispisati potvrdu o prirodnom pripustu plotkinje te dva primjerka potvrde čuvati u svojoj dokumentaciji, a treći primjerak kao pismohranu ostaviti u bloku.

 Članak 13.

Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje sastoji se od tri istovjetna primjerka, numerirana i uvezana u blok.

Potvrda o prirodnom pripustu sadrži sljedeće podatke:

– držatelj rasplodnjaka,

– vrsta plotkinje,

– vlasnik plotkinje,

– adresa vlasnika,

– brojčana oznaka i ime plotkinje,

– pasmina plotkinje,

– datum odnosno godina rođenja plotkinje,

– brojčana oznaka, ime i pasmina oca plotkinje,

– redni broj pripusta,

– datum pripusta,

– ime, brojčana oznaka i pasmina rasplodnjaka,

– redni broj u popisu o prirodnom pripustu.

Oblik i sadržaj potvrde o prirodnom pripustu dan je u prilogu ovoga Pravilnika (Obrazac 4.).

Članak 14.

 Ponavljanje prirodnog pripusta upisuje se u ranije izdanu potvrdu o prirodnom pripustu koju vlasnik plotkinje mora dati na uvid držatelju rasplodnjaka.

 Ako nije na raspolaganju ranije izdana potvrda iz stavka 1. ovoga članka, izdat će se nova potvrda i označiti da je to duplikat.

Članak 15.

Vlasnik plotkinje dužan je čuvati potvrdu o prirodnom pripustu najmanje dvije godine od dana zadnjeg oplođivanja.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka vlasnik uzgojno valjane plotkinje dužan je primjerak potvrde o prirodnom pripustu predati nakon poroda selekcijskoj službi.

Selekcijska služba dužna je potvrdu iz stavka 2. ovoga članka čuvati tri godine od dana zadnjeg oplođivanja.

 VI. IZVJEŠĆE O OSJEMENJENIM ŽIVOTINJAMA I OBAVLJENIM PRIPUSTIMA

Članak 16.

Osjemenitelj je dužan nakon svakog tromjesečja do 25. dana u sljedećem mjesecu novoga tromjesečja dostaviti izvješće o osjemenjenim životinjama Centru.

Služba reprodukcije dužna je izvješće o osjemenjenim životinjama dostaviti na Obrascu I–2 čiji je sadržaj i oblik propisan Pravilnikom o obvezatnoj evidenciji i dokumentaciji te dostav­ljanju izvješća o obavljenoj veterinarskoj djelatnosti.

 Članak 17.

Izvješće iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži sljedeće podatke:

– naziv pravne ili fizičke osobe koja je obavila osjemenjivanje,

– vrsta plotkinja,

– broj doza sjemena i broj rasplodnjaka od kojih sjeme potječe na početku izvještajnog razdoblja,

– broj nabavljenih doza sjemena i broj rasplodnjaka od kojih je sjeme nabavljeno tijekom izvještajnog razdoblja,

– broj prvih osjemenjivanja,

– ukupan broj ostalih osjemenjivanja,

– ukupan broj utrošenih doza tijekom izvještajnog razdoblja,

– broj doza sjemena i broj rasplodnjaka od kojih potječe sjeme na kraju izvještajnog razdoblja.

Oblik i sadržaj izvješća o osjemenjivanju dan je u prilogu ovoga Pravilnika (Obrazac 5.).

Članak 18.

Držatelji rasplodnjaka u prirodnom pripustu iz članka 12. ovoga Pravilnika dužni su do 15. siječnja tekuće godine dostaviti selekcijskoj službi izvješće o obavljenim pripustima za prethodnu godinu.

Članak 19.

Izvješće iz članka 18. ovoga Pravilnika sadrži sljedeće podat­ke:

– držatelj rasplodnjaka,

– vrsta rasplodnjaka,

– brojčana oznaka i ime rasplodnjaka,

– razdoblje korištenja rasplodnjaka,

– broj prvih pripusta,

– broj ostalih pripusta,

– ukupan broj pripusta.

Oblik i sadržaj izvješća o obavljenim pripustima dan je u prilogu ovoga Pravilnika (Obrazac 6.).

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ovlašćuje se selekcijska služba da izdaje propisane obrasce iz ovoga Pravilnika te ih stavlja na raspolaganje držatelju rasplod­njaka odnosno Centru koji ih dostavlja službi reprodukcije i osjemenitelju.

Članak 21.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o matičnim i proizvodnim evidencijama kvalitetnih grla i o načinu njihova označavanja (»Narodne novine«, broj 9/86.).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. rujna 2000. godine.

Klasa: 011-02/00-01/17
Urbroj: 525-01-00-01
Zagreb, 28. lipnja 2000.

   Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

 

 

Obrazac 1.


                                                
POPIS O UMJETNOM OSJEMENJIVANJU PLOTKINJA
                                                                               ZA GODINU _________

 

Naziv pravne ili fizičke osobe ________________                                                       Vrsta plotkinje _________________

 

Plotkinja

Otac plotkinje

Osjemenjivanje

Ime, prezime
i adresa
vlasnika

Br.
potvrde
o osjeme-
njivanju

Potpis
osobe koja
je obavila
osjemenji-
vanje

Red.
br.

Datum
osjeme-
njivanja

Brojčana
oznaka i ime

Pasmina

Datum
odnosno
godina
rođ.

Brojčana
oznaka i
ime

Pasmina

Prvo

Ostala


Brojčana
oznaka i ime rasplodnjaka

Pasmina

Red.
br.

Brojčana oznaka i ime rasplodnjaka

Pasmina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 2.

                                                 POPIS O PRIRODNOM PRIPUSTU PLOTKINJA
                                                                               ZA GODINU _________

 

Držatelj rasplodnjaka________________                                                     Vrsta i pasmina rasplodnjaka _________________

 

Plotkinja

  Otac plotkinje  

  Redni broj   pripusta

Ime,   prezime
i adresa
vlasnika

Br. potvrde o prirodnom
pripustu

Red.
br.

Datum
pripusta

Brojčana
oznaka i
ime

Pasmina

Datum
odnosno
godina rođ.

Brojčana
oznaka iime

Pasmina

Prvi
pripust

Ostali
pripusti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 3.

 

N0

__________________________
      Pravna ili fizička osobaPOTVRDA O UMJETNOM OSJEMENJIVANJU

 

_________________________________________
                               Vrsta

 

                                              Broj reprodukcijske kartice: ______________________

Vlasnik plotkinje: ____________________________________________________________________________________

JMBG: ____________________________________________________________________________________________

Adresa:  ___________________________________________________________________________________________

Brojčana oznaka i ime plotkinje:  _________________________________________________________________________

Pasmina: ______________ Datum, odnosno godina rođenja:    __________________________________________________

Brojčana oznaka, ime i pasmina oca plotkinje:  _______________________________________________________________

 

 

    OSJEMENJIVANJE                                                                

Redni  
broj

Datum

Podaci o rasplodnjaku

Ime

Brojčana oznaka

Pasmina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dana ____________ 200 ___                                                                 ________________________

                                                                                                                               Osjemenitelj

 

 

 

Obrazac 4.

 

N0

__________________________
      Držatelj rasplodnjaka

 

 

  POTVRDA

O PRIRODNOM PRIPUSTU PLOTKINJE

_________________________________________
                               Vrsta

 

Vlasnik plotkinje: ____________________________________________________________________________________

Adresa:  ___________________________________________________________________________________________

Brojčana oznaka i ime plotkinje:  _________________________________________________________________________

Pasmina: ______________ Datum, odnosno godina rođenja:    __________________________________________________

Brojčana oznaka, ime i pasmina oca plotkinje:  _______________________________________________________________

 

 

 

PRIPUSTI

Redni
broj

Datum

Podaci o rasplodnjaku

Redni broj u popisu

o prirodnom pripustu

Ime     

Brojčana oznaka           

Pasmina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana ____________ 200 ___                                                                                                    ________________________

                                                                                                                                                          Držatelj rasplodnjaka

 

 

 

 

Obrazac 5

 

 IZVJEŠĆE O OSJEMENJENIM ŽIVOTINJAMA

ZA  _________ TROMJESEČJE _________ GODINE

 

 

Naziv pravne ili fizičke osobe  ________________                                                           Vrsta plotkinja _________________

 

Stanje sjemena
na početku
razdoblja

Nabava sjemena u       
izvještajnom     
razdoblju

Utrošak sjemena

Stanje sjemena na

kraju razdoblja

Broj
doza    

Broj
rasplod-
njaka

Broj
doza

Broj
rasplod-
njaka

Broj prvih
osjemenji-
vanja

Ukupan
br. ostalih osjemenji- vanja

Ukupan broj
utrošenih
doza

Broj
doza

Broj    
rasplod-
njaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 6

 

 

IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM PRIPUSTIMA       

                 ZA ____________ GODINU

 

 

Držatelj rasplodnjaka ________________                                                                 Vrsta rasplodnjaka _________________

 

 

Brojčana         
oznaka i ime
rasplodnjaka

Razdoblje korištenja
rasplodnjaka

Broj obavljenih pripusta

Ukupan broj

pripusta

Prvi pripust

Ostali pripusti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.